Hotărârea nr. 564/2013

pentru aprobarea programului de lucrări privind întreţinerea, reparaţia şi execuţia de lucrări noi prin procedura de achiziţie, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de trei ani (01.01.2014 – 31.12.2016) cuprinzând 4 loturi (Lot1, Lot2, Lot3, Lot4)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea programului de lucrări privind întreținerea, reparația si execuția de lucrări noi prin procedura de achiziție, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani (01.01.2014-31.12.2016) cuprinzând 4 loturi (Lot1,Lot2,Lot3 si Lot4)

Analizând Raportul de specialitate nr. 174986 din 09.08.2013 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea programului de lucrări privind întreținerea, reparația și execuția de lucrări noi prin procedura de achiziție , finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (01.01.2014-31.12.2016).

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d) și (6) lit. a) punct 14 și art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă, programul de lucrări privind întreținerea, reparația si execuția de lucrări noi prin procedura de achiziție, finalizată cu încheierea unui acord cadru pentru perioada 01.01.2014-31.12.2016 cuprinzând 4 loturi (Lot1,Lot2,Lot3 si Lot4 ) :

LOTUL NR: 1 - SECTOR 1 delimitat de: mal stâng Crișul Repede - P-ța Independenței - P-ța Cetății -Gh.Costa-Foru - P-ța 22 Decembrie - Feldioarei - Făgărașului - Ceyrat -Universității - Ogorului - Calea Aradului (cartierul Ioșia, Ioșia - case si cartierul Ioșia Nord) cuprinse în sector.

Valoarea maximă a lucrarilor-LOT 1-SECTOR 1 este de 787.728 lei

LOTUL NR.2-SECTOR 2 delimitat de: mal stâng Crișul Repede - P-ța Independenței - P-ța Cetății -Gh.Costa-Foru - P-ta 22 Decembrie - Feldioarei - Făgărașului - Ceyrat -Universității -Ogorului(cartierele: Nufărul I ,Nufărul II,Velența,Dragoș Vodă si Tokai) cuprinse în sector.

Valoarea maximă a lucrărilor-LOT 2-SECTOR 2 este de 787.728 lei

LOTUL NR.3-SECTOR 3 delimitat de: mal drept Crișul Repede - Bd.Decebal-str.Eroul Necunoscut-str.Lacul Roșu-str.Calea Bihorului-cartierul lorga și Podgoria cuprinse în sector.

Valoarea maximă a lucrărilor-LOT 3-SECTOR 3 este de 787.728 lei

LOTUL NR.4-SECTOR 4 delimitat de: mal drept Crișul Repede - Bd.Decebal-Bd Dacia-str.Transilvaniei-Bd Ștefan cel Mare-str.Matei Corvin-cartierele Episcopia și Oncea cuprinse în sector.

Valoarea maximă a lucrărilor-LOT 4-SECTOR 4 este de 787.728 lei

Valoarea totală a acordului cadru (valoareLOT1+LOT2+LOT3+LOT4) pentru perioada 01.01.201431.12.2016 este de 3.150.912(inclusivTVA).

Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini pentru Lot 1,Lot 2,Lot 3 si Lot 4 conform anexelor carte fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică;

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 14.08.2013

Nr.564

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru “

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 564/2013

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR

DIRECTIA. TEHNICA

SERV. LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR.4-SECTOR 4 delimitat de: mal drept Crisul Repede - Bd.Decebal-str.Eroul Necunoscut- str.Lacul Rosu-str.Calea Bihorului (cartierele Rogerius, Episcopia si Oncea) cuprinse in sector

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de gunoi, echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant, transport nisip/pamant inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Cap1. Informatii generale:

Activitatea de intretinere, reparatii si completare a mobilierului urban, a constructiilor decorative si utilitare, se desfasoara in scopul conservarii si extinderii fondului existent pe tot parcursul anului, ori de cate ori este nevoie.

Prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele tipuri de lucrari:

 • a) intretinerea si reparatia bancilor de odihna si a echipamentelor de joaca prin lucrari specifice(inlocuirea suruburilor, stinghiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, vopsiri),

 • b) inlocuirea cosurilor de gunoi distruse si montarea cosurilor pe noi amplasamente.

 • c) intretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la constructiile utilitare si decorative existente: fantani arteziene, garduri ornamentale, imprejmuiri de protectie a zonelor verzi( vopsirea suprafetelor betonate, refacerea panourilor de gard, a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse).

 • d) curatirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpii de iluminat public, etc.

 • e) amenajarea de platforme betonate si asfaltate in vederea amplasarii de incinte pentru depozitarea deseurilor menajere.

 • f) racordare la sistemul de canalizare menajera a platformelor betonate si asfaltate pentru depoziterea reziduurilor menajere.

 • g) amenajarea de pavaje in parcuri si in zone verzi si incadrarea acestora cu borduri precum si executarea lucrarilor de reparatii la pavajele existente (inlocuirea pavelelor lipsa, inlocuirea bordurilor lipsa, rectificarea denivelarilor).

 • h) amenajare teren de joaca cu nisip

 • i) confectionat imprejmuiri din panouri de gard din sarma zincata si din plasa de sarma zincata

 • j) confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant

 • k)demontat confectii metalice prin taiere cu flex

 • l) demolat fundatii si platforme din beton

 • m) confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse, confectionat porti de fotbal/handbal, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, aparate de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice.

 • n) Amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

 • o) imprastiat si nivelat nisip/pamant

 • p)transport nisip/pamant inclusiv valoare material r)transport bunuri/materiale

 • 1.1 începerea lucrărilor va fi conditionata de existenta următoarelor:

 • -  ordin de incepere a lucrarilor, emis de beneficiar

 • -  comanda de executie a lucrarilor emisa de beneficiar

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera, prin grija prestatorului

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

Cap.2. Obiectul activitatii :

Obiectul activitatii este prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie de lucrari noi pentru mobilierul urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme betonate, locuri de joaca; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant, transport nisip/pamant inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, lucrari de razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.,din municipiul Oradea (parcuri, scuaruri si aliniamente stradale, locuri de joaca si alte terenuri apartinand domeniului public al municipiului Oradea si care nu sunt in administrarea altor persoane juridice).

LOTUL NR.4-SECTOR 4 delimitat de: mal drept Crisul Repede - Bd.Decebal-str.Eroul Necunoscut-str.Lacul Rosu-str.Calea Bihorului (cartierele Rogerius,Episcopia si Oncea) cuprinse in sector

Finantarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie de lucrari noi, este din bugetul local.

Cap.3. Tipurile de lucrari.Descrierea lucrarilor

Prestatorul va executa urmatoarele tipuri de lucrari:

 • 1. Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent (stalpi de iluminat public, stalpisor din teava, balustrade, etc.).

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea cosurilor cu trei coliere metalice pe suportul existent astfel incat sa nu alunece dupa fixare

Ofertantul va prezenta trei oferte pentru achizitionarea cosurilor, din care beneficiarul va aproba una.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

2. Fixat stalpisori din teava zincata rotunda 0 1 % si grosime perete de 2,9 mm, in beton

Lucrarea cuprinde:

 • - debitat stalpisor si sudat mustati pe stalp

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpisorului cu lungimea totala de 1500mm, din care ingropat in beton 500mm

 • - turnarea betonului B150, in fundatii

- betonarea stalpisorilor din teava zincata

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, mai putin pretul betonului care se oferteaza separat

3.Demontat cosuri de gunoi stradal deteriorate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- indepartarea colierelor de prindere a cosurilor deteriorate

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

4.Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, cu vopsea pe baza de ulei

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea (slefuirea) punctelor unde este degradata vopseaua veche

- chituirea suprafetelor curatate, slefuirea locurilor chituite

- indepartarea prafului si aplicarea stratului de vopsea astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

5.Vopsit suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea suprafetelor cu peria

- indepartarea prafului

-vopsirea cu vopsea rezistenta la apa astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

6. Baituit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de bait astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei baituite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 7. Lacuit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de lac astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei lacuite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

 • 8. Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, confectii metalice, cu vopsea pe baza de ulei.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

- stergerea prafului,

- grunduirea, chituirea, slefuirea,

- stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

9.Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, cu vopsea pe baza de ulei. Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

- stergerea prafului,

- grunduirea, chituirea, slefuirea,

- stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

10.Inlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

Lucrarea cuprinde:

- confectionat rigle din lemn de stejar, pastrand dimensiunea si forma riglei originale; riglele vor fi șlefuite - fara asperitati.

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea riglelor pe scheletul bancii cu suruburi si vopsirea lor, pastrand culoarea bancii.

 • - stemuirea suruburilor dupa prinderea riglelor pentru a impiedica furtul acestora

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • - grunduirea si vopsirea portiunii reparate astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 11. Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montate pe stalpi metalici zincati cu dimensiunea de 40x40cm si sau inlocuit portiuni lipsa.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpilor din care 0,5m inglobat in beton

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

 • - montarea panourilor de sarma si prinderea lor prin sudura de stalpi.

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 12. Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata de 2 mm, cu inaltimea de 2m, montata pe stalpi din teava neagra rotunda cu diametrul de 76,1 mm si grosimea peretului de 3,2 mm si H 2,5m sau inlocuit portiuni lipsa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa, la un interval de 2 m, a stalpilor cu lungime totala de 2,5m din care

0,5m inglobat in beton

 • - turnarea betonului in fundatii,

- betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

- grunduirea si vopsirea stalpilor

- montarea plasei de sarma zincata pe stalpi; plasa de sarma va fi rigidizata in partea superioara si inferioara cu sarma zincata cu diametrul de 5 mm.

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat. 13.Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava neagra rotunda de 2 toli si lant metalic cu zale sudate sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

Lucrarea cuprinde:

- debitarea tevii la dimensiunea de 1,0 m si sudat mustati pe stalpi;debitarea lantului la dimensiunea de 1,4 m

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- saparea gropilor pentru fundatii,(dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 400mm); distanta intre tevi va fi de 1,30 m.

- postarea in groapa a stalpisorului cu dimensiunea totala de 1,0m din care ingropat in beton 0,4m

- turnarea betonului in fundatii,

- betonarea stalpisorilor, asigurandu-se intarirea betonului

- fixarea lantului prin sudura de stalpisor

- partea superioara a stalpisorului de teava, va fi acoperita cu un capac din tabla, sudat.

- indepartarea zgurei si finisarea punctelor de sudura

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 14.Amenajare platforme betonate cu grosimea de 200 mm

14.1 - la nivelul solului

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 25 cm si indepartarea pamantului in exces

- asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

- turnarea betonului in platforma

- repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat

14.2 - la elevatie

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 5 cm si indepartarea pamantului in exces

- asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

- realizarea cofrajului din scanduri de rasinoase

- turnarea betonului in platforma

- repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

- decofrare

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separate

 • 15.Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- taierea cu discul a betonului/asfaltului

- spargerea betonului

- saparea santului pentru amplasarea tub PVC - D=110mm, de scurgere cu adancimea medie de 50 cm si latimea de 40 cm.

- amplasarea tubului PVC intr-un strat filtrant de balast si nisip; se va asigura panta necesara astfel incat apa sa se scurga catre caminul de vizitare.

- tasarea acestui strat

- montat sifon pardoseala cu D=150mm; Se vor folosi coturi PVC 150/90; asamblarea tuburilor si coturilor se face cu adeziv PVC

- racordarea la sistemul de canalizare respectiv la caminul de vizitare

- refacere pavaj afectat, prin asfaltare sau betonare dupa caz, contine manopera aferenta refacerii pavajului prin asfaltare

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului si betonului care vor fi ofertate separate

16.Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- taierea cu flexul a confectiei metalice

- incarcarea materialelor rezulate si transportul lor la locul precizat de beneficiar

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

17.Demolat suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - spargere beton cu pickhammer-ul

 • - colectat si incarcat reziduuri rezultate

 • - terenul va fi adus la starea initiala prin greblare si nivelare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

18.Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

Lcrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - nivelarea si compactarea terenului de fundatie (saparea damburilor si umplerea depresiunilor, indepartarea pamantului in exces, baterea cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafetelor)

 • - asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 4 cm grosime dupa pilonare, inclusiv stropirea cu apa

 • - asternerea unui al doilea strat de nisip afanat cu grosimea de 2cm

 • - sortarea pavelelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip, una langa alta, fixandu-se prin batere cu ciocanul

 • - baterea cu maiul si corectarea eventualelor denivelari, verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul

 • - imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa

 • - baterea cu maiul pana la refuz, aducand suprafata la profilul definitiv, cu rosturi de cel mult 10mm

 • - rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate

 • - asternerea unui strat de nisip peste pavele concomitent cu stropirea cu apa

 • - se va folosi: - nisip 0-7mm - 0,116 mc la metru patrat

- apa - 0,017 mc la metru patrat

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul pavelelor prefabricate ofertate).Se prezinta la depunerea ofertei descrierea pavelei si la punerea in opera certificatul de conformitate si de calitate emis de producator.

19. Amenajat teren de joaca cu nisip

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, a sculelor si personalului la amplasament

-extragere pamant, respectiv saparea si indepartarea pamantului, indepartarea radacinilor, pietrelor si altor corpuri straine

-asternerea stratului de nisip de 15 cm

-nivelarea nisipului

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

20. Imprastiat si nivelat nisip

Lucrarea cuprinde imprastierea nisipului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

21. Imprastiat si nivelat pamant

Lucrarea cuprinde imprastierea pamantului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

 • 22. Amenajarea cu borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei, teren de joaca, etc.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - sapatura pentru realizarea fundatiei la cota prescrisa - 15cm

 • - turnarea betonului in fundatie

 • - asezarea bordurilor, inclusiv asternerea stratului de mortar, rostuirea lor, precum si prepararea mortarului necesar

 • - materiale: - beton marca B150

- mortar:

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 23. Razuirea afiselor de pe: panourile special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpi de iluminat public, etc.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-razuirea afiselor de pe suporti, fara deteriorarea acestora si colectarea reziduurilor in saci -asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Mentionam ca in cazul curatirii locurilor special amenajate pentru publicitate temporara, vor fi razuite doar afisele care au expirate termenele stabilite de afisare.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 24. Confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, tarcuri de caini etc.;confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse; confectionat porti de fotbal/handbal, cadru metalic mobilier urban, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, echipamente de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura, nituire, suruburi,etc.

-transportul confectiilor metalice la amplasament sau al confectiilor metalice care trebuiesc reparate de la amplasament la atelier.

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu dibluri sau incastrarea in beton

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

25. Amenajare platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

Lucrarea cuprinde:

- transportul mixturilor asfaltice si a amorsajului;

- transportul tuturor materialelor, sculelor si personalului la amplasament.

 • - curățarea manuală a stratului suport

 • - pregătirea pentru punerea în operă a emulsiei cationice;

 • - amorsarea suprafetelor în vederea asternerii mixturilor asfaltice;

- asternerea mixturilor asfaltice;

 • - cilindrarea mecanică a mixturilor asfaltice;

 • - compactarea manuală a portiunilor inaccesibile pentru cilindrul compactor;

 • - împrăstierea unui strat fin de nisip de concasaj/dressing;

 • - semnalizarea lucrarii

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Grosimea stratului de uzura din beton asfaltic va fi de 4 cm.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului care se oferteaza separat.

26. Achizitie beton B150 (C8/10)

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului cu o statie de betoane autorizata care sa certifice calitatea betonului.Pretul va fi cel de la statia de betoane si nu contine pret transport la locul de punere in opera.

27.Achizitie asfalt

Prestatorul va detine contract privind lucrarile de asfaltare a suprafetelor pentru care se impune acest lucru cu societatea comerciala cu care Consiliul local a incheiat contract pentru executia lucrarilor de intretinere si reparatii strazi in municipiul Oradea.Tipul asfaltului folosit va fi BA8.Pretul va fi cel de la statia de prepare si nu va include pretul transportului la locul de punere in opera.

28.Transport nisip inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta nisip pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a nisipului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.

Costul nisipului va fi inclus in pretul lucrarii.

29. Transport pamant vegetal inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pamant pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.Nu se accepta material levigat rezultat din spalarea materialelor.Pamantul nu trebuie sa contine alte materiale (moloz, betoane etc.).

Costul pamantului vegetal va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 30.Transport bunuri/materiale rezultate din alte activitati ale Directiei Tehnice desfasurate pe domeniul public

Lucrările solicitate,cantitatile si U.M(unitatea de masura) sunt prezentate in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini

Cap.4 Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta

Prestatorul va asigura minim 4 formatii de lucru pentru a putea lucra simultan pe 4 amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate in maxim 3 zile de la emiterea si primirea comenzii, cu exceptia inlocuirii cosurilor de gunoi deteriorate, lucrare care va fi executata in maxim 24 ore de la primirea comenzii.

Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea in dotare minim 2 autovehicule.

Toate autovehiculele vor avea autorizatiile si avizele necesare(autorizatie pentru trafic greu, aviz de parcare,etc)pentru prestarea lucrarilor contractate in municipiul Oradea

Pentru lucrarile executate se va acorda o garantie de 2 ani la lucrarile de atelier mecanic si 2 ani pentru constructiile din beton, conform Anexei 3.Zona de lucru va fi imprejmuita cu banda de securitate de culoare alb - rosu sau galben -negru (sapaturi, betonari, lucrari de vopsitorie, etc.)

Mentionam ca toate cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in pretul unitar pe fiecare lucrare. Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop, corespunzator fiecarei categorii de lucrari.Autovehiculele care transporta bunuri si materiale pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului. Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul reziduurilor (inclusiv moloz si alte materiale rezultate in urma lucrarilor) cu operatorul licentiat SC RER Ecologic Service SA si contracte pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Oradea SA.Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

Daunele catre terti vor fi suportate de prestator.

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului si respectiv de preparare de mixture asfaltice cu statii autorizate care sa certifice calitatea betonului, respective a mixturilor asfaltice.Prestatorul va prezenta la cererea beneficiarului certificatul care atesta calitatea betonului.

Prestatorul de servicii va detine punct de lucru in municipiul Oradea.

Seful punctului de lucru va avea specializarea inginer constructor, specializarea constructii civile, cu o vechime de minim 5 ani in aceasta specializare.

Lucrarile vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare.

Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001-Managementul calitatii.

Cap.5. Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.

Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate in munca

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Primaria municipiului Oradea.

Cap.7.Verificarea contractului si receptia lucrarilor

Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se va face de catre delegatul Primariei municipiului Oradea, împreuna cu delegatul contractantului.

La finalizarea unei comenzi se va întocmi un proces verbal de receptie si o situatie de plata. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie si a situatiei de lucrari.

Prestatorul de lucrari va pune zilnic la dispozitia beneficiarului un autoturism cu sofer intre orele 7,30-15,30, pentru verificarea amplasamentelor care intra in programul de lucrari, pentru identificarea locatiilor unde urmeaza sa fie executate lucrari, pentru receptia lucrarilor efectuate, etc. Aceasta cerinta nu face obiectul unei oferte, costul se ia in calcul la formularea ofertei pentru lucrarile care fac obiectul caietului de sarcini.Nerespectarea acestei cerinte atrage neacceptarea la plata a lucrarilor executate in perioada in care nu a fost indeplinita cerinta.

ANEXELE 1, 2 si 3 sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

ANEXA 1

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR:4

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Lucrarea

Cantitati maxime

U.M.

Pret unitar fara TVA

Valoare Total oferta (col.2xcol.4)

1

2

3

4

5

1

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

666

buc.

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

60

buc.

3

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

400

buc.

4

Vopsit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa, in vopsea de ulei

2600

mp

5

Vopsit suprafete betonate

90

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

800

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

60

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

400

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

600

mp

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

18

mc

11

Confectionat    imprejmuire    din

panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

400

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

400

mp

13

Confectionat    imprejmuire    din

stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

2000

kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

320

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

30

mc

15

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

100

ml

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

1200

kg

17

Demolat suprafete betonate

50

mc

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. I, pe un strat de nisip

120

mp

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

1350

mp

20

Imprastiat si nivelat nisip

225

mc

21

Imprastiat si nivelat pamant

2100

mc

22

Amenajare cu borduri

150

ml

23

Razuirea afiselor

1200

mp

24

Confectii metalice diverse

1200

kg

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

2100

mp

26

Achizitie beton B150(C8/10)

350

mc

27

Achizitie asfalt BA8

120

to

28

Transport nisip inclusiv valoare material

225

mc

29

Transport pamant inclusiv valoare material

3000

mc

30

Transport bunuri/materiale

90

to/km

TOTAL OFERTA ( LEI fara TVA) =

Valoarea acodului cadru incheiat pe o perioada de 3 ani este valoarea”Total oferta” pentru care se incheie acordul cadru si reprezinta valoarea maxima a acordului cadru,valoarea minima a acordului cadru reprezinta 0,3 din valoarea maxima.

ANEXA 2;LOT4

cuprinzand:

 • (A) cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul acordului cadru

 • (B)cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent

 • (C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

 • (D) valoarea estimata a unui contract subsecvent ce se anticipeaza ca va fi atribuit

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

(A) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul acordului cadru

Nr.

crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul acordului cadru

Cantitati maxime estimate ca facand obiectul acordului cadru

U.M.

0

1

2

3

4

1.

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

200

666

Buc.

2.

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

18

60

Buc.

3.

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

120

400

Buc.

4.

Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

780

2600

mp

5.

Vopsit suprafete betonate

27

90

mp

6.

Baituit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

240

800

mp

7.

Lacuit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

18

60

mp

8.

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

120

400

mp

9.

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

180

600

mp

10.

înlocuit rigle din lemn distruse -la banci sau la aparate de joaca

5

18

mc

11.

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma

120

400

mp

zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

12.

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi

120

400

mp

13.

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

600

2000

Kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

96

320

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

9

30

mc

15.

Racordare la reteaua de canalizare     menajera     a

platformelor betonate

30

100

ml

16.

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

360

1200

kg

17.

Demolat suprafete betonate

15

50

mc

18.

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

36

120

mp

19.

Amenajat teren de joaca cu nisip

405

1350

mp

20.

Imprastiat si nivelat nisip

67

225

mc

21.

Imprastiat si nivelat pamant

630

2100

mc

22.

Amenajare cu borduri

45

150

ml

23.

Razuirea afiselor

360

1200

mp

24.

Confectii metalice diverse

360

1200

kg

25.

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

630

2100

mp

26.

Achizitie beton B150

105

350

mc

27.

Achizitie asfalt BA8

36

120

to

28.

Transport nisip inclusiv valoare material

67

225

mc

29.

Transport   pamant   vegetal

inclusiv valoare material

900

3000

mc

30.

Transport bunuri/materiale

27

90

to/km

(B) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul unui singur contract

subsecvent

Nr.

crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent

Cantitati

maxime estimate ca facand obiectul unui singur        contract

subsecvent

U.M.

0

1

2

3

4

1

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

66

666:3=222

Buc.

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

6

60:3=20

Buc.

3

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

45

400:3=150

Buc.

4

Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

360

2600:3=1200

mp

5

Vopsit suprafete betonate

9

90:3=30

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

80

800:3=267

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

6

60:3= 20

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

40

400:3=133

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

60

600:3=200

mp

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

2

18:3=7

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

40

400:3=133

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi

40

400:3=133

mp

13

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

200

2000:3=667

Kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

32

320:3=107

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

3

30:3=10

15

Racordare    la   reteaua   de

canalizare      menajera      a

platformelor betonate

10

100:3=33

ml

16

Demontat confecții metalice prin taiere cu flex

120

1200:3=400

kg

17

Demolat suprafete betonate

5

50:3=17

mc

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

12

120:3=40

mp

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

135

1350:3=450

mp

20

Imprastiat si nivelat nisip

22

225:3=75

mc

21

Imprastiat si nivelat pamant

210

2100:3=700

mc

22

Amenajare cu borduri

15

150:3=50

ml

23

Razuirea afiselor

120

1200:3=400

mp

24

Confectii metalice diverse

120

1200:3=400

kg

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

210

2100:3=700

mp

26

Achizitie beton B150

35

350:3=117

mc

27

Achizitie asfalt BA8

36

120:3=120

to

28

Transport nisip inclusiv valoare material

22

225:3=75

mc

29

Transport pamant inclusiv valoare material

300

3000:3=1000

mc

30

Transport bunuri/materiale

9

90:3=30

to/km

C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

Se estimeaza ca vor fi atribuite 3 contracte subsecvente, cate unul in fiecare dintre anii reprezentand durata acordului cadu, dupa cum urmeaza:

In anul 2014- un contract subsecvent acordului cadru In anul 2015- un contract subsecvent acordului cadru In anul 2016- un contract subsecvent acordului cadru

(D) Se anticipeaza ca vor fi atribuite contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

In anul 2014- un contract subsecvent in valoare de 262.576 lei cu TVA inclus In anul 2015- un contract subsecvent in valoare de 262576 lei cu TVA inclus In anul 2016- un contract subsecvent in valoare de 262.576 lei cu TVA inclus

ANEXA 3

LOT:4

PRIVIND PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PE FIECARE TIP DE LUCRARE:

Nr.

crt

Lucrarea

Perioada de garantie acordata

0

1

2

1.

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

1 an

2.

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

2 ani

3.

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

4.

Vopsit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa, in vopsea de ulei

1 an

5.

Vopsit suprafete betonate

1 an

6.

Baituit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

1 an

7.

Lacuit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

1 an

8.

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

1 an

9.

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

1 an

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

1 an

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

2 ani

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

2 ani

13

Confectionat    imprejmuire    din

stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

2 ani

14

Amenajare platforme betonate

2 ani

15

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

2 ani

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

-

17

Demolat suprafete betonate

-

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

2 ani

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

2 ani

20

Imprastiat si nivelat nisip

-

21

Imprastiat si nivelat pamant

-

22

Amenajare cu borduri

2 ani

23

Razuirea afiselor

-

24

Confectii metalice diverse

2 ani

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

2 ani

26

Achizitie beton B150(C8/10)

-

27

Achizitie asfalt BA8

-

28

Transport nisip inclusiv valoare material

-

29

Transport pamant inclusiv valoare material

-

30

Transport bunuri / materiale

-

Anexa nr. 3 la H.C.L.564/2013

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR

DIRECTIA. TEHNICA

SERV. LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR.3-SECTOR 3 delimitat de: mal drept Crisul Repede - Bd.Decebal-str.Eroul Necunoscut- str.Lacul Rosu-str.Calea Bihorului (cartierele Iorga si Podgoria) cuprinse in sector

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de gunoi, echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant, transport nisip/pamant inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Cap1. Informatii generale:

Activitatea de intretinere, reparatii si completare a mobilierului urban, a constructiilor decorative si utilitare, se desfasoara in scopul conservarii si extinderii fondului existent pe tot parcursul anului, ori de cate ori este nevoie.

Prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele tipuri de lucrari:

 • a) intretinerea si reparatia bancilor de odihna si a echipamentelor de joaca prin lucrari specifice(inlocuirea suruburilor, stinghiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, vopsiri),

 • b) inlocuirea cosurilor de gunoi distruse si montarea cosurilor pe noi amplasamente.

 • c) intretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la constructiile utilitare si decorative existente: fantani arteziene, garduri ornamentale, imprejmuiri de protectie a zonelor verzi( vopsirea suprafetelor betonate, refacerea panourilor de gard, a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse).

 • d) curatirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpii de iluminat public, etc.

 • e) amenajarea de platforme betonate si asfaltate in vederea amplasarii de incinte pentru depozitarea deseurilor menajere.

 • f) racordare la sistemul de canalizare menajera a platformelor betonate si asfaltate pentru depoziterea reziduurilor menajere.

 • g) amenajarea de pavaje in parcuri si in zone verzi si incadrarea acestora cu borduri precum si executarea lucrarilor de reparatii la pavajele existente (inlocuirea pavelelor lipsa, inlocuirea bordurilor lipsa, rectificarea denivelarilor).

 • h) amenajare teren de joaca cu nisip

 • i) confectionat imprejmuiri din panouri de gard din sarma zincata si din plasa de sarma zincata

 • j) confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant

 • k)demontat confectii metalice prin taiere cu flex

 • l) demolat fundatii si platforme din beton

 • m) confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse, confectionat porti de fotbal/handbal, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, aparate de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice.

 • n) Amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

 • o) imprastiat si nivelat nisip/pamant

 • p)transport nisip/pamant inclusiv valoare material r)transport bunuri/materiale

 • 1.1 începerea lucrărilor va fi conditionata de existenta următoarelor:

 • -  ordin de incepere a lucrarilor, emis de beneficiar

 • -  comanda de executie a lucrarilor emisa de beneficiar

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera, prin grija prestatorului

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

Cap.2. Obiectul activitatii :

Obiectul activitatii este prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie de lucrari noi pentru mobilierul urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme betonate, locuri de joaca; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant, transport nisip/pamant inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, lucrari de razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.,din municipiul Oradea (parcuri, scuaruri si aliniamente stradale, locuri de joaca si alte terenuri apartinand domeniului public al municipiului Oradea si care nu sunt in administrarea altor persoane juridice).

LOTUL NR.3-SECTOR 3 delimitat de: mal drept Crisul Repede - Bd.Decebal-str.Eroul Necunoscut- str.Lacul Rosu-str.Calea Bihorului (cartierele Iorga si Podgoria) cuprinse in sector

Finantarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie de lucrari noi, este din bugetul local.

Cap.3. Tipurile de lucrari.Descrierea lucrarilor

Prestatorul va executa urmatoarele tipuri de lucrari:

 • 1. Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent (stalpi de iluminat public, stalpisor din teava, balustrade, etc.).

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea cosurilor cu trei coliere metalice pe suportul existent astfel incat sa nu alunece dupa fixare

Ofertantul va prezenta trei oferte pentru achizitionarea cosurilor, din care beneficiarul va aproba una.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

2. Fixat stalpisori din teava zincata rotunda 0 1 % si grosime perete de 2,9 mm, in beton

Lucrarea cuprinde:

 • - debitat stalpisor si sudat mustati pe stalp

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

- postarea in groapa a stalpisorului cu lungimea totala de 1500mm, din care ingropat in beton 500mm

- turnarea betonului B150, in fundatii

- betonarea stalpisorilor din teava zincata

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, mai putin pretul betonului care se oferteaza separat

3.Demontat cosuri de gunoi stradal deteriorate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- indepartarea colierelor de prindere a cosurilor deteriorate

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

4.Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, cu vopsea pe baza de ulei

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea (slefuirea) punctelor unde este degradata vopseaua veche

- chituirea suprafetelor curatate, slefuirea locurilor chituite

- indepartarea prafului si aplicarea stratului de vopsea astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

5.Vopsit suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea suprafetelor cu peria

- indepartarea prafului

-vopsirea cu vopsea rezistenta la apa astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

6. Baituit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de bait astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei baituite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 7. Lacuit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de lac astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei lacuite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

 • 8. Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, confectii metalice, cu vopsea pe baza de ulei.

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

- stergerea prafului,

- grunduirea, chituirea, slefuirea,

- stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

9.Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, cu vopsea pe baza de ulei. Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

- stergerea prafului,

- grunduirea, chituirea, slefuirea,

- stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

10.Inlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

Lucrarea cuprinde:

- confectionat rigle din lemn de stejar, pastrand dimensiunea si forma riglei originale; riglele vor fi șlefuite - fara asperitati.

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea riglelor pe scheletul bancii cu suruburi si vopsirea lor, pastrand culoarea bancii.

 • - stemuirea suruburilor dupa prinderea riglelor pentru a impiedica furtul acestora

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • - grunduirea si vopsirea portiunii reparate astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 11. Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montate pe stalpi metalici zincati cu dimensiunea de 40x40cm si sau inlocuit portiuni lipsa.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpilor din care 0,5m inglobat in beton

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

 • - montarea panourilor de sarma si prinderea lor prin sudura de stalpi.

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 12. Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata de 2 mm, cu inaltimea de 2m, montata pe stalpi din teava neagra rotunda cu diametrul de 76,1 mm si grosimea peretului de 3,2 mm si H 2,5m sau inlocuit portiuni lipsa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

- postarea in groapa, la un interval de 2 m, a stalpilor cu lungime totala de 2,5m din care 0,5m inglobat in beton

- turnarea betonului in fundatii,

- betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

- grunduirea si vopsirea stalpilor

- montarea plasei de sarma zincata pe stalpi; plasa de sarma va fi rigidizata in partea superioara si inferioara cu sarma zincata cu diametrul de 5 mm.

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat. 13.Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava neagra rotunda de 2 toli si lant metalic cu zale sudate sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

Lucrarea cuprinde:

- debitarea tevii la dimensiunea de 1,0 m si sudat mustati pe stalpi;debitarea lantului la dimensiunea de 1,4 m

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- saparea gropilor pentru fundatii,(dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 400mm); distanta intre tevi va fi de 1,30 m.

- postarea in groapa a stalpisorului cu dimensiunea totala de 1,0m din care ingropat in beton 0,4m

- turnarea betonului in fundatii,

- betonarea stalpisorilor, asigurandu-se intarirea betonului

- fixarea lantului prin sudura de stalpisor

- partea superioara a stalpisorului de teava, va fi acoperita cu un capac din tabla, sudat.

- indepartarea zgurei si finisarea punctelor de sudura

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 14.Amenajare platforme betonate cu grosimea de 200 mm

14.1 - la nivelul solului

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 25 cm si indepartarea pamantului in exces

- asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

- turnarea betonului in platforma

- repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat

14.2 - la elevatie

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 5 cm si indepartarea pamantului in exces

- asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

- realizarea cofrajului din scanduri de rasinoase

- turnarea betonului in platforma

- repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

- decofrare

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separate

15.Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- taierea cu discul a betonului/asfaltului

- spargerea betonului

- saparea santului pentru amplasarea tub PVC - D=110mm, de scurgere cu adancimea medie de 50 cm si latimea de 40 cm.

- amplasarea tubului PVC intr-un strat filtrant de balast si nisip; se va asigura panta necesara astfel incat apa sa se scurga catre caminul de vizitare.

- tasarea acestui strat

- montat sifon pardoseala cu D=150mm; Se vor folosi coturi PVC 150/90; asamblarea tuburilor si coturilor se face cu adeziv PVC

- racordarea la sistemul de canalizare respectiv la caminul de vizitare

- refacere pavaj afectat, prin asfaltare sau betonare dupa caz, contine manopera aferenta refacerii pavajului prin asfaltare

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului si betonului care vor fi ofertate separate

16.Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- taierea cu flexul a confectiei metalice

- incarcarea materialelor rezulate si transportul lor la locul precizat de beneficiar

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

17.Demolat suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - spargere beton cu pickhammer-ul

 • - colectat si incarcat reziduuri rezultate

 • - terenul va fi adus la starea initiala prin greblare si nivelare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

18.Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

Lcrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - nivelarea si compactarea terenului de fundatie (saparea damburilor si umplerea depresiunilor, indepartarea pamantului in exces, baterea cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafetelor)

 • - asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 4 cm grosime dupa pilonare, inclusiv stropirea cu apa

 • - asternerea unui al doilea strat de nisip afanat cu grosimea de 2cm

 • - sortarea pavelelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip, una langa alta, fixandu-se prin batere cu ciocanul

 • - baterea cu maiul si corectarea eventualelor denivelari, verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul

 • - imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa

- baterea cu maiul pana la refuz, aducand suprafata la profilul definitiv, cu rosturi de cel mult 10mm

- rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate

- asternerea unui strat de nisip peste pavele concomitent cu stropirea cu apa

 • - se va folosi: - nisip 0-7mm - 0,116 mc la metru patrat

- apa - 0,017 mc la metru patrat

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul pavelelor prefabricate ofertate).Se prezinta la depunerea ofertei descrierea pavelei si la punerea in opera certificatul de conformitate si de calitate emis de producator.

19. Amenajat teren de joaca cu nisip

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, a sculelor si personalului la amplasament

-extragere pamant, respectiv saparea si indepartarea pamantului, indepartarea radacinilor, pietrelor si altor corpuri straine

-asternerea stratului de nisip de 15 cm

-nivelarea nisipului

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

20. Imprastiat si nivelat nisip

Lucrarea cuprinde imprastierea nisipului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

21. Imprastiat si nivelat pamant

Lucrarea cuprinde imprastierea pamantului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

 • 22. Amenajarea cu borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei, teren de joaca, etc.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - sapatura pentru realizarea fundatiei la cota prescrisa - 15cm

 • - turnarea betonului in fundatie

 • - asezarea bordurilor, inclusiv asternerea stratului de mortar, rostuirea lor, precum si prepararea mortarului necesar

 • - materiale: - beton marca B150

- mortar:

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 23. Razuirea afiselor de pe: panourile special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpi de iluminat public, etc.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-razuirea afiselor de pe suporti, fara deteriorarea acestora si colectarea reziduurilor in saci

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Mentionam ca in cazul curatirii locurilor special amenajate pentru publicitate temporara, vor fi razuite doar afisele care au expirate termenele stabilite de afisare.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 24. Confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, tarcuri de caini etc.;confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse; confectionat porti de fotbal/handbal, cadru metalic mobilier urban, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, echipamente de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura, nituire, suruburi,etc. -transportul confectiilor metalice la amplasament sau al confectiilor metalice care trebuiesc reparate de la amplasament la atelier.

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu dibluri sau incastrarea in beton

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

25. Amenajare platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

Lucrarea cuprinde:

- transportul mixturilor asfaltice si a amorsajului;

- transportul tuturor materialelor, sculelor si personalului la amplasament.

 • - curățarea manuală a stratului suport

 • - pregătirea pentru punerea în operă a emulsiei cationice;

 • - amorsarea suprafetelor în vederea asternerii mixturilor asfaltice;

- asternerea mixturilor asfaltice;

 • - cilindrarea mecanică a mixturilor asfaltice;

 • - compactarea manuală a portiunilor inaccesibile pentru cilindrul compactor;

 • - împrăstierea unui strat fin de nisip de concasaj/dressing;

 • - semnalizarea lucrarii

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Grosimea stratului de uzura din beton asfaltic va fi de 4 cm.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului care se oferteaza separat.

26. Achizitie beton B150 (C8/10)

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului cu o statie de betoane autorizata care sa certifice calitatea betonului.Pretul va fi cel de la statia de betoane si nu contine pret transport la locul de punere in opera.

27.Achizitie asfalt

Prestatorul va detine contract privind lucrarile de asfaltare a suprafetelor pentru care se impune acest lucru cu societatea comerciala cu care Consiliul local a incheiat contract pentru executia lucrarilor de intretinere si reparatii strazi in municipiul Oradea.Tipul asfaltului folosit va fi BA8.Pretul va fi cel de la statia de prepare si nu va include pretul transportului la locul de punere in opera.

28.Transport nisip inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta nisip pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a nisipului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.

Costul nisipului va fi inclus in pretul lucrarii.

29. Transport pamant vegetal inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pamant pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.Nu se accepta material levigat rezultat din spalarea materialelor.Pamantul nu trebuie sa contine alte materiale (moloz, betoane etc.).

Costul pamantului vegetal va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 30.Transport bunuri/materiale rezultate din alte activitati ale Directiei Tehnice desfasurate pe domeniul public

Lucrările solicitate,cantitatile si U.M(unitatea de masura) sunt prezentate in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini

Cap.4 Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta

Prestatorul va asigura minim 4 formatii de lucru pentru a putea lucra simultan pe 4 amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate in maxim 3 zile de la emiterea si primirea comenzii, cu exceptia inlocuirii cosurilor de gunoi deteriorate, lucrare care va fi executata in maxim 24 ore de la primirea comenzii.

Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea in dotare minim 2 autovehicule.

Toate autovehiculele vor avea autorizatiile si avizele necesare(autorizatie pentru trafic greu, aviz de parcare,etc)pentru prestarea lucrarilor contractate in municipiul Oradea

Pentru lucrarile executate se va acorda o garantie de 2 ani la lucrarile de atelier mecanic si 2 ani pentru constructiile din beton, conform Anexei 3.Zona de lucru va fi imprejmuita cu banda de securitate de culoare alb - rosu sau galben -negru (sapaturi, betonari, lucrari de vopsitorie, etc.)

Mentionam ca toate cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in pretul unitar pe fiecare lucrare. Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop, corespunzator fiecarei categorii de lucrari.Autovehiculele care transporta bunuri si materiale pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului. Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul reziduurilor (inclusiv moloz si alte materiale rezultate in urma lucrarilor) cu operatorul licentiat SC RER Ecologic Service SA si contracte pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Oradea SA.Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

Daunele catre terti vor fi suportate de prestator.

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului si respectiv de preparare de mixture asfaltice cu statii autorizate care sa certifice calitatea betonului, respective a mixturilor asfaltice.Prestatorul va prezenta la cererea beneficiarului certificatul care atesta calitatea betonului.

Prestatorul de servicii va detine punct de lucru in municipiul Oradea.

Seful punctului de lucru va avea specializarea inginer constructor, specializarea constructii civile, cu o vechime de minim 5 ani in aceasta specializare.

Lucrarile vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare.

Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001-Managementul calitatii.

Cap.5. Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.

Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate in munca

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Primaria municipiului Oradea.

Cap.7.Verificarea contractului si receptia lucrarilor

Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se va face de catre delegatul Primariei municipiului Oradea, împreuna cu delegatul contractantului.

La finalizarea unei comenzi se va întocmi un proces verbal de receptie si o situatie de plata. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie si a situatiei de lucrari.

Prestatorul de lucrari va pune zilnic la dispozitia beneficiarului un autoturism cu sofer intre orele 7,30-15,30, pentru verificarea amplasamentelor care intra in programul de lucrari, pentru identificarea locatiilor unde urmeaza sa fie executate lucrari, pentru receptia lucrarilor efectuate, etc. Aceasta cerinta nu face obiectul unei oferte, costul se ia in calcul la formularea ofertei pentru lucrarile care fac obiectul caietului de sarcini.Nerespectarea acestei cerinte atrage neacceptarea la plata a lucrarilor executate in perioada in care nu a fost indeplinita cerinta.

ANEXELE 1, 2 si 3 sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

ANEXA 1

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR:3

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Lucrarea

Cantitati maxime

U.M.

Pret unitar fara TVA

Valoare Total oferta (col.2xcol.4)

1

2

3

4

5

1

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

666

buc.

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

60

buc.

3

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

400

buc.

4

Vopsit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa, in vopsea de ulei

2600

mp

5

Vopsit suprafete betonate

90

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

800

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

60

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

400

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

600

mp

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

18

mc

11

Confectionat    imprejmuire    din

panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

400

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

400

mp

13

Confectionat    imprejmuire    din

stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

2000

kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

320

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

30

mc

15

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

100

ml

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

1200

kg

17

Demolat suprafete betonate

50

mc

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. I, pe un strat de nisip

120

mp

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

1350

mp

20

Imprastiat si nivelat nisip

225

mc

21

Imprastiat si nivelat pamant

2100

mc

22

Amenajare cu borduri

150

ml

23

Razuirea afiselor

1200

mp

24

Confectii metalice diverse

1200

kg

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

2100

mp

26

Achizitie beton B150(C8/10)

350

mc

27

Achizitie asfalt BA8

120

to

28

Transport nisip inclusiv valoare material

225

mc

29

Transport pamant inclusiv valoare material

3000

mc

30

Transport bunuri/materiale

90

to/km

TOTAL OFERTA ( LEI fara TVA) =

Valoarea acodului cadru incheiat pe o perioada de 3 ani este valoarea”Total oferta” pentru care se incheie acordul cadru si reprezinta valoarea maxima a acordului cadru,valoarea minima a acordului cadru reprezinta 0,3 din valoarea maxima.

ANEXA 2;LOT3

cuprinzand:

 • (A) cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul acordului cadru

 • (B)cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent

 • (C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

 • (D) valoarea estimata a unui contract subsecvent ce se anticipeaza ca va fi atribuit

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

(A) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul acordului cadru

Nr.

crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul acordului cadru

Cantitati maxime estimate ca facand obiectul acordului cadru

U.M.

0

1

2

3

4

1.

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

200

666

Buc.

2.

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

18

60

Buc.

3.

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

120

400

Buc.

4.

Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

780

2600

mp

5.

Vopsit suprafete betonate

27

90

mp

6.

Baituit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

240

800

mp

7.

Lacuit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

18

60

mp

8.

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

120

400

mp

9.

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

180

600

mp

10.

înlocuit rigle din lemn distruse -la banci sau la aparate de joaca

5

18

mc

11.

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit

120

400

mp

porțiuni lipsa

12.

Confecționat împrejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi

120

400

mp

13.

Confecționat imprejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

600

2000

Kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

96

320

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

9

30

mc

15.

Racordare la reteaua de canalizare     menajera     a

platformelor betonate

30

100

ml

16.

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

360

1200

kg

17.

Demolat suprafete betonate

15

50

mc

18.

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

36

120

mp

19.

Amenajat teren de joaca cu nisip

405

1350

mp

20.

Imprastiat si nivelat nisip

67

225

mc

21.

Imprastiat si nivelat pamant

630

2100

mc

22.

Amenajare cu borduri

45

150

ml

23.

Razuirea afiselor

360

1200

mp

24.

Confectii metalice diverse

360

1200

kg

25.

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

630

2100

mp

26.

Achizitie beton B150

105

350

mc

27.

Achizitie asfalt BA8

36

120

to

28.

Transport nisip inclusiv valoare material

67

225

mc

29.

Transport   pamant   vegetal

inclusiv valoare material

900

3000

mc

30.

Transport bunuri/materiale

27

90

to/km

(B) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul unui singur contract

subsecvent

Nr.

crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent

Cantitati

maxime estimate ca facand obiectul unui singur        contract

subsecvent

U.M.

0

1

2

3

4

1

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

66

666:3=222

Buc.

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

6

60:3=20

Buc.

3

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

45

400:3=150

Buc.

4

Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

360

2600:3=1200

mp

5

Vopsit suprafete betonate

9

90:3=30

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

80

800:3=267

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

6

60:3= 20

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

40

400:3=133

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

60

600:3=200

mp

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

2

18:3=7

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

40

400:3=133

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi

40

400:3=133

mp

13

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

200

2000:3=667

Kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

32

320:3=107

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

3

30:3=10

15

Racordare    la   reteaua   de

canalizare      menajera      a

platformelor betonate

10

100:3=33

ml

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

120

1200:3=400

kg

17

Demolat suprafețe betonate

5

50:3=17

mc

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

12

120:3=40

mp

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

135

1350:3=450

mp

20

Imprastiat si nivelat nisip

22

225:3=75

mc

21

Imprastiat si nivelat pamant

210

2100:3=700

mc

22

Amenajare cu borduri

15

150:3=50

ml

23

Razuirea afiselor

120

1200:3=400

mp

24

Confectii metalice diverse

120

1200:3=400

kg

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

210

2100:3=700

mp

26

Achizitie beton B150

35

350:3=117

mc

27

Achizitie asfalt BA8

36

120:3=120

to

28

Transport nisip inclusiv valoare material

22

225:3=75

mc

29

Transport pamant inclusiv valoare material

300

3000:3=1000

mc

30

Transport bunuri/materiale

9

90:3=30

to/km

C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

Se estimeaza ca vor fi atribuite 3 contracte subsecvente, cate unul in fiecare dintre anii reprezentand durata acordului cadu, dupa cum urmeaza:

In anul 2014- un contract subsecvent acordului cadru In anul 2015- un contract subsecvent acordului cadru In anul 2016- un contract subsecvent acordului cadru

(D) Se anticipeaza ca vor fi atribuite contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

In anul 2014- un contract subsecvent in valoare de 262.576 lei cu TVA inclus In anul 2015- un contract subsecvent in valoare de 262.576 lei cu TVA inclus In anul 2016- un contract subsecvent in valoare de 262.576 lei cu TVA inclus

ANEXA 3

LOT:3

PRIVIND PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PE FIECARE TIP DE LUCRARE:

Nr.

crt

Lucrarea

Perioada de garantie acordata

0

1

2

1.

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

1 an

2.

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

2 ani

3.

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

4.

Vopsit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa, in vopsea de ulei

1 an

5.

Vopsit suprafete betonate

1 an

6.

Baituit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

1 an

7.

Lacuit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

1 an

8.

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

1 an

9.

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

1 an

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

1 an

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

2 ani

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

2 ani

13

Confectionat    imprejmuire    din

stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

2 ani

14

Amenajare platforme betonate

2 ani

15

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

2 ani

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

-

17

Demolat suprafete betonate

-

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

2 ani

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

2 ani

20

Imprastiat si nivelat nisip

-

21

Imprastiat si nivelat pamant

-

22

Amenajare cu borduri

2 ani

23

Razuirea afiselor

-

24

Confectii metalice diverse

2 ani

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

2 ani

26

Achizitie beton B150(C8/10)

-

27

Achizitie asfalt BA8

-

28

Transport nisip inclusiv valoare material

-

29

Transport pamant inclusiv valoare material

-

30

Transport bunuri / materiale

-

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 564/2013

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR

DIRECTIA. TEHNICA

SERV. LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR.2-SECTOR 2 delimitat de: mal stang Crisul Repede - P-ta Independentei - P-ta Cetatii - Gh.Costa-Foru - P-ta 22 Decembrie - Feldioarei - Fagarasului - Ceyrat -Universitatii -Ogorului(cartierele:Nufarul I, Nufarul II, Velenta, Dragos Voda si Tokai) cuprinse in sector.

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de gunoi, echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant, transport nisip/pamant inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Cap1. Informatii generale:

Activitatea de intretinere, reparatii si completare a mobilierului urban, a constructiilor decorative si utilitare, se desfasoara in scopul conservarii si extinderii fondului existent pe tot parcursul anului, ori de cate ori este nevoie.

Prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele tipuri de lucrari:

 • a) intretinerea si reparatia bancilor de odihna si a echipamentelor de joaca prin lucrari specifice(inlocuirea suruburilor, stinghiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, vopsiri),

 • b) inlocuirea cosurilor de gunoi distruse si montarea cosurilor pe noi amplasamente.

 • c) intretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la constructiile utilitare si decorative existente: fantani arteziene, garduri ornamentale, imprejmuiri de protectie a zonelor verzi( vopsirea suprafetelor betonate, refacerea panourilor de gard, a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse).

 • d) curatirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpii de iluminat public, etc.

 • e) amenajarea de platforme betonate si asfaltate in vederea amplasarii de incinte pentru depozitarea deseurilor menajere.

 • f) racordare la sistemul de canalizare menajera a platformelor betonate si asfaltate pentru depoziterea reziduurilor menajere.

 • g) amenajarea de pavaje in parcuri si in zone verzi si incadrarea acestora cu borduri precum si executarea lucrarilor de reparatii la pavajele existente (inlocuirea pavelelor lipsa, inlocuirea bordurilor lipsa, rectificarea denivelarilor).

 • h) amenajare teren de joaca cu nisip

 • i) confectionat imprejmuiri din panouri de gard din sarma zincata si din plasa de sarma zincata

 • j) confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant

 • k) demontat confectii metalice prin taiere cu flex

 • l) demolat fundatii si platforme din beton

 • m) confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse,confectionat porti de fotbal/handbal, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, aparate de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice.

 • n) Amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

 • o) imprastiat si nivelat nisip/pamant

 • p)transport nisip/pamant inclusiv valoare material r)transport bunuri/materiale

 • 1.1 începerea lucrărilor va fi conditionata de existenta următoarelor:

 • -  ordin de incepere a lucrarilor, emis de beneficiar

 • -  comanda de executie a lucrarilor emisa de beneficiar

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera, prin grija prestatorului

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

Cap.2. Obiectul activitatii :

Obiectul activitatii este prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie de lucrari noi pentru mobilierul urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme betonate, locuri de joaca; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant, transport nisip/pamant inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, lucrari de razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.,din municipiul Oradea (parcuri, scuaruri si aliniamente stradale, locuri de joaca si alte terenuri apartinand domeniului public al municipiului Oradea si care nu sunt in administrarea altor persoane juridice).

LOTUL NR.2-SECTOR 2 delimitat de: mal stang Crisul Repede - P-ta Independentei - P-ta Cetatii - Gh.Costa-Foru - P-ta 22 Decembrie - Feldioarei - Fagarasului - Ceyrat -Universitatii -Ogorului(cartierele:Nufarul I, Nufarul II, Velenta, Dragos Voda si Tokai) cuprinse in sector.

Finantarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie de lucrari noi, este din bugetul local.

Cap.3. Tipurile de lucrari.Descrierea lucrarilor

Prestatorul va executa urmatoarele tipuri de lucrari:

 • 1. Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent (stalpi de iluminat public, stalpisor din teava, balustrade, etc.).

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea cosurilor cu trei coliere metalice pe suportul existent astfel incat sa nu alunece dupa fixare

Ofertantul va prezenta trei oferte pentru achizitionarea cosurilor, din care beneficiarul va aproba una.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

2. Fixat stalpisori din teava zincata rotunda 0 1 % si grosime perete de 2,9 mm, in beton

Lucrarea cuprinde:

 • - debitat stalpisor si sudat mustati pe stalp

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpisorului cu lungimea totala de 1500mm, din care ingropat in beton 500mm

- turnarea betonului B150, in fundatii

- betonarea stalpisorilor din teava zincata

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, mai putin pretul betonului care se oferteaza separat

3.Demontat cosuri de gunoi stradal deteriorate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- indepartarea colierelor de prindere a cosurilor deteriorate

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

4.Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, cu vopsea pe baza de ulei

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea (slefuirea) punctelor unde este degradata vopseaua veche

- chituirea suprafetelor curatate, slefuirea locurilor chituite

- indepartarea prafului si aplicarea stratului de vopsea astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

5.Vopsit suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea suprafetelor cu peria

- indepartarea prafului

-vopsirea cu vopsea rezistenta la apa astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

6. Baituit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de bait astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei baituite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 7. Lacuit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de lac astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei lacuite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

 • 8. Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, confectii metalice, cu vopsea pe baza de ulei.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

- stergerea prafului,

- grunduirea, chituirea, slefuirea,

- stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

9.Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, cu vopsea pe baza de ulei. Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

- stergerea prafului,

- grunduirea, chituirea, slefuirea,

- stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

10.Inlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

Lucrarea cuprinde:

- confectionat rigle din lemn de stejar, pastrand dimensiunea si forma riglei originale; riglele vor fi șlefuite - fara asperitati.

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea riglelor pe scheletul bancii cu suruburi si vopsirea lor, pastrand culoarea bancii.

 • - stemuirea suruburilor dupa prinderea riglelor pentru a impiedica furtul acestora

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • - grunduirea si vopsirea portiunii reparate astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 11. Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montate pe stalpi metalici zincati cu dimensiunea de 40x40cm si sau inlocuit portiuni lipsa.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpilor din care 0,5m inglobat in beton

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

 • - montarea panourilor de sarma si prinderea lor prin sudura de stalpi.

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 12. Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata de 2 mm, cu inaltimea de 2m, montata pe stalpi din teava neagra rotunda cu diametrul de 76,1 mm si grosimea peretului de 3,2 mm si H 2,5m sau inlocuit portiuni lipsa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa, la un interval de 2 m, a stalpilor cu lungime totala de 2,5m din care 0,5m inglobat in beton

- turnarea betonului in fundatii,

- betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

- grunduirea si vopsirea stalpilor

- montarea plasei de sarma zincata pe stalpi; plasa de sarma va fi rigidizata in partea superioara si inferioara cu sarma zincata cu diametrul de 5 mm.

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat. 13.Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava neagra rotunda de 2 toli si lant metalic cu zale sudate sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

Lucrarea cuprinde:

- debitarea tevii la dimensiunea de 1,0 m si sudat mustati pe stalpi;debitarea lantului la dimensiunea de 1,4 m

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- saparea gropilor pentru fundatii,(dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 400mm); distanta intre tevi va fi de 1,30 m.

- postarea in groapa a stalpisorului cu dimensiunea totala de 1,0m din care ingropat in beton 0,4m

- turnarea betonului in fundatii,

- betonarea stalpisorilor, asigurandu-se intarirea betonului

- fixarea lantului prin sudura de stalpisor

- partea superioara a stalpisorului de teava, va fi acoperita cu un capac din tabla, sudat.

- indepartarea zgurei si finisarea punctelor de sudura

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 14.Amenajare platforme betonate cu grosimea de 200 mm

14.1 - la nivelul solului

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 25 cm si indepartarea pamantului in exces

- asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

- turnarea betonului in platforma

- repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat

14.2 - la elevatie

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 5 cm si indepartarea pamantului in exces

- asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

- realizarea cofrajului din scanduri de rasinoase

- turnarea betonului in platforma

- repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

- decofrare

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat

15.Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- taierea cu discul a betonului/asfaltului

- spargerea betonului

- saparea santului pentru amplasarea tub PVC - D=110mm, de scurgere cu adancimea medie de 50 cm si latimea de 40 cm.

- amplasarea tubului PVC intr-un strat filtrant de balast si nisip; se va asigura panta necesara astfel incat apa sa se scurga catre caminul de vizitare.

- tasarea acestui strat

- montat sifon pardoseala cu D=150mm; Se vor folosi coturi PVC 150/90; asamblarea tuburilor si coturilor se face cu adeziv PVC

- racordarea la sistemul de canalizare respectiv la caminul de vizitare

- refacere pavaj afectat, prin asfaltare sau betonare dupa caz, contine manopera aferenta refacerii pavajului prin asfaltare

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului si betonului care vor fi ofertate separate

16.Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- taierea cu flexul a confectiei metalice

- incarcarea materialelor rezulate si transportul lor la locul precizat de beneficiar

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

17.Demolat suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - spargere beton cu pickhammer-ul

 • - colectat si incarcat reziduuri rezultate

 • - terenul va fi adus la starea initiala prin greblare si nivelare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

18.Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

Lcrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - nivelarea si compactarea terenului de fundatie (saparea damburilor si umplerea depresiunilor, indepartarea pamantului in exces, baterea cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafetelor)

 • - asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 4 cm grosime dupa pilonare, inclusiv stropirea cu apa

 • - asternerea unui al doilea strat de nisip afanat cu grosimea de 2cm

 • - sortarea pavelelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip, una langa alta, fixandu-se prin batere cu ciocanul

 • - baterea cu maiul si corectarea eventualelor denivelari, verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul

 • - imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa

 • - baterea cu maiul pana la refuz, aducand suprafata la profilul definitiv, cu rosturi de cel mult 10mm

 • - rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate

 • - asternerea unui strat de nisip peste pavele concomitent cu stropirea cu apa

 • - se va folosi: - nisip 0-7mm - 0,116 mc la metru patrat

- apa - 0,017 mc la metru patrat

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul pavelelor prefabricate ofertate).Se prezinta la depunerea ofertei descrierea pavelei si la punerea in opera certificatul de conformitate si de calitate emis de producator.

19. Amenajat teren de joaca cu nisip

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, a sculelor si personalului la amplasament

-extragere pamant, respectiv saparea si indepartarea pamantului, indepartarea radacinilor, pietrelor si altor corpuri straine

-asternerea stratului de nisip de 15 cm

-nivelarea nisipului

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

20. Imprastiat si nivelat nisip

Lucrarea cuprinde imprastierea nisipului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

21. Imprastiat si nivelat pamant

Lucrarea cuprinde imprastierea pamantului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

 • 22. Amenajarea cu borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei, teren de joaca, etc.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - sapatura pentru realizarea fundatiei la cota prescrisa - 15cm

 • - turnarea betonului in fundatie

 • - asezarea bordurilor, inclusiv asternerea stratului de mortar, rostuirea lor, precum si prepararea mortarului necesar

 • - materiale: - beton marca B150

- mortar:

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 23. Razuirea afiselor de pe: panourile special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpi de iluminat public, etc.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-razuirea afiselor de pe suporti, fara deteriorarea acestora si colectarea reziduurilor in saci -asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Mentionam ca in cazul curatirii locurilor special amenajate pentru publicitate temporara, vor fi razuite doar afisele care au expirate termenele stabilite de afisare.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 24. Confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, tarcuri de caini etc.;confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse; confectionat porti de fotbal/handbal, cadru metalic mobilier urban, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, echipamente de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura, nituire, suruburi,etc. -transportul confectiilor metalice la amplasament sau al confectiilor metalice care trebuiesc reparate de la amplasament la atelier.

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu dibluri sau incastrarea in beton

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

25. Amenajare platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

Lucrarea cuprinde:

- transportul mixturilor asfaltice si a amorsajului;

- transportul tuturor materialelor, sculelor si personalului la amplasament.

 • - curățarea manuală a stratului suport

 • - pregătirea pentru punerea în operă a emulsiei cationice;

 • - amorsarea suprafetelor în vederea asternerii mixturilor asfaltice;

- asternerea mixturilor asfaltice;

 • - cilindrarea mecanică a mixturilor asfaltice;

 • - compactarea manuală a portiunilor inaccesibile pentru cilindrul compactor;

 • - împrăstierea unui strat fin de nisip de concasaj/dressing;

 • - semnalizarea lucrarii

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Grosimea stratului de uzura din beton asfaltic va fi de 4 cm.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului care se oferteaza separat.

26. Achizitie beton B150 (C8/10)

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului cu o statie de betoane autorizata care sa certifice calitatea betonului.Pretul va fi cel de la statia de betoane si nu contine pret transport la locul de punere in opera.

27.Achizitie asfalt

Prestatorul va detine contract privind lucrarile de asfaltare a suprafetelor pentru care se impune acest lucru cu societatea comerciala cu care Consiliul local a incheiat contract pentru executia lucrarilor de intretinere si reparatii strazi in municipiul Oradea.Tipul asfaltului folosit va fi BA8.Pretul va fi cel de la statia de prepare si nu va include pretul transportului la locul de punere in opera.

28.Transport nisip inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta nisip pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a nisipului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.

Costul nisipului va fi inclus in pretul lucrarii.

29. Transport pamant vegetal inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pamant pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.Nu se accepta material levigat rezultat din spalarea materialelor.Pamantul nu trebuie sa contine alte materiale (moloz, betoane etc.).

Costul pamantului vegetal va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 30.Transport bunuri/materiale rezultate din alte activitati ale Directiei Tehnice desfasurate pe domeniul public

Lucrările solicitate,cantitatile si U.M(unitatea de masura) sunt prezentate in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini

Cap.4 Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta

Prestatorul va asigura minim 4 formatii de lucru pentru a putea lucra simultan pe 4 amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate in maxim 3 zile de la emiterea si primirea comenzii, cu exceptia inlocuirii cosurilor de gunoi deteriorate, lucrare care va fi executata in maxim 24 ore de la primirea comenzii.

Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea in dotare minim 2 autovehicule.

Toate autovehiculele vor avea autorizatiile si avizele necesare(autorizatie pentru trafic greu, aviz de parcare,etc)pentru prestarea lucrarilor contractate in municipiul Oradea

Pentru lucrarile executate se va acorda o garantie de 2 ani la lucrarile de atelier mecanic si 2 ani pentru constructiile din beton, conform Anexei 3.Zona de lucru va fi imprejmuita cu banda de securitate de culoare alb - rosu sau galben -negru (sapaturi, betonari, lucrari de vopsitorie, etc.)

Mentionam ca toate cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in pretul unitar pe fiecare lucrare. Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop, corespunzator fiecarei categorii de lucrari.Autovehiculele care transporta bunuri si materiale pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului. Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul reziduurilor (inclusiv moloz si alte materiale rezultate in urma lucrarilor) cu operatorul licentiat SC RER Ecologic Service SA si contracte pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Oradea SA.Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

Daunele catre terti vor fi suportate de prestator.

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului si respectiv de preparare de mixture asfaltice cu statii autorizate care sa certifice calitatea betonului, respective a mixturilor asfaltice.Prestatorul va prezenta la cererea beneficiarului certificatul care atesta calitatea betonului.

Prestatorul de servicii va detine punct de lucru in municipiul Oradea.

Seful punctului de lucru va avea specializarea inginer constructor, specializarea constructii civile, cu o vechime de minim 5 ani in aceasta specializare.

Lucrarile vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare.

Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001-Managementul calitatii.

Cap.5. Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.

Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate in munca

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Primaria municipiului Oradea.

Cap.7.Verificarea contractului si receptia lucrarilor

Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se va face de catre delegatul Primariei municipiului Oradea, împreuna cu delegatul contractantului.

La finalizarea unei comenzi se va întocmi un proces verbal de receptie si o situatie de plata. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie si a situatiei de lucrari.

Prestatorul de lucrari va pune zilnic la dispozitia beneficiarului un autoturism cu sofer intre orele 7,30-15,30, pentru verificarea amplasamentelor care intra in programul de lucrari, pentru identificarea locatiilor unde urmeaza sa fie executate lucrari, pentru receptia lucrarilor efectuate, etc. Aceasta cerinta nu face obiectul unei oferte, costul se ia in calcul la formularea ofertei pentru lucrarile care fac obiectul caietului de sarcini.Nerespectarea acestei cerinte atrage neacceptarea la plata a lucrarilor executate in perioada in care nu a fost indeplinita cerinta.

ANEXA 1, 2 si 3 sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

ANEXA 1

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR:2

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Lucrarea

Cantitati maxime

U.M.

Pret unitar fara TVA

Valoare Total oferta (col.2xcol.4)

1

2

3

4

5

1

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

666

buc.

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

60

buc.

3

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

400

buc.

4

Vopsit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa, in vopsea de ulei

2600

mp

5

Vopsit suprafete betonate

90

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

800

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

60

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

400

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

600

mp

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

18

mc

11

Confectionat    imprejmuire    din

panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

400

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

400

mp

13

Confectionat    imprejmuire    din

stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

2000

kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

320

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

30

mc

15

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

100

ml

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

1200

kg

17

Demolat suprafete betonate

50

mc

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. I, pe un strat de nisip

120

mp

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

1350

mp

20

Imprastiat si nivelat nisip

225

mc

21

Imprastiat si nivelat pamant

2100

mc

22

Amenajare cu borduri

150

ml

23

Razuirea afiselor

1200

mp

24

Confectii metalice diverse

1200

kg

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

2100

mp

26

Achizitie beton B150(C8/10)

350

mc

27

Achizitie asfalt BA8

120

to

28

Transport nisip inclusiv valoare material

225

mc

29

Transport pamant inclusiv valoare material

3000

mc

30

Transport bunuri/materiale

90

to/km

TOTAL OFERTA ( LEI fara TVA) =

Valoarea acodului cadru incheiat pe o perioada de 3 ani este valoarea”Total oferta” pentru care se incheie acordul cadru si reprezinta valoarea maxima a acordului cadru,valoarea minima a acordului cadru reprezinta 0,3 din valoarea maxima.

ANEXA 2;LOT2

cuprinzand:

 • (A) cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul acordului cadru

 • (B)cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent

 • (C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

 • (D) valoarea estimata a unui contract subsecvent ce se anticipeaza ca va fi atribuit

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

(A) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul acordului cadru

Nr.

crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul acordului cadru

Cantitati maxime estimate ca facand obiectul acordului cadru

U.M.

0

1

2

3

4

1.

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

200

666

Buc.

2.

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

18

60

Buc.

3.

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

120

400

Buc.

4.

Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

780

2600

mp

5.

Vopsit suprafete betonate

27

90

mp

6.

Baituit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

240

800

mp

7.

Lacuit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

18

60

mp

8.

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

120

400

mp

9.

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

180

600

mp

10.

înlocuit rigle din lemn distruse -la banci sau la aparate de joaca

5

18

mc

11.

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

120

400

mp

12.

Confecționat împrejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi

120

400

mp

13.

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

600

2000

Kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

96

320

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

9

30

mc

15.

Racordare la reteaua de canalizare     menajera     a

platformelor betonate

30

100

ml

16.

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

360

1200

kg

17.

Demolat suprafete betonate

15

50

mc

18.

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

36

120

mp

19.

Amenajat teren de joaca cu nisip

405

1350

mp

20.

Imprastiat si nivelat nisip

67

225

mc

21.

Imprastiat si nivelat pamant

630

2100

mc

22.

Amenajare cu borduri

45

150

ml

23.

Razuirea afiselor

360

1200

mp

24.

Confectii metalice diverse

360

1200

kg

25.

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

630

2100

mp

26.

Achizitie beton B150

105

350

mc

27.

Achizitie asfalt BA8

36

120

to

28.

Transport nisip inclusiv valoare material

67

225

mc

29.

Transport   pamant   vegetal

inclusiv valoare material

900

3000

mc

30.

Transport bunuri/materiale

27

90

to/km

(B) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul unui singur contract

subsecvent

Nr.

crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent

Cantitati

maxime estimate ca facand obiectul unui singur        contract

subsecvent

U.M.

0

1

2

3

4

1

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

66

666:3=222

Buc.

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

6

60:3=20

Buc.

3

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

45

400:3=150

Buc.

4

Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

360

2600:3=1200

mp

5

Vopsit suprafete betonate

9

90:3=30

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

80

800:3=267

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

6

60:3= 20

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

40

400:3=133

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

60

600:3=200

mp

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

2

18:3=7

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

40

400:3=133

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi

40

400:3=133

mp

13

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

200

2000:3=667

Kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

32

320:3=107

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

3

30:3=10

15

Racordare    la   reteaua   de

canalizare      menajera      a

platformelor betonate

10

100:3=33

ml

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

120

1200:3=400

kg

17

Demolat suprafete betonate

5

50:3=17

mc

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

12

120:3=40

mp

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

135

1350:3=450

mp

20

Imprastiat si nivelat nisip

22

225:3=75

mc

21

Imprastiat si nivelat pamant

210

2100:3=700

mc

22

Amenajare cu borduri

15

150:3=50

ml

23

Razuirea afiselor

120

1200:3=400

mp

24

Confectii metalice diverse

120

1200:3=400

kg

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

210

2100:3=700

mp

26

Achizitie beton B150

35

350:3=117

mc

27

Achizitie asfalt BA8

36

120:3=120

to

28

Transport nisip inclusiv valoare material

22

225:3=75

mc

29

Transport pamant inclusiv valoare material

300

3000:3=1000

mc

30

Transport bunuri/materiale

9

90:3=30

to/km

C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

Se estimeaza ca vor fi atribuite 3 contracte subsecvente, cate unul in fiecare dintre anii reprezentand durata acordului cadu, dupa cum urmeaza:

In anul 2014- un contract subsecvent acordului cadru In anul 2015- un contract subsecvent acordului cadru In anul 2016- un contract subsecvent acordului cadru

(D) Se anticipeaza ca vor fi atribuite contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

In anul 2014- un contract subsecvent in valoare de 262.576,00 lei cu TVA inclus In anul 2015- un contract subsecvent in valoare de 262.576,00 lei cu TVA inclus In anul 2016- un contract subsecvent in valoare de 262.576,00 lei cu TVA inclus

ANEXA 3

LOT:2

PRIVIND PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PE FIECARE TIP DE LUCRARE:

Nr.

crt

Lucrarea

Perioada de garantie acordata

0

1

2

1.

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

1 an

2.

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

2 ani

3.

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

4.

Vopsit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa, in vopsea de ulei

1 an

5.

Vopsit suprafete betonate

1 an

6.

Baituit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

1 an

7.

Lacuit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

1 an

8.

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

1 an

9.

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

1 an

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

1 an

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

2 ani

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

2 ani

13

Confectionat    imprejmuire    din

stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

2 ani

14

Amenajare platforme betonate

2 ani

15

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

2 ani

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

-

17

Demolat suprafete betonate

-

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

2 ani

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

2 ani

20

Imprastiat si nivelat nisip

-

21

Imprastiat si nivelat pamant

-

22

Amenajare cu borduri

2 ani

23

Razuirea afiselor

-

24

Confectii metalice diverse

2 ani

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

2 ani

26

Achizitie beton B150(C8/10)

-

27

Achizitie asfalt BA8

-

28

Transport nisip inclusiv valoare material

-

29

Transport pamant inclusiv valoare material

-

30

Transport bunuri / materiale

-

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 564/2013

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR DIRECTIA. TEHNICA SERV. LUCRARI SI SERVICII PUBLICE

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR: 1 - SECTOR 1 delimitat de: mal stang Crisul Repede - P-ta Independentei - P-ta Cetatii - Gh.Costa-Foru - P-ta 22 Decembrie - Feldioarei - Fagarasului - Ceyrat -Universitatii - Ogorului - Calea Aradului (cartierul Iosia, Iosia - case si cartierul Iosia Nord) cuprinse in sector

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierul urban (banci, cosuri de gunoi, echipamente de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant, transport nisip/pamant inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.; amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Cap1. Informatii generale:

Activitatea de intretinere, reparatii si completare a mobilierului urban, a constructiilor decorative si utilitare, se desfasoara in scopul conservarii si extinderii fondului existent pe tot parcursul anului, ori de cate ori este nevoie.

Prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie lucrari noi presupune urmatoarele tipuri de lucrari:

 • a) intretinerea si reparatia bancilor de odihna si a echipamentelor de joaca prin lucrari specifice(inlocuirea suruburilor, stinghiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, vopsiri),

 • b) inlocuirea cosurilor de gunoi distruse si montarea cosurilor pe noi amplasamente.

 • c) intretinerea, repararea si executarea de lucrari noi la constructiile utilitare si decorative existente: fantani arteziene, garduri ornamentale, imprejmuiri de protectie a zonelor verzi( vopsirea suprafetelor betonate, refacerea panourilor de gard, a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse).

 • d) curatirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpii de iluminat public, etc.

 • e) amenajarea de platforme betonate si asfaltate in vederea amplasarii de incinte pentru depozitarea deseurilor menajere.

 • f) racordare la sistemul de canalizare menajera a platformelor betonate si asfaltate pentru depoziterea reziduurilor menajere.

 • g) amenajarea de pavaje in parcuri si in zone verzi si incadrarea acestora cu borduri precum si executarea lucrarilor de reparatii la pavajele existente (inlocuirea pavelelor lipsa, inlocuirea bordurilor lipsa, rectificarea denivelarilor).

 • h) amenajare teren de joaca cu nisip

 • i) confectionat imprejmuiri din panouri de gard din sarma zincata si din plasa de sarma zincata

 • j) confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant

 • k) demontat confectii metalice prin taiere cu flex

 • l) demolat fundatii si platforme din beton

 • m) confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse, confectionat porti de fotbal/handbal, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, aparate de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice.

 • n) Amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

 • o) imprastiat si nivelat nisip/pamant

 • p)transport nisip/pamant inclusiv valoare material r)transport bunuri/materiale

 • 1.1 începerea lucrărilor va fi conditionata de existenta următoarelor:

 • -  ordin de incepere a lucrarilor, emis de beneficiar

 • -  comanda de executie a lucrarilor emisa de beneficiar

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera, prin grija prestatorului

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija prestatorului a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

Cap.2. Obiectul activitatii :

Obiectul activitatii este prestarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie de lucrari noi pentru mobilierul urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme betonate, locuri de joaca; amenajarea platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA8, imprastiat si nivelat nisip/pamant, transport nisip/pamant inclusiv valoare material, transport bunuri/materiale, lucrari de razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.,din municipiul Oradea (parcuri, scuaruri si aliniamente stradale, locuri de joaca si alte terenuri apartinand domeniului public al municipiului Oradea si care nu sunt in administrarea altor persoane juridice).

LOTUL NR: 1 - SECTOR 1 delimitat de: mal stang Crisul Repede - P-ta Independentei - P-ta Cetatii - Gh.Costa-Foru - P-ta 22 Decembrie - Feldioarei - Fagarasului - Ceyrat -Universitatii - Ogorului - Calea Aradului(cartierul Iosia, Iosia - case si cartierul Iosia Nord) cuprinse in sector

Finantarea lucrarilor de întretinere, reparatie si executie de lucrari noi, este din bugetul local.

Cap.3. Tipurile de lucrari.Descrierea lucrarilor

Prestatorul va executa urmatoarele tipuri de lucrari:

 • 1. Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent (stalpi de iluminat public, stalpisor din teava, balustrade, etc.).

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea cosurilor cu trei coliere metalice pe suportul existent astfel incat sa nu alunece dupa fixare

Ofertantul va prezenta trei oferte pentru achizitionarea cosurilor, din care beneficiarul va aproba una.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

2. Fixat stalpisori din teava zincata rotunda 0 1 % si grosime perete de 2,9 mm, in beton

Lucrarea cuprinde:

 • - debitat stalpisor si sudat mustati pe stalp

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpisorului cu lungimea totala de 1500mm, din care ingropat in beton 500mm

- turnarea betonului B150, in fundatii

- betonarea stalpisorilor din teava zincata

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, mai putin pretul betonului care se oferteaza separat

3.Demontat cosuri de gunoi stradal deteriorate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- indepartarea colierelor de prindere a cosurilor deteriorate

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

4.Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, cu vopsea pe baza de ulei

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea (slefuirea) punctelor unde este degradata vopseaua veche

- chituirea suprafetelor curatate, slefuirea locurilor chituite

- indepartarea prafului si aplicarea stratului de vopsea astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

5.Vopsit suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea suprafetelor cu peria

- indepartarea prafului

-vopsirea cu vopsea rezistenta la apa astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

6. Baituit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de bait astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei baituite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 7. Lacuit banci sau aparate de joaca- partea lemnoasa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - slefuirea

 • - indepartatea prafului si aplicarea stratului de lac astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei lacuite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

 • 8. Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, confectii metalice, cu vopsea pe baza de ulei.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

- stergerea prafului,

- grunduirea, chituirea, slefuirea,

- stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

9.Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, cu vopsea pe baza de ulei. Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- curatirea tamplariei metalice cu perie de sarma si hartie abraziva

- stergerea prafului,

- grunduirea, chituirea, slefuirea,

- stergerea prafului si aplicarea stratului de vopsea de ulei astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

10.Inlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

Lucrarea cuprinde:

- confectionat rigle din lemn de stejar, pastrand dimensiunea si forma riglei originale; riglele vor fi șlefuite - fara asperitati.

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - fixarea riglelor pe scheletul bancii cu suruburi si vopsirea lor, pastrand culoarea bancii.

 • - stemuirea suruburilor dupa prinderea riglelor pentru a impiedica furtul acestora

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • - grunduirea si vopsirea portiunii reparate astfel incat sa se asigure acoperirea corespunzatoare a suprafetei vopsite

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 11. Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montate pe stalpi metalici zincati cu dimensiunea de 40x40cm si sau inlocuit portiuni lipsa.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa a stalpilor din care 0,5m inglobat in beton

 • - turnarea betonului in fundatii,

 • - betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

 • - montarea panourilor de sarma si prinderea lor prin sudura de stalpi.

 • - curatirea zgurei si vopsirea punctelor de sudura

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 12. Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata de 2 mm, cu inaltimea de 2m, montata pe stalpi din teava neagra rotunda cu diametrul de 76,1 mm si grosimea peretului de 3,2 mm si H 2,5m sau inlocuit portiuni lipsa

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - saparea gropilor pentru fundatii, (dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 500mm),

 • - postarea in groapa, la un interval de 2 m, a stalpilor cu lungime totala de 2,5m din care 0,5m inglobat in beton

- turnarea betonului in fundatii,

- betonarea stalpilor asigurandu-se intarirea betonului

- grunduirea si vopsirea stalpilor

- montarea plasei de sarma zincata pe stalpi; plasa de sarma va fi rigidizata in partea superioara si inferioara cu sarma zincata cu diametrul de 5 mm.

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat. 13.Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava neagra rotunda de 2 toli si lant metalic cu zale sudate sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

Lucrarea cuprinde:

- debitarea tevii la dimensiunea de 1,0 m si sudat mustati pe stalpi;debitarea lantului la dimensiunea de 1,4 m

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- saparea gropilor pentru fundatii,(dimensiunea gropii: 400x400mm si adancimea 400mm); distanta intre tevi va fi de 1,30 m.

- postarea in groapa a stalpisorului cu dimensiunea totala de 1,0m din care ingropat in beton 0,4m

- turnarea betonului in fundatii,

- betonarea stalpisorilor, asigurandu-se intarirea betonului

- fixarea lantului prin sudura de stalpisor

- partea superioara a stalpisorului de teava, va fi acoperita cu un capac din tabla, sudat.

- indepartarea zgurei si finisarea punctelor de sudura

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii mai putin pretul betonului care se oferteaza separat.

 • 14.Amenajare platforme betonate cu grosimea de 200 mm

14.1 - la nivelul solului

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 25 cm si indepartarea pamantului in exces

- asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

- turnarea betonului in platforma

- repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separate

14.2 - la elevatie

Se va utiliza beton marca B150. Suprafetele platformelor vor fi variabile.

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- extragere pamant, respectiv saparea la adancimea de 5 cm si indepartarea pamantului in exces

- asternerea manuala a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 5 cm

- realizarea cofrajului din scanduri de rasinoase

- turnarea betonului in platforma

- repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton.

- decofrare

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separate

15.Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- taierea cu discul a betonului/asfaltului

- spargerea betonului

- saparea santului pentru amplasarea tub PVC - D=110mm, de scurgere cu adancimea medie de 50 cm si latimea de 40 cm.

- amplasarea tubului PVC intr-un strat filtrant de balast si nisip; se va asigura panta necesara astfel incat apa sa se scurga catre caminul de vizitare.

- tasarea acestui strat

- montat sifon pardoseala cu D=150mm; Se vor folosi coturi PVC 150/90; asamblarea tuburilor si coturilor se face cu adeziv PVC

- racordarea la sistemul de canalizare respectiv la caminul de vizitare

- refacere pavaj afectat, prin asfaltare sau betonare dupa caz, contine manopera aferenta refacerii pavajului prin asfaltare

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului si betonului care vor fi ofertate separate

16.Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

- taierea cu flexul a confectiei metalice

- incarcarea materialelor rezulate si transportul lor la locul precizat de beneficiar

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

17.Demolat suprafete betonate

Lucrarea cuprinde:

- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - spargere beton cu pickhammer-ul

 • - colectat si incarcat reziduuri rezultate

 • - terenul va fi adus la starea initiala prin greblare si nivelare

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii

18.Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

Lcrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - nivelarea si compactarea terenului de fundatie (saparea damburilor si umplerea depresiunilor, indepartarea pamantului in exces, baterea cu maiul a umpluturilor si verificarea suprafetelor)

 • - asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 4 cm grosime dupa pilonare, inclusiv stropirea cu apa

 • - asternerea unui al doilea strat de nisip afanat cu grosimea de 2cm

 • - sortarea pavelelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip, una langa alta, fixandu-se prin batere cu ciocanul

 • - baterea cu maiul si corectarea eventualelor denivelari, verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul

 • - imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa

 • - baterea cu maiul pana la refuz, aducand suprafata la profilul definitiv, cu rosturi de cel mult 10mm

 • - rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate

 • - asternerea unui strat de nisip peste pavele concomitent cu stropirea cu apa

 • - se va folosi: - nisip 0-7mm - 0,116 mc la metru patrat

- apa - 0,017 mc la metru patrat

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii (inclusiv costul pavelelor prefabricate ofertate).Se prezinta la depunerea ofertei descrierea pavelei si la punerea in opera certificatul de conformitate si de calitate emis de producator.

19. Amenajat teren de joaca cu nisip

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor ( cu exceptia nisipului), a sculelor si personalului la amplasament -extragere pamant, respectiv saparea si indepartarea pamantului, indepartarea radacinilor, pietrelor si altor corpuri straine

-asternerea stratului de nisip de 15 cm

-nivelarea nisipului

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

20. Imprastiat si nivelat nisip

Lucrarea cuprinde imprastierea nisipului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

21. Imprastiat si nivelat pamant

Lucrarea cuprinde imprastierea pamantului si nivelarea acestuia, asigurandu-se un strat uniform de 15 cm.

 • 22. Amenajarea cu borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei, teren de joaca, etc.

Lucrarea cuprinde:

 • - transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

 • - sapatura pentru realizarea fundatiei la cota prescrisa - 15cm

 • - turnarea betonului in fundatie

 • - asezarea bordurilor, inclusiv asternerea stratului de mortar, rostuirea lor, precum si prepararea mortarului necesar

 • - materiale: - beton marca B150

- mortar:

 • - asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia betonului care se oferteaza separat.

 • 23. Razuirea afiselor de pe: panourile special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afisaj, peretii cladirilor, stalpi de iluminat public, etc.

Lucrarea cuprinde:

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-razuirea afiselor de pe suporti, fara deteriorarea acestora si colectarea reziduurilor in saci -asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate

Mentionam ca in cazul curatirii locurilor special amenajate pentru publicitate temporara, vor fi razuite doar afisele care au expirate termenele stabilite de afisare.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 24. Confectii metalice diverse: confectionat sau reparat porti metalice de acces in parcuri, tarcuri de caini etc.;confectionat balustrade de protectie sau reparat/inlocuit portiuni distruse; confectionat porti de fotbal/handbal, cadru metalic mobilier urban, panouri de baschet, reparat portiuni distruse a partii metalice la banci, echipamente de joaca, etc., confectionari sau reparatii imprejmuiri/garduri metalice

Lucrarea cuprinde:

-debitarea materialelor la dimensiune si asamblarea lor prin sudura, nituire, suruburi,etc. -transportul confectiilor metalice la amplasament sau al confectiilor metalice care trebuiesc reparate de la amplasament la atelier.

-transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament

-executarea lucrarilor de montaj pe amplasament si fixarea cu dibluri sau incastrarea in beton

-slefuirea, grunduirea si vopsirea confectiei metalice

-asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii.

25. Amenajare platformelor betonate cu strat de uzura din beton asfaltic BA 8

Lucrarea cuprinde:

- transportul mixturilor asfaltice si a amorsajului;

- transportul tuturor materialelor, sculelor si personalului la amplasament.

 • - curățarea manuală a stratului suport

 • - pregătirea pentru punerea în operă a emulsiei cationice;

 • - amorsarea suprafetelor în vederea asternerii mixturilor asfaltice;

- asternerea mixturilor asfaltice;

 • - cilindrarea mecanică a mixturilor asfaltice;

 • - compactarea manuală a portiunilor inaccesibile pentru cilindrul compactor;

 • - împrăstierea unui strat fin de nisip de concasaj/dressing;

 • - semnalizarea lucrarii

- asigurarea curateniei amplasamentului si transportului reziduurilor rezultate Grosimea stratului de uzura din beton asfaltic va fi de 4 cm.

Costul materialelor va fi inclus in pretul lucrarii, cu exceptia asfaltului care se oferteaza separat.

26. Achizitie beton B150 (C8/10)

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului cu o statie de betoane autorizata care sa certifice calitatea betonului.Pretul va fi cel de la statia de betoane si nu contine pret transport la locul de punere in opera.

27.Achizitie asfalt

Prestatorul va detine contract privind lucrarile de asfaltare a suprafetelor pentru care se impune acest lucru cu societatea comerciala cu care Consiliul local a incheiat contract pentru executia lucrarilor de intretinere si reparatii strazi in municipiul Oradea.Tipul asfaltului folosit va fi BA8.Pretul va fi cel de la statia de prepare si nu va include pretul transportului la locul de punere in opera.

28.Transport nisip inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta nisip pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a nisipului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.

Costul nisipului va fi inclus in pretul lucrarii.

29. Transport pamant vegetal inclusiv valoare material

Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop.

Autovehiculele care transporta pamant pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestuia sau murdarirea carosabilului.

Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Identificarea sursei de procurare a pamantului este in sarcina ofertantului iar achizitionarea se va face dupa acceptul achizitorului.Nu se accepta material levigat rezultat din spalarea materialelor.Pamantul nu trebuie sa contine alte materiale (moloz, betoane etc.).

Costul pamantului vegetal va fi inclus in pretul lucrarii.

 • 30.Transport bunuri/materiale rezultate din alte activitati ale Directiei Tehnice desfasurate pe domeniul public

Lucrările solicitate,cantitatile si U.M(unitatea de masura) sunt prezentate in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Caiet de Sarcini

Cap.4 Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta

Prestatorul va asigura minim 4 formatii de lucru pentru a putea lucra simultan pe 4 amplasamente diferite si pentru executarea lucrarilor intr-un interval de timp optim astfel incat acestea sa fie demarate in maxim 3 zile de la emiterea si primirea comenzii, cu exceptia inlocuirii cosurilor de gunoi deteriorate, lucrare care va fi executata in maxim 24 ore de la primirea comenzii.

