Hotărârea nr. 559/2013

privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr.

550/2002

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14142/2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea actualizării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Roman și în administrarea Consiliului local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002,

Luând în considerare Legea 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, proprietatea privată a statului aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,

Având în vedere prevederile Legii nr.558 din 07.12.2004 pentru modificarea Legii 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, proprietatea privată a statului aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,

Ținând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 referitoare la actualizarea periodică a listei privind spațiile comerciale și de prestări servicii care fac obiectul vânzării în baza Legii nr. 550/2002,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b” și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă completarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002, prin includerea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, astfel:

  • •   Parcul Traian nr.7 - Spațiu comercial - având o suprafața construită de 60 mp, suprafața utilă de 44,48 mp și o cotă parte de teren de 73 mp - în prezent spațiu liber

Art.2. Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, menționat anterior va fi vândut prin licitație publică cu strigare, organizată în baza Legii nr. 550/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 558/07.12.2004 .

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea, Comisia de vânzare a spațiilor comerciale în baza Legii nr. 550/2002.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

  • •   Comisia de vânzare a spațiilor comerciale în baza Legii nr. 550/2002

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 559

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.