Hotărârea nr. 6/2013

privind aprobarea semnarii de catre SC Administratia Domeniului Public SA a contractului de credit si ipoteca ce se va incheia cu Banca Transilvania SA in vederea realizarii obiectivului “Complex multifunctional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL

MUNIICPIULUI ORADEA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea semnării de către SC Administrația Domeniului Public SA a contractului de credit si a celui de ipoteca ce se vor încheia cu Banca Transilvania SA in vederea realizării obiectivului “Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”

Ținând seama de Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 1246/07.01.2013;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 197/31.03.2011 au fost aprobate unele masuri in vederea realizării obiectivului de investiții “Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului”, cu realizarea căruia a fost mandatata SC Administrația Domeniului Public SA,

Lucrările de realizare a obiectivului “Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului” au fost demarate in baza Autorizației de construire nr. 1001/25.04.2012.

Luând în considerare solicitarea constructorului SC Constructii Bihor SA care a prezentat contractul de credit cu Banca Transilvania SA, respectiv contractul de ipoteca pentru SC Administratia Domeniului Public SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a și alin. (3) lit. c și a art. 45, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă mandatarea SC Administrația Domeniului Public SA pentru semnarea contractului de credit si ipoteca in vederea realizării obiectivului “Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului” potrivit anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează SC Administratia Domeniului Public SA .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  SC Administrația Domeniului Public SA

 • •  Direcția Economica

 • •   Direcția Tehnica

 • •  se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor, precum și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 8 ianuarie 2013

Nr. 6


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Nr. Inreg. Registrul comertului: J05/3169/1994

Cod G.1.14.0

CONTRACT DE IPOTECA

Nr. 3522/IPO/01/28.11.2012

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca Sucursala ORADEA, societate bancara inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/3169/1994, cod unic de inregistrare 6096200, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-12-019/18.02.1999, cu sediul in localitatea ORADEA, reprezentata prin POJOCA LUCIA ANA, avand functia de Director, si prin NEGRAU RODICA, avand functia de Director regional operatiuni, (in cele ce urmeaza Creditorul ipotecar), ambii prin mandatar OROS FLORENTINA-AURICA conform Procurii autentificata prin Incheierea nr. 1416/27.04.2011 de catre BNPA „POPA IOAN SI ADINA” si

1.2. SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/1/1995, cod unic de inregistrare 7997507, avand sediul in Oradea, Piata Independentei, nr.21, judetul Bihor, reprezentata prin: ANDRICA LIVIU, director general, imputernicit conform Adresei ADP nr.8792/06.11.2012 si Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.197/31.03.2011, (in cele ce urmeaza Garant Constituitor )

2. DEFINIȚII

 • 2.1. Debitor/Imprumutat - se înțelege persoana care contractează creditul, respectiv SC Cosntructii Bihor SA.

 • 2.2. Garant constituitor - prin garant constituitor se înțelege ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A., respectiv persoana juridică care a constituit ipoteca imobiliară;

 • 2.3. Creditor ipotecar - prin creditor ipotecar se înțelege banca.

3.    SCOP/OBIECT/SUMA GARANTATĂ

 • 3.1. Prezentul contract se incheie in scopul garantarii de catre Garantul constituitor a obligatiilor asumate din emiterea fiecarui Bilet la Ordin aferent contractului de proiectare si executie de lucrari incheiat intre S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. si S.C. PROARH S.R.L. pe de o parte si ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu nr.5951/26.09.2011.

Prin Debitor se intelege S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J05/275/1991, cod unic de inregistrare 73126, cu sediul in Oradea, str. Berzei, nr.4, judetul Bihor, reprezentata prin: GHILEA GAVRILA, asociat si director general, imputernicit cf. Hotararii AGOA din data de 27.04.2012 si cf. Hotararii C.A. nr.1/17.05.2012, care are calitatea de Imprumutat in Contractul de Credit

 • 3.2. Garantul constituitor ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. constituie in favoarea Creditorului ipotecar o ipoteca de rang I asupra Imobilului descris mai jos, (in cele ce urmeaza Garantia).

 • 3.3. Imobilele care fac obiectul Garantiei au intelesul stabilit mai jos :

Imobil inseamna bunul/bunurile imobile afectate Garantiei, proprietatea Garantului Constituitor și cuprinde:

Imobil, situat in Oradea, str.Tribunalului, nr.8, judetul Bihor, constand in constructia care se va edifica in baza autorizatiei de construire nr.1001/25.07.2012, emisa de Primaria Municipiului Oradea, avand ca obiect executare constructie complex multifunctional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului - regim maxim de inaltime S+D+P+3E+Terasa, avand o valoarea executata de 1.089.213

Lei (unmilionoptzecisinouamiidouasutetreisprezeceLei), si o valoare de garantie de 925.831 Lei (nouasutedouazecisicincimiioptsutetreizecisiunuLei), conform Raportului stadiu fizic lucrari nr.1029/19.10.2012, intocmit de evaluator BT, ing.Vac Aurora.

3.4. Imobilul - constructie va fi dobandit de catre ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A., in temeiul titlului de construire, conform act administrativ autorizatia de construire nr.1001/25.07.2012, emisa de Primaria Municipiului Oradea, eliberat de CF sub incheierea nr.62979/28.09.2012, fiind inscris in Cartea Funciara nr. 175037 a localitatii Oradea, nr.cadastral 175037-C1 si Cartea Funciara nr. 174871 a localitatii Oradea

SUCURSALA ORADEA

B-dul Dacia, Nr. 38-40, ORADEA, , BIHOR

Tel: [0259-464522]

Fax: [0259-465535]

Web-site: http://www.bancatransilvania.ro


"O A "NT/^ A ' I ’ L> A NTCTT "\ZA "N.TT A® Banca Transilvania Sucursala ORADEA -DA.1NI V^A. -L -KAlN DI-LVAJN -LA. Capitalul social: 1.903.042.413 LEI

C.U.I. 6096200

Nr. Inreg. Registrul comertului: J05/3169/1994


(provenita din conversia de pe hartie a CF nr.87848 Oradea, nr.cadastral vechi 16715), sub nr.cadastral 174871, astfel cum rezulta din extrasele de Carte Funciara pentru autentificare inregistrate sub nr.75559/23.11.2012 si sub nr.75565/23.11.2012, emise de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobliliara Bihor, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Oradea.

3.5. Suma garantata de prezenta Garantie este de 13.750.000 Lei (treisprezecemilioanesaptesutecinci-zecimiiLei), plus dobanzile aferente care cad in sarcina Garantului Constitutor.

 • 3.6. Ipoteca asupra Imobilului-constructie se constituie prin înscrierea în cartea funciară.

 • 3.7. Ipoteca este valabilă de la momentul constituirii acesteia.

 • 3.8. Dreptul de ipotecă se menține asupra Imobilului grevat în orice mână ar trece fără a ține seama de drepturile reale constituite sau înscrise după înscrierea ipotecii.

 • 3.9. Ipoteca se va extinde asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu bunul grevat.

 • 3.10. În cazul înstrăinării Imobilului de către Garantul Constituitor, terțul dobânditor va răspunde cu bunul astfel dobândit conform prezentului contract.

 • 3.11. Niciun acord/acceptare expresă sau implicită a Băncii cu privire la orice act de dispoziție efectuat de Garantul Constituitor, nu va putea constitui un impediment pentru Bancă în a solicita anularea respectivului act dacă acesta a condus la o imposibilitate de executare a ipotecii.

 • 3.12. Ipoteca se stinge în situația achitării integrale a sumei garantate.

 • 3.13. Banca acceptă garanția ce a fost constituită de catre Garantul(ii) Constituitor(i) asupra Imobilului-construcție prin prezentul Contract, în vederea garantării obligației de rambursare a Sumei Garantate și părțile dispun inscrierea ipotecii asupra Imobilului.

 • 3.14. Garantul constituitor este de acord în mod expres cu notarea interdicțiilor convenționale de grevare și înstrăinare în Cartea Funciara în favoarea Băncii Transilvania în temeiul art. 902 al. 2 pct. 8 din Codul Civil.

4. DURATA

Garantia va fi o garantie continua si va ramane in vigoare pana la indeplinirea integrală si exacta a tuturor obligatiilor Garantului Constituitor decurgând din prezentul contract, mai exact pana la indeplinirea de catre Garantul Constitutor a obligatiilor asumate prin biletele la ordin emise.

5. DECLARAȚII ȘI GARANȚII ALE GARANTULUI CONSTITUITOR

Garantul constituitor declara si garanteaza, prin prezentul contract, ca, atat la data semnarii acestuia cat si pe intreaga durata a existentei obligatiilor sale decurgand din prezentul Contractul de Credit și/sau prezentul Contract:

 • a) Este titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat având capacitatea de a dispune de acesta și că este singura persoană/sunt singurele persoane indreptățită(e) să constituie Ipoteca în favoarea Băncii;

 • b) Imobilul-constructie nu este afectat de nicio clauză de inalienabilitate/insesizabilitate convențională;

 • c) Este legal constituit, funcționează în conformitate cu prevederile legii române, iar semnarea și indeplinirea de catre el a contractului de ipotecă nu contravine și nu intră în conflict cu nici una dintre prevederile documentelor sale de constituire, existând în acest sens aprobarea organului statutar competent, aprobare în vigoare, nerevocată/neanulată la data semnării prezentului contract. Orice cauză de invalidare/ineficacitate/neconformitate anterioară sau ulterioară cu privire la hotararea organului statutar/mandatul reprezentantului nu este opozabilă Băncii;

 • d) Nu se află în conflict de interese cu reprezentantul desemnat pentru semnarea prezentului contract, actele încheiate de reprezentant în exercitarea mandatului conferit fiind valabil încheiate;

 • e) A/au asigurat Imobilul până la data rambursarii integrale a sumei de 13.750.000 lei si a/au cesionat, in favoarea Bancii, polita de asigurare

 • f) Nu a/au încheiat anterior semnării prezentului contract nicio convenție de suspendare a împărțelii cu privire la bunurile deținute în proprietate;

h) Nu a încheiat și nici nu s-a angajat să încheie, concomitent cu semnarea prezentei garanții, vreun act de dispoziție/grevare cu privire la Imobil;

6. OBLIGATII ALE GARANTULUI CONSTITUITOR

 • 6.1. Garantul(ii) Constituitor(i) se obligă să nu încheie nicio clauză de inalienabilitate/insesizabilitate convențională cu privire la Imobil pana la indeplinirea integrala si exacta a tuturor obligatiilor Garantului Constituitor decurgand din prezentul contract, în caz contrar aceasta constituind un caz de culpă.

SUCURSALA ORADEA                         __________________________________________________________

B-dul Dacia, Nr. 38-40, ORADEA, , BIHOR

Tel: [0259-464522]

Fax: [0259-465535]

Web-site: http://www.bancatransilvania.ro


Nr. Inreg. Registrul comertului: J05/3169/1994

 • 6.2. În situația în care garanția este constituită pe o cota-parte a bunului ipotecat, inclusiv în cazul proprietății periodice, Garantul Constituitor se obligă să notifice Banca cu privire la orice acțiune ce are drept obiect partajarea/ieșirea din indiviziune.

 • 6.3. Garantul(ii) Constituitor(i) se obligă să nu perfecteze nicio convenție de suspendare a împărțelii pe durata existenței obligațiilor decurgând din contractul de credit.

 • 6.4. Garantul(ii) Constituitor ramane obligat în solidar cu debitorul la rambursarea creantei stabilite conform prezentului contract.

 • 6.5. Garantul Constituitor va permite Băncii să inspecteze Imobilul daca si oricand va găsi de cuviință.

 • 6.6. Dacă Imobilului a dispărut sau a fost deteriorată, indemnizația de asigurare/suma datorată cu titlu de despăgubire/sumele datorate ca urmare a exproprierii Imobilului pentru cauza de utilitate publica sau cu titlu de despagubire pentru ingrădiri ale dreptului de proprietate stabilite prin lege, se vor consemna într-un cont bancar distinct purtător de dobânzi la dispoziția Băncii care își va putea satisface creanța în orice modalitate fără a fi limitat la dispozițiile legale privitoare la executarea ipotecilor.

 • 6.7. Garantul Constituitor se obligă, pe durata existenței prezentei garanții, sa administreze si sa foloseasca Imobilul ca un bun proprietar si sa anunte Banca cu privire la aparitia oricarui eveniment care ar putea duce la degradarea sau disparitia Proprietății Imobiliare, precum și orice alta situatie care priveste direct acest Imobil.

 • 6.8. Garantul Constituitor se obliga, pe durata existentei prezentei Garantii, sa conserve valoarea Imobilului, sa nu distruga/deterioreze Imobilul, în caz contrar Banca putând să solicite constituirea unei noi ipoteci pentru garantarea aceleiași obligații în condițiile legii.

 • 6.9. In lipsa acordului expres și scris al Băncii, Garantul Constituitor și nu va constitui asupra acestuia nici o alta garanție sau sarcină, de orice natura ar fi aceasta.

7. CESIUNEA DREPTURILOR REZULTÂND DIN POLIȚA DE ASIGURARE

Dupa finalizarea si predarea constructiei, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. se obligă să pună la dispoziția Băncii și să o mențină în vigoare pe toata contractului de credit și accesoriilor acestuia, polița de asigurare a Imobilului, ștampilată de asigurator cu mențiunea „cesionat in favoarea Banca Transilvania SA”, sau altă formula satisfacatoare pentru Bancă.

8. EXECUTAREA GARANȚIEI

 • 8.1. Încălcarea oricăreia dintre declarațiile și obligațiile Garantului Constituitor astfel cum acestea au fost identificate atât în cadrul prezentului contract constituie pentru acesta caz de culpă.

 • 8.2. In situatia neachitarii de catre Garantul Constituitor a obligatiilor asumate din emiterea fiecarui Bilet la Ordin aferent contractului de proiectare si executie de lucrari incheiat intre S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. si S.C. PROARH S.R.L. pe de o parte si ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea cu nr.5951/26.09.2011, conform contractului de credit nr.3522/28.11.2012, Banca are dreptul, fara a fi necesara vreo autorizatie sau notificarea prealabila a Garantului și fără îndeplinirea oricaror altor formalități judiciare sau extrajudiciare,cu excepția celor expres prevăzute de lege:

 • a) să declare toate sumele datorate în temeiul prezentului contract ca fiind scadente imediat și plătibile la cererea Creditorului ipotecar, cerere efectuată în condițiile prevăzute de lege;

 • b) să execute prezenta ipoteca prin vanzare conform legislației romanesti, fără a fi raspunzator de pierderile ocazionate de o asemenea vanzare sau de amanarea unei asemenea vânzări (toate cheltuielile legate de executarea ipotecii vor fi suportate din sumele astfel obtinute);

In cazul în care sumele obtinute din valorificarea Imobilului sunt insuficiente pentru acoperirea in intregime a obligatiilor Imprumutatului fata de Bancă, Debitorul/Imprumutat S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. ramâne obligat față de Bancă pentru diferența de plată.

9. ALTE CLAUZE

 • 9.1. Toate cheltuielile privind autentificarea si inscrierea prezentului Contract in Registrul de Carte Funciara, precum si cele legate de orice modificare ulterioara aduse acestuia, cad in sarcina Garantului Constituitor. In caz de executare silita, toate cheltuielile aferente judecății si executarii silite vor fi suportate de catre Imprumutat. Obligatiile rezultate din prezentul Contract încetează de drept numai in cazul in care Garantul(ii) Constituitor(i) si-a(u) indeplinit integral obligatiile asumate prin prezentul Contractul

 • 9.2. Banca poate cesiona sau transfera in alt mod, total sau partial, prezentul Contract, cu conditia notificarii si acordului prealabil a Garantului (lor) Constituitor(i).

SUCURSALA ORADEA

B-dul Dacia, Nr. 38-40, ORADEA, , BIHORTel: [0259-464522]

Fax: [0259-465535]

Web-site: http://www.bancatransilvania.ro

Nr. Inreg. Registrul comertului: J05/3169/1994

 • 9.3. In cazul cesiunii sau transferului de catre Banca a prezentului Contract, toate sau orice parte din declaratiile, garantiile, angajamentele, asumarile si obligatiile Garantului(lor) Ipotecar(i) din prezentul Contract, vor ramâne in vigoare si vor produce efecte fata de sucessorii sau cesionarii Băncii.

 • 9.4. Fapta terțului nu înlătură răspunderea Garantului Constituitor/Imprumutatului.

 • 9.5. Forta majora si cazul fortuit inlatura răspunderea Garantului Constituitor/Imprumutatului

9.6 Anularea/Nulitatea absoluta a unei clauze din prezentul contract nu duce la anularea/nulitatea intregului contract.

10.       DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1. Prezentul contract reprezinta titlu executoriu. Partile convin ca orice documente justificative ale sumelor si cheltuielilor aferente contractului de credit, inclusiv, dar fara a se limita la, facturi, extrase de cont furnizate de catre Bancă, constituie parte integranta a contractului de credit si acesoriilor acestuia.

 • 10.2. Prezentul contract este guvernat de legea română. Părțile convin ca orice disputa decurgand din sau in legatura cu acest contract sa fie solutionata de instanta de judecata de la locul incheierii contractului.

 • 10.3. Orice referire facuta in prezentul contract la Contractul de Credit va include si orice amendamente la acesta, cu exceptia amendamentelor constand in marirea sumei facilitatii, caz in care se va incheia un contract de garantie suplimentara, la cererea Băncii.

Prezentul contract s-a semnat azi 29/11/2012, romana.

Creditorul ipotecar,

Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca

Sucursala Oradea

Reprezentant: POJOCA LUCIA ANA Functia: Director

si

Reprezentant: NEGRAU RODICA

Functia: Director regional operatiuni

Ambii prin:

Mandatar: OROS FLORENTINA-AURICA Conform Procurii autentificata prin Incheierea nr. 1416/27.04.2011 de catre BNPA „POPA IOAN SI ADINA”

la ORADEA in 5 (cinci) exemplare originale, 5 (cinci) in limba


Garant Constituitor,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Reprezentata prin: ANDRICA LIVIU

in calitate de: director general, imputernicit conform Adresei ADP nr.8792/06.11.2012 si Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.197/31.03.2011

SUCURSALA ORADEA

B-dul Dacia, Nr. 38-40, ORADEA, , BIHOR

Tel: [0259-464522]

Fax: [0259-465535]

Web-site: http://www.bancatransilvania.roNr. Inreg. Registrul comertului: J05/3169/1994

Cod V.3.1.

Contractul de Credit nr. 3522/28.11.2012

- Credite -

Intre:

BANCA TRANSILVANIA S.A.Cluj Napoca Sucursala ORADEA (“BT”), cu sediul in ORADEA, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J05/3169/1994, Registrul Bancar RB-PJR-12-019/18.02.1999, CUI 6096200, reprezentata prin POJOCA LUCIA in calitate de Director executiv si prin NEGRAU RODICA in calitate de Director regional operatiuni (Banca)

Si

Debitor/Garant: S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A.

Cu sediul in Oradea, str. Berzei, nr. 4, judetul Bihor

Nr. Inreg. ORC J5/275/1991

CUI RO 73126

Legal reprezentata prin GHILEA GAVRILA, in calitate de asociat si director general, împuternicit cf. Hotararii AgOa din data de 27.04.2012 si cf. Hotararii C.A. nr.1/17.05.2012

Si,____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Garant conform: ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

contract de      Cu sediul in Oradea, P-ta Independentei, nr.21, judetul Bihor

ipoteca nr.__ Nr. Inreg. ORC J05/1/1995

CUI 7997507

Legal reprezentata prin ANDRICA LIVIU, in calitate de director general, imputernicit conform Adresei ADP nr.8792/06.11.2012 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.197/31.03.2011

1) Obiectul Contractului: contractului de proiectare si e obiectivului "Complex Mult

Acordare credit pe termen lung pentru finantarea realizarii ?xecutie de lucrari nr.5951/26.09.2011, reprezentand realizarea tifunctional cu parcaje supraetajate in zona Tribunalului Oradea”

a) Destinatia Creditului

Credit pe termen lung pentru finantarea realizarii contractului de proiectare si executie de lucrari nr.5951/26.09.2011, reprezentand realizarea obiectivului "Complex Multifunctional cu parcaje supraetajate in zona Tribunalului Oradea”.

Creditul va fi utilizat conform destinatiei declarate si acceptate de către Banca, situatia contrara constituind un Caz de Culpa pentru Împrumutat, S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A.

b) Valoarea Creditului

13.750.000 (TreisprezeceMilioaneSapteSuteCinciZeciMii)

c) Valuta creditului

LEI

d) Modul de utilizare

 • - Trageri multiple;

 • - Prima transa va fi de 7.000.000 Lei (saptemilioaneLei) si se va acorda in baza ipotecii mobiliare asupra incasarilor din contractul de proiectare si executie de lucrari nr.5951/26.09.2011 si a ipotecii asupra autorizatiei de construire emisa de Primaria Municipiului Oradea, avand ca obiect de executare constructie Complex Multifunctional cu parcaje supraetajate in zona Tribunalului Oradea, cu o valoare executata deja de 1.089.213 Lei (unmilionoptzecisinouamiidouasutetreisprezeceLei), valoare de

Nr. Inreg. Registrul comertului: J05/3169/1994

garantie de 925.831 Lei (nouasutedouazecisicincimiioptsutetrei-zecisiunuLei), conform Raportului stadiu fizic lucrari nr.1029/19.10.2012;

- Urmatoarele transe se vor acorda pe masura realizarii constructiei si a constituirii de garantii suplimentare pe stadii fizice de lucrari intabulate si, numai dupa ce se face mai intai dovada ca stadiul fizic al constructiei realizat este acoperitor pentru prima transa de 7.000.000 Lei = transa ce urmeaza a fi angajata.

e) Perioada de utilizare

Incepand cu 28/11/2012 v27/11/2013

2)Scadenta

27/11/2018

3) Dobanda

a) Rata dobanzii

Rata anuala a dobanzii este de 8%, indexabila.

Rata anuala a dobanzii este fluctuanta, putandu-se modifica pe parcursul intregii durate de creditare, in functie de evolutia dobanzilor pe piata bancara.

Banca va notifica Debitorul, S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A., in privinta schimbarilor aplicate la rata dobanzii in cazul in care fluctuatia totala a acesteia atinge +/-1 % pe an pentru utilizarile in valuta sau +/-3 % pe an pentru cele in lei. Schimbările aplicate la rata dobânzii care nu generează o fluctuație +/-1 % pe an pentru utilizarile in valuta sau +/-3 % pe an pentru cele in lei sunt expres acceptate de către Debitor prin semnarea prezentului contract.

In cazul in care Debitorul, S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A., nu accepta modificarile propuse, acesta trebuie sa comunice Bancii optiunea sa in termen de 5 zile de la primirea notificarii si sa ramburseze in intregime Creditul in termen de 15 zile de la data primirii notificării transmise de către bancă în acest sens.

b) Data de plata a dobanzii

Ultima zi a fiecarei luni

c) Perioada de calcul a dobanzii

360 de zile

d) Data stabilirii dobanzii

15/11/2012

4) Penalitati

a)Dobanda penalizatoare

20%/an

reprezintă procentul de dobanda identificat mai sus care se aplica la orice sumă datorată băncii si nerambursată la scadentă, începând cu data scadentei si până la data achitării efective.

b)Dobânda majorată

0,5%/an

se aplica exclusiv in situatiile de neindeplinire a obligatiilor contractuale identificate la art. 10 si se calculeaza prin raportare la dobanda anuala la care se adauga 0,5%pp.

5) Comisioane

a) Comision de analiza

0,5% din Suma Creditului, platibil la acordarea creditului .

b) Comision de neutilizare

N/A calculat asupra sumei zilnice ramase neutilizate din Credit si platibil in ultima zi a fiecarei luni calendaristice

c) Comision de revizie

0% semestrial - negociat

d) Comision de gestiune

0,05% din soldul mediu lunar al Creditului, platibil lunar, odata cu dobanda;

e) Alte comisioane

, N/A

6) Rambursare

Creditul va fi rambursat conform graficului de rambursare din Anexa 1, in 60 rate lunare egale, cu 12 luni perioada de gratie.

Rambursarea anticipata se va putea face numai cu acordul prealabil si expres al Bancii, fara plata unui comision de rambursare anticipata.

Nr. Inreg. Registrul comertului: J05/3169/1994

 • 7) Garanții_________________________________________________________________________________________________

Garanție 1: Ipoteca de rang I asupra construcției Parcare supraetajata in zona Tribunalului Oradea, in regim de inaltime S+D+P+3E in constructie, care se va ridica in baza autorizatiei de construire nr.1001/25.07.2012, emisa de Primaria Municipiului Oradea

Garanție 2: Ipoteca mobiliara (cu notificarea debitorului cedat si inscriere in AEGRM) de prim rang asupra incasarilor rezultate din contractul de proiectare si executie de lucrari incheiat intre S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. si S.C. PROARH S.R.L. pe de o parte si ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea cu nr.5951/26.09.2011, avand ca obiect "Proiectare si executie Complex Multifunctional cu parcaje supraetajate, zona Tribunalului Oradea”, avand valoarea luata in garantie de 11.717.988 Lei (unsprezecemilioanesaptesutesaptesprezecemiinouasuteoptzecisioptLei);

Garanție 3: Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului conturilor si subconturilor curente ale debitorului S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A., nr. RO62BTRL00501202738879XX, nr.

