Hotărârea nr. 530/2013

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 15.053 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 15.053 mp teren, cu destinaţia de „drum” situat în Oradea cartierul Bălcescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 15.053 mp și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 15.053 mp. teren, cu destinația ”drum” situat în Oradea cartierul Bălcescu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14877 din 29.07.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor pentru suprafața de 15.053 mp teren cu destinația ”drum” aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament imobilul având suprafața măsurată de 15.053 mp teren, se constituie din teren aflat în proprietatea publică Municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile art. 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată,

Ținând seama de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. „a”, și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă deschiderea a trei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea suprafeței de 3.875 mp teren compusă din suprafața de 1137 mp identificată cu nr. topo 1452, din suprafața de 1895 mp cu nr. topo 1444 și suprafața de 824 mp cu nr. topo 1448 din teritoriul cadastral Oradea, identificate cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 24889 și 24408/2013, reprezentând ”drum” proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 15.053 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

C.F.(sau nr. Adev.

O.C.P.I.) în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

1452

Adev. O.C.P.I. Bihor nr. 24408/2013

1137

728

1444

Adev. O.C.P.I. Bihor nr. 24889/2013

1895

1895

1448

Adev. O.C.P.I. Bihor nr. 24889/2013

824

824

1447

C.F. 2639 Santandrei

2033

2033

1466

128102

6363

1438/2

CF 10655 Santandrei

43348

3210

TOTAL

15053

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru imobilul cu suprafața de 15.053 mp teren, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând „drum” situat în Oradea, cartierul Bălcescu.

Art. 4. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul reprezentând ”drum”, identificat prin Planul de amplasament și delimitare aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

 • •  Serviciul Cadastru

 • •  Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   d-l Mihuț Adrian, prin grija Serviciului Terenuri

  Oradea, 31 iulie 2013

  Nr. 530


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila