Hotărârea nr. 57/2013

privind aprobarea transferului din patrimoniul municipiului Oradea a unui număr de 5 (cinci) autoturisme în patrimoniul SC Oradea Transport Local SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transferului din patrimoniul municipiului Oradea a unui număr de 5 (cinci) autoturisme în patrimoniul SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20769 din data de 30.01.2013 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune și Serviciul Monitorizare Cheltuieli Administrative prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea transferului din patrimoniul Primăriei municipiului Oradea a unui număr de 5 (cinci) autoturisme în patrimoniul SC Oradea Transport Local SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. 5, lit. b), art.45 alin.(3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transferul din patrimoniul municipiului Oradea a unui număr de 5 (cinci) autoturisme în patrimoniul SC Oradea Transport Local SA, în vederea valorificării după cum urmează:

Nr. crt

Denumire autoturism

Număr de înmatriculare

An fabricație

Km

Cost reparație (ian. 2011-sept. 2012)

Consum la 100 litri

Putere motor

Capacitate cilindrică

1.

Renault Laguna

BH-09-XBO

2006

241.000

25.841,85

13,6

150

2188

2.

Dacia Logan MCV

BH-08-MLG

2007

149.000

15.848,55

9,8

105

1598

3.

Dacia Nova

BH-08-CCM

1997

122.129

Nu funcționează, nu pot fi transportate decât pe mașină platformă.

4.

Dacia Pick Up

BH-05-RIJ

2000

-

5.

Peugeot Furgon

BH-03-DFW

1990

-

Art.2. Se aprobă repartizarea de către SC Oradea Transport Local SA pe bază de contract de comodat către Primăria Oradea a unui număr de 6 autoturisme noi, în vederea asigurării unui parc auto adecvat desfășurării în bune condiții a activităților specifice.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Direcția Economică

 • •  SCOradeaTransportLocalSA

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  Oradea, 31 ianuarie 2013

  Nr. 57


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila