Hotărârea nr. 583/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Termică bloc de locuinţe Pb 10 str. Lăpuşului, nr. 7/A”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe PB 10, str. Lăpușului, nr.7/A”

Analizând Raportul de specialitate nr. 164213 din 25.07.2013 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficiență Energetică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea termică bloc de locuințe PB 10, str. Lăpușului, nr.7/A - faza DALI”,

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată,

În baza Notei de fundamentare nr. 164212 din data de 25.07.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție: „Reabilitare termică bloc de locuințe PB10, str. Lăpușului, nr. 7/A”,

Ținând cont de nota internă nr. 180211/21.08.2013 privind propunerea d-lui Consilier local Huszar Istvan adoptată în cadrul ședinței ordinare din data de 14.08.2013 pentru inserarea în hotărârile referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe a temeiului legal care s-a avut în vedere la stabilirea V2 de indicatori tehnico-economici,

Luând în considerare Anexa 3, capitolul A din HG nr. 28/2008 „Piese Scrise - descrierea investiției, punctul 2: recomandarea soluției optime este făcută de auditorul energetic în baza analizei tehnice și economice efectuate de către acesta”,

Ținând seama de adresa înaintată de SC PROIECT BIHOR SA înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 181932/2013 prin care auditorul energetic recomandă a se aplica măsurile de reabilitare cuprinse în V2,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit.d) și art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe PB 10, str. Lăpușului, nr.7/A”.

Indicatori tehnico-economici curs BNR 1euro=4,5535 lei la data de 07.06.2013

Indicatori valorici

 • •    Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA:

Total:                                     273,50 mii lei, = 60,06 mii euro

din care:

- construcții-montaj (C+M) (inclusiv TVA): 248,45 mii lei = 54,56 mii euro

 • •     Investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului)

248,45 mii lei /1067,75 mp = 0,23 mii lei/m2 (a.u.)

54,56 mii euro/ 1067,75 mp = 0,05 mii euro/m2(a.u.)

Indicatori fizici

 • •     Durata de execuție a lucrărilor de intervenție:          3 luni

 • •    Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor):                  3 ani

 • •   Durata de recuperare a investiției, în condiții

de eficiență economică:                                8,46 ani

 • •  Consumul anual specific de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic                        50 kwh/m2a.u.)an

 • •  Economia anuală de energie                       132080,68 kwh/an

în tone echivalent petrol =       11,36tep

 • •  Reducerea anuală a emisiilor de gaze

cu efect de seră echivalent CO2 :          29 kg CO2/mp = 30964,75 kg CO2 /an

 • •  Numărul de apartamente reabilitate pt. creșterea eficienței energetice 20 apartamente

Eșalonarea investiției - total INV / C+M în mii lei

Anul 1: 273,50 mii lei / 248,45 mii lei = 60,06 mii euro / 54,56 mii euro

ALȚI INDICATORI

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție „Reabilitare termică bloc de locuințe PB 10, str. Lăpușului, nr.7/A” se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Direcția Economică

 • •  Compartimentul Eficiență Energetică

 • •  Asociațiile de proprietari implicate - prin grija Compartimentului Eficiență Energetică

 • •   Direcția Juridică

 • •  Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

Oradea, 14.08.2013

Nr.583


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila