Hotărârea nr. 55/2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 420/24.07.2012 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 420/24.07.2012 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar

Analizând raportul de specialitate nr. 17563/25.01.2013 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea HCL nr. 420/24.07.2012 privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 420/2012 privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2013 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatelor de consilier local al municipiului Oradea ale d-nelor Cherecheș Florica, Biro Rozalia Ibolya și al d-lui Cupșa loan și validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea ale d-lor Tau loan, Felea Adrian din partea Uniunii Social Liberale și al d-lui Ritli Laszlo Csongor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România,

Văzând adresele nr. 352/2013, 19577/2013, 20448/2013 prin care susnumiții, in considerarea calității lor actuale, demisionează din toate comisiile, structurile constituite la nivelul administrației locale, in care au fost numiți ca reprezentanți ai autorităților deliberative si executive ale municipiului Oradea.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (3), lit.c), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 37 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se constată încetarea mandatelor de reprezentanți ai municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar a următorilor:

 • •   Cherecheș Florica

 • •  Cupșa loan

 • •   Biro Rozalia

 • - deputat

 • - deputat

 • - senator

Art.2. Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 420/24.07.2012 după cum urmează ,, Se aprobă mandatarea numiților:

o

Tau Ioan

consilier local

o

Dulca Camelia,

consilier local

o

Mohan Aurel,

consilier local

o

Ile Cristian,

consilier local

o

Szabo Jozsef,

consilier local

!!


în calitate de reprezentanți ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Oradea Transport Local SA. Art.3. Se probă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 420/24.07.2012 după cum urmează

,, Se aprobă mandatarea numiților:

o

Manea Mihai,

consilier local

o

Lascu Sebastian,

consilier local

o

Bonchiș Ioan,

consilier local

o

Corcheș Dorin,

consilier local

o

Sarkozi Zoltan

consilier local

în calitate de reprezentanți ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Domeniului

Public SA.”

Art.4. Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 420/24.07.2012 după cum urmează:

Se aprobă mandatarea numiților:

o

Tau Ioan

consilier local

o

Câmpan Ioan,

consilier local

o

Unița Lucian,

consilier local

o

Corcheș Dorin,

consilier local

o

Pasztor Sandor,

consilier local

în calitate de reprezentanți ai Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania de Apă Oradea

SA”.


Art.5. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 420/24.07.2012 rămân neschimbate.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează persoanele mandatate conform articolelor precedente.


Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridica

 • •  SC Electrocentrale Oradea SASC Oradea Transport Local SA

SC Administrația Domeniului Public SA


SC Compania de Apă Oradea SA


Tau Ioan , Dulca Camelia, Mohan Aurel,

Ile Cristian,

Szabo Jozsef,

Manea Mihai,


consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local consilier local


Lascu Sebastian, consilier local


Bonchiș loan,    consilier local

Corcheș Dorin,   consilier local

Sarkozi Zoltan   consilier local


Câmpan Ioan, consilier local

Unița Lucian,     consilier local

Pasztor Sandor, consilier local


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai


Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 55


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi ,,pentru”, 3 voturi „abținere”.