Pentru transportul materialelor, prestatorul va avea in dotare minim 2 autovehicule.

Toate autovehiculele vor avea autorizatiile si avizele necesare(autorizatie pentru trafic greu, aviz de parcare,etc)pentru prestarea lucrarilor contractate in municipiul Oradea

Pentru lucrarile executate se va acorda o garantie de 2 ani la lucrarile de atelier mecanic si 2 ani pentru constructiile din beton, conform Anexei 3.Zona de lucru va fi imprejmuita cu banda de securitate de culoare alb - rosu sau galben -negru (sapaturi, betonari, lucrari de vopsitorie, etc.)

Mentionam ca toate cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale si transportul personalului, sculelor si materialelor la amplasamente, vor fi incluse in pretul unitar pe fiecare lucrare. Se executa cu autovehicule special destinate acestui scop, corespunzator fiecarei categorii de lucrari.Autovehiculele care transporta bunuri si materiale pe raza municipiului Oradea vor fi echipate cu prelate pentru a evita imprastierea acestora sau murdarirea carosabilului. Prestatorii de lucrari vor detine toate avizele necesare inclusiv autorizatia de trafic greu pentru a circula pe drumurile publice cu acest tip de autovehicule.

Prestatorii de lucrari vor incheia contracte de salubritate pentru transportul reziduurilor (inclusiv moloz si alte materiale rezultate in urma lucrarilor) cu operatorul licentiat SC RER Ecologic Service SA si contracte pentru furnizarea apei necesare cu Compania de Apa Oradea SA.Aceste costuri vor fi incluse in structura pretului ofertat pentru fiecare tip de lucrare.

Daunele catre terti vor fi suportate de prestator.

Prestatorii de lucrari vor incheia contract de furnizare a betonului si respectiv de preparare de mixture asfaltice cu statii autorizate care sa certifice calitatea betonului, respective a mixturilor asfaltice.Prestatorul va prezenta la cererea beneficiarului certificatul care atesta calitatea betonului.

Prestatorul de servicii va detine punct de lucru in municipiul Oradea.

Seful punctului de lucru va avea specializarea inginer constructor, specializarea constructii civile, cu o vechime de minim 5 ani in aceasta specializare.

Lucrarile vor respecta procedee de executie conform normativelor in vigoare.

Lucrarile specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societati specializate ce dispun de personal calificat, utilaje necesare si certificare ISO 9001-Managementul calitatii.

Cap.5. Cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator

Prestatorul va respecta prevederile legislatiei în vigoare în ceea ce priveste protectia mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. In situatia oricarui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului), acesta va fi considerat “ poluator “.Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locatiile proprii în timpul executarii contractului.

Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deseuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depasiri ale nivelului de zgomot admis.

Cap.6.Asigurarea normelor de securitate in munca

Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza urmare a activitatii desfasurate in baza contractului cu Primaria municipiului Oradea.

Cap.7.Verificarea contractului si receptia lucrarilor

Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se va face de catre delegatul Primariei municipiului Oradea, împreuna cu delegatul contractantului.

La finalizarea unei comenzi se va întocmi un proces verbal de receptie si o situatie de plata. Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre achizitor a procesului verbal de receptie si a situatiei de lucrari.

Prestatorul de lucrari va pune zilnic la dispozitia beneficiarului un autoturism cu sofer intre orele 7,30-15,30, pentru verificarea amplasamentelor care intra in programul de lucrari, pentru identificarea locatiilor unde urmeaza sa fie executate lucrari, pentru receptia lucrarilor efectuate, etc. Aceasta cerinta nu face obiectul unei oferte, costul se ia in calcul la formularea ofertei pentru lucrarile care fac obiectul caietului de sarcini.Nerespectarea acestei cerinte atrage neacceptarea la plata a lucrarilor executate in perioada in care nu a fost indeplinita cerinta.

ANEXA 1, 2 si 3 sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

ANEXA 1

CAIET DE SARCINI

LOTUL NR:1

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

Lucrarea

Cantitati maxime

U.M.

Pret unitar fara TVA

Valoare Total oferta (col.2xcol.4)

1

2

3

4

5

1

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

666

buc.

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

60

buc.

3

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

400

buc.

4

Vopsit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa, in vopsea de ulei

2600

mp

5

Vopsit suprafete betonate

90

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

800

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

60

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

400

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

600

mp

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

18

mc

11

Confectionat    imprejmuire    din

panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

400

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

400

mp

13

Confectionat    imprejmuire    din

stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

2000

kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

320

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

30

mc

15

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

100

ml

16

Demontat confectii metalice prin

1200

kg

taiere cu flex

17

Demolat suprafete betonate

50

mc

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. I, pe un strat de nisip

120

mp

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

1350

mp

20

Imprastiat si nivelat nisip

225

mc

21

Imprastiat si nivelat pamant

2100

mc

22

Amenajare cu borduri

150

ml

23

Razuirea afiselor

1200

mp

24

Confectii metalice diverse

1200

kg

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

2100

mp

26

Achizitie beton B150(C8/10)

350

mc

27

Achizitie asfalt BA8

120

to

28

Transport nisip inclusiv valoare material

225

mc

29

Transport pamant inclusiv valoare material

3000

mc

30

Transport bunuri/materiale

90

to/km

TOTAL OFERTA ( LEI fara TVA) =

Valoarea acodului cadru incheiat pe o perioada de 3 ani este valoarea”Total oferta” pentru care se incheie acordul cadru si reprezinta valoarea maxima a acordului cadru,valoarea minima a acordului cadru reprezinta 0,3 din valoarea maxima.

ANEXA 2;LOT1

cuprinzand:

 • (A) cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul acordului cadru

 • (B)cantitatile minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent

 • (C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

 • (D) valoarea estimata a unui contract subsecvent ce se anticipeaza ca va fi atribuit

Privind lucrari de: întretinere, reparatie si executie lucrari noi referitoare la mobilierului urban( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, confectii metalice, pavaje, incadrari cu borduri, platforme din beton nearmat; razuit afise de pe panourile de afisaj, stalpi de iluminat public, cladiri,etc.;amenajare locuri de joaca cu nisip in zonele verzi si pe alte terenuri apartinand domeniului public din municipiul Oradea, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice.

(A) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul acordului cadru

Nr.

crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul acordului cadru

Cantitati maxime estimate ca facand obiectul acordului cadru

U.M.

0

1

2

3

4

1.

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

200

666

Buc.

2.

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

18

60

Buc.

3.

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

120

400

Buc.

4.

Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

780

2600

mp

5.

Vopsit suprafete betonate

27

90

mp

6.

Baituit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

240

800

mp

7.

Lacuit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

18

60

mp

8.

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

120

400

mp

9.

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

180

600

mp

10.

înlocuit rigle din lemn distruse -la banci sau la aparate de joaca

5

18

mc

11.

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

120

400

mp

12.

Confectionat imprejmuire din

120

400

mp

plasa de sarma zincata si stalpi

13.

Confecționat împrejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit porțiuni lipsa (distruse)

600

2000

Kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

96

320

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

9

30

mc

15.

Racordare la reteaua de canalizare     menajera     a

platformelor betonate

30

100

ml

16.

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

360

1200

kg

17.

Demolat suprafete betonate

15

50

mc

18.

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

36

120

mp

19.

Amenajat teren de joaca cu nisip

405

1350

mp

20.

Imprastiat si nivelat nisip

67

225

mc

21.

Imprastiat si nivelat pamant

630

2100

mc

22.

Amenajare cu borduri

45

150

ml

23.

Razuirea afiselor

360

1200

mp

24.

Confectii metalice diverse

360

1200

kg

25.

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

630

2100

mp

26.

Achizitie beton B150

105

350

mc

27.

Achizitie asfalt BA8

36

120

to

28.

Transport nisip inclusiv valoare material

67

225

mc

29.

Transport   pamant   vegetal

inclusiv valoare material

900

3000

mc

30.

Transport bunuri/materiale

27

90

to/km

(B) cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul unui singur contract

subsecvent

Nr.

crt

Lucrarea

Cantitati minime estimate ca facand obiectul unui singur contract subsecvent

Cantitati

maxime estimate ca facand obiectul unui singur        contract

subsecvent

U.M.

0

1

2

3

4

1

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

66

666:3=222

Buc.

2

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

6

60:3=20

Buc.

3

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

45

400:3=150

Buc.

4

Vopsit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa, in vopsea de ulei

360

2600:3=1200

mp

5

Vopsit suprafete betonate

9

90:3=30

mp

6

Baituit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

80

800:3=267

mp

7

Lacuit banci sau aparate de joaca - partea lemnoasa

6

60:3= 20

mp

8

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

40

400:3=133

mp

9

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

60

600:3=200

mp

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

2

18:3=7

mc

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

40

400:3=133

mp

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi

40

400:3=133

mp

13

Confectionat imprejmuire din stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

200

2000:3=667

Kg

14.1

Amenajare platforme betonate la nivelul solului

32

320:3=107

mc

14.2

Amenajare platforme betonate la elevatie

3

30:3=10

15

Racordare    la   reteaua   de

canalizare      menajera      a

platformelor betonate

10

100:3=33

ml

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

120

1200:3=400

kg

17

Demolat suprafete betonate

5

50:3=17

mc

18

Amenajare pavaj cu pavele normale cal. 1, pe un strat de nisip

12

120:3=40

mp

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

135

1350:3=450

mp

20

Imprastiat si nivelat nisip

22

225:3=75

mc

21

Imprastiat si nivelat pamant

210

2100:3=700

mc

22

Amenajare cu borduri

15

150:3=50

ml

23

Razuirea afiselor

120

1200:3=400

mp

24

Confectii metalice diverse

120

1200:3=400

kg

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

210

2100:3=700

mp

26

Achizitie beton B150

35

350:3=117

mc

27

Achizitie asfalt BA8

36

120:3=120

to

28

Transport nisip inclusiv valoare material

22

225:3=75

mc

29

Transport pamant inclusiv valoare material

300

3000:3=1000

mc

30

Transport bunuri/materiale

9

90:3=30

to/km

C) calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente

Se estimeaza ca vor fi atribuite 3 contracte subsecvente, cate unul in fiecare dintre anii reprezentand durata acordului cadu, dupa cum urmeaza:

In anul 2014- un contract subsecvent acordului cadru In anul 2015- un contract subsecvent acordului cadru In anul 2016- un contract subsecvent acordului cadru

(D) Se anticipeaza ca vor fi atribuite contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

In anul 2014- un contract subsecvent in valoare de 262.576,00 lei cu TVA inclus In anul 2015- un contract subsecvent in valoare de 262.576,00 lei cu TVA inclus In anul 2016- un contract subsecvent in valoare de 262.576,00 lei cu TVA inclus

ANEXA 3

LOT:1

PRIVIND PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PE FIECARE TIP DE LUCRARE:

Nr.

crt

Lucrarea

Perioada de garantie acordata

0

1

2

1.

Montat cosuri de gunoi stradal pe suport existent

1 an

2.

Fixat stalpisori din teava zincata in beton

2 ani

3.

Demontat cosuri de gunoi stradal distruse.

4.

Vopsit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa, in vopsea de ulei

1 an

5.

Vopsit suprafete betonate

1 an

6.

Baituit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

1 an

7.

Lacuit banci sau aparate de joaca -partea lemnoasa

1 an

8.

Vopsit banci sau aparate de joaca-partea metalica, in vopsea de ulei.

1 an

9.

Vopsit imprejmuire compusa din stalpisori metalici si lant, in ulei

1 an

10

înlocuit rigle din lemn distruse - la banci sau la aparate de joaca

1 an

11

Confectionat imprejmuire din panouri de gard din sarma zincata montata pe stalpi metalici zincati sau inlocuit portiuni lipsa

2 ani

12

Confectionat imprejmuire din plasa de sarma zincata si stalpi din teava

2 ani

13

Confectionat    imprejmuire    din

stalpisori de teava si lant sau inlocuit portiuni lipsa (distruse)

2 ani

14

Amenajare platforme betonate

2 ani

15

Racordare la reteaua de canalizare menajera a platformelor betonate

2 ani

16

Demontat confectii metalice prin taiere cu flex

-

17

Demolat suprafete betonate

-

18

Amenajare pavaj cu pavele normale

2 ani

cal. 1, pe un strat de nisip

19

Amenajat teren de joaca cu nisip

2 ani

20

Imprastiat si nivelat nisip

-

21

Imprastiat si nivelat pamant

-

22

Amenajare cu borduri

2 ani

23

Razuirea afiselor

-

24

Confectii metalice diverse

2 ani

25

Amenajare platforme betonate cu strat de uzura BA8

2 ani

26

Achizitie beton B150(C8/10)

-

27

Achizitie asfalt BA8

-

28

Transport nisip inclusiv valoare material

-

29

Transport pamant inclusiv valoare material

-

30

Transport bunuri / materiale

-