Hotărârea nr. 535/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 133 mp teren situat în mun. Oradea, str. Feldioarei nr. 12 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 133 mp teren în favoarea d-nelor Budurean Maria, Dumbravă Adina Florentina şi Oros Ioana – Mihaela.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 133 mp teren situat în mun. Oradea, str. Feldioarei nr. 12 și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 133 mp teren în favoarea d-nelor Budurean Maria, Dumbravă Adina - Florentina și Oros Ioana - Mihaela

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14986 din 29.07.2013, întocmit Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea vânzării suprafeței de 133 mp teren alipit proprietății doamnelor Budurean Maria, Dumbravă Adina - Florentina și Oros Ioana - Mihaela situat în municipiul Oradea, str. Feldioarei nr. 12, ce reprezintă în fapt teren îngrădit în curtea acestora.

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5), lit. „b”, art. 45 alin.(3) și art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei coli de carte funciară pentru suprafața de 1014 mp teren cu nr. topo. 9209 din teritoriul cadastral Oradea, identificat cu adeverința OCPI Bihor nr. 17327 din 23.03.2011, reprezentând teren proprietatea publică a municipiului Oradea având categoria de folosință drum.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 133 mp, astfel

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Adeverința

OCPI Bihor

Nr.

Suprafața nr. topo

- mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituieîn nr. cadastral - mp -

Mențiuni

9209

17327 din

23.03.2011

1014

133

Municipiul Oradea - teren proprietate privată

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschic

erea unei noi coli de carte funciară


pentru înscrierea nr. cadastral al imobilului identificat la art. 2 din prezenta hotărâre, ca proprietate privată a Municipiului

Oradea.

Art.4. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 133 mp teren identificat la art. 2 din prezenta hotărâre, în favoarea doamnelor Budurean Maria, Dumbravă Adina - Florentina și Oros Ioana - Mihaela, în concordanță cu cotele de proprietate deținute de fiecare conform CF 164209 - Oradea, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art. 5. Prețul convenit între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art. 4 va fi supus aprobării

Consiliului Local.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Biroul Achiziții Publice

  • •  OCPI

Doamnele: Budurean Maria, Dumbravă Adina - Florentina și Oros Ioana - Mihaela, prin grija A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș

Oradea, 31 iulie 2013                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 535                                                                   SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.