Hotărârea nr. 539/2013

privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 3.577 mp teren identificat cu nr. cad. 164183 – Oradea, situat în „Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I” în favoarea SC Vulcri S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului pentru vânzarea suprafeței de 3.577 mp. teren identificat cu nr. cadastral 164183 înscris în CF 164183 - Oradea, situat în "Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I" în favoarea S.C. Vulcri S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14978/29.07.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea, darea acordului pentru vânzarea suprafeței de 3.577 mp. teren identificat cu nr. cadastral 164183 înscris în CF 164183 - Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea în favoarea S.C. Vulcri SRL.

Conform CF 164183 - Oradea terenul identificat cu nr. cadastral 164183 cu suprafața de 3.577 mp., este proprietatea privată a Municipiului Oradea, iar construcția reprezentând Hală metalică cu utilizare Spații de depozitare, showroom, birouri P+ 1E, cu aria construită de 1.247 mp., și aria desfășurată de 1.475 mp., cu o valoare de 596.000 Euro, este proprietatea S.C. Vulcri SRL.

Prin adresa înregistrată cu nr. 259 din 17.07.2013 la SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, S.C. Vulcri SRL. solicită aprobarea vânzării suprafeței de 3.577 mp. teren identificat cu nr. cadastral 164183 pe care este amplasat o Hală metalică cu utilizare Spații de depozitare, showroom, birouri P+ 1E.

În temeiul art. 6.1.2 alin.(2) din Contractul de concesiune nr.28/ 2011, S.C. Vulcri SRL. va achita cu titlu de preț de vânzare suma de 26.440 Euro pentru cumpărarea suprafeței de 3.577 mp., teren cu nr. cadastral 164183 - Oradea, rezultată prin scăderea din valoarea totală a concesiunii a redevenței plătite până la momentul cumpărării.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă vânzarea suprafeței de 3.577 mp. teren identificat cu nr. cadastral 164183 înscris în CF 164183 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea în favoarea S.C. Vulcri SRL.

Art. 2. Se aprobă prețul de 26.440 Euro, valoare ce nu include TVA, pentru vânzarea suprafeței de 3.577 mp. teren identificat cu nr. cadastral 164183 înscris în CF 164183 Oradea.

Art. 3. Se mandatează SC Eurobusiness Parc Oradea SRL și Administrația Imobiliară Oradea, prin reprezentanții lor legali, pentru întocmirea și semnarea Contractului de vânzare-cumpărare a suprafeței de 3.577 mp teren identificat, cu nr. cadastral 164183 înscris în CF 164183 Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea .

Art. 4. Concomitent cu semnarea contractului de vânzare - cumpărare, S.C. Vulcri SRL va semna contractul de administrare cu SC Eurobusiness Parc Oradea SRL .

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

 • •  SCEUROBUSINESS PARC ORADEA SRL

 • •   S.C. Vulcri SRL, prin grija SC Eurobusiness Parc

  Oradea, 31 iulie

  Nr. 539


  2013


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.