Hotărârea nr. 534/2013

privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea str. Coriolan Hora FN identificat cu nr. cad. 179459 compus din suprafaţa de 3.871 mp teren proprietate a Statului Român pe care sunt amplasate şapte construcţii aflate în proprietatea SC Agora Agroind SRL.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului situat în Oradea Str. Coriolan Hora FN identificat cu nr. cadastral 179459 compus din suprafața de 3.871 mp teren proprietate a Statului Român pe care sunt amplasate șapte construcții aflate în proprietatea SC Agora Agroind SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14988 din data de 29.07.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea Str. Coriolan Hora FN identificat cu nr. cadastral 179459 compus din suprafața de 3.871 mp teren proprietate a Statului Român pe care sunt amplasate șapte construcții aflate în proprietara SC Agora Agroind SRL,

Luând în considerare planul de amplasament întocmit de dl. topograf Ianoși Gheorghe pentru identificarea imobilului din Oradea, Str. Coriolan Hora FN, compus din suprafața 3.871 mp proprietate privată a Statului Român și construcții: C1= Centrală termică cu SC=69mp, C2= Anexa - PSI SC=5mp, C3= Sala de cazane cu SC=7 mp și C4= Atelier mecanic SC=709mp, C5= Anexa - Rampă SC=26mp, C2= Anexa - Bazin de apă SC=295mp și C7= Cămin de nefamiliști SC=232mp deținute în proprietate de S.C. Agora Agroind S.R.L. și adresa Agenției Domeniului Statului - Reprezentanța Teritorială Bihor nr. 164/25.06.2013;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară ,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t â r â ș t e:

Art.1. Se avizează Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 179459 astfel:

Nr.

cadastral

Nr. topo din care se constituie

nr. cadastral

Nr. C.F în care este înscris nr. topo.

Suprafața nr. topo

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie în noul nr. cadastral -mp-

Obs.

179459

1662/55

CF el. 55111

Santandrei

(CF vechi 2299

Santandrei)

16206

3.871

Terenul proprietate privată a Statului Român Construcțiile - proprietate a SC Agora Agroind SRL

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr. cadastral 179459 constituit conform art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 3.871 mp proprietate privată a Statului Român și construcții: C1= Centrală termică cu SC=69mp, C2= Anexa - PSI SC=5mp, C3= Sala de cazane cu SC=7 mp și C4= Atelier mecanic SC=709mp, C5= Anexa - Rampă SC=26mp, C2= Anexa - Bazin de apă SC=295mp și C7= Cămin de nefamiliști SC=232mp deținute în proprietate de SC Agora Agroind SRL.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •    Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică - Impunere Persoane Juridice

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   OCPI Bihor,

 • •   SCAgora Agroind SRL prin grijaServiciului Terenuri din cadrul A.I.O.

 • •   Agenția Domeniului Statului - Reprezentanța Teritorială Bihor prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 534

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”,