RO11BTRL00504202738879XX si nr. RO69BTRL00512202738879XX, deschise la Banca Transilvania S.A.Cluj Napoca Sucursala Oradea, pentru suma de 15.427.500 Lei (cincisprezecemilioanepatrusute-douazecisisaptemiicincisuteLei);

Garanție 4: Un Bilet la Ordin in alb, emis de catre imprumutat, S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A., stipulat "fara protest".

Total: 28.071.319 LEI__________________________________________________________________________________

 • 8) Asigurari garanții_______________________________________________________________________________________

Bunurile aduse in garantie vor fi asigurate pe toata durata creditului, la o societate de asigurare agreata de BT, iar politele vor fi cesionate in favoarea Bancii.____________________________________________

 • 9) Clauze de derulare facilițațe______________________________________________________________________

Creditul poate fi utilizat sub forma de imprumut la termen, prin una sau mai multe trageri efectuate pe baza de cerere din partea Debitorului.

Suma fiecarei trageri va fi pusa la dispozitia Debitorului in contul acestuia nr. RO62BTRL00501202738879XX.

Debitorul S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A., se obliga sa realizeze prin conturile deschise la BT, pe toata durata derularii creditului, un rulaj de 80% din CA_____________________________________________________

 • 10) Clauze speciale de acordare__________________________________________________________________

 • -  Tragerile din crediț se vor efecțua doar in baza sițuațiilor de lucrari avizațe de

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea in limița sițuațiilor de lucrari execuțațe si confirmațe de ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea in sensul in care soldul credițului nu va depasi la nici un momenț valoarea țoțala a lucrarilor.

Consțițuirea garanției se va face in maxim 2 noțari in Carțea Funciara prin ințabulari parțiale si / sau țoțala.

 • -  Garanția consțand in consțrucție Parcare supraețajața in zona Tribunalului Oradea, in regim de inalțime S+D+P+3E (in consțrucție), care se va ridica in baza auțorizației de consțruire nr.1001/25.07.2012, emisa de Primaria Municipiului Oradea, propriețar Adminisțrația Domeniului Public S.A. Oradea, esțe consțițuița in scopul onorarii plaților fiecaruia dințre Bilețele la Ordin emise in baza conțracțului de proiecțare si execuție de lucrari incheiaț ințre S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. si S.C. PROARH S.R.L. pe de o parțe si ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu nr.5951/26.09.2011.

 • - S.C. Constructii Bihor S.A. se obliga sa gireze in favoarea BT Bilete la Ordin emise de catre ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. pentru plata contractului finantat, urmand ca din incasarea acestora sa se ramburseze integral ratele lunare de credit + dobanzile aferente, iar diferenta va fi pusa la dispozitia clientului;

 • - Conditie pentru S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A., de rulaj prin BT de 80% din CA; revizie la semestru, in

Nr. Inreg. Registrul comertului: J05/3169/1994

caz de nerealizare se va majora dobanda cu 0,5pp;

- Emiterea de catre societatea S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A. a unui BO in alb, fara protest ;

- Clientul S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A., se obliga ca in termen de 120 zile, de la acordarea facilitatii,

sa activeze un numar minim de 150 de cârduri de salarii la BT._______________________________________

 • 11). Dispoziții finale____________________________________________________________________________________

Prevederile contractului de credit si accesoriilor acestuia se completeaza cu prevederile contractului de ipoteca............................................................................................

Prezentul contract s-a semnat azi 28/11/2012, la ORADEA in 3(trei) exemplare originale.

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca

Sucursala ORADEA

Prin:

Nume: POJOCA LUCIA

Functia: Director executiv

Si,

Prin:

Nume: NEGRAU RODICA

Functia: Director regional operatiuni

Avizat,

Consilier Juridic, NOVAC CARINA-ANCA

Intocmit,

Mihai Mahu


Debitor/Garant,

S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A.

Prin:

Nume: GHILEA GAVRILA

Functia: asociat si director general, imputernicit cf. Hotararii AGOA din data de 27.04.2012 si cf. Hotararii C.A. nr.1/17.05.2012

Garant conform contract de ipotecă nr. ____,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A., reprezentata prin: ANDRICA LIVIU, in calitate de: director general, imputernicit conform

Adresei ADP nr.8792/06.11.2012 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.197/31.03.2011