Hotărârea nr. 560/2013

privind trecerea imobilului situat în Oradea, str. Călimăneşti nr. 10, din administrarea Şcolii Gimnaziale „Dacia” Oradea, în administrarea Liceului Teoretic German „Friederich Schiller” Oradea, în vederea desfăşurării activităţii grupelor de nivel preşcolar, program prelungit, alternativa Waldrof.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind trecerea imobilului situat în Oradea, Str. Călimănești nr.10, din administrarea Școlii

Gimnaziale „Dacia” Oradea, în administrarea Liceului Teoretic German „Friederich Schiller” Oradea, în vederea desfășurării activității grupelor de nivel preșcolar, program prelungit, alternativa Waldorf

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14143/2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune trecerea imobilului situat în Oradea, Str. Călimănești nr.10, din administrarea Școlii Gimnaziale „Dacia” Oradea, în administrarea Liceului Teoretic German „Friederich Schiller” Oradea, în vederea desfășurării activității grupelor de nivel preșcolar, program prelungit, alternativa Waldorf,

Corpul de clădire situat în Oradea, Str. Călimănești nr.10, a avut destinația de școală cu clasele I-IV iar datorită faptului că la sfârșitul anului școlar 2006-2007, mai erau înscriși un număr de doar 5 elevi, începând cu anul școlar 2007 - 2008, școala a fost închisă,

Luând în considerare adresa înregistrată la instituția noastră sub nr. 13202/2013, prin care Inspectoratul Școlar Județean Bihor ne roagă să aprobăm transferarea dreptului de administrare al imobilului situat în Oradea, str. Călimănești nr.10, de la Școala Gimnazială „Dacia” Oradea, la Liceul Teoretic German „Friederich Schiller” Oradea, în vederea desfășurării activității grupelor de nivel preșcolar, program prelungit, alternativa Waldorf,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 503/08.07.2013, privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2013 - 2014,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c), alin. (5) lit. a) art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului situat în Oradea, Str. Călimănești nr.10, din administrarea Școlii Gimnaziale „Dacia” Oradea, în administrarea Liceului Teoretic German „Friederich Schiller” Oradea, în vederea desfășurării activității grupelor de nivel preșcolar, program prelungit, alternativa Waldorf.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea,

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •  Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul Documente Proprietate, Serviciul Financiar Contabil

 • •  Inspectoratul Școlar Județean Bihor

 • •  Școala Gimnazială „Dacia” Oradea prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Liceului Teoretic German „Friederich Schiller” Oradea prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro.

  Oradea, 31 iulie 2013

  Nr. 560


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila