Hotărârea nr. 536/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 747 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul tehnic „Iosif Vulcan”, situat în Oradea str. Iuliu Maniu nr. 46.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 747 mp și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul tehnic „Iosif Vulcan”, situat în Oradea str. Iuliu Maniu , nr. 46.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14987 din 29.07.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a terenului cu suprafața de 747 mp teren si înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul Tehnic „Iosif Vulcan”, situat în Oradea str. Iuliu Maniu, nr. 46.

Conform poziției nr. 7206 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea Inventarului Domeniului Public al Municipiului Oradea, Colegiul Tehnic „Iosif Vulcan” Oradea cu terenul aferent aparține proprietății publice a Municipiului Oradea.

În conformitate cu schița cadastrală, imobilul Colegiul tehnic „Iosif Vulcan” se compune din suprafața de 747 mp teren ce se dezlipește din nr. topo 2435 și 2436 și un corp de clădire C1 cu suprafața construită la sol de 329 mp.

In baza inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002

Având în vedere art. 36 (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind fondul funciar,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5), lit. „a”, și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 747 mp. astfel:

XNr. Topo din

care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CFîncareesteînscris

Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații

2435

216 Oradea

531

531

Terenul și construcția

2436

225

216

proprietatea publică a Municipiului Oradea

Total

747

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren cu construcții - în suprafată de 747 mp aflat în proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația de teren public - Colegiul Tehnic „losif Vulcan” situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr.46

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002 cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

-   Serviciul Delegare Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

-   Serviciul Financiar-Contabil

-   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 536