Hotărârea nr. 553/2013

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Administraţia Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcţiune.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în

administrarea SC Administrația Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr. 165.191 din 26.07.2013 întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea, a unor active fixe aflate în concesiune la SC Administrația Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcțiune,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 878/2006 privind delegarea serviciilor publice de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare,

Luând în considerare adresa nr. 5133/25.07.2013, înregistrată la Primăria Oradea sub. nr. 165.090/26.07.2013 prin care SC Administrația Domeniului Public SA propune scoaterea din evidența contabilă prin casarea unor active fixe și Hotărârea Consiliului de Administrație a SC Administrația Domeniului Public SA nr. 8/18.07.2013,

În conformitate cu art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a următoarelor active fixe:

Nr. Inv.

Denumirea activului fix

Valoarea de inventar (lei)

Anul dării în folosință

11578

Copertină metalică - Piața Cetate

34.215

1998

13243

Copertină fibră st. - Piața Cetate

216.695

2003

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea activelor fixe menționate la art. 1, a căror valoare de inventar este de 250.910 lei.

Art.3. Suma rezultată din valorificarea activelor fixe scoase din funcțiune, sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al Municipiului Oradea.

Art.4. D up ă scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe menționate la art. 1, atât Municipiul Oradea cât și SC Administrația Domeniului Public SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile / extracontabile aferente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Administrația Domeniului Public SA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Bihor

  • -  Direcția Economica

  • -  SC Administrația Domeniului Public SA

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


    CONTRASEMNEAZĂ

    SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 553

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.