Hotărârea nr. 543/2013

privind aprobarea lotizării nr. cad. 165027 şi 16028 în vederea constituirii unui nou drum în Municipiul Oradea str. Ceyrat.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea lotizării nr. cadastrale 165027 și 16028 în vederea constituirii unui nou drum în Municipiul

Oradea din strada Ceyrat

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14595 / 29.07.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune Consiliului local al Municipiului Oradea aprobarea lotizării nr. cadastrale 165027 și 165028 în vederea constituirii unui nou drum din sensul giratoriu situat la intersecția străzilor Ceyrat, Atelierelor, Ronald Regan,

Conform C.F. nr. 165027 și 165028 Oradea, imobilele cu nr. cadastral 165027 și 165028, aparțin Municipiului Oradea,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, a nr. cadastral 165027 Oradea, cu suprafața de 83 mp, astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața

înscrisă în CF - mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit - mp -

Observații

165027

165027

83

LOT1

78

Municipiul Oradea Teren

Oradea

LOT 2

5

Municipiul Oradea Drum public

TOTAL

83

Art.2. Se aprobă înscrierea în două noi coli de Carte funciară a nr. cadastrale reprezentând :

  • - Lot 1 constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea destinat realizării de zone verzi.

  • - Lot 2, constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând drum proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, a nr. cadastral 165028 Oradea, cu suprafața de 5.722 mp astfel:

Nr. cadastral dezmembrat

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața

înscrisă în CF - mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit - mp -

Observații

165028

165028 Oradea

5.722

LOT1

3.781

Municipiul Oradea Teren

LOT 2

915

Municipiul Oradea Drum public

LOT 3

1.026

Municipiul Oradea Teren

TOTAL                                              5.722

Art. 4. Se aprobă înscrierea în trei noi coli de Carte funciară a nr. cadastrale reprezentând :

  • - Lot 1 și 3 constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea destinat realizării de zone verzi.

  • - Lot 2, constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre, reprezentând drum proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.5. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenurile identificate prin Planul de amplasament și delimitare aprobate la art.1 și art.3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 543


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila