Hotărârea nr. 526/2013

modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 156/28.02.2013, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 602 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 602/5847 mp teren situat în Oradea, str. Cap. Gh. Muşat, nr. 8/B în favoarea d-lui Scorţe Gheorghe şi soţia Scorţe Gabriela Claudia.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 28. 02. 2013, privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 602 mp și darea acordului de principiu pentru vânzarea

prin negociere directă a cotei de 602/5847 mp teren situat în Oradea, Str. Cap. Gh. Mușat, nr.8 / B în favoarea d - lui Scorțe Gheorghe și soția Scorțe Gabriela Claudia

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14882 din 29.07.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 156 /28. 02. 2013, privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 602 mp și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 602 / 5847 mp teren situat în Oradea, Str. Cap. Gh. Mușat, nr. 8 / B în favoarea persoanelor menționate,

Având în vedere faptul că prin planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.156 / 28.02.2013 s-a strecurat o eroare materială, respectiv s-a trecut suprafața de 620 mp față de 602 mp cât este în realitate, se impune corectarea acestei erori, astfel că suprafața nr. cadastral nou constituit, identificată cu nr. topo. 7667, solicitată spre cumpărare de către dl. Scorțