Hotărârea nr. 557/2013

privind aprobarea proiectului de act adiţional nr. 3 la contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness încheiat între municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SA ŞI SC Emerson Oradea SRL.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 la contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness încheiat între Municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SA și SC Emerson Oradea SRL

Analizând raportul de specialitate nr. 167177/30.07.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea: aprobarea majorării, cu suprafațade 100.314mp-CFnr. 180344 Oradea, a suprafeței concesionatedeSCEmerson OradeaSRLprin contractul de concesiune nr. 26/27.09.2012 precum și aprobarea proiectului actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness I, nr. 26/27.09.2012, încheiat între municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SA și SC Emerson Oradea SRL,

Luând în considearre adresa nr. 272/29.07.2013 prin care SC Eurobusiness Parc Oradea SA solicită aprobarea majorării, cu o suprafață de 100.314 mp (CF nr. 180344-Oradea), a suprafeței de teren concesionate către SC Emerson Oradea SRL,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de art. 36 alin. (2), lit. a), lit.c), alin. (3) lit.c), alin. (5) lit. b), și art. 45 alin. (3) din legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea, cu suprafața de 1 00.314 mp- CF nr. 180344 Oradea, a suprafeței concesionate de SCEmerson Oradea SRL prin contractul de concesiune nr. 26/27.09.2012.

Art.2. Se aprobă proiectul actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness I, nr. 26/27.09.2012, încheiat între municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SA și SC Emerson Oradea SRL conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează SC Eurobusiness Parc Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -  SC Eurobusiness Parc Oradea SA

 • -  SC Emerson Oradea SRL prin grija SC Eurobusiness Parc Oradea SA

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 557

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

ANEXA 10

ANGAJAMENTELE DE INVESTIȚII ASUMATE DE REZIDENT

Subsemnații George VARMUZA și Călin BANCIU, în calitate de reprezentanți legali ai Societății Comerciale EMERSON ORADEA SRL, cu sediul social situat în Oradea, strada Primăriei nr. 3, în numele și pe seama Rezidentului (Concesionarului) declarăm următoarele:

 • I. în cea de a doua etapă a Proiectului asumat prin Contractul de concesiune nr.26/2012, Societatea pe care o reprezentăm va efectua următoarea investiție:

/. Denumire și descriere (suprafață hală producție construită, regim construcție, tip construcție, linii tehnologice etc):

- hale de producție și spații de birouri aferente în suprafață totală de 60,000 m2, în regim de înălțime P, respectiv P+2

 • ii. Valoare planificată (in Euro): minimum 30,000,000 Euro.

 • iii. Termen de execuție: Decembrie 2018

 • II. Construcțiile vor respecta condițiile impuse prin Regulamentele Parcului Industrial EUROBUSINESS ORADEA I, în vigoare la data prezentei.

 • III. Următoarele componente ale investiției asumate sunt bunuri de retur:

 • •   utilitățile și instalațiile altele decât cele înglobate în construcții;

 • •  racordurile la infrastructura pusă la dispoziție de Parcul Industrial EUROBUSINESS ORADEA.

Rezident al Parcului Industrial Oradea I,                                Data: 30.07.2013

S.C. EMERSON ORADEA S.R.L.

George Varmuza

Administrator

ANEXA 11

ANGAJAMENTELE REFERITOARE LA PERSONALUL ANGAJAT ASUMATE DE REZIDENT

Subsemnații George VARMUZA și Călin BANCIU, în calitate de reprezentanți legali ai Societății Comerciale EMERSON ORADEA SRL, cu sediul social situat în Oradea, strada Primăriei nr. 3, în numele și pe seama Rezidentului (Concesionarului) declarăm următoarele:

 • I.  în cea de a doua etapă a Proiectului asumat prin Contractul de concesiune nr.26/2012, Societatea pe care o reprezentăm va efectua angajări de personal, după cum urmează:

Personal total planificat - 1000 angajați, astfel:

• până la data de Decembrie 2018, 1000 angajați, din care: 95% cu calificare superioară

 • II.   La data realizării numărului de personal menționat, mă angajez în numele Rezidentului să remit Societății-Administrator un CERTIFICAT întocmit de Administratorul/Directorul General al Societății și semnat de cenzorii acesteia sau de o societate de audit independentă, prin care S.C. EMERSON ORADEA SRL să confirme îndeplinirea angajamentului referitor la numărul de angajați, asumat prin Contractul semnat cu S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A.

