Hotărârea nr. 561/2013

privind aprobarea scoaterii din folosinţă a construcţiei aferente imobilului situat în Oradea, str. Digului nr. 6, nr. cad. 18955, înscris în C.F. nr. 93054 (provenit din nr. topo 7483/5)

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scoaterii din folosință a construcției aferente imobilului situat în Oradea, str. Digului nr.6, nr. cad. 18955 , CF nr. 93054, ( provenit din nr. topo 7483/5 )

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 218114 din 24.07.2013 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune scoaterea din folosință a construcției rămase aferente imobilului situat în Oradea, str. Digului nr. 6,nr. cad. 18955,CFnr. 93054, ( provenit din nr. topo 7483/5),

Ținând seama de prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scoaterea din folosință și casarea construcției rămase aferente imobilului situat în Oradea, str. Digului, nr. 6 și înregistrarea în evidența cantitativ valorică a terenului aferent, după cum urmează: IMOBIL - teren str. Digului nr. 6..

Valoare de inventar inițială a terenului conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 436 din 05.04.2007 : 15.826,79 lei.

Art.2. Se aprobă demolarea pereților existenți ai imobilului, în vederea utilizării ulterioare a terenului precum și valorificarea, distrugerea bunurilor rămase în urma demolării acestora.

Art.3. După scoaterea din funcțiune și casarea construcției rămase situată în Oradea, str. Digului nr. 6, nr. cad. 18955 , CF nr. 93054, ( provenit din nr. topo 7483/5 ), Administrația Socială Comunitară Oradea își va actualiza corespunzător datele din evidența cantitativ valorică.

Art.4. Se aprobă înregistrarea imobilului situat în Oradea, str. Digului nr. 6, nr. cad. 18955 , CF nr. 93054, ( provenit din nr. topo 7483/5 ), în evidențele contabile și de gestiune operativă ale Municipiului Oradea, pentru concordanța acestora cu actele juridice.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă .

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Economică a Primăriei Municipiului Oradea .

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Direcția Economică a Primăriei Municipiului Oradea

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș

Oradea, 31 iulie 2013                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 561 SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


Ionel Vila