Hotărârea nr. 531/2013

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 1.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 8349 înscris în CF 168108 Oradea, situat în Oradea, str. Făcliei FN, fără acces direct la drumul public, proprietatea privată a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței de 1.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 8349 înscris în CF 168108 Oradea, situat în Oradea, str. Făcliei FN, fără acces direct la drumul public, proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14901/29.07.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a suprafeței de 1.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 8349 înscris în CF 168108 Oradea, situat în Oradea, str. Făcliei FN .

Terenul care face obiectul licitației se află pe str. Făcliei, pe partea dreaptă, vis-a-vis de Mănăstirea „Sfintei Cruci” pe malul râului Crișul Repede.

Conform CF 168108 Oradea terenul identificat cu nr. cadastral 8349 este înscris în proprietatea Municipiului Oradea cu titlu de ieșire din indiviziune.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 1.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 8349 înscris în CF 168108 Oradea, proprietate privată a Municipiul Oradea, fără acces la drumul public.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare întocmit de SC IT Business Management SRL în vederea stabilirii prețului de piață al terenului menționat la art.1, care va face obiectul licitației .

Art.3. Se aprobă organizarea licitației publice și a caietului de sarcini - anexa 1 la prezenta hotărâre - pentru vânzarea suprafeței de 1.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 8349 înscris în CF 168108 Oradea, situat în Oradea, str. Făcliei FN, proprietate privată a Municipiul Oradea.

Art.4. Se aprobă prețul de pornire al licitației de 20,00 Euro/mp fără TVA.

Art.5. Contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute în Caietul de sarcini privind drepturile și obligațiile părților contractante.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Serviciul Achiziții Publice .

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Serviciul Achiziții Publice

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

- Oficiul de Cadastru

- Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 531

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ,,pentru” și 1 vot „abținere”