Pe durata derulării Contractului de concesiune nr.26/2012, după atingerea cifrei de mai sus, numărul de angajați nu va scădea sub cifra de 2000 persoane.

Rezident al Parcului Industrial Oradea I,                                Data: 30.07.2013

S.C. EMERSON ORADEA S.R.L.

George Varmuza Administrator

ANEXA 12

DECLARAȚIA REZIDENTULUI S.C. EMERSON SRL PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU

Protecția condițiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale Parcului. Concesionarea este condiționată de respectarea condițiilor legale de protecție a mediului.

Ne angajam să respectăm autorizațiile emise de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru fiecare construcție în parte.

Confirmăm că ne este pe deplin cunoscută atât situația juridică a terenului concesionat, cât și toate aspectele de mediu aferente acestui teren.

Declarăm că am fost informați de către Concedent asupra posibilității modificării actualei legislații de protecție a mediului din România, în procesul armonizării graduale a legislației de protecție a mediului din România cu cerințele în domeniu ale Uniunii Europene. Aceste împrejurări pot oricând genera costuri suplimentare pe parcursul procesului de realizare a investițiilor, iar suportarea lor va reveni Societății noastre, în calitate de Concesionar.

Amplasarea construcțiilor și funcționarea unităților economice le vom face cu aplicarea tuturor normativelor în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu vom desfășura în zonă activitățile economice susceptibile a polua aerul, apa și solul.

Toate activitățile le vom desfășura în incinte închise, niciuna dintre ele nu va dezvolta zgomote și vibrații sesizabile din exterior la limita incintei. Vom respecta întocmai prevederile Regulamentelor naționale referitoare la zgomotul produs de fabrici precum și Regulamentele UE referitoare la protecția muncitorilor de zgomot.

Depozitarea externă o vom face în containere sau rezervoare care vor fi ascunse vederii și la distanță de drumul de acces. Containerele de gunoi și de rebuturi vor fi, de asemenea, ascunse vederii. Acestea vor fi ascunse cu ajutorul zidurilor, terasamentelor, gardurilor, precum și a copacilor și plantelor. Dacă este necesar accesul pentru încărcare/descărcare și livrare, aceste depozite vor fi localizate în spatele clădirilor și vor fi ascunse vederii prin aranjamente adecvate. Vom prevedea, de asemenea, un spațiu suficient pentru încărcare/descărcare în interiorul site-ului.

Toate deșeurile și produsele reziduale le vom colecta și depozita într-o arie special amenajată în acest scop. Deșeurile le vom colecta pentru reciclare sau reutilizare, dacă este posibil și fezabil. Deșeurile generate pe care nu le vom putea reutiliza vor fi depozitate la o groapă de gunoi aprobată de autoritățile locale, respectând Regulile Uniunii Europene referitoare la deșeuri;

Toate deșeurile chimice și toxice vor fi eliminate conform regulilor UE referitoare la deșeurile toxice și periculoase. Vom păstra documentele prin care se înregistrează tipul, cantitatea, data și modul în care s-au eliminat deșeurile. Eliminarea deșeurilor o vom face respectând cerințele autorităților sanitare.

Ne obligam ca mirosurile neplăcute provenind de la operațiunile desfășurate în fabrică să nu fie detectabile în afara limitelor legale. Vom respecta condițiile stabilite în autorizația de mediu referitoare la emisiile atmosferice, în cazul în care este obligatoriu să deținem această licență. Vom respecta, de asemenea, prevederile din documentele și regulamentele naționale referitoare la poluarea atmosferică.

Rezident al Parcului Industrial Oradea I,

Data: 30.07.2013


S.C. EMERSON ORADEA S.R.L.

George Varmuza Administrator

Călin Banciu

Administrator și Director General

EMERSON


Emerson Oradea SRL

Str. Primăriei nr. 3 Oradea, Bihor ROMANIA

Cod fiscal: 30997641

Tel: 0749-151711


Annex3

EMERSON

APPROPRIAHON REQUEST

DMSBH

EMERSON ORADEA SRL

CAPITAL

$1,051

PLAHTJ3TATE

Oradea-Romanla

departmekt

EXPENSE

$0

SECYRM

Corporate

OTHER

$0


A.R. NUMBERW5______________________

EST. AMOUNT $1051 k | EUR603k


PATE 15-Jul-2013


TBtE: _________Additlonal land for further buslnesa increase In Emerson site In Oradea - Romanța

DBscRtPTtnH!     The stee of the land Is 100,314 m*. Terms and condiționa - the same as for the extetlng 15 hectar» of land._______________

It wl II be used to bulld manufacturing halte for atkfitional Emerson buslness. See attached layout propoaal.

REAMHEffiJBEWEyr

CAPITAL

EXPEN8E

1.

Raptacoment

The ErMronmanlal Laws «nd Regulauons, If any, relative to

2.

CoslReducHon

MW

•» purchase, fcwKtr ri, opwatton, or decomnilssloning

A. DlradLabor

of the feclllties, equțpment end/or pracesaes requasted by

8. Matsital

thb Appropriafion Ftequaat hava been revfewed and

NoQ

C. FaolotyOveihawl

wnBtdered.                                   Yesfxl

0. SG. tA.

3.

Capid feroase

100%

4.

New Produci

We plan to usa Frea Martels Online or Qulck Source to

No0

6.

UmBdonslon

obtafriKds for the capîial assets raqueetad.          Tea 1*1

6.

OUBlăy

7.

Oihsr

OM

A. MrdnURebuHd

rear

$0

B. EPA

C. OSHA

0. R8O

Noto; Altaoh Economic Evsluetlon If AR Exceeds $S),0W

E. Mlst/Undasslltad

—RS8X—

o%

8EB CORPORATE FINANCIAL POUCY 200.01

|roi= 1

JUCTHCATioH:   The ecope foto provlde enoogh land capacltyforf urlher buslness expanalon.

________________The concesslon price Is EUR 0.32/mg/year for 25 years.___________ .________________________

The land can be bought for a fix price of EUR 9fa?, lese the price pald already as concesslon feee. The land can be bought once 15% of the estlmated hwestment vateo ts achleved.

COMPANY OR DIV1SION APPROVALS


8ut>mllted By


Calin BANCIU


Appraved


G»orB«VARMUZA


Appraved


Appraved


Appravedme

WITtALS

PA7M

CORP.8TAFFREVIEW

GROUP V.P.

EXECV.P.or BUSINESS LEADER

/    A

PRESfDENT, COQSM

7[.Z5[&

CHEF EXECUTIVE OFFICER


BPEND PLAN FOR CAPfTAL PORTfON ONLYi

CURRENT

NEXT

BEYONO

FY 13

$42

FY

842

$067

Appraved


§

EMERSON


Bn e rs on Oradea SRL

Str. Primăriei nr. 3

Oradea, Bihor ROMANIA

Cod fiscal: 30997641

Tel: 0749-151711EMERSON.

Annex 1


Emerson Oradea SRL

Str. Primăriei nr. 3

Oradea, Bihor

ROMANIA

Cod fiscal: 30997641

Tel: 0749-151711ORADEA

ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 la

CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.26/27.09.2012

PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL ORADEA (Proprietarul Terenului), cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, cod poștal 410100, Cod Fiscal 4230487, reprezentat de domnul llie Gavril Bolojan - Primar,

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., în calitate de Societate Administrator a Parcului Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, având sediul în Municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1-3, camera 134, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J05/2814/12.11.2008, CUI 24734055, cont nr.R084BTRL00501202P80178XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dna Delia Ungur, cu funcția de Administrator, în calitate de CONCEDENT (ADMINISTRATOR AL PARCULUI INDUSTRIAL) pe de o parte, și

S.C. EMERSON ORADEA S.R.L cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J05/2089/2012, CUI 30997641, cont bancar nr.R064BACX0000000814410001 deschis la Banca UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. Sucursala Oradea, reprezentată de domnul George Varmuza și de domnul Călin Banciu, cu funcția de Administratori în calitate de CONCESIONAR (REZIDENT AL PARCULUI INDUSTRIAL), pe de altă parte

Ținând cont de Scrisoarea de Intenție nr.227/21.06.2013 adresată de către S.C. EMERSON J                                                                                                                                                                            J

ORADEA SRL Municipalității și Societății-Administrator, prin care Concesionarul își manifestă interesul de a extinde proiectul investițional demarat în Parcul Industrial Oradea I, prin dezvoltarea unei a doua etape a proiectului pe o suprafață de teren de 100,314 m.p. (din care suprafață construită 60,000 m.p.),

Luând în considerare Adresa nr.335/26.07.2013 prin care Compania EMERSON a comunicat parametrii tehnici aferenți celei de-a doua etape investiționale, valoarea estimată a investiției, precum și numărul estimativ de locuri de muncă nou create în cea de-a doua etapă a Proiectului,

Având în vedere Angajamentele ferme ale Companiei EMERSON referitoare la valoarea investiției asumate și la personalul nou angajat, conform cărora valoarea investiției aferentă celei de-a doua etape a Proiectului EMERSON se cifrează la 30.000.000 (treizecimilioane) EURO, iar numărul de locuri de muncă nou create va fi de 1.000 angajați,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și ale Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Oradea I (modificat prin Hotărârea nr.511/25.07.2013 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea),

ORADEA

Având în vedere Hotărârea nr......../31.07.2013 adoptată de către Consiliul Local al

Municipiului Oradea,

în temeiul art.lX, punctul 9.1 din Contractul de Concesiune nr.26/27.09.2012, au convenit modificarea prin Act Adițional a Contractului de Concesiune nr.26/27.09.2012, cu respectarea următoarelor clauze contractuale:

Art. 1. ► Articolul II, punctul 2.1. se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie concesionarea de către Concedent (Administratorul Parcului Industrial) către Concesionar (Rezidentul Parcului Industrial) a suprafeței totale de Teren descrise mai jos în schimbul plății de către Concesionar (Rezident) a Redevenței menționate în Art. 5 de mai jos.

Terenul care face obiectul acestui Contract se află în proprietatea privată a Municipiului fiind deținut în administrare de Administrator și este situat în Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA, cu următoarele elemente de identificare:

A. Suprafața: 140,759.00 mp

Număr cadastral: 176191 - Oradea

Număr de Carte Funciară: 176191 („Terenul”)

 • B. Suprafața: 9,767.40 mp (cu destinația de parcare) Număr cadastral: 180345 - Oradea

Număr de Carte Funciară: 180345 („Terenul”)

C. Suprafața: 100,314.00 mp

Număr cadastral: 180344 - Oradea

Număr de Carte Funciară: 180344 („Terenul”)

Anexa 2 la prezentul Contract este reprezentată de Cărțile Funciare nr. 176191, nr. 180345 și nr. 180344 în care este întăbulat Terenul în suprafața totală concesionată. Anexa 3 la prezentul Contract reprezintă Planul de amplasament și de delimitare a Terenului. Terenul este inclus în suprafața mai mare pe care este situat Parcul Industrial EUROBUSINESS PARC ORADEA („Proprietatea”).”

Art.2 Se completează Contractul de concesiune nr.26/2012 cu următoarele Anexe:

Anexa 10 - Angajamentul de investiții asumat de rezident (aferent celei de-a doua etape),

Anexa 11 - Angajamentul referitor la personalul angajat asumat de către rezident (aferent celei de-a doua etape),

Anexa 12 - Declarația rezidentului privind probleme de mediu,

Anexa 13 - Aprobarea organului decizional al S.C. EMERSON SRL privind realizarea celei de a doua etape a investiției (nr.005/15.07.2013),

Anexa 14 - Planul de situație (aferent celei de-a doua etape).

ORADEA

► Toate celelalte articole și puncte din Contractul de Concesiune nr.26/27.09.2012 rămân nemodificate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi.................. la sediul S.C. EUROBUSINESS

PARC ORADEA SRL în 4 (patru) exemplare originale în limba romană și în 4 (patru) exemplare originale în limba engleză. In cazul unor neconcordanțe între textul în limba română și textul în limba engleză, versiunea în limba romană va prevala.

PROPRIETAR, MUNICIPIUL ORADEA ILIE GAVRIL BOLOJAN Primar


CONCESIONAR (REZIDENT),

S.C. EMERSON ORADEA SRL

GEORGE VARMUZA Administrator

CĂLIN BANCIU

Administrator

CONCEDENT (ADMINISTRATOR),

S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. DELIA UNGUR

Director General

Avizat,

EUGENIA BORBEI

Director Executiv Direcția Juridică