Hotărârea nr. 547/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.813 mp reprezentând teren public cu destinaţia de „drum” în municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.813 mp reprezentând teren public cu destinația de drum în mun. Oradea, strada Gheorghe Doja.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15048 / 30.07.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.813 mp reprezentând teren aflat în domeniul public cu destinația de drum în mun. Oradea, str. Gh. Doja,

Strada Gh. Doja este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002, la poziția nr. 290, 291 si 292 - Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente,

În baza schiței cadastrale care a fost întocmită, imobilul din mun. Oradea, str. Gh. Doja se constituie din suprafața de 3.813 mp teren ce se dezlipește din nr. topo. 1149,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea suprafeței de 6.521 mp teren identificat cu nr. topo 1149 din teritoriul cadastral Oradea, identificat cu Adeverință O.C.P.I. Bihor, nr. 50500/26.07.2013, reprezentând ”drum” proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.813 mp. astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. topo este înscris în CF în baza HCL nr.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

- mp -

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral - mp -

3.813

1.149

Conform Adeverinței OCPI Bihor Nr. 50500/26.07.2013

6.521

3.813

TOTAL

3.813

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de carte funciară,


a imobilului cu suprafața de 3.813 mp identificat la art. 2 din prezenta hotărâre, reprezentând teren public cu destinația de

drum în mun. Oradea, str. Gh. Doja.

Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul - drum în mun. Oradea, str. Gh. Doja.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune;

  • -    Instituția Arhitectului Șef;

  • -   PMO - Direcția Tehnică;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea (AIO);

  • -   AIO - Serviciul Terenuri;

- AIO - Serviciul Financiar - Contabil;

- AIO - Serviciul Cadastru;

- OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 547

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.