Hotărârea nr. 556/2013

privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 166.263 din 29.07.2013 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 250/04.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2013,

Având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea de Guvern nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev / preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev / preșcolar,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 19 și art. 29, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), și alin. (6), lit. a), pct. 1 și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2013, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr. 2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții și a listei de investiții pentru anul 2013.

Art.4. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 68,30mii lei, de lapersoane fizice și utilizarea acestora pentru susținerea echipei de polo.

Art.5. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în sumă totală de 7,31 mii lei, de la SC Edenred România SRL și utilizarea acestora pentru susținerea activității spitalului.

Art.6. Se validează Dispoziția Primarului nr.1412/18.07.2013 privind aprobarea virării creditelor bugetare în cadrul capitolelor bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2013.

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •      Instituția Prefectului județului Bihor

 • •     Primarul municipiului Oradea

 • •     Direcția Economică

 • •     Administrația Imobiliară Oradea

 • •     Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea prin grija Serviciului Management Spitale

 • •     Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu prin grija Serviciului Management Spitale

 • •     Școala Gimnazială loan Slavici prin grija Direcției Economice

 • •     Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 31iulie 2013

  Nr. 556


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la H.C.L. Nr. 556/2013

Propunere rectificare buget local pe anul 2013

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

6402.19

6402.19

0.00

1

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

5396.78

5305.32

-91.46

2

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-54919.85

-54828.39

91.46

3

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

54919.85

54828.39

-91.46

4

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

1005.41

1096.87

91.46

II

CHELTUIELI

27164.20

27164.20

0.00

1

Cap.51.02.01.03 Autoritati executive

3453.30

3443.30

-10.00

Furnituri de birou

20.01.01

Functionare

180.00

196.00

16.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

Functionare

50.00

85.00

35.00

Reparații curente

20.02

Functionare

350.00

334.00

-16.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

256.00

76.00

-180.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

1767.30

1757.30

-10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

850.00

995.00

145.00

2

Cap.54.02.50 Alte servicii publice generale

0.00

10.00

10.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( materiale af.listarilor din registrul electoral)

20.30.30

Functionare

0.00

10.00

10.00

3

Cap.65.02 Învatamant

11539.68

11524.32

-15.36

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO

2264.94

2258.58

-6.36

Reparatii curente

20.02

Functionare

336.18

491.18

155.00

Încalzit,Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

1878.76

1723.76

-155.00

Gradinita, str. C.I.Hossu nr.37-Proiect.+executie

71.03

Dezvoltare

50.00

43.64

-6.36

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior Scoala

Gimnaziala nr.1 Ioan Slavici

4.95

9.34

4.39

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

4.95

9.34

4.39

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO

2720.42

2720.42

0.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

349.77

374.77

25.00

Încalzit,Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

2370.65

2345.65

-25.00

Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior AIO

6544.98

6535.98

-9.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

734.40

817.40

83.00

Încalzit,Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

5800.58

5717.58

-83.00

Lic. Aurel Lazar - Modernizare, reabilitare cladire scoala

71.01.01

Dezvoltare

10.00

1.00

-9.00

Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului PMO

4.39

0.00

-4.39

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

4.39

0.00

-4.39

4

cap.66.02 Sanatate

5600.00

6440.00

840.00

Cap. 66.02.06.01 - Spitale generale PMO

5349.00

5944.00

595.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

5349.00

5944.00

595.00

Cap. 66.02.06.01 - Spitale generale AIO

251.00

496.00

245.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

251.00

496.00

245.00

5

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

1893.49

2202.49

309.00

Subcap. 67.02.05.01 - Sport AIO

126.50

285.50

159.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

125.50

195.50

70.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

1.00

90.00

89.00

Cap.67.02.50Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei PMO

700.00

700.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-evenimente

20.30.30

Functionare

700.00

668.00

-32.00

Alte obiecte de inventar ( pt.evenimente)

20.05.30

Functionare

0.00

32.00

32.00

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei AIO

1066.99

1216.99

150.00

Încalzit,Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

470.62

463.62

-7.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

6.04

8.04

2.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

13.40

18.40

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

576.93

726.93

150.00

6

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

20.09

75.45

55.36

Cap.68.02.11 Crese AIO

20.09

75.45

55.36

Reparatii curente

20.02

Functionare

20.09

60.09

40.00

Cresa nr.2-RK (Proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

0.00

15.36

15.36

7

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

3128.89

2534.89

-594.00

cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

3128.89

2534.89

-594.00

Încalzit,Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

911.29

436.29

-475.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

1033.04

923.04

-110.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

297.76

397.76

100.00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

Functionare

0.40

10.40

10.00

Pregatire profesionala

20.13

Functionare

0.00

5.00

5.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

876.40

752.40

-124.00

Achizitie cabina poarta pt Centrul de Cazare Temporara nr.1

71.01.30

Dezvoltare

0.00

7.00

7.00

Achizitie auto

71.01.02

Dezvoltare

10.00

3.00

-7.00

10

CAP.84.02 Transporturi

1528.75

933.75

-595.00

Cap. 84.02.03.03 -Strazi PMO

1528.75

933.75

-595.00

Reabilitare str. Dobrestilor inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Sf. A. Andrei

71.01.30

Dezvoltare

707.68

725.10

17.42

Nr.

crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Modernizare str. Nasaudului

71.01.30

Dezvoltare

194.50

190.00

-4.50

Modernizare str Negoiului

71.01.30

Dezvoltare

140.00

123.84

-16.16

Modernizare str V Carlova, tronson I

71.01.30

Dezvoltare

402.87

380.39

-22.48

Pasarela pietonala si pentru biciclisti peste paraul Peta, mun. Oradea, in zona dintre str. T. Blajovici si A. Romane

71.01.30

Dezvoltare

83.70

89.42

5.72

Modernizare str. Nojoridului tronson str. E.V.Hosu-jonctiunea cu pasajul suprateran din zona strazii Nojoridului

71.01.30

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Modernizare str.E.V.Hosu

71.01.30

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Dezvoltare

0.00

-595.00

-595.00

Municipiul Oradea


Anexa nr.2 la H.C.L. Nr. 556/2013

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

Cap.67.10.05.01 Sport

I

Venituri

910.67

978.97

68.30

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

910.67

978.97

68.30

II

Cheltuieli

6,218.79

6,287.09

68.30

1

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

6,218.79

6,287.09

68.30

Capitolul 6610 6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgenta

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Propuneri

Diferente

I

TOTAL VENITURI

0001

118,574.77

123,686.04

5,111.27

2

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

88,790.23

93,977.97

5,187.74

3

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

20,093.29

19,440.41

-      652.88

4

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

331031

5,552.00

5,590.27

38.27

5

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

331032

2,944.40

2,928.70

-        15.70

6

Donatii si sponsorizari

371001

92.05

99.36

7.31

7

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea se

371003

ltare a b3u,9g6e7tu.7lu4i

local 3,969.27

1.53

8

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

-3,967.74

-    3,969.27

-          1.53

9

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

17.8

19.33

1.53

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor d

4C.10.14

1085

1,630.00

545.00

II

CHELTUIELI TOTAL

00

123,909.45

129,020.72

5,111.27

1

Salarii de baza

100101

36,281.47

36,704.56

423.09

2

Sporuri pentru conditii de munca

100105

7,166.80

7,610.53

443.73

3

Alte sporuri

100106

4,756.40

4,411.70

-      344.70

4

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

100110

1,409.20

1,115.26

-      293.94

5

Fond aferent platii cu ora

100111

3,496.00

3,121.82

-      374.18

6

Alte drepturi salariale in bani

100130

214.00

173.92

-       40.08

7

Tichete de masa

100201

3,429.60

3,465.78

36.18

8

Contributii de asigurari sociale de stat

100301

10,598.40

11,185.15

586.75

9

Contributii de asigurari de somaj

100302

292.60

265.96

-       26.64

10

Contributii de asigurari sociale de sanatate

100303

3,021.20

2,766.71

-      254.49

11

Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli pr

000304

165.12

149.08

-        16.04

12

Contributii pentru concedii si indemnizatii

100306

610.80

471.12

-      139.68

13

Furnituri de birou

200101

267.37

248.67

-        18.70

14

Materiale pentru curatenie

200102

647.12

638.03

-         9.09

15

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,741.00

4,691.00

-       50.00

16

Carburanti si lubrifianti

200105

158.00

175.00

17.00

17

Piese de schimb

200106

65.30

72.20

6.90

18

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

408.45

377.64

-        30.81

19

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

4,592.19

4,593.49

1.30

20

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,987.41

1,967.92

-        19.49

21

Reparatii curente

2002

1,045.10

1,008.10

-       37.00

22

Hrana pentru oameni

200301

2,140.00

2,113.20

- 26.80

23

Medicamente

200401

18,460.98

21,196.45

2,735.47

24

Materiale sanitare

200402

6,790.44

7,059.83

269.39

25

Reactivi

200403

3,763.21

4,867.20

1,103.99

26

Dezinfectanti

200404

922.25

821.20

-      101.05

27

Alte obiecte de inventar

200530

659.50

660.71

1.21

28

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

46.86

54.02

7.16

29

Deplasari in strainatate

200602

20.00

26.00

6.00

30

Materiale de laborator

2009

343.83

458.47

114.64

31

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2.36

2.39

0.03

32

Consultanta si epertiza

2012

185.60

171.50

- 14.10

33

Pregatire profesionala

2013

228.80

218.64

- 10.16

34

Protectia muncii

2014

113.70

113.60

- 0.10

35

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in

2re02p5rezentarea

intereselor9.s1t0a

tului, potricit1l0e.6g0ii

1.50

36

Prime de asigurare non-viata

203003

52.10

67.50

15.40

37

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

3,873.69

4,477.27

603.58

38

Reparatii capitale aferente activelor fixe din care:

7103

943.50

1,488.50

545.00

-RK cablare si conexiuni electrice pt angiograf BL

71.03

0.00

245.00

245.00

-RK Corp B BL

71.03

0.00

300.00

300.00

Capitolul 6610 6610 Sanatate

Paragraful 06 Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Propuneri

Diferente

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor d

e4c3a.1p0it.a1l4din do

meniul s4ă,2n6ă4tă.0ți0i

4,314.00

50.00

Aparatura medicala

71.01.02

0

50.00

50.00