Hotărârea nr. 537/2013

privind modificarea art. 5 şi actualizarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 162/2013, pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului şi racorduri”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea art. 5 și actualizarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 162/28.02.2013, pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului și racorduri“

Analizând Raportul de specialitate nr. 14983/29.07.2013 întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării art. 5 și actualizarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 162/28.02.2013, pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică : “Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului și racorduri“.

Prin Anexa nr. 2 la hotărâre s-a aprobat lista cuprinzând proprietarii afectați de coridorul de expropriere și valoarea individuală a despăgubirilor acordate persoanelor expropriate.

În suma totală de 1.631.920 lei aprobată la art. 5 din hotărâre pentru a fi alocată de la bugetul local al Municipiului pentru suprafața de teren expropriată în vederea realizării lucrării de utilitate publică mai sus menționată, nu s-a cuprins suma de 234.310 lei, aferentă suprafeței de 2.322 mp. teren identificat cu nr. cadastral 174929 Oradea, proprietatea d-lui Mihuț Andrei, înscrisă la poziția 1 în Anexa nr. 2.

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale; documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritătile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) lit. c), alin. (4), lit. a), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.I. Se modifică art. 5 din Hotărârea Consiliului Local 162/28.02.2013, care va avea următorul cuprins :

”Art.5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 1.866.230 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din anexa 2 la prezenta hotărâre pentru suprafața totală de 18.372 mp teren supus exproprierii.

Art.II. Se actualizează Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local 162/28.02.2013 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

- Biroul Cadastru

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • -    Proprietarii afectați, prin grija Serviciului Terenuri

  • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș Oradea, 31 iulie 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 537


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 537/2013


Administrația Imobiliara Oradea

LISTA

Actualizată, cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului și racorduri", proprietarii acestora și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr.

crt.

Numele și prenumele / Denumirea proprietarului

Nr. topo / cadastral

Nr. C.F.

Suprafata din CF - mp -

Suprafața afectată -mp-

Suprafața rămasă neexpropriată -mp-

Valoarea despăgubirii

- Lei -

1.

Mihuț Andrei

174929

174929 Oradea

2.741

2.322

419

234.310

2.

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

4940

3224 Oradea

27.600

325

27.275

29.960

3.

Ile Radu Gabriel și Ile Corina

4092

177850 Oradea

10.000

2.336

7.664

235.710

4

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

2955

169171 Oradea

9.600

1.749

7.851

176.490

5

Boldis Lucian Alin, Boldis Mihaela Daiana, Bonica Cosmin Ioan

13795

166724 Oradea

788

788

0

89.890

6

Dume Florian Gabriel si Dume Simona

13794

164776 Oradea

641

105

536

8.290

7

Tise Gheorghe

7915

172218 Oradea

4.344

96

4.248

7.590

8

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

4668

4700 Oradea

8.632

1.056

7.576

120.470

9

Sabau Dacian Ilie Calin

171634

171634 Oradea

3.262

46

3.216

3.640

10

Banoi Teodor Grigore, Banoi Simona Elena, Lupu Anisoara

2584

167427 Oradea

2.900

21

2.879

1.670

11

SC Comarlon SRL

18216

166957 Oradea

26.821

365

26.456

33.650

12

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

5017

4442 Oradea

5.000

1.882

3.118

189.910

13

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

5018

4443 Oradea

5.000

1.852

3.148

186.890

14

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

8687

ndf 6512 Oradea

7.850

2.821

5.029

284.630

15

SC Jolck Imobiliare SRL Oradea

8697

ndf 6512 Oradea

7.850

2.608

5.242

263.130

TOTAL

123.029

18.372

104.657

1.866.230