Hotărârea nr. 541/2013

privind aprobarea înlocuirii a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local a municipiului Oradea în calitate de membrii în comisiile de licitaţie pentru concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al Statului Român sau al municipiului Oradea.

ROMĂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea înlocuirii a doi reprezentanți din partea Consiliului Local a municipiului Oradea în calitate de membri, în comisiile de licitație pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr. 14966 din 29.07.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Oradea în comisiile de licitație pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Oradea, organizate de Administrația Imobiliară Oradea -Serviciul Achiziții - Valorificări Active,

Ținând cont de prevederile art. 15 litera “d” si ale art. 16 din Normele de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se numesc doi reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Oradea în calitate de membri în comisiile de licitație pentru licitațiile organizate de Administrația Imobiliară Oradea, având ca obiect concesionarea bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Statului Român sau al Municipiului Oradea conform legii, în locul d-nei consilier Biro Rozalia și în locul d-lui Corcheș Dorin Octavian.

- Delorean Ion Iulius

- Ile Cristian

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -  Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Administrația Imobiliara Oradea;

  • -   Serviciul Terenuri;

  • -   Biroul Achiziții Publice;

  • -   Consilierii locali numiți la art. 1 din prezenta hotărâre;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 541

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ,,pentru” și 2 voturi abținere.