Hotărârea nr. 568/2013

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul II al anului 2013

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne și externe și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul II al anului 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 174747 din data de 09.08.2013, prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, propune Consiliului Local al municipiul Oradea aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a bugetului împrumuturilor externe și interne, pe trimestrul II al anului 2013,

Potrivit art. 26 al Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată, proiectul de buget a fost construit pe două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) și ale art. 76A1 alin. 1 lit. b) ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), respectiv art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă contul de execuție a veniturilor bugetului local al Municipiului Oradea pe trimestrul II al anului 2013, conform Anexei 1.

Art.2. Se aprobă contul de execuție a cheltuielilor bugetului local al Municipiului Oradea pe trimestrul II al anului 2013, conform Anexei 2.

Art.3. Se aprobă contul de execuție a veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din bugetul local al Municipiului Oradea pe trimestrul II al anului 2013, conform Anexei 3.

Art.4. Se aprobă contul de execuție a cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din bugetul local al Municipiului Oradea pe trimestrul II al anului 2013, conform Anexei 4.

Art.5. Se aprobă contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe ale Municipiului Oradea pe trimestrul II al anului 2013, conform Anexei 5.

Art.6. Se aprobă contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne ale Municipiului Oradea pe trimestrul II al anului 2013, conform Anexei 6.

Art.7. Se aprobă indicatorii cu privire la execuția bugetului local al Municipiului Oradea pe trimestrul II al anului 2013, conform Anexei 7.

Anexele mai-sus menționate fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.8. Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică .

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

  Oradea,14august 2013

  Nr. 568


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

/

&1QZWLU/ LO^C^

MUNICIPIUL ORADEA

4% iO. OG.

VENITURI

Nr. Cri

|               Indicatori sinteza

|               Formula de calcul

|     Sume     |

Procent

| Perioada

1

Gradul de realizare a veniturilor

Venituri totale incasate

Venituri totale programate

219663173,16

260748630,00

84,24%

Trimestrial

2

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Venituri proprii incasate

Venituri proprii programate

136077264,05

127983710,00

106,32%

Trimestrial

3

Gradul de finanțare din venituri proprii

Venituri proprii incasate

136077264,05

61,95%

Trimestrial

Venituri totale incasate

219663173,16

4

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii incasate (exclusiv cote)

75292164,30

34,28%

Trimestrial

Venituri totale incasate

219663173,16

5

Venituri proprii încasate per capita

Venituri proprii incasate

Anual

Număr de locuitori

6

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate

Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate

Anual

7

Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat

Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate

Anual

8

Gradul de autonomie decizionala

Venituri depersonalizate incasate

136293264,05

62,05%

Trimestrial

Venituri totale incasate

219663173,16

9

a)

Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculează trimestrial)

Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior

46845141,77

75857384,95

0,62

b)

Estimatul anual din venituri fiscale

Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim IJIJII) coeficient

0,62

0

CHELTUIELI

Nr. Crt

!               indicatori sinteza

|               Formula de calcul

j     Sume     |

Procent

I Perioada

1

Rigiditatea cheltuielilor

Plăti aferente cheltuielilor de personal

Anual

Total plăti

2

Ponderea secțiunii de funcționare

Plăti aferente secțiunii de funcționare

151449258,28

76,16%

Trimestrial

Total plăti

198865403,50

3

Ponderea secțiunii de dezvoltare

Plăti aferente secțiunii de dezvoltare

47416145,22

23,84%

Trimestrial

Total plăti

198865403,50

4

Ponderea serviciului datoriei publice

Serviciul datoriei publice locale

Anual

Total plăti

5

Excedent / Deficit - secțiune funcționare

venituri incasate - (plăti efectuate + plăti restante)

20382122,12

Trimestrial

6

Excedent / Deficit - secțiune dezvoltare

venituri incasate - (plăti efectuate + plăti restante)

415647,54

Trimestrial
ANEXA 16            CONTUL DE EXECUȚIE - CREDITE INTERNE

30.06.2013

Pag. 1       - Iei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

54.424.650

27.509.460

54.424.650

14.424.650

(4.424.650

(5.815.36

5107

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

129.540

129.540

129.540

01

Autoritati executive sî legislative

129.540

129.540

129.540

03

Autoritati executive

129.540

129.540

129.540

6607

SANATATE

4.431.010

4.431.010

4.431.0(0

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

3.144.700

3.144.700

3.144.700

6607

06

01

Spitale generale

3.144.700

3.144.700

3.144.700

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

1.286.310

1.286.310

1.286.310

50

Alte instituții si acțiuni sanitare

1.286.310

1.286.310

1.286.3(0

6707

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

3.747.620

1.050.000

3.747.620

50

Alte servicii in domenite culturii,

recreeri si religiei

3.747.620

i.050.000

3.747.620

6807

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

2.690.990

1.371.630

2.690.990

50

Alte cheltuieli in domeniul

asigurărilor si asistentei sociale

2.690.990

1.371.630

2.690.990

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

20.603.350

6.102.630

20.603.350

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

servicii lor si dezvoltării comunale

20.603.350

6.102.630

20.603.350

8007

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

1.680.070

1.680.070

8007

01

Acțiuni generale economice si comerciale

1.680.070

1.680.070

10

Programe de dezvoltare regionala si

sociala

I.6N0.070

i .680.070

8107

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

19.973.800

14.424.650

(9.973.800

14.424.650

14.424.650

14.424.650

06

Energie termica

(9.973.800

14.424.650

19.973.800

14.424.650

(4.424.650

14.424.650

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

8407

TRANSPORTURI

1.168.270

1.168.270

1.390.713

03

Transport rutier

1.168.270

1.168.270

1.390.713

03

Străzi

1.168.270

1.168.270

1.390.713

BIHOR


Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

54.424.650

27.509.460

54.424.650

14.424.650

14.424.650

15.815.363

01

CHELTUIELI CURENTE

54.424.650

27.509.460

54.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.424.650

j 4.424.650

14.424.650

(4.424.650

14.424.650

(4.424.650

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

40.000.000

13.084.810

40.000.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.390.713

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

(.390.713

5107

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

(29.540

129.540

129.540

01

CHELTUIELI CURENTE

129.540

(29.540

129.540

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

129.540

129.540

129.540

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

129.540

129.540

129.540

56

01

01

Finanțarea naționala

95.040

95.040

95.040

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

34.500

34.500

34.500

6607

SANATATE

4.431.010

4.431.010

4.431.010

01

CHELTUIELI CURENTE

4.431.010

4.431.010

4.431.010

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

4.43 (.010

4.431.010

4.431.010

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.431.010

4.431.010

4.431.010

56

01

01

Finanțarea naționala

2.980.330

2.980.330

2.980.330

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

(.450.680

1.450.680

1.450.680

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator56

01

56

01

01

56

01

03


56

01

56

01

01

56

01

03


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

3.747.620

1.050.000

3.747.620

3.747.620

1.050.000

3.747.620

3.747.620

1.050.000

3.747.620

3.747.620

1.050.000

3.747.620

2.997.620

300.000

2.997.620

750.000

750.000

750.000

2.690.990

1.371.630

2.690.990

2.690.990

1.371.630

2.690.990

2.690.990

1.371.630

2.690.990

2.690.990

1.371.630

2.690.990

2.285.990

1.271.630

2.285.990

405.000

100.000

405.000

20.603.350

6.102.630

20.603.350

20.603.350

6.102.630

20.603.350

20.603.350

6.102.630

20.603.350

20.603.350

6.102.630

20.603.350

20.296.870

6.102.630

20.296.870

Angajamente


legalePlăti


efectuateAngajanientc


legale de plătitCheltuieli


efectiveCapitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

306.480

306.480

8007

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

1.680.070

1.680.070

01

CHELTUIELI CURENTE

1.680.070

1.680.070

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMB URS ABILE (FEN)

POSTADERARE

1.680.070

1.680.070

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

!.680.070

1.680.070

56

01

01

Finanțarea naționala

i.675.070

1.675.070

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

5.000

5.000

8107

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

19.973.800

14.424.650

19.973.800

(4.424.650

14.424.650

14.424.650

01

CHELTUIELI CURENTE

19.973.800

14.424.650

19.973.800

14.424.650

14.424.650

14.424.650

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

5.549.150

5.549.150

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

5.549.150

5.549.150

56

03

01

Finanțarea naționala

5.544.150

5.544.150

56

03

03

Cheltuieli neeligibile

5.000

5.000

8407

TRANSPORTURI

1.168.270

1.168.270

1.390.713

01

CHELTUIELI CURENTE

1.168.270

1.168.270

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


Pag. 6

- lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

POSTADERARE

1.168.270

1.168.270

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

i. 168.270

1.168.270

56

01

01

Finanțarea naționala

l .163.270

1.163.270

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

5.000

5.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.390.713

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.390.713

71

01

Active fixe

1.390.713

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)        / /

1.390.713Conducătorul compartimentului financiar-contabil ___BIHOR


n           O

CONTUL DE EXECUȚIE AL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE 30.06.2013

Pag. 1       - lei-

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la (inele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5006

CREDITE EXTERNE

19.113.930

19.113530

19.113.930

2.143.927

1.905497

238.430

149

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

10.968.930

10.968.930

10.968.930

393.927

393.927

149

8006

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE.

SI DE MUNCA

4.050.000

4.050.000

4.050.000

1 750 000

1.511570

233.430

8406

TRANSPORTURI

4.095.000

4.095.000

4.095.000

BIHOR


DETALIEREA CHELTUIELILOR - împrumuturi externe -30.06.2013

Pag. 2       - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa l

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

PlMti

efectuate

Angajamcntr legale dc plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la (inele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7*5-6

8

5006

CREDITE EXTERNE

19.113.930

19.113.930

19.113.930

2.143.927

1.905.497

238.430

149

Ol

CHELTUIELI CURENTE

19.113.930

19.113.930

19.113.930

2.143.927

1.905.497

738430

149

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

19.113.930

19.113.930

19 113.930

2.143.927

1.905.497

238.430

149

7006

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

IQ.968.930

10.968.930

10.968.930

393.927

393.927

149

Ol

CHELTUIELI CURENTE

10.968.930

10.968.930

10.968.930

393.937

393.927

149

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

10.968.930

10.963.930

10.968.930

393.927

393.927

149

56

Ol

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

10.968.930

10.968.930

10.968.930

393.927

393.927

149

56

Ol

01

Finanțarea naționala

10.2! 1.050

10211.050

10.211.O5O

393.778

393.778

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

757.880

757.880

757.880

149

149

149

8006

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE.

SI DE MUNCA

4.050.000

4.050.000

4.050.000

1.750.000

1.511.570

238.430

Ol

CHELTUIELI CURENTE

4.050.000

4.050.000

4.050.000

1.750.000

1.511.570

238.430

56

TITLUL VUI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

4 050.000

4.050.000

4.050.000

1.750.000

1.511.570

238.430

56

01

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.050.000

4.050.000

4.050.000

1 750.000

1.511.570

238430

56

01

01

Finanțarea naționala

3.3SO.OOO

3.350.000

3.350.000

1.750.000

1.511.570

238.430

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

700.000

700.000

700.000

8406

TRANSPORTURI

4.095.000

4.095.000

4.095.000

Ol

CHELTUIELI CURENTE

4.095.000

4.095 000

4.095.000
graf Titlu


56 01


56 01


01


Denumire indicatorTITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE


Programe din Fondul European de Dezvoltare


Regionala (FEDR)


Finanțarea naționalaPay 3


- lei-


Credite de angajamentCredite bugetare


anuale aprobate la finele perioadei de raportareAngajamente


Angajamente


riali


Angajamente


trimestriale cumulate


bugetare


legale


efectuate


legale de plătit


Cheltuieli


efective
4.095.000


4.095.000


■4.095.0004.095 000


4.095.000


4.095.000


4.095.000


4.095.000


4.095.000


Conducătorul compartimentului financiar-contabilBIHOR

ANEXA 11     CONTUL DE EXECUȚIE - FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI

SUBVENȚII

30.06.2013

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii.

DC-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

269.642.540

168.500.800

197.310,621

197.040.013

119.389.902

77.650. HI

1)6.484.584

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.292.180

1.904.900

1.661.026

1.661.026

1.661.026

1.765.325

03

Ordine publica

3.292.180

1.904.900

1.661.026

1.661.026

1.661.026

1.765.325

04

Politia comunitara

3.292.180

1.904.900

1.661.026

1.661.026

1.661.026

1.765.325.

6510

INVATAMANT

17.919.160

10.745.730

5.083.764

4.815.052

4.815.052

4.419.092

03

lnvatamant preșcolar si primar

4.309.910

2.293.710

1.539.250

1.539.250

1.539.250

1.29O.SS5

01

Invatamant preșcolar

4.309.910

2,293.710

1.539.250

1.539.250

1.539.250

1.290.855

04

lnvatamant secundar

6.730.670

3.973.260

1.685.681

1.416.969

1.416.969

1.341.141

01

Invatamant secundar inferior

3.163.510

1.789.380

546.967

546.967

546.967

498.217

02

lnvatamant secundar superior

3.567.160

2,183.880

1.138.714

870.002

870.002

842.924

05

Invatamant postliceal

3.098.100

2.174,000

670.730

670.730

670.730

575.199

11

Servicii auxiliare pentru educație

3.780.4S0

2.304.760

1.188.103

1.188.103

1.188,103

1,211.897

03

Internate si cantine pentru elevi

3.202.480

2.012,760

929.311

929.311

929.311

921.909

30

.....                i

Alte servicii auxiliare                           '

578.000

292.000

258.792

258.792

258.792

289.988

6610

SANATATE

241.135.470

151.054.440

186.137.298

186.137.298

110.148.213

75.989.085

105.458.059

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

241.135.470

151.054.440

186.137.298

186.137.298

110.148.213

75.989.085

105.458.059

6610 06

01

Spitale generale

241.135.470

151.054.440

186.137.298

186.137.298

110.148.213

75.989.085

105.458.059

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.281.730

4.781.730

4.414.533

4.414.533

4.414.533

4.830.004

03

Servicii culturale

162.940

162.940

82.801

82.801

82.80!

212.297

06

Case de cultura

162.940

162.940

82.801

82.801

82.801

212.297

05

Servicii recreative si sportive

7.1)8.790

4.618.790

4.331.732

4.331.732

4.331.732

4.617.707

01

Sport

7.118.790

4.618.790

4.331.732

4.331.732

4.331.732

4.617.707

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

14.000

14.000

14.000

12.104

i2.104

12.10^

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

8310 03

Agricultura

14,000

14,000

14.000

12,104

12.104

12.104

30

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

14,000

14.000

14.000

12.104

12.104

12.104

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

80

TITLUL XLU ÎMPRUMUTURI

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariale in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

06

Alte sporuri

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

10

02

Cheltuieli salariate in natura

10

02

02

Norme de hrana

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

BIHOR

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

269.642.540

168.500.800

197.310.621

197.040.013

119.389.902

77.650.111

116.484.584

249.721.460

149.056.720

183.396.435

183.125.827

112.987.978

70.137.849

113.342.353

128.898.000

69.779.380

99.773.915

99,766.397

64.751.939

35.014.458

65.869.110

120.671.180

79.125.060

83.481.058

83.217.968

48.094.577

35.123.391

46.957.192

152.280

152.280

141.462

141.462

141.462

516.051

16.921.080

16.444.080

10.914.186

10.914.186

4.401.924

6.512.262

3.142.231

16.921.080

16.444.080

10.914.186

10.914.186

4.401.924

6.512.262

3.142.231

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

l.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

l.000.000

3.292.180

1.904.900

1.661.026

1.661.026

1.661.026

1.765.325

3.265.000

1.877.720

1.661.026

1.661.026

1.661.026

1.568.674

2.565.000

1.280.550

1.265.520

1.265.520

1.265.520

1.268.968

1.648.820

821.170

816.213

816.213

816.213

818.794

1.395.640

700.520

700.511

700.511

700.511

704.006

123.000

62.290

61.650

61.650

61.650

61.790

20.000

9.540

7.510

7.510

7.510

5.198

200

200

29

29

29

177

109.980

48.620

46.513

46.513

46.513

47.623

461.160

234.000

224.794

224.794

224.794

225.077

461.160

234.000

224.794

224.794

224.794

225.077

455.020

225.380

224.513

224.513

224.513

225.097

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

stat

342.340

170.100

170.002

170.002

170.002

170.456

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

8.240

4.020

3.857

3.857

3.857

3.871

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

85.700

42.580

42.554

42.554

42.554

42.681

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

4.740

2.360

2.354

2.354

2.354

2.322

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

14.000

6.320

5.746

5.746

5.746

5.767

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700.000

597.170

395.506

395.506

395.506

299.706

20

01

Bunuri si servicii

469.150

390.060

233.607

233.607

233.607

203.073

20

01

01

Furnituri de birou

11.000

8.000

7.822

7.822

7.822

7.597

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.400

1.400

1.094

1.094

1.094

818

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

31.320

2.000

951

951

951

951

20

01

04

Apa, canal si salubritate

6.960

4.000

1.305

1.305

1.305

1.305

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

113.470

69.660

69.526

69.526

69.526

73.593

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.000

1.000

966

966

966

909

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

304.000

304.000

151.943

151.943

151.943

117.900

20

02

Reparații curente

33.800

33.800

33.796

33.796

33.796

33.796

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

111.700

106.700

64.769

64.769

64.769

20

05

01

Uniforme si echipament

95.000

95.000

54.406

54.406

54.406

20

05

30

Alte obiecte de inventar

16.700

11.700

10.363

10.363

10.363

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

4.000

3.000

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000

3.000

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

13

Pregătire profesionala

50,000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

20

14

Protecția muncii

260

260

200

200

200

223

20

30

Alte cheltuieli

31.090

13.350

13.134

13.134

13.134

12.614

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

31.090

13.350

13.134

13.134

13.134

12.614

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.180

27.180

196.651

71

TITLUL X ACTIVE NEFLNANCIARE

27,180

27.180

196.651

71

01

Active fixe

27.180

27.180

196.65!

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

66.276

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.257

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

27.180

27.180

127.118

6510

INVATAMANT

17.919.160

10.745.730

5.083.764

4.815.052

4.815.052

4.419.092

01

CHELTUIELI CURENTE

17.672.160

10.590.730

5.064.229

4.795.517

4.795.517

4.395.722

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.959.010

1.118.390

469.539

462.021

462.021

457.710

10

01

Cheltuieli salariale in bani

1.520.520

869.940

368.803

363.741

363.74!

361.297

10

01

01

Salarii de baza

362.070

181.910

103.870

101.908

101.908

104.430

10

01

06

Alte sporuri

17.850

12.650

3.715

3.715

3.715

3.869

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

945,300

564.880

213.619

210.519

210.519

207.699

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

143.300

78.200

39.409

39.409

39.409

37.109

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

52.000

32.300

8.190

8.190

8.190

8.190

10

03

Contribuții

438.490

248.450

100.736

98.280

98.280

96.413

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

308.790

174.570

75.932

74.674

74.674

74.165

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

17.010

9.520

1.978

1.861

1.861

1.844

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

78.130

44.800

19.178

18.636

18.636

18.507

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boii profesionale

13.470

7.100

1.049

790

790

785

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

21.090

12.460

2.599

2.319

2.319

l.l 12

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.713.150

9.472.340

4.594.690

4.333.496

4.333.496

3.938.012

20

01

Bunuri si servicii

2.606.690

1.547.980

828.417

807.671

807.671

777.648

20

01

01

Furnituri de birou

110.000

59.470

13.567

10.702

10.702

13.398

20

01

02

Materiale pentru curățenie

174.850

94.150

20.102

20.095

20.095

26.976

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

5.000

2.000

303

303

303

303

20

01

04

Apa, canal si salubritate

4.000

2.000

199

199

199

237

20

01

05

Carburanți si lubri lianți

14.000

6.000

1.099

1.099

1.099

2.272

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

82.500

45.750

16.114

15.685

15.685

15.285

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

101.090

72.410

21.456

20.956

20.956

16.569

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

2.115.250

1.266.200

755.577

738.632

738.632

702.608

20

02

Reparații curente

28.000

14.000

20

03

Hrana

9.879.220

5.554.100

3.271.530

3.166.682

3.166.682

2.985.542

20

03

01

Hrana pentru oameni

9.879.220

5.554.100

3.271.530

3.166.682

3.166.682

2.985.542

20

04

Medicamente si materiale sanitare

15.200

8.200

377

377

377

377

20

04

02

Materiale sanitare

15.200

8.200

377

377

377

377

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.120.360

655.100

179.362

176.862

176.862

13.358

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Platî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

...................................

20

05

01

Uniforme si echipament

3.000

1.000

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

131,100

77.000

6.100

6.100

6.100

20

05

30

Alte obiecte de inventar

986.260

577.100

173.262

170.762

170.762

13.358

20

06

Deplasări, detasari, transferări

3.500

3.500

3.296

3.296

3.296

3.285

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

3.500

3.500

3.296

3.296

3.296

3.285

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

73.500

53.500

2.503

2.503

2.503

20

13

Pregătire profesionala

47.400

33^60

2.300

800

800

SOO

20

14

Protecția muncii

8.800

5.300

1.000

20

30

Alte cheltuieli

1.930.480

1.596.800

305.905

175.305

175.305

157.002

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.930.480

1.596.800

305.905

175.305

175.305

157.002

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

247.000

155.000

19.535

19.535

19.535

23.370

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

247.000

155.000

19.535

19.535

19.535

23.370

71

01

Active fixe

247.000

155.000

19.535

19.535

19.535

23.370

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

31.000

15.000

9.387

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

196.000

130.000

19.535

19.535

19.535

13.103

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

20.000

10.000

880

6610

SANATATE

241.135.470

151.054.440

186.137.298

186.137.298

110.148.213

75.989.085

105.458.059

01

CHELTUIELI CURENTE

221.488.570

131.792.540

172.242.647

172.242.647

103.765.824

68.476.823

102.569.686

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

123.791.590

67.073.360

97.786.744

97.786.744

64.037.806

33.748.938

63.898.271

10

01

Cheltuieli salariale in bani

92.073.870

49.837.800

73.074.535

73.074.535

47.723.964

25.350.571

47.804.955

10

01

01

Salarii de baza

61.327.470

33.740.880

49.635.109

49.635.109

32.878.132

16.756.977

32.695.086

10

01

02

Salarii de merit

3.490.803

3.490.803

3.490.803

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la Anele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

03

Indemnizație de conducere

1.640.576

1.640.576

1.640.576

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

14.58 1.800

7.877.220

7.166.800

7.166.800

3.877.220

3.289.580

7.637.831

10

01

06

Alte sporuri

8.074.400

4.130.400

4.756.400

4.756.400

2.287.314

2.469.0S6

3.896.237

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.453.200

1.224.200

1.857.479

1.857.479

1.007.667

849.812

1.020.649

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

5.224.000

2.635.000

4.298.952

4.298.952

2.446.013

1.852.939

2.442.893

10

01

13

Indemnizații de delegare

19.000

11.000

14.416

14.416

1.079

13.337

1.079

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

394.000

219.100

214.000

214.000

95.160

118.840

111.180

10

02

Cheltuieli salariate in natura

5.809.600

3.122.900

4.493.359

4.493.359

2.936.278

1.557.081

2.742.140

10

02

01

Tichete de masa

5.809.600

3.122.900

4.493.359

4.493.359

2.936.278

1.557.081

2.742.140

10

03

Contribuții

25.908.120

14.112.660

20.218.850

20.218.850

13.377.564

6.841.286

13.351.176

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

18.952.400

10.503.200

14.785.909

14.785.909

10.103.155

4.682.754

10.085.486

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

488.600

251.300

391.137

391.137

238.531

152.606

238.922

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

5.055.200

2.570.600

4.047.488

4.047.488

2.482.195

1.565.293

2.486.393

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

493.120

252.660

220.318

220.318

133.736

86.582

133.944

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

918.800

534.900

773.998

773.998

419.947

354.051

406.431

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

97.544.700

64.566.900

74.314.441

74.314.441

39.586.556

34.727.885

38.155.364

20

01

Bunuri si servicii

24.033.940

15.663.170

18.460.807

18.460.807

11.083.079

7.377.728

11.151.085

20

01

01

Furnituri de birou

502.930

298.070

406.374

406.374

171.578

234.796

218.295

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.098.120

637.450

782.065

782.065

414.924

367.141

494.526

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

7.673.000

5.256.220

6.610.062

6.610.062

4.209.825

2.400.237

3.662.984

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2.327.600

1.598.800

1.510.472

1.510.472

888.696

621.776

885.949

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

298.000

193.000

214.113

214.113

145.171

68.942

157.379

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa i Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

i

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

06

Piese de schimb

165.300

140.200

89.036

89.036

73.392

15.644

S9.858

20

01

07

Transport

176,100

126.790

92.611

92.611

63.795

28.816

57.203

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

611.950

463.350

473.368

473.368

271.628

201.740

253.198

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.444.190

3.935.670

4.938.172

4.938.172

2.850.360

2.087.812

2.967.330

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrelinere si funcționare

4.736.750

3.013.620

3.344.534

3.344.534

1.993.710

1.350.824

2.364.363

20

02

Reparații curente

1.493.100

1.009.100

526.867

526.867

143.423

3S3.444

525.070

20

03

Hrana

6.456.000

3.703.000

4.148.990

4.148.990

2.139.104

2.009.886

2.319.066

20

03

01

Hrana pentru oameni

6.456.000

3.703.000

4.148.990

4.148.990

2.139.104

2.009.886

2.319.066

20

04

Medicamente si materiale sanitare

58.084.870

40.413.980

49.279.275

49.279.275

24.978.817

24.300.458

22.917.279

20

04

01

Medicamente

40.872.840

29.573.180

35.053.513

35.053.513

17.555.316

17.498.197

14.204.340

20

04

02

Materiale sanitare

8.358.880

4.857.080

6.692.716

6.692.716

3.283.752

3.408.964

4.085.559

20

04

03

Reactivi

7.509.900

5.289.980

6.415.296

6.415.296

3.597.645

2.817.651

4.034.011

20

04

04

Dezinfec tanti

1.343.250

693.740

1.117.750

1.117.750

542.104

575.646

593.369

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.856.250

1.396.110

801.195

801.195

508.321

292.874

398.712

20

05

01

Uniforme si echipament

134.950

82.550

51.832

51.832

23.262

28.570

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

234.800

192.800

54.105

54.105

27.776

26.329

46.478

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.486.500

1.120.760

695.258

695.258

457.283

237.975

352.234

20

06

Deplasări, detasari, transferări

96.860

72.930

31.984

31.984

29.474

2.510

28.774

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

66.860

48.930

31.984

31.984

29.474

2.510

28.774

20

06

02

Deplasări in străinătate

30.000

24.000

20

09

Materiale de laborator

443.830

377.550

278.716

278.716

225.322

53.394

292.732

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

11.360

8.360

313

313

313

313

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

12

Consultanta si expertiza

185.600

124.600

128.771

128.771

71.957

56.814

42.100

20

13

Pregătire profesionala

298.800

203.700

82.570

82.570

79.888

2.682

50.081

20

14

Protecția muncii

173.700

137.500

56.267

56.267

21.398

34.869

26.253

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

9.100

5.000

3.260

3.260

3.244

16

3.250

20

30

Alte cheltuieli

4.401.290

1.451.900

515.426

515.426

302.216

213.210

400.649

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

52.100

52.100

37.888

37.888

17.976

19.912

26.372

20

30

04

Chirii

278.500

172.000

194.252

194.252

117.035

77.217

125.304

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.070.690

1.227.800

283.286

283.286

167.205

116.081

248.973

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

152.280

152.280

141.462

141.462

141.462

516.051

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

152.280

152.280

141.462

141.462

141.462

516.051

56

01

01

Finanțarea naționala

22.840

22.840

21.22!

21.221

21.221

129.982

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

129.440

129.440

120.241

120.241

120.241

337.110

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

48.959

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.646.900

16.261.900

10.894.651

10.894.651

4.382.389

6.512.262

2.888.373

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

16.646.900

16.261.900

10.894.651

10.894.651

4.382.389

6.512.262

2.888.373

71

01

Active fixe

12.393.540

12.143.540

9.791.762

9.791.762

4.372.598

5.419.164

2.884.446

71

01

01

Construcții

50.000

50.000

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

7.160.540

7.060.540

5.788.137

5.788.137

412.751

5.375.386

2.808.090

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

active corporale

27 i.000

221,000

206.134

206.134

196.295

9.839

55.203

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

4,912.000

4.812.000

3.797.491

3.797.491

3.763.552

33.939

21.153

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

4.253.360

4.118.360

1.102.889

1.102.889

9.791

1.093.098

3.927

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.000,000

3.000.000

3,000.000

3.000.000

2.000.000

l.000.000

80

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

80

30

Alte împrumuturi

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000,000

1.000.000

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.281,730

4.781.730

4.414.533

4.414.533

4.414.533

4.830.004

01

CHELTUIELI CURENTE

7.281.730

4.781.730

4.414.533

4,414.533

4.414.533

4.796.167

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

582.400

307.080

252.112

252.112

252.112

244.161

10

01

Cheltuieli sal aria Ie in bani

457.200

240.700

197.669

197.669

197.669

191.439

10

01

01

Salarii de baza

307.100

161.100

144.591

144.591

144,591

137.422

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

34.700

18.200

13.958

13.958

13.958

13.221

10

01

06

Alte sporuri

J 1.000

5.500

3.569

3.569

3.569

3.600

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

60.000

30.000

29.700

29,700

29.700

29.700

10

01

13

Indemnizații de delegare

10.200

4,200

169

169

169

169

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

34.200

21.700

5.682

5.682

5.682

7.327

10

03

Contribuții

125.200

66.380

54.443

54.443

54.443

52.722

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

93.500

49.500

41.156

41.156

41.156

39.860

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

2.700

1.480

988

988

988

956

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

23.700

12.600

10.290

10.290

10.290

9.966

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

Pag. 12

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

accidente de munca si boli profesionale

1.100

600

325

325

325

266

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.200

2.200

1.684

I.6S4

1.684

1.674

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.699.330

4.474.650

4.162.421

4.162.421

4.162.42!

4.552.006

20

01

Bunuri si servicii

6.413.790

4.288.610

4.104.929

4.104.929

4.104.929

4.372.487

20

01

01

Furnituri de birou

6.000

3.500

2.513

2.513

2.513

3.204

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

22.000

18.000

17.379

17.379

17.379

16.872

20

01

04

Apa, canal si salubritate

7.000

5.000

3.901

3.901

3.901

3.901

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

38.000

20.000

19.776

19.776

19.776

19.052

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.218.790

4.180.110

4.001.285

4.001.285

4.001.285

4.277.140

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

122.000

62.000

60.075

60.075

60.075

52.318

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

7.000

3.500

376

376

376

34.550

20

05

30

Alte obiecte de inventar

7.000

3,500

376

376

376

34.550

20

06

Deplasări, detasari, transferări

68.000

26,000

11.829

11.829

11.829

12.009

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

33.000

16.000

11.829

11.829

11.829

12.009

20

06

02

Deplasări in străinătate

35.000

10,000

20

13

Pregătire profesionala

6.700

6.700

1.650

1.650

1.650

1.650

20

30

Alte cheltuieli

203.840

149.840

43.637

43.637

43.637

131.310

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203.840

149.840

43.637

43.637

43.637

131.310

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.837

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

33.837

71

01

Active fixe

33.837

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator
transport


71


01


01


03


30


Mobilier, aparatura birotica si alte


active corporale


Alte active fixe


(inclusiv reparații capitale)


8310


AGRICULTURA, SILVICULTURA,


SI VANATOARE


01


CHELTUIELI CURENTE


20


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


20


01


20


01


30Credite de angajament

Credite bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000Angajamente


bugetare


Angajamente


legale


Plăti


efectuate


Angajamente


legale de plătit


Cheltuieli


efective14.000


12.104


12.104


1.811


22.943


14.000


14.000


14.000


14.000


Conducătorul compartimentului v financiar-contabil


12.104


12.104


12.104


12.104


52.104


12.104


12.104


12.104


12.104


12.104


12.104


12.104


BIHOR

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT!! PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30.06.2013

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Platî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

17.073.360

16.596.360

11.055.648

11.055.648

4.543.386

6.512.262

3.658.282

01

CHELTUIELI CURENTE

152.280

152.280

141.462

141.462

141.462

516.051

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

152.280

152.280

141.462

141.462

141.462

516.051

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.921.080

16.444.080

10.914.186

10.914.186

4.401.924

6.512.262

3.142.23!

71

TITLUL X ACTIVE NE FINANCIARE

16.921.080

16.444.0S0

10.914.186

10.914.186

4.401.924

6.512.262

3.142.231

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

27.180

27.180

196.651

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.180

27.180

196.651

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

27.180

27.180

196.651

71

01

Active fixe

27.180

27.180

196.651

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

66.276

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.257

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

27.180

27.180

127.118

6510

INVATAMANT

247.000

155.000

19.535

19.535

19.535

23.370

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

247.000

155.000

19.535

19.535

19.535

23.370

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

247.000

155.000

19.535

19.535

19.535

23.370

71

01

Active fixe

247.000

155.000

19.535

19.535

19.535

23.370

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

31.000

15.000

9.3S7

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

196.000

130.000

19.535

19.535

19.535

13.103

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa l

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Platî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

20,000

10,000

880

6610

SANATATE

16,799. ISO

16.414.180

11.036.113

11.036.113

4.523.851

6.512.262

3.404.424

01

CHELTUIELI CURENTE

152.280

152.280

141.462

141.462

141.462

516.051

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

152.280

152.280

141.462

141.462

141.462

516.051

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

152.280

152.280

141,462

141.462

141.462

516.051

56

01

01

Finanțarea naționala

22.840

22.840

21.221

21.221

21.221

129.982

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

129.440

129.440

120.241

120.241

120.241

337.110

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

48.959

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.646.900

16.261.900

10.894.651

10.894.651

4.382.389

6.512.262

2.888.373

71

TITLUL X ACTIVE NE FINANCIARE

16.646.900

16.261.900

10.894.651

10.894,651

4.382.389

6.512.262

2.888.373

71

01

Active fixe

12.393.540

12.143,540

9.791.762

9.791.762

4.372.598

5.419.164

2.884.446

71

01

01

Construcții

50.000

50.000

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

7.160.540

7.060.540

5.788.137

5.788.137

412.751

5.375.386

2.808.090

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

271.000

221.000

206.134

206.134

196.295

9.839

55.203

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

4.912.000

4.812,000

3.797.49!

3.797.491

3,763.552

33.939

21.153

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

4.253.360

4.118,360

1.102.889

1.102.889

9.791

1.093.098

3.927

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

33.837

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.837

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

A

B

71

TITLUL X ACTIVE NEF1NANCJARE

71

01

Active fixe

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)      /   !


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

33.837

33.837

9.083

1.811

22.943/

torul instituției, /Conducătorul compartimentului financiar-contabilBIHOR

DETALIEREA CHELTUIELILOR

1NSTITUTI1 PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

30.06.2013

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

252.569.180

151.904.440

186.254.973

185.984.365

114.846.516

71.137.849

112.826.302

01

CHELTUIELI CURENTE

249.569.180

148.904.440

183.254.973

182.984.365

112.846.516

70.137.849

D2.S26.302

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

128.898.000

69.779.380

99.773.915

99.766.397

64.751.939

35.014.458

65.869.110

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

120.671.180

79.125.060

83.481.058

83.217.968

48.094.577

35.123.391

46.957.192

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

80

TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.265.000

1.877.720

1.661.026

1.661.026

1.661.026

1.568.674

01

CHELTUIELI CURENTE

3.265.000

1.877.720

1.661.026

1.661.026

1.661.026

1.568.674

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.565.000

1.280.550

1.265.520

1.265.520

1.265.520

1.268.968

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.648.820

821.170

816.213

816.213

816.213

818.794

10

01

01

Salarii de baza

1.395.640

700.520

700.511

700.511

700.511

704.006

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

123.000

62.290

61.650

61.650

61.650

61.790

10

01

06

Alte sporuri

20.000

9.540

7.510

7.510

7.510

5.198

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

200

200

29

29

29

177

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

109.980

48.620

46.513

46.513

46.513

47.623

10

02

Cheltuieli salariale in natura

461.160

234.000

224.794

224.794

224.794

225.077

10

02

02

Norme de hrana

461.160

234.000

224.794

224.794

224.794

225.077

10

03

Contribuții

455.020

225.380

224.513

224.513

224.513

225.097

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

342.340

170.100

170.002

170.002

170.002

170.456

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

8.240

4.020

3.857

3.857

3.857

3.871

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

85.700

42.580

42.554

42.554

42.554

42.681

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

accidente de munca si boli profesionale

4.740

2.360

2.354

2.354

2.354

2.322

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

14.000

6.320

5.746

5.746

5.746

5.767

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700.000

597.170

395.506

395.506

395.506

299.706

20

01

Bunuri si servicii

469.150

390.060

233.607

233.607

233.607

203.073

20

01

01

Furnituri de birou

11.000

8.000

7.822

7.822

7.822

7.597

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.400

1.400

1.094

1.094

1.094

818

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

31.320

2.000

951

951

951

951

20

01

04

Apa, canal si salubritate

6.960

4.000

1.305

1.305

1.305

1.305

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

113.470

69.660

69.526

69.526

69.526

73.593

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.000

1.000

966

966

966

909

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

304.000

304.000

151.943

151.943

151.943

117.900

20

02

Reparații curente

33.800

33.800

33.796

33.796

33.796

33.796

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

111.700

106.700

64.769

64.769

64.769

20

05

01

Uniforme si echipament

95.000

95.000

54.406

54.406

54.406

20

05

30

Alte obiecte de inventar

16.700

11.700

10.363

10.363

10.363

20

06

Deplasări, detasari, transferări

4.000

3.000

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000

3.000

20

13

Pregătire profesionala

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

20

14

Protecția muncii

260

260

200

200

200

223

20

30

Alte cheltuieli

31.090

13.350

13.134

13.134

13.134

12.614

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

31.090

13.350

13.134

13.134

13.134

12.614

6510

INVATAMANT

17.672.160

10.590.730

5.064.229

4.795.517

4.795.517

4.395.722

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


01

10

10

01

10

01

01

10

01

06

10

01

11

10

01

12

10

01

30

10

03

10

03

01

10

03

02

10

03

03

10

03

04

10

03

06

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte sporuri

Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Ahe drepturi salariale in bani

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanalate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubriltanti


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

2

3

4

17.672.160

10.590.730

5.064.229

1.959,010

1.118.390

469,539

1.520.520

869.940

368.803

362.070

181.910

103.870

17.850

12.650

3.715

945,300

564.880

213.619

143.300

78.200

39.409

52.000

32.300

8.190

438.490

248.450

100.736

308.790

174.570

75.932

17.010

9.520

1.978

78.130

44.800

19.178

13,470

7.100

1,049

21.090

12.460

2.599

15.713.150

9.472.340

4.594.690

2.606.690

1.547.980

828.417

110.000

59.470

13.567

174.850

94,150

20.102

5.000

2.000

303

4.000

2.000

199

14.000

6.000

1.099


Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

5

6

7=5-6

8

4.795.517

4.795.517

4.395.722

462.021

462.021

457.710

363.741

363.741

361.297

101.908

101.908

104.430

3.715

3.715

3.869

210.519

210.519

207.699

39.409

39.409

37.109

8.190

8.190

8.190

98.280

98.280

96.413

74.674

74.674

74.165

1.861

1.861

1.844

18.636

18.636

18.507

790

790

785

2.319

2.319

1.112

4.333.496

4.333.496

3.938.012

807.671

807.671

777.648

10.702

10.702

13.398

20.095

20,095

26.976

303

303

303

199

199

237

1.099

1.099

2.272


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

înteniet

82.500

45.750

16.114

15.685

15.685

15.285

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

101.090

72.410

21.456

20.956

20.956

16.569

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.115.250

1.266.200

755.577

738.632

738.632

702.608

20

02

Reparații curente

28.000

14.000

20

03

Hrana

9.879.220

5.554.100

3.271.530

3.166.682

3.166.682

2.985.542

20

03

01

Hrana pentru oameni

9.879.220

5.554.100

3.271.530

3.166.682

3.166.682

2.985.542

20

04

Medicamente si materiale sanitare

15.200

8.200

377

377

377

377

20

04

02

Materiale sanitare

15.200

8.200

377

377

377

377

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.120.360

655.100

179.362

176.862

176.862

13.358

20

05

01

Uniforme si echipament

3.000

1.000

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

131.100

77.000

6.100

6.100

6.100

20

05

30

Alte obiecte de inventar

986.260

577.100

173.262

170.762

170.762

13.358

20

06

Deplasați, dctasari, transferări

3.500

3.500

3.296

3.296

3.296

3.285

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

3.500

3.500

3.296

3.296

3.296

3.285

20

11

Cârti, publicații st materiale

documentare

73.500

53.500

2.503

2.503

2.503

20

13

Pregătire profesionala

47.400

33.860

2.300

800

800

800

20

14

Protecția muncii

8.800

5.300

1.000

20

30

Alte cheltuieli

1.930.480

1.596.800

305.905

175.305

175.305

157.002

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.930.480

1.596.800

305.905

175.305

175.305

157.002

6610

SANATATE

224.336.290

134.640.260

175.101.185

175.10J.185

105.624.362

69.476.823

102.053.635

01

CHELTUIELI CURENTE

221.336.290

131.640.260

172.101.185

172.101.185

103.624.362

68.476.823

102.053.635

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

123.791.590

67.073.360

97.786.744

97.786.744

64.037.806

33.748.938

63.898.271

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

Cheltuieli salariale in bani

92.073.870

49.837.800

73.074.535

73.074.535

47.723.964

25.350.571

47.804.955

10

01

01

Salarii de baza

61.327.470

33.740.880

49.635.109

49.635.109

32.878.132

16.756.977

32.695.086

10

01

02

Salarii de merit

3.490.803

3.490.803

3.490.803

10

01

03

Indemnizație de conducere

1.640.576

1.640.576

1.640.576

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

14.581.800

7.877.220

7.166.800

7.166.800

3.877.220

3.289.580

7.637.831

10

01

06

Alte sporuri

S.074.400

4.130.400

4.756.400

4.756.400

2.287.314

2.469.086

3.896.237

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.453.200

1.224.200

1.857.479

1.857.479

1.007.667

849.812

1.020.649

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

5.224.000

2.635.000

4.298.952

4.298.952

2.446.013

1.852.939

2.442.893

10

01

13

Indemnizații de delegare

19.000

11.000

(4.416

14.416

1.079

13.337

1.079

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

394.000

219.100

214.000

214.000

95.160

118.840

J11.180

10

02

Cheltuieli salariale in natura

5.809.600

3.122.900

4.493.359

4.493.359

2.936.278

1.557.081

2.742.140

10

02

01

Tichete de masa

5.809.600

3.122.900

4.493.359

4.493.359

2.936.278

1.557.081

2.742.140

10

03

Contribuții

25.908.120

14.112.660

20.218.850

20.218.850

13.377.564

6.841.286

13.351.176

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

18.952.400

10.503.200

14.785.909

14.785.909

10.103.155

4.682.754

10.085.486

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

488.600

251.300

391.137

391.137

238.531

152.606

238.922

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

5.055.200

2.570.600

4.047.488

4.047.488

2.482.195

1.565.293

2.486.393

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

493.120

252.660

220.318

220.318

133.736

86.582

133.944

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

918.800

534.900

773.998

773.998

419.947

354.051

406.43!

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

97.544.700

64.566.900

74.314.441

74.314.44!

39.586.556

34.727.885

38.155.364

20

01

Bunuri si servicii

24.033.940

15.663.170

18.460.807

18.460.807

11.083.079

7.377.728

11.151.085

20

01

01

Furnituri de birou

502.930

298.070

406.374

406.374

171.578

234.796

218.295

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.098.120

637.450

782.065

782.065

414.924

367.141

494.526

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

7.673.0G0

5.256.220

6.610.062

6.610.062

4.209.825

2.400.237

3.662.984

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2.327.600

1.598.800

1.510.472

1.510.472

888.696

621.776

885.949

20

01

05

Carburanți si iubrifianti

298.000

193.000

214.113

214.113

145.171

68.942

157.379

20

01

06

Piese de schimb

165.300

140.200

89.036

89.036

73.392

15.644

89.858

20

01

07

Transport

176.100

126.790

92.611

92.611

63.795

28.816

57.203

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

611.950

463.350

473.368

473.368

271.628

201.740

253.198

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.444.190

3.935.670

4.938.172

4.938.172

2.850.360

2.087.812

2.967.330

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

4.736.750

3.013.620

3.344.534

3.344.534

1.993.710

1.350.824

2.364.363

20

02

Reparații curente

1.493.100

1.009.100

526.867

526.867

143.423

383.444

525.070

20

03

Hrana

6.456.000

3.703.000

4.148.990

4.148.990

2.139.104

2.009.886

2.319.066

20

03

01

Hrana pentni oameni

6.456.000

3.703.000

4.148.990

4.148.990

2.139.104

2.009.886

2.319.066

20

04

Medicamente si materiale sanitare

58.084.870

40.413.980

49.279.275

49.279.275

24.978.817

24.300.458

22.917.279

20

04

01

Medicamente

40.872.840

29.573.180

35.053.513

35.053.513

17.555.316

17.498.197

14.204.340

20

04

02

Materiale sanitare

8.358.880

4.857.080

6.692.716

6.692.716

3.283.752

3.408.964

4.085.559

20

04

03

Reactivi

7.509.900

5.289.980

6.415.296

6.415.296

3.597.645

2.817.651

4.034.011

20

04

04

Dezinfectând

1.343.250

693.740

1.117.750

1.117.750

542.104

575.646

593.369

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.856.250

1.396.110

801.195

801.195

508.321

292.874

398.712

20

05

01

Uniforme si echipament

J 34.950

82.550

51.832

51.832

23.262

28.570

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

234.800

192.800

54.105

54.105

27.776

26.329

46.478

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.486.500

1.120.760

695.258

695.258

457.283

237.975

352.234

20

06

Deplasări, detasari, transferări

96.860

72.930

31.984

31.984

29.474

2.510

28.774

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

66.860

48.930

31.984

31.984

29.474

2.510

28.774

20

06

02

Deplasări in străinătate

30.000

24.000

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa l

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

09

Materiale de laborator

443,830

377,550

278.716

278.716

225.322

53,394

292.732

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

! 1,360

8.360

313

313

313

313

20

12

Consultanta si expertiza

185.600

124.600

128.771

128.771

71.957

56.814

42.100

20

13

Pregătire profesionala

298.800

203.700

82.570

82.570

79.888

2.682

50.081

20

14

Protecția muncii

173,700

137.500

56,267

56.267

21.398

34.869

26.253

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

9.100

5.000

3.260

3.260

3.244

16

3.250

20

30

Alte cheltuieli

4.401.290

1.451.900

515.426

515.426

302.216

213.210

400.649

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

52.100

52.100

37.888

37.888

17.976

19.912

26.372

20

30

04

Chirii

278.500

172,000

194.252

194.252

li 7.035

77.217

125.304

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.070.690

1.227.800

283.286

283.286

167.205

116.081

248.973

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

l.000.000

80

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

3.000.000

3,000,000

3.000.000

3.000,000

2.000.000

l.000.000

80

30

Alte împrumuturi

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.281.730

4.781.730

4.414.533

4.414.533

4.414.533

4,796.167

01

CHELTUIELI CURENTE

7.281.730

4.781.730

4.414.533

4.414.533

4.414.533

4.796.167

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

582.400

307.080

252.112

252.112

252.112

244.161

10

01

Cheltuieli salariate in bani

457.200

240.700

197.669

197.669

197.669

191.439

10

01

01

Salarii de baza

307.100

161.100

144.591

144.591

144.591

137.422

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

34,700

18,200

13,958

13.958

13.958

13.221

10

01

06

Alte sporuri

11,000

5.500

3.569

3.569

3.569

3,600

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

60.000

30.000

29.700

29.700

29.700

29.700

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

13

Indemnizații de delegare

10.200

4.200

169

169

169

169

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

34.200

21.700

5.682

5.682

5.682

7.327

10

03

Contribuții

125.200

66.380

54.443

54.443

54.443

52,722

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

93.500

49.500

41.156

41.156

41.156

39.860

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

2.700

1.480

988

988

988

956

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

23.700

12.600

10.290

10.290

10.290

9.966

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.100

600

325

325

325

266

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.200

2.200

1.684

1.684

1.684

1.674

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.699.330

4.474.650

4.162.42!

4.162.421

4.162.421

4.552.006

20

01

Bunuri si servicii

6.413.790

4.288.610

4.104.929

4.104.929

4.104.929

4.372.487

20

01

01

Furnituri de birou

6.000

3.500

2.513

2.513

2.513

3.204

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

22.000

18.000

17.379

17.379

17.379

16.872

20

01

04

Apa, canal si salubritate

7.000

5.000

3.901

3.901

3.901

3.901

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

38.000

20.000

19.776

19.776

19.776

19.052

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.218.790

4.180.110

4.001.285

4.001.285

4.001.285

4.277.140

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

122.000

62.000

60.075

60.075

60.075

52.318

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

7.000

3.500

376

376

376

34.550

20

05

30

Alte obiecte de inventar

7.000

3.500

376

376

376

34.550

20

06

Deplasări, detasari, transferări

68.000

26.000

11.829

11.829

11.829

12.009

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

06

01

Deplasau interne, detasari, transferări

33.000

16.000

11.829

11.829

11.829

12.009

20

06

02

Deplasări in strainatate

35.000

10.000

20

13

Pregătire profesionala

6,700

6.700

1.650

1.650

1.650

1.650

20

30

Alte cheltuieli

203.840

149.840

43.637

43.637

43.637

131.310

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203,840

149.840

43.637

43.637

43.637

131.310

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

14.000

14.000

14.000

12.104

12.104

12.104

01

CHELTUIELI CURENTE

14.000

14.000

14.000

12.104

12.104

12.104

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14.000

14.000

14.000

12.104

12.104

12.104

20

0J

Bunuri si servicii

14.000

14.000

14.000

12.104

12.104

12.104

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare             z~\

14.000

14.000

14.000

12.104

12.104

12.104

Conducatorufiîhstitutiei,
Conducătorul compartimentului fînanciar-contabilBIHOR

ANEXA 9     CONTUL DE EXECUȚIE - FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI

SUBVENȚII VENITURI

30.06.2013

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa l Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

r revederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

266.989.700

165.847.960

157.400.699

36.463.103

120.937.596

123.492.804

197.822

33.710.073

0002

I. VENITURI CURENTE

239.406.440

141,979.260

142.256.004

31.051.711

IH.204.293

111.182.099

143.944

30.929.961

2900

C. VENITURI NEFISCALE

239.406.440

141.979.260

142.256.004

31.051.711

111.204.293

111.182.099

143.944

30.929.96!

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.314.150

819.550

636.684

70.252

566.432

565,013

240

71.431

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.314.150

819.550

636.684

70.252

566.432

565.013

240

71.431

05

Venituri din concesiuni si incliiricri

1.289.150

794.550

599.670

70.252

529.418

527.999

240

71.431

09

Venituri din utilizarea pășunilor

comunale

12.104

12.104

12.104

3010

50

Alte venituri din proprietate

25.000

25.000

24.910

24.910

24.910

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

238.092.290

141.159.710

141.619.320

30.981.459

110.637.861

110.617.086

143.704

30.858.530

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Si .ALTE

ACT1VITATI

237.081.630

140.149.050

140.613.227

30.981.459

109.631.763

109.58S.974

143.704

30.880.549

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

2.6S3.000

1.527.500

902.949

902.949

902.949

08

Venituri din prestări de servicii

i

Contribuția clcvdor si studenților

5.714.200

3.894.630

3.037.631

1.050.048

1.987,583

i.427.232

111.690

1.498.709

14

pentru internate, cămine si cantine

3.022.460

1.775.880

1.109.136

6.979

1.102.157

1.109.036

100

3310

17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

82.000

39.000

12.485

12.4S5

12.485

3310

19

Venituri din serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

9.000

9.000

8.735

8.735

8.735

3310

20

Venituri din cercetare

300.000

225.000

165.352

52.517

112.835

145.849

19.503

21

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

178.480.620

107.997.210

114.002.033

29.315.599

84.686,434

85.6)9.231

28.382.802

3310

30

Venituri din contractele încheiate cu

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

S-3-6-7

direcțiile de sanatatc pubiica din sume

alocate de la bugetul de stat

27.397.290

13.881.000

14.003.986

445.000

13.558.986

13.488.504

515.482

3310

31

Venituri din contractele inchciatc cu direcțiile de sanatatc publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

5.803.000

3.510.150

2.229.000

2.229.000

2.077.000

152.000

3310

32

Venituri din contractele inchciatc cu

instituțiile de medicina legala

2.944.400

1.473.200

1.455.782

1.455.782

1.455.782

3310

50

Alte venituri din prestări de servicii

sî alte activitati

10.640.720

5.816.480

3.6S6.138

111.316

3.574.822

3.342.171

32.014

311.953

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

1.010.660

1.010.660

1.006.093

1.006.093

1.028.112

-22.019

3710

01

Donații si sponsorizări

1.010.660

1.010.660

1.006.093

1.006.093

1.028.112

-22.019

03

Varsaminte din secțiunea dc funcționare pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare a bugetului local

1.654.900

1.979.620

3710

04

Varsaminte din secțiunea dc funcționare

-1.654.900

-1.979.620

3900

10

II. VENITURI DIN CAPITAL

17.800

17.800

24.968

6.497

18.471

17.767

4.613

2.588

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

17,800

17.800

24.968

6.497

18.471

17.767

4.613

2.588

50

Alte venituri din valoarea unor bunuri

17.800

17.800

24.968

6.497

18.471

17.767

4.613

2.588

4100

10

IV. SUBVENȚII

23.308.020

19.722.900

11.028.551

1.313.719

9.714.832

9.896.832

105

1.131.614

4210

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

1.342.840

1.320.000

1.313.719

1.313.719

182.000

105

1.131.614

39

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

1.342.840

1.320.000

1.313.719

1.313.719

182.000

105

1.131.614

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

43 iO

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

21.965.180

18.402.900

9.714.832

9.714.832

9.714.832

09

Subvenții pentru instituții publice

S.855.000

5.292.720

5.289.320

5.289.320

5.289.320

14

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

5.747.000

5.747.000

4.425.512

4.425.512

4.425.512

4310

17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in

sanatate

7.336.000

7.336.000

4310

17

01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

4.514.000

4.514.000

4310

17

02

Sume dîn veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

2.S22.000

2.822.000

4310

19

Subvenții pentru instituții publice

27.180

27.180

4510

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

4.257.440

4.128.000

4.091.176

4.091.176

2.396.106

49.160

1.645.910

4510

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

4.257.440

4. î 28.000

4.091.176

4.091.176

2.396.106

49.160

1.645.910

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

129.440

4510

01

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

4.128.000

4.128.000

4.091.176

4.091.176

2.396.106

49.160

1.645.910

o            o

CONK. DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30.06.2013

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

“Prevederi bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

17.073.360

16.596.360

9.855.375

5.411.392

4.443.983

7.021.385

53.878

2.780.112

0002

I. VENITURI CURENTE

-1.654.900

-1.979.620

2900

C. VENITURI NEFISCALE

-1.654.900

-1.979.620

3300

C2. VÂNZ ARI DE BUNURI SI SERVICII

-1.654.900

-1.979.620

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-1.654.900

-1.979.620

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

-1.654.900

-1.979.620

3900

10

II. VENITURI DIN CAPITAL

17.800

17.800

24.968

6.497

18.471

17.767

4.613

2.588

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

17.800

17.800

24.968

6.497

18.471

17.767

4.613

2.588

50

Alte venituri din valoarea unor bunuri

17.800

17.800

24.968

6.497

1S.471

17.767

4.613

2.588

4100

10

IV. SUBVENȚII

14.453.020

14.430.180

5.739.231

1.313.719

4.425.512

4.607.512

105

1.131.614

4210

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

1.342.840

1.320.000

1.313.719

1.313.719

1S2.000

105

1.131.614

39

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integra] din venituri proprii pentru proiecte

1.342.840

1.320.000

1.313.719

1.313.719

1S2.000

105

1.131.614

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

13.110.180

13.110.180

4.425.512

4.425.512

4.425.512

14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5.747.000

5.747.000

4.425.512

4.425.512

4.425.512

17

01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

Sume din veniturile proprii ale Minis-

7.336.000

7.336.000

01

terului Sanatatii către bugetele locale

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

r re vederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4310

01

pentru finanțarea aparaturii medicale

01

si echipamentelor de comunicații in

01

urgenta in sanatate

4.514.000

4.514.000

02

Sume din veniturile proprii ale Minis-

02

torului Sanatatii către bugetele locale

02

pentru finanțarea reparațiilor capitale

02

in sanatate

2.822.000

2.822.000

19

Subvenții pentru instituții publice

27.180

27.180

4510

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

4.257.440

4.128.000

4.091.176

4.091.176

2.396.106

49.160

1.645.910

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

4.257.440

4.128.000

4.091.176

4.091.176

2.396.106

49.160

1.645.910

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

129.440

02

Sume primite in contul plăților

02

efectuate in anii anteriori

4.13^000

4.128.000

4.091.176

4.09 L176

2.396.106

49.160

1.645.910

Conduca,torul instituției,


CONTUl de execuție al instituțiilor publice finanțate DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

30.06.2013

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

"Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VEN1TURI-VEN1TURI

249.916.340

149.251.600

147.545.324

31.051.711

116.493.613

116.471.419

143.944

30.929.961

0002

I. VENITURI CURENTE

241.061.340

143.95S.S80

142.256.004

31.051.711

111.204.293

Hl.lS2.099

143.944

30.929.961

2900

C, VENITURI NEFISCALE

241.061.340

143.958.880

142.256.004

31.051.711

111.204.293

111.1S2.099

143.944

30.929.961

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.314.150

819.550

636.6S4

70.252

566.432

565.013

240

71.431

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.314.150

819.550

636.684

70.252

566.432

565.013

240

71.431

05

Venituri din concesiuni si închirieri

1.2S9.150

794.550

599.670

70.252

529.4 IS

527.999

240

71.431

09

Venituri din utilizarea pășunilor

comunale

12.104

12.104

12.104

50

Alte venituri din proprietate

25.000

25.000

24.910

24.910

24.910

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

239.747.190

143.139.330

141.619.320

30.9S 1.459

110.637.861

110.617.086

143.704

30.858.530

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIV1TATI

237.0S1.630

140.149.050

140.613.227

30.9S 1.459

IO9.63L76S

109.588.974

143.704

30.880.549

05

Taxe si alte venituri in invatamant

2.6SS.OOO

1.527.500

902.949

902.949

902.949

08

Venituri din prestări de servicii

5.714.200

3.894.630

3.037.631

1.050.048

1.987.583

1.427.232

111.690

1.498.709

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, câini ne si cantine

3.022.400

1.775.880

1.109.136

6.979

1.102.157

1.109.036

100

17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

S2.000

39.000

12.485

12.485

12.485

19

Venituri din serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

9.000

9.000

8.735

8.735

8.735

20

Venituri din cercetare

300.000

225.000

165.352

52.517

112.835

145.849

19.503

21

Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

178.4S0.620

107.997.210

114.002.033

29.315.599

84.6S6.434

85.619.23!

28.382.802

30

Venituri din contractele incheiate cu

I


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

r re vederi bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3310

direcțiile de sanatatc publica din sume

alocate de la bugetul dc stat

27.397.290

13.881.000

14.003.986

445.000

13.558.986

13.488.504

515.482

31

Venituri din contractele încheiate cu

direcțiile de sanatatc publica din sume

alocate din venituri proprii ale

Ministerului Sanatatii

5.803.000

3.510.150

2.229.000

2.229.000

2.077.000

152.000

32

Venituri din contractele încheiate cu

instituțiile dc medicina legala

2.944.400

1.473.200

1.455.782

1.455.782

1.455.782

50

Alte venituri din prestări dc servicii

si alte activitati

10.640.720

5.816.480

3.686.138

IU.316

3.574.822

3.342.171

32.014

311.953

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

2.665.560

2.990.280

1.006.093

1.006.093

1.028.112

-22.019

01

Donații si sponsorizări

1.010.660

1.010.660

1.006.093

1.006.093

1.028.112

-22.019

03

Varsamintc din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare a bugetului local

1.654.900

1.979.620

4100

10

IV. SUBVENȚII

8.855.000

5.292.720

5.289.320

5.289.320

5.289.320

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

8.8&.000

5.292.720

5.289.320

5.289.320

5.289.320

09

Subvenții pentru instituții publice

&855.000 /       J

5.292.720

^-——-<.289.320

5.289.320

5.289.320

atorul instituției, fConducătorul compartimentului financiar-contabil


BIHOR

ANEXA 13


CONTUL DE EXECUȚIE LOCAL - CHELTUIELI TOTAL

30.06.2013

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

656.360.040

271.136.480

515.439.083

243.786.432

198.865.403

44.921.029

157.755.533

5100

02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

26.774.180

11.935.180

10.277.191

9.642.575

9.396.966

245.609

13.937.070

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

17.671.180

10.160.180

9-401.505

8.766.889

8.526.824

240.065

8.671.827

01

Autoritari executive si legislative

17.671.180

10.160.180

9.401.505

8.766.889

8.526.824

240.065

8.671.827

03

Autoritari executive

17.671.180

10.160.180

9.401.505

8.766.389

8.526.824

240.065

8.671.827

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

-2.897.000

-3.470.000

-3.521.177

-3.521.177

-3.526.72*1

5.544

763.369

07

Fond pentru garantarea imprumuturilor

externe, contracte/garantate de

administrațiile publice locale

-4.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

5402

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

1.265.000

692.000

640.261

640.261

634.717

5.544

762.109

5402

50

Alte servicii publice generale

1.260

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

împrumuturi

12.000.000

5.245.000

4.396.863

4.396.863

4.396.863

4.501.874

6000

02

Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

3.321.180

1.913.900

1.877.057

1.877.057

1.877.057

1.877.720

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.321.180

1.913.900

1.877.057

1.877.057

1.877.057

1.877.720

03

Ordine publica

3.292.180

1.904.900

1.877.720

1.877.720

1.877.720

1.877.720

04

Politie comunitara

3.292.180

1.904.900

1.877.720

1.877.720

1.877.720

1.877.720

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitaia)

9.000

9.000

-663

-663

-663

6102

50

Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si siguranței naționale

20.000

6500

02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

222.128.400

121.545.930

159-918.004

102.047.905

96.628.345

5.419.560

88.007.937

6502

[NVATAMANT

120.918.120

62.432.740

84.788.779

62.891.018

61.705.790

1.185.228

60.704.316

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

A


Denumire indicator


Credite de angajament


6502 03


01

04

01

02

03

50

6602

06

6602 06 01

08

50

50

6702

03

12

6702 05

Ol

03

6702 06

50


B

Invatamant preșcolar si primar

Invatamant preșcolar

invatamant secundar

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar superior

Invatamant profesional

Alte cheltuieli in domeniul

in vata mantu lui

SANATATE

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

Spitale generale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

Alte instituții si acțiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Servicii culturale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Servicii recreative si sportive

Sport

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

I3.452.S60

7.222.070

10.137.237

8.869.335

8.344.589

524.746

7.450.898

13.452.860

7.222.070

10.137.237

8.869.335

8.344.589

524.746

7.450.898

107.501.010

55.260.810

74.741.041

54.111.182

53.450.700

660.482

53.253.418

29.813.790

16.849.300

17.967.966

16.565.385

16.313.442

251.943

15.883.438

77.440.270

38.247.940

45.208.1)4

37.395.870

36.988.655

407.215

36.890.900

246.950

163.570

11.564.961

149.927

148.603

1.324

479.080

-35.750

-50.140

-89.499

-89.499

-89.499

31.952.290

26.722.710

22.457.657

12.325.960

12.082.983

242.977

8.762.440

20.993.840

17.182.980

13.097.378

3.057.333

2.816.509

240.824

4.714.012

20.993.840

17.182.980

13.097.378

3.057.333

2.816.509

240.824

4.714.012

2.848.000

1.465.000

1.286.719

1.286.719

1.286.719

1.284.631

8.110.450

8.074.730

8.073.560

7.981.908

7.979.755

2.153

2.763.797

8.110.450

8.074.730

8.073.560

7.981.908

7.979.755

2.153

2.763.797

38.859.430

14.484.390

33.353.456

14.345.476

10.789.484

3.555.992

8.504.554

1.500.000

1.400.000

1.500.000

1.367.601

1.367.601

1.500.000

1.400.000

1.500.000

1.367.601

1.367.601

18.719.490

11.233.020

14.088.911

11.499.032

8.242.S61

3.256.171

7.505.789

11.401.870

7.266.400

8.957.363

6.609.189

6.209.547

399.642

5.595.418

7.317.620

3.966.620

5.131.548

4.889.843

2.033.314

2.856.529

1.910.371

370.000

370.000

292.025

251.888

235.942

15.946

235.942

18.269.940

1.481.370

17.472.520

1.226.955

943.080

283.875

762.823

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

6802

asigurări si asistenta sociala

30.398.560

17.906.090

19.318.112

12.485.451

12.050.088

435.363

10.036.627

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

12.451.000

6.208.000

6.041.597

6.041.597

6.041.597

6.031.000

6802

05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.451.000

6.208.000

6.041.597

6.041.597

6.041.597

6.031.000

06

Asistenta sociala pentru familie si

COpÎL

3.699.200

2.033.200

1.760.977

1.760.977

1.692.119

68.858

1.778.232

6802 11

Crese

3.774.670

2.003.200

i.818.116

1.751.061

1.745.553

5.508

1.751.777

15

Prevenirea excluderii sociale

340.000

179.000

123.383

123.383

123.383

135.608

01

Ajutor social

340.000

179.000

123.383

123.383

123.383

135.608

50

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

10.133.690

7.482.690

9.574.039

2.808.433

2.447.436

360.997

340.010

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

130.525.950

56.684.230

103.722.517

44.171.955

37.445.399

6.726.556

22.489.889

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

114.697.090

48.665.370

95,864.194

36.347.633

29.821.077

6.526.556

15.049.644

03

Locuințe

2.459.300

1.334.300

2.459.300

1.032.517

212.956

819.561

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

2.459.300

1.334.300

2.459.300

1.032.517

212.956

819.561

05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

6.222.000

2.551.000

303.757

303.757

303.757

303.757

01

Alimentare cu apa

6.222.000

2.551.000

303.757

303.757

303.757

303.757

06

Iluminat public si electrificări rurale

11.565.000

6.125.000

5,982.667

5.917.667

5.442.725

474.942

5.347.243

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

94.450.790

38.655.070

87.118.470

29.093.692

23.861.639

5.232.053

9.398.644

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

15.828.860

8.018.860

7.858.323

7.824.322

7.624.322

200.000

7.440.245

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

14.573.860

7.273.860

7.384.976

7.350.975

7.150.975

200.000

6.965.349

01

Salubritate

14.539.860

7.239.860

7.350.976

7.350.975

7.150.975

200.000

6.965.349

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

34.000

34.000

34.000

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

7402

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.25 5.000

745.000

473.347

473.347

473.347

474.896

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

273.610.330

79.057.240

239.644.314

86.046.940

53.517.636

32.529.304

31.442.917

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

20.995.210

6.495.210

20.995.210

11.873.786

3.680.963

8.192.823

52.350

8002

01

Acțiuni generale economice si comerciale

20.995.210

6.495.210

20.995.210

11.873.786

3.680.963

8.192.823

52.350

10

Programe de dezvoltare regionala si

sociala

20.995.210

6.495.210

20.995.210

11.873.786

3.680.963

8.192.823

52.350

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

145.863.670

12.459.160

140.203.471

8.655.549

7.988.792

666.757

7.255.564

06

Energie ternii ca

145.863.670

12.459.160

140.203.471

8.655.549

7.988.792

666.757

7.255.564

8402

TRANSPORTURI

106.751.450

60.102.870

78.445.633

65.517.605

41.847.881

23.669.724

24.135.003

03

Transport nit ier

106.751.450

60.102.870

78.445.633

65.517.605

41.847.881

23.669.724

24.135.003

02

Transport in comun

42.004.610

25.327.610

22.423.310

22.423.310

22.423.310

11.582.924

03

Străzi

64.746.840

34.775.260

56.022.323

43.094.295

19.424.571

23.669.724

12.552.079

BIHOR

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

656,360.040

271.136.480

515.439.083

243,786.432

198.865.403

44.921.029

157.755.533

01

CHELTUIELI CURENTE

561.666.370

224.320.110

431.050.100

198,125.333

176.878.468

21.246.865

151.305.369

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

124.363.600

67.686.600

66.254.616

66.252.228

65.795,905

456.323

66.023.141

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

89.315.490

48.838.060

66.584.970

52.764.336

42.246.247

10,518,089

40.442.218

30

TITLUL UI DOBÂNZI

11.620.500

5.020.500

4.179.148

4.179.148

4.179.148

4.284.260

40

TITLUL IV SUBVENTU

34.704.610

26.177.610

20.512.621

20.512.621

20.270.390

242.231

19.451.153

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.965. ISO

18.402.900

9,714.832

9.714.832

9.714.832

9.714.832

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.591.430

3.905.430

1.353.873

1.353.873

1.353.873

1.353.S73

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

256,083.530

47.112.700

256.083.526

37.021.918

27.007,642

10.014.276

3.718.116

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

9.404.310

4.709.310

4.561.703

4.561.703

4.561.703

4.569.048

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

3.617.720

2.467.000

1.804.8 li

1.764.674

1.748.728

15.946

1.748.728

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

75.378,520

41.367.880

77.168.520

38.440.636

14,766.472

23.674.164

6.450.164

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

75.289.420

41.367.880

75,149.420

36.421.536

14.766.472

21.655.064

6.450.164

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

89.100

2.019.100

2.019.100

2.019.100

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

28,000.000

14.133.340

13.562.191

13.562.191

13.562.191

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

28.000,000

14.133.340

13.562.191

13.562.191

13.562.191

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-8.684.850

-8.684.850

-6.341.728

-6.341.728

-6.341.728

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-8.684.850

-8.684.850

-6.341.728

-6.341.728

-6.341.728

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

26.774.180

11.935.180

10,277.191

9.642.575

9.396.966

245.609

13.937.070

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

17.671.180

10.160.180

9.401.505

8.766.889

8.526.824

240.065

8.671.827

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

01

CHELTUIELI CURENTE

17.338.240

9.902.240

9.071.188

8.680.496

8.440.431

240.065

8.671.827

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

11.680.000

6.222.000

5.709.658

5.709.658

5.709.158

500

5.794.671

10

01

Cheltuieli salariate in bani

9.310.000

4.946.000

4.546.882

4.546.882

4.546.382

500

4.586.622

10

01

01

Salarii de baza

7.106.000

3.731.000

3.484.108

3.484.108

3.484.108

3.515.493

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

713.000

365.000

331.897

331.897

331.897

334.850

10

01

06

Alte sporuri

387.000

225.000

209.715

209.715

209.715

212.344

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

400.000

200.000

192.195

192.195

192.195

192.382

10

01

13

Indemnizații de delegare

30.000

15.000

5.500

5.500

5.000

500

4.489

10

01

30

Alte drepturi salariaie in bani

674.000

410.000

323.467

323.467

323.467

327.064

10

03

Contribuții

2.370.000

1.276.000

1.162.776

1.162.776

1.162.776

1.208.049

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.760.000

960.000

899.791

899.791

899.791

935.83S

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

46.000

24.000

21.626

21.626

21.626

21.776

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

486.000

260.000

234.866

234.866

234.866

243.898

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

14.000

8.000

6.490

6.490

6.490

6.533

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

64.000

24.000

3

3

3

4

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.037.300

3.059.300

2.740.590

2.725.250

2.629.395

95.855

2.779.542

20

01

Bunuri si servicii

3.282.300

1.922.300

1.765.616

1.765.553

1.724.466

41.087

1.950.154

20

01

01

Furnituri de birou

180.000

90.000

52.300

52.237

52.236

l

62.117

20

01

02

Materiale pentru curățenie

50.000

40.000

50.000

50.000

40.000

10.000

42.821

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

600.000

450.000

415.066

415.066

415.066

415.066

20

01

04

Apa, canal si salubritate

55.000

35.000

29.933

29.933

29.933

25.503

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

630.000

320.000

262.278

262.278

231.192

31.086

233.516

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.767.300

987.300

956.039

956.039

956.039

1.171.131

20

02

Reparații curente

350.000

150.000

151.216

147.712

121.302

26.410

134.769

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

263.000

187.000

40.534

40.534

40.534

55.339

20

05

01

Uniforme si echipament

7.000

7.000

4.154

4.154

4.154

20

05

30

Alte obiecte de inventar

256.000

180.000

36.380

36.380

36.380

55.339

20

06

Deplasări, detasari, transferări

145.000

90.000

77.186

77.186

75.186

2.000

69.567

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

1 [0.000

70.000

64.510

64.510

62,510

2.000

56.891

20

06

02

Deplasări in străinătate

35.000

20.000

12.676

12.676

12.676

12.676

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20.000

10.000

8.204

8.204

7.068

1.136

9.468

20

13

Pregătire profesionala

12.000

6.000

1.740

1.740

1.740

1.740

20

14

Protecția muncii

5.000

4.000

20

30

Alte cheltuieli

960.000

690.000

696.094

684.321

659.099

25-222

558.505

20

30

02

Protocol si reprezentare

[ 10.000

90.000

68.206

67.983

65.761

2.222

42.947

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

850.000

600.000

627.888

616.338

593.338

23.000

515.558

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

620.940

620.940

620.940

245.588

101.878

143.710

97.614

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

620.940

620.940

620.940

245.588

101.878

143.710

97.614

56

01

01

Finanțarea naționala

82.370

82.370

82.370

54.188

54.188

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

538.570

538.570

538.570

191.400

101.878

89.522

97.614

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

332.940

257.940

332.940

89.016

89.016

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii-ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariale in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

332.940

257.940

332.940

89.016

89.016

332.940

257.940

332.940

89.016

89.016

45.000

45.000

45.000

287.940

212.940

287.940

89.016

89.016

-2.623

-2.623

-2.623

-2.623

-2.623

-2.623

-2.623

-2.623

-2.623

-2.623

-2.623

-2.623

-2.897.000

-3.470.000

-3.521.177

-3.521.177

-3.526.721

5.544

763.369

1.265.000

692.000

640.261

640.261

634.717

5.544

763.369

1.065.000

563.000

530.151

530.151

530.151

512.068

840.100

450.000

422.623

422.623

422.623

404.498

665.100

365.000

342.078

342.078

342.078

332.177

65.000

35.000

30.545

30.545

30.545

30.791

110.000

50.000

50.000

50.000

50.000

41.530

224.900

113.000

107.528

107.528

107.528

107.570

171.000

86.000

84.063

84.063

84.063

84.104

4.200

2.200

2.004

2.004

2.004

2.004Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

44,000

22.000

20.855

20.855

20.855

20.856

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.700

800

606

606

606

606

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.000

2.000

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

200.000

129.000

110.1 (0

110.110

104.566

5.544

251.301

20

01

Bunuri si servicii

170.000

109.000

90.418

90.418

86.661

3.757

84.193

20

01

01

Furnituri de birou

5.000

4.000

3.720

3.720

3.720

3.720

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

29.000

18.000

16.580

16.580

16.580

14.964

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2.000

1.000

386

386

3S3

3

2,551

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

65.000

40.000

28.313

28.313

27,6! 1

702

28.499

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

69.000

46.000

41.419

41.419

38.367

3.052

34.459

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

10.000

8.212

8.212

8.212

20

05

30

Alte obiecte de inventar

10.000

10.000

8.212

8.212

8.212

20

30

Alte cheltuieli

20.000

10.000

11.480

11.480

9.693

1.787

167.108

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

10.000

11.480

11.480

9.693

1.787

167.108

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-4.162.000

-4.162.000

-4.161-438

-4.161.438

-4.161.438

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


85


01


01


Plăti efectuate in anii precedenli si


recuperate in anul curent (SF)


5502


TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI


ÎMPRUMUTURI


01


20


20


24


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Comisioane si alte costuri aferente


împrumuturilor


20


24


02


Comisioane si alte costuri aferente


împrumuturilor interne


30


TITLUL III DOBÂNZI


30


01


Dobânzi aferente datoriei publice interne


30


01


01


Dobânzi aferente datoriei publice


interne directe


Credite de angajament


6000 02

6102


01


20


20


01


Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI


SIGURANȚA NAȚIONALA


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


20


01


30


Alte bunuri sî servicii pentru


intretinere si funcționare


51


51


01


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Transferuri curente


51


01


01


Transferuri către instituțiile publice


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

-4.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

12.000.000

5.245.000

4.396.863

4.396.863

4.396.863

4.501.874

12.000.000

5.245.000

4.396.863

4.396.863

4.396.863

4.501.874

379.500

224.500

217.715

217.715

217.715

217.614

379.500

224.500

217.715

217.715

217.715

217.614

379.500

224.500

217.715

217.715

217.715

217.614

11.620.500

5.020.500

4.179.148

4.179.148

4.179.148

4.284.260

11.620.500

5.020.500

4.179.148

4.179.148

4.179.148

4.284.260

11.620.500

5.020.500

4.179.148

4.179.148

4.179.148

4.284.260

3.321.180

1.913.900

1.877.057

1.877.057

1.877.057

1.877.720

3.321.180

1.913.900

1.877.057

1.877.057

1.877.057

1.877.720

3.322.180

1.914.900

1.877.720

1.877.720

1.877.720

1.877.720

30.000

10.000

30.000

10.000

30.000

10.000

3.292.180

1.904.900

1.877.720

1.877.720

1.877.720

1.877.720

3.265.000

1.877.720

1.877.720

1.877.720

1.877.720

1.877.720

3.265.000

1.877.720

1.877.720

1.877.720

1.877.720

1.877.720

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

51

02

Transferuri de capital

27.180

27.180

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

27.180

27.180

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-J.000

-1.000

-663

-663

-663

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.000

-1.000

-663

-663

-663

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.000

-1.000

-663

-663

-663

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.000

-1.000

-663

-663

-663

6500

02

Partea Hl-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

222.128.400

121.545.930

159.918.004

102.047.905

96.628.345

5.419.560

88.007.937

6502

INVATAMANT

120.918.120

62.432.740

84.788.779

62.891.018

61.705.790

1.185.228

60.704.316

01

CHELTUIELI CURENTE

111.051.830

62.509.130

73.293.218

61.833.232

60.832.434

1.000.798

60.235.535

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

94.924.000

52.329.000

51.494.717

51.494.717

51.494.717

51.673.308

10

01

Cheltuieli salariale in bani

73.710.220

41.336.210

40.662.187

40.662.187

40.662.187

40.577.218

10

01

01

Salarii de baza

64.239.820

36.100.680

35.927.458

35.927.458

35.927.458

36.013.366

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

74.540

36.500

33.329

33.329

33.329

35.750

10

01

06

Alte sporuri

726.500

390.810

381.653

381.653

381.653

365.532

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

54.875

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

3.531.470

2.131.090

2.085.684

2.085.684

2.085.684

2.065.488

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

104.320

60.920

60.912

60.912

60.912

60.623

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

5.033.570

2.616.210

2.173.151

2.173.151

2.173.151

1.981.584

10

03

Contribuții

21.213.780

10.992.790

10.832.530

10.832.530

10.832.530

! 1.096.090

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa !

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

15.961,990

8.282.390

8.243.750

8.243.750

8.243.750

8.442.435

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

410.150

211,300

196.485

196.485

196.485

195.909

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4.002.400

2.067.470

2.051.220

2.051.220

2.051.220

2.098.189

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

220.960

11! .430

99.206

99.206

99.206

80.895

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajați

3.821

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

618.280

320.200

241.869

241.869

241.869

274,841

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

16.046.090

10.098.390

21.716.771

10.256.785

9.255.987

1.000.798

8.480.497

20

01

Bunuri si servicii

14.036.910

9.174.760

20.061.966

8.631.604

8.443.215

188.389

7.561.398

20

01

01

Furnituri de birou

229.340

96.970

78.428

78.428

78.428

76.950

20

01

02

Materiale pentru curățenie

381.410

157.700

123.270

123.270

123.270

159.033

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

10.279.610

7.361.300

18.353.848

6.923.486

6.832.541

90.945

5.927.283

20

01

04

Apa, canal si salubritate

1.415.240

822.260

894.559

894.559

799.680

94.879

779.287

20

01

07

Transport

1.000

700

700

700

700

875

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

376.670

182.010

157.523

157.523

157.523

153.886

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

188.900

71.850

50.434

50.434

50.434

50,962

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.164.740

481.970

403.204

403.204

400.639

2.565

413.122

20

02

Reparații curente

1.424.350

693.700

1.533.428

1.503.804

691.395

812.409

788.186

20

04

Medicamente si materiale sanitare

13.640

3.850

1.822

1.822

1.822

1.194

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

04

02

Materiale sanitare

13.640

3.850

1.822

1.822

1.822

1.194

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

273.090

101.230

36.775

36.775

36.775

55.022

20

05

30

Alte obiecte de inventar

273.090

101.230

36.775

36.775

36.775

55.022

20

06

Deplasări, detasari, transferări

4.000

2.000

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000

2.000

20

09

Materiale de laborator

3.000

2.000

1.611

1.611

1.611

186

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

32.630

10.500

1.408

1.408

1.408

500

20

13

Pregătire profesionala

21.810

12.450

1.281

1.281

1.281

1.281

20

14

Protecția muncii

9.600

3.350

2.718

2.718

2.718

2.718

20

30

Alte cheltuieli

227.060

94.550

75.762

75.762

75.762

70.012

20

30

02

Protocol si reprezentare

5.000

3.000

1.214

1.214

1.214

1.214

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

222.060

91.550

74.548

74.548

74.548

68.798

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

54.430

54.430

54.420

54.420

54.420

54.420

55

01

A. Transferuri interne

54.430

54.430

54.420

54.420

54.420

54.420

55

01

18

Alte transferuri curente interne

54.430

54.430

54.420

54.420

54.420

54.420

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

2.310

2.310

2.310

2.310

2.310

2.310

57

02

Ajutoare sociale

2.310

2.310

2.310

2.310

2.310

2.310

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

2.310

2.310

2.310

2.310

2.310

2.310

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

59

08

Programe pentru tineret

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.590.060

1.647.380

11.585.060

1.147.285

962.855

184.430

468.781

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.590.060

1.647.380

11.585.060

1.147.285

962.855

184.430

468.781

71

01

Active fixe

8.608.820

475.560

8.603.820

397.549

397.549

468.781

71

01

01

Construcții

103.810

103.810

103.810

75.804

75.804

443

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

transport

5.000

525

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

127.766

73

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

8.500.010

371.750

8.500.010

321.745

321.745

340.047

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

2.981.240

1.171.820

2.981.240

749.736

565.306

184.430

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTE SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.723.770

-1.723.770

-89.499

-89.499

-89.499

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.723.770

-1.723.770

-89.499

-89.499

-89.499

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-1.723.770

-1.723.770

-89.499

-89.499

-89.499

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SE)

-1.723.770

-1.723.770

-77.802

-77.802

-77.802

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-11.697

-11.697

-11.697

6602

SANATATE

31.952.290

26.722.710

22.457.657

12.325.960

12.082.983

242.977

8.762.440

01

CHELTUIELI CURENTE

30.707.740

29.279.020

20.452.081

14.166.600

14.090.267

76.333

8.761.845

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.715.000

1.350.000

1.266.922

1.266.922

1.266.922

1.259.991

10

01

Cheltuieli salariate in bani

2.130.000

1.060.000

993.136

993.136

993.136

987.557

10

01

01

Salarii de baza

1.675.000

845.000

829.967

829.967

829.967

855.896

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

175.000

92.000

86.747

86.747

86.747

89.464

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

280.000

123.000

76.422

76.422

76.422

42.197

10

03

Contribuții

585.000

290.000

273.786

273.786

273.786

272.434

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

440.000

217.000

207.262

207.262

207.262

206.246

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

11.000

6.000

4.965

4.965

4.965

4.939

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

111.000

55.000

51.626

51.626

51.626

51.354

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

4.000

2.000

1.494

1.494

1.494

1.501

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

19.000

10.000

8.439

8.439

8.439

8.394

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

388.000

360.000

274.797

274.715

241.562

33.153

241.152

20

01

Bunuri si servicii

41.000

23.000

14.402

14.402

14.402

14.402

20

01

01

Furnituri de birou

5.000

5.000

342

342

342

342

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6.000

4.000

2.223

2.223

2.223

2*223

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

30.000

14.000

11.837

11.837

H.837

11.837

20

02

Reparații curente

255.000

245.000

255.000

254.918

221.765

33.153

216.512

20

04

Medicamente si materiale sanitare

92.000

92.000

5.395

5.395

5.395

7.174

20

04

01

Medicamente

46.000

46.000

4.645

4.645

4.645

4.645

20

04

02

Materiale sanitare

46.000

46.000

750

750

750

2.529

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.064

20

05

30

Alte obiecte de inventar

3.064

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.123.000

13.123.000

4.465.512

4.465.512

4.465.512

4.465.512

51

01

Transferuri curente

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

51

01

03

Acțiuni de sanatate

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


A                                 B                                 1

51  02

Transferuri de capital

51   02  12

Transferuri pentru finanțarea investi-

tiiior la spitale

51  02 28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

56

TITLUL VUi PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56  01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

56 01 01

Finanțarea naționala

56  01  02

Finanțarea externa nerambursabila

56 01 03

Cheltuieli neeligibile

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57 02

Ajutoare sociale

57 02 01

Ajutoare sociale in numerar

59

TITLUL LX ALTE CHELTUIELI

59  11

Asociații si fundații

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANC1ARE

71  01

Active fixe

71  01 03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71  01 30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)


Pag. 16

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

13.083.000

13.083.000

4.425.512

4.425.512

4.425.512

4.425.512

7.336.000

7.336.000

5.747.000

5.747.000

4.425.512

4.425.512

4.425.512

4.425.512

14.424.020

14.424.020

14.424.020

8.138.621

8.095.441

43.180

2.774.360

[4.424.020

14.424.020

14.424.020

8.138.621

8.095.441

43.180

2.774.360

2.013.460

2.013.460

2.013.460

1.040.929

1.037.709

3.220

3.392

i2.4I0.560

12.410.560

12.410.560

7.097.692

7.057.732

39.960

2.733.468

37.500

45.000

22.000

20.830

20.830

20.830

20.830

45.000

22.000

20.830

20.830

20.830

20.830

45.000

22.000

20.830

20.830

20.830

20.830

12.720

12.720

4.012.860

212.000

4.012.860

166.644

166.644

595

4.012.860

212.000

4.012.860

166.644

166.644

595

4.002.860

202.000

4.002.860

166.644

166.644

595

595

4.002.860

202.000

4.002.860

166.644

166.644

- lei-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa 1

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at

A

B


Credite de angajament


71  03


Reparații capitale aferente activelor fixe

 • 84          PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

 • 85          Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

6702


85 01

85  01  01

85 01  02


01

20

20

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

08

20

01

09

20

01

30


IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

S

10.000

10.000

10.000

-2.768.310

-2.768.310

-2.007.284

-2.007.284

-2.007.284

-2.768.310

-2.768.310

-2.007.284

-2.007.284

-2.007.284

-2.768.310

-2.768.310

-2.007.284

-2.007.284

-2.007.284

-2.768.310

-2.768.310

-2.003.183

-2.003.183

-2.003.183

-4.101

-4.101

-4.101

38.859.430

14.484.390

33.353.456

14.345.476

10.789.484

3.555.992

8.504.554

32.211.060

10.244.020

26.718.783

9.670.673

8.797.062

873.611

8.319.868

8.652.340

4.937.850

6.038.038

5.061.739

4.227.423

834.316

3.883.926

7.220.760

4.428.770

5.374.160

4.406.764

3.887.821

518.943

3.537.528

48.850

29.000

39.581

39.581

26.649

12.932

25.759

1.747.630

1.386.930

1.238.328

1.238.328

1.227.156

11.172

913.849

212.440

106.220

863.801

143.781

101.272

42.509

97.279

12.720

7.200

9.285

9.285

7.150

2.135

7.268

48.050

26.350

104.119

34.036

25.599

8.437

30.660

5.151.070

2.873.070

3.119.046

2.941.753

2.499.995

441.758

2.462.713

- leî-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

02

Reparații curente

190.740

141.740

205.204

198.512

125.560

72.952

108.789

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

272.200

3.100

242.639

242.639

1.672

240.967

20

05

30

Alte obiecte de inventar

272.200

3.100

242.639

242.639

1.672

240.967

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

17.112

20

30

Alte cheltuieli

968.640

364.240

216.035

213.824

212.370

1.454

220.497

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

968.640

364.240

216.035

213.824

212.370

1.454

220.497

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.500.000

3.350.000

3.350.000

3.350.000

3.350.000

3.35O.OOO

51

01

Transferuri curente

5.500.000

3.350.000

3.350.000

3.350.000

3.350.000

3.350.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

5.500.000

3.350.000

3.350.000

3.350.000

3.350.000

3.350.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

16.188.720

386.170

16.188.720

157.046

133.697

23.349

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

16.188.720

386.170

16.188.720

157.046

133.697

23.349

56

01

01

Finanțarea naționala

3.037.790

121.170

3.037.790

23.349

23.349

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

13.105.930

220.000

13.105.930

133.697

133.697

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

45.000

45.000

45.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.870.000

1.570.000

1.142.025

1.101.888

1.085.942

15.946

1.085.942

59

11

Asociații si fundații

1.500.000

1.200.000

850.000

850.000

850.000

850.000

59

12

Susținerea cultelor

370.000

370.000

292.025

251.888

235.942

15.946

235.942

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.648.370

4.240.370

6.638.370

4.678.500

1.996.119

2.682.381

184.686

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

6.648.370

4.240.370

6.638.370

4.678.500

1.996.119

2.682.381

184.686

71

01

Active fixe

6.498.370

4.090.370

6.488.370

4.678.500

1.996.119

2.682.381

184.686

71

01

01

Construcții

21.116

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

63,862

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

149.220

149.220

149.220

49.211

49.211

20.144

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6.349.150

3.941.! 50

6.339450

4.629.289

1.946.908

2.682.381

79.564

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

150.000

150.000

150.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.697

-3.697

-3.697

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.697

-3.697

-3.697

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3.697

-3.697

-3.697

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-3.697

-3.697

-3.697

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

30.398.560

17.906.090

19.318.112

12.485.451

12.050.088

435.363

10.036.627

01

CHELTUIELI CURENTE

28.112.450

15.736,650

17.041.653

11,507,947

11.072.584

435.363

9.973.986

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.905.000

4.503.000

4.186.202

4.186.202

44 64.604

21.598

4467.32!

10

01

Cheltuieli salariale in bani

6.977.600

3.526.000

3.275.248

3.275.248

3.259,559

15.689

3.265.571

10

01

01

Salarii de baza

5.739.000

3.073.700

2.893.992

2.893.992

2.889.882

4410

2.896.536

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

562.000

289.800

276.062

276.062

274.641

1.421

278.757

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

1,000

1.000

238

238

238

238

10

Oi

13

Indemnizații de delegare

1.000

1.000

65

65

65

65

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

674.600

160.500

104.891

104.891

94.733

10.158

89.975

10

03

Contribuții

1.927.400

977.000

910.954

910.954

905.045

5.909

901.750

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.450.100

732.500

689.347

689.347

685.886

3.461

682.911

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

37.600

19.900

16.550

16.550

16.355

195

16.313

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

363.500

185.700

171.768

171.763

170.400

1.368

169.791

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

12.500

6.500

5.235

5.235

4.944

291

4.980

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

63.700

32.400

28.054

28.054

27.460

594

27.755

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.475.000

1.491.200

1.233.938

1.201.553

1.148.785

52.768

1.175.644

20

01

Bunuri si servicii

958.910

601.110

500.283

468.774

437.860

30.914

431.106

20

01

01

Furnituri de birou

31.000

21.000

10.833

10.833

10.114

719

12.697

20

01

02

Materiale pentru curățenie

43.000

28.000

24.819

24.819

23.357

1.462

25.032

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

407.830

269.530

256.220

224.711

215.755

8.956

197.757

20

01

04

Apa, canal si salubritate

37.080

20.580

21.738

21.738

18.042

3.696

18.741

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

56.000

29.000

27.196

27.196

25.861

1.335

25.618

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

41.000

30.000

15.130

15.130

12.421

2.709

21.715

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

343.000

203.000

144.347

144.347

132.310

12.037

129.546

20

02

Reparații curente

64.090

53.090

22.8Î9

21.943

21.644

299

7.461

20

03

Hrana

555.000

329.000

320.270

320.270

304.249

16.021

304.249

20

03

01

Hrana pentru oameni

555.000

329.000

320.270

320.270

304.249

16.021

304.249

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

04

Medicamente si materiale sanitare

4.000

4.000

1.030

1.030

30

1.000

62

20

04

01

Medicamente

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

20

04

02

Materiale sanitare

2.000

2.000

30

30

30

62

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

48.000

48.000

9.864

9.864

8.984

880

50.330

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

5.000

5.000

794

20

05

30

Alte obiecte de inventar

43.000

43.000

9.864

9.864

8.984

880

49.536

20

06

Deplasări, de tas ari, transferări

6.000

6.000

453

453

453

453

20

06

0!

Deplasări interne, detasari, transferați

3.000

3.000

453

453

453

453

20

06

02

Deplasări in străinătate

3.000

3.000

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

5.000

5.000

20

13

Pregătire profesionala

7.000

7.000

2.000

2.000

2.000

20

14

Protecția muncii

2.000

2.000

1.120

1.120

1.120

1.120

20

30

Alte cheltuieli

825.000

436.000

376.099

376.099

374.445

1.654

380.863

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

825.000

436.000

376.099

376.099

374.445

1.654

380.863

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

50.000

25.000

21.600

21.600

21.600

2L600

51

01

Transferuri curente

50.000

25.000

21.600

21.600

21.600

21.600

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

50.000

25.000

21.600

21.600

21.600

21.600

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

7.025.450

4.925.450

7.025.446

1.524.125

1.163.128

360.997

27.609

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

7.014.250

4.914.250

7.014.250

1.512.929

1.151.932

360.997

22.011

56

01

01

Finanțarea naționala

2.142.720

1.742.720

2.142.720

251.474

251.474

17.360

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

4.794.030

3.094.030

4.794.030

1.255.835

896.860

358.975

4.340

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


56

01

03

56

02

56

02

01

57

57

02

57

02

01

59

59

11

70

71

71

01

71

01

01

71

01

02

71

01

03

71

01

30

71

03


 • 84

 • 85


85  01


Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea naționala

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Asociații si fundații

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor

fixe

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlu! XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia Unele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

77.500

77.500

77.500

5.620

3.598

2.022

31!

! 1.200

11.200

11.196

11.196

11.196

5.598

11.200

11.200

11.196

11.196

11.196

5.598

9.357.000

4.6S5.000

4.538.563

4.538.563

4.538.563

4.545.908

9.357.000

4.685.000

4.538.563

4.538.563

4.538.563

4.545.908

9.357.000

4.685.000

4.538.563

4.538.563

4.538.563

4.545.908

300.000

107.000

35.904

35.904

35.904

35.904

300.000

107.000

35.904

35.904

35.904

35.904

2.288.110

2.171.440

2.278.110

979.155

979.155

62.641

2.288. HO

2.171.440

2.27S.IIO

979.155

979.155

62.641

2.253.440

2.171.440

2.243.440

979.155

979.155

59.S40

6.496

42.819

7.380

2.253.440

2.171.440

2.243.440

979.155

979.155

3.145

34.670

34.670

2.801

-2.000

-2.000

-1.651

-1.651

-1.65!

-2.000

-2.000

-1.65!

-1.651

-1.651

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

recuperate in anul curent

-2,000

-2.000

-1.651

-1.651

-1.651

85

01

01

Plăti efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-2.000

-2.000

-1.651

-1.65!

-1.651

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

130.525.950

56.684.230

103.722.517

44.(71.955

37.445.399

6.726,556

22.489.889

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1 (4.697,090

48.665.370

95,864.194

36.347.633

29.821.077

6.526.556

(5,049.644

01

CHELTUIELI CURENTE

97.185.960

37.292.240

76.578.830

29.073.620

26.346,304

2.727.3(6

(3.935.758

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.074.600

2.719.600

3.066.965

3.064,578

2.630.353

434.225

2.615.782

10

01

Cheltuieli saiariale in bani

4.023.460

2.158.320

2.428.360

2.426.354

2.079.974

346.380

2.068.946

10

01

01

Salarii de baza

3.225.540

1.747.360

1.979.165

1.979.165

1.704.602

274.563

1.705.735

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

354.660

183.540

212.984

212.984

183.458

29.526

183.741

10

01

06

Alte sporuri

9.140

5.120

5.967

5.967

5.024

943

5.347

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

2.180

840

2. (80

174

174

174

10

01

13

Indemnizații de delegare

500

500

65

65

65

394

10

01

30

Alte drepturi saiariale in bani

431.440

220.960

227.999

227.999

186.651

41.348

173.555

10

03

Contribuții

1.051.140

561.280

638.605

638.224

550.379

87,845

546.836

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

850.070

433.380

496.972

496.972

428.426

68.546

427.399

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

20.880

10.440

12.002

12.002

10.349

1.653

10,282

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

169.070

108.800

125.121

(25.121

107.969

17.152

106.928

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca st boli profesionale

5.040

5.020

t.514

1.514

1.020

494

3.082

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6.080

3.640

2.996

2.615

2.615

-855

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19,967.400

11.487.960

10.302.035

9.794.284

8.318.768

1.475.516

8.514.689

20

01

Bunuri si servicii

17.352.440

9.421.180

9.334.428

9.062.201

7,744.118

1.318.083

7.879.858

20

01

01

Furnituri de birou

82.750

42.750

40.980

40.898

40.757

141

36.012

20

01

02

Materiale pentru curățenie

39.150

22.150

29.923

29.869

21.978

7.891

25.113

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

12.4! 1.290

6.680.110

6.387.958

6,211.559

5.656.872

554.687

5,422.175

20

01

04

Apa, canal si salubritate

546.440

273.220

125.143

125.143

110.739

14.404

96.165

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

516.680

258.340

291.599

291.599

257.867

33.732

242.898

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.033.040

621.520

484.605

438.474

364.916

73.558

518.626

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.723.090

1.523.090

1.974.220

1.924.659

1.290.989

633.670

1.538.869

20

02

Reparații curente

297.760

273.880

298.585

114.138

48.341

65.797

64.202

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68,760

34.380

30.100

28.961

25.234

3.727

31.366

20

05

30

Alte obiecte de inventar

68.760

34.380

30.100

28.961

25.234

3.727

31.366

20

06

Deplasări, detasari, transferări

400

400

330

330

330

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

400

400

330

330

330

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

4.640

2.320

2.002

2,002

1.802

200

1.654

20

30

Alte cheltuieli

2.243.400

1.755.800

636.590

586.652

498,943

87.709

537.609

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.243.400

1.755.800

636.590

586,652

498.943

87.709

537.609

40

TITLUL IV SUBVENȚII

2.000.000

1.250.000

1.242.231

1.242.231

1.000.000

242.231

1.461.440

40

30

Alte subvenții

2.000.000

1.250.000

1.242.231

1.242.231

1.000.000

242.231

1.461.440

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.982.000

2.886.000

613.757

613.757

613.757

613.757

55

01

A. Transferuri interne

7.982.000

2.886.000

613,757

613.757

613.757

613.757

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

societăților comerciale cu capital de

stat

7.982,000

2.886,000

613.757

613.757

613.757

613.757

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

60.751.960

18.183,680

60.751.960

13.756,888

13.181.544

575.344

128.208

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

60.751.960

18.183.680

60.751.960

13.756.888

13.181.544

575.344

128.208

56

01

01

Finanțarea naționala

15.497.970

7.368.250

15.497.970

4.135.256

3.563.987

571.269

63.174

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

45.154.990

10.716.430

45.154.990

9.533.195

9.530.467

2,728

35.003

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

99.000

99.000

99.000

88.437

87.090

1.347

30.031

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.410.000

765.000

60L.S82

601.882

601.882

601.882

59

11

Asociații si fundații

1.410.000

765.000

601.882

601.882

601.882

601.882

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.536.900

11.398.900

19.351.900

7.340.549

3.541.309

3.799.240

1.113.886

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

17.536.900

11.398.900

17.421.900

5.410.549

3.541.309

1.869.240

1.113.886

71

01

Active fixe

15.996.380

10.999.380

15.881.380

4.897.985

3.296.622

1.601.363

498.689

71

01

01

Construcții

272.000

21.000

272.000

4.584

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

10.000

10.000

189.109

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

709.300

389.300

634.300

101,293

101.293

35.869

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

15.005.080

10.589.080

14.965.080

4.796.692

3.195.329

1.601.363

269.127

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

1.540.520

399.520

1.540.520

512.564

244.687

267.877

615.197

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

1.930.000

1.930.000

1.930.000

72

01

Active financiare

1.930.000

1.930.000

1.930.000

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Platî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

1.930.000

1.930.000

1.930.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-25.770

-25.770

-66.536

-66.536

-66.536

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-25.770

-25.770

-66.536

-66.536

-66.536

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-25.770

-25.770

-66.536

-66.536

-66.536

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-25.770

-25.770

-5.667

-5.667

-5.667

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-60.869

-60.869

-60.869

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

15.828.860

8.018.860

7.858.323

7.824.322

7.624.322

200.000

7.440.245

01

CHELTUIELI CURENTE

15.394.860

7.784.860

7.425.872

7.425.872

7.425.872

7.440.245

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.139.860

7.039.860

6.950.976

6.950.976

6.950.976

6.965.349

20

01

Bunuri si servicii

14.139.860

7.039.860

6.950.976

6.950.976

6.950.976

6.965.349

20

01

04

Apa, canal si salubritate

[4.000.000

6.900.000

6.900.000

6.900.000

6.900.000

6.951.120

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

139.860

139.860

50.976

50.976

50.976

14.229

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.255.000

745.000

474.896

474.896

474.896

474.896

55

01

A. Transferuri interne

1.255.000

745.000

474.896

474.896

474.896

474.896

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

î.255.000

745.000

474.896

474.896

474.896

474.896

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

434.000

234.000

434.000

399.999

199.999

200.000

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Alt-

toi

capi-

ra-

pa /

tî-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


Credite de angajament


71         TITLUL X ACTIVE NEFINANCJARE

71   01


Active fixe


71


01


30


Alte active fixe


(inclusiv reparații capitale)

84          PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85          Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SE RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85  01


85  01  02


8000 02

8002


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA


01

56


56

01

56

01

01

56

01

02

56

01

03


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

434.000

234.000

434.000

399.999

199.999

200.000

434.000

234.000

434.000

399.999

199.999

200.000

434.000

234.000

434.000

399.999

199.999

200.000

-1.549

-1.549

-1.549

-1.549

-1.549

-1.549

-1.549

-1.549

-1.549

-1.549

-1.549

-1.549

273.6LO.33O

79.057.240

239.644.314

86.046.940

53.517.636

32.529.304

31.442.917

20.995.210

6.495.210

20.995.210

11.873.786

3.680.963

8.192.823

52.350

20.995.210

6.495.210

20.995.210

11.873.786

3.680.963

8.192.823

52.350

20.995.210

6.495.210

20.995.210

11.873.786

3.680.963

8.192.823

52.350

20.995.210

6.495.210

20.995.210

11.873.786

3.680.963

8.192.823

52.350

6.191.220

2.691.220

6.191.220

3.544.338

1.217.353

2.326.985

11.173

14.753.140

3.753.140

14.753.140

8.324.387

2.459.086

5.865.301

41.177

50.850

50.850

50.850

5.061

4.524

537

145.863.670

12.459.160

140.203.471

8.655.549

7.988.792

666.757

7.255.564

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


Credite de angajament


01

40

40 03

55

55  01

55 01


56


56

56

56

 • 70

 • 71

71

71


03

03

03


01

01


72

72  01

72  01


79

81


12


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL IV SUBVENȚII


Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț st tarif

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne


Investiții ale regiilor autonome si


societăților comerciale cu capital de


stat


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

01 Finanțarea naționala

02 Finanțarea externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


30


01


Alte active fixe


(inclusiv reparații capitale)

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE


Active financiare


Participare la capitalul social al societarilor comerciale


OPERAȚIUNI FINANCIARE


TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7-5-6

8

142.750,820

11.670.820

138.568.409

7.846.237

7.268.580

577.657

7.255.564

9,500.000

9.500.000

6.406.789

6.406.789

6,406.789

6.406.789

9.500.000

9,500.000

6.406.789

6.406.789

6.406.789

6.406.789

1.300.000

220.000

210.800

210,800

210.800

210.800

1.300.000

220.000

210,800

210.800

210.800

210.800

1.300.000

220.000

210,800

210.800

210.800

210.800

131.950.820

1.950.820

131.950.820

1.228.648

650.991

577.657

637,975

131.950.820

1.950.820

131.950.820

1.228.648

650.991

577.657

637.975

76.509.300

509,300

76.509.300

794.500

279.694

514.806

275.864

55.441.520

1.441.520

55.441.520

434.148

371.297

62.851

362.111

914.850

57.000

914.850

89.100

89.100

825,750

57.000

825.750

825.750

57.000

825.750

825.750

57.000

825.750

89.100

89.100

89.100

89.100

89.100

89.100

89,100

89.100

89.100

89.100

89.100

89.100

2.200.000

733.340

721.232

721.232

721.232

2.200.000

733.340

721.232

721.232

721.232

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

81

02

Rambursau de credite interne

2.200.000

733.340

721.232

721.232

721.232

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

2.200.000

733.340

721.232

721.232

721.232

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.000

-2.000

-1.020

-1.020

-1.020

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.000

-2.000

-1.020

-1.020

-1.020

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-2.000

-2.000

-1.020

-1.020

-1.020

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-2.000

-2.000

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-1.020

-1.020

-1.020

8402

TRANSPORTURI

106.751.450

60.102.870

78.445.633

65.517.605

41.847.881

23.669.724

24.135.003

01

CHELTUIELI CURENTE

49.331.020

25.554.020

33.990.012

29.132.026

22.014.671

7.117.355

19.515.428

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1

10

03

Contribuții

1

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.000.000

10.000.000

17.000.000

16.171.209

9.151.070

7.020.139

7.932.504

20

02

Reparații curente

22.000.000

10.000.000

17.000.000

16.171.209

9.151.070

7.020.139

7.932.504

40

TITLUL IV SUBVENȚII

23.204.610

15.427.610

12.863.601

12.863.601

12.863.601

11.582.924

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

t7.100.000

10.623.000

8.730.731

8.730.731

8.730.731

7.450.054

Capitol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Gru

pa /

Titlu

Arti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

40

30

Alte subvenții

6.104.610

4.804.610

4.132.870

4.132.870

4.132.870

4.132.870

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

4.126.410

126.410

4.126.410

97.216

97.216

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.126.410

126.410

4.126.410

97.216

97.216

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

4.101.410

101.410

4.101.410

97.216

97.216

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

25.000

25.000

25.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

31.620.430

21.148.850

31.620.430

23.550.388

6.998.019

16.552.369

4.619.575

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

31.620.430

21.148.850

31.620.430

23.550.388

6.998,019

16.552.369

4.619.575

71

01

Active fixe

31.620.430

21.148.850

31.620.430

23.550.388

6.998.019

16.552.369

4.619.575

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

31.620.430

21.148.850

31.620.430

23.550.388

6.998.019

16.552.369

4.619.575

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.800.000

13.400.000

12.840.959

12.840.959

12.840.959

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.800.000

13.400.000

12.840.959

12.840.959

12.840.959

81

02

Rambursări de credite interne

25.800.000

13.400.000

12.840.959

12.840.959

12.840.959

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.800.000

13.400.000

12.840.959

12.840.959

12.840.959

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-5.768

-5.768

-5.768

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-5.768

-5.768

-5.768

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-5.768

-5.768

-5.768


Pag. 31

- lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-5.768

-5.768

-5.768
BIHOR

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30.06.2013

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6