Hotărârea nr. 56/2013

privind aprobarea restructurării creditului in valoare de 30.000.000 lei contractată de SC Electrocentrale Oradea SA cu Banca Transilvania

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea restructurării creditului in valoare de 30.000.000 lei contractată de SC Electrocentrale Oradea SA cu Banca Transilvania

Analizând raportul de specialitate nr. 18935/28.01.2013 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a înaintat propunerea de restructurare a creditului contractat de SC Electrocentrale Oradea SA cu Banca Transilvania SA conform HCL nr.38/27.01.2012,

Luând în considerare adresa nr. 665/24.01.2013 a SC Electrocentrale Oradea SA, înregistrata la Primăria Oradea sub nr. 17103/24.01.2013,

Ținând cont de Hotarârea Consiliului de Administrație al SC Electrocentrale Oradea SA nr. 4 /18.01.2013,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a, b, alin. (3) lit. c, alin. (4) lit. b) și ale art. 45 alin. (2) lit.b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă restructurarea creditului in valoare de 30.000.000 lei contractat de SC Electrocentrale Oradea SA cu banca Transilvania SA, in sensul reeșalonării ratelor de rambursat conform graficului de rambursare prezentat in Anexa.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează SC Electrocentrale Oradea SA și Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  SC Electrocentrale Oradea SA

  • -  Direcția Economică

  • -  Banca Transilvania SA

- se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.oradea.ro și in M.Of. al judetului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 56


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa

la HCL nr. 56/31.01.2013

Nr. crt.

Scadenta

Rata existenta conform contract de credit nr. 2760/23.02.2012

Rata propusa

1.

31.01.2013

2.000.000

1.000.000

2.

28.02.2013

2.000.000

1.000.000

3.

01.04.2013

2.000.000

1.000.000

4.

30.04.2013

2.000.000

1.000.000

5.

31.05.2013

-

1.000.000

6.

30.11.2013

2.000.000

2.000.000

7.

31.12.2013

4.000.000

4.000.000

8.

31.01.2014

3.000.000

3.500.000

9.

28.02.2014

3.000.000

3.500.000

10.

31.03.2014

3.000.000

3.500.000

11.

30.04.2014

3.000.000

3.500.000

12.

31.05.2014

-

1.000.000

13.

02.12.2014

2.000.000

2.000.000

14.

31.12.2014

2.000.000

2.000.000

TOTAL

30.000.000

30.000.000