Hotărârea nr. 540/2013

privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Oradea şi SC Woodest S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri, între Municipiul Oradea și

SC WOODEST S.A.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14977 /29.07.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea și SC WOODEST S.A.,

În vederea realizării unui proiect imobiliar inițiat de SC Woodest SA și SC Manciano SRL se propune efectuarea următorului schimb de terenuri, astfel:

  • - SC Woodest SA oferă suprafața de 171 mp teren identificat cu nr. top 4523 înscris în C.F. 173571 Oradea, care va fi utilizată de către Municipiul Oradea ca zonă verde,

  • - Municipiul Oradea oferă la schimb suprafața de 171 mp. teren identificat prin Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil întocmit de d-na topograf Fulop Ildiko Terezia, care va fi utilizată pentru realizarea unui proiect imobiliar,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 171 mp.

\Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris

Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații

8759

3174 Oradea

72

57

8760

114

114

Total

171

Art.2. Se aprobă înscrierea in evidentele de publicitate imobiliara prin deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului identificat la art.1, reprezentând teren în suprafață de 171 mp aflat în proprietate privată a Municipiului Oradea,


astfel:

Art.3. Se dă acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de teren între Municipiul Oradea și SC WOODEST SA, în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare, după cum urmează:

  • - SC Woodest SA oferă suprafața de 171 mp teren identificat cu nr. top 4523 înscris în C.F. 173571 Oradea, care va fi utilizată de către Municipiul Oradea ca zonă verde.

  • - Municipiul Oradea oferă la schimb suprafața de 171 mp teren identificat prin Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil constituit la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Schimbul de proprietăți se va efectua în condițiile legii prin hotărâre a Consiliului Local, iar terenul obținut ca urmare a perfectării contractului de schimb se va înscrie în domeniul public al Municipiul Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea;

- Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Direcția Economică

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

- Serviciul Terenuri;

- Serviciul Financiar Contabil;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • - Județul Bihor

- SC WOODEST S.A. prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 540

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.