Hotărârea nr. 548/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Horvath Sandor reprezentând suprafaţa de 56 mp teren identificat cu nr. cad. 179691 înscris în CF 179691 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinaţia de „drum public”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Horvath Sandor reprezentând suprafața de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179691 înscris in C.F. 179691 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15047 / 30.07.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliul Local al municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179691 înscris în C.F. 179691 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 2386/25.07.2013 domnul Horvath Sandor, donează Municipiului Oradea suprafața de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179691 înscris în C.F. 179691 Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. a) ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Horvath Sandor reprezentând suprafața de 56 mp. teren identificat cu nr. cadastral 179691 înscris in C.F. 179691 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public” .

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-   Primarul Municipiului Oradea;

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • -    Instituția Arhitectului Șef;

 • -   Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • -   Direcția Tehnica - P.M.O;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea;

 • -   Serviciul Terenuri;

 • -   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • -    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

 • -   Domnul HorvathSandor,prin grija Serviciul Terenuri

  Oradea, 31 iulie 2013

  Nr. 548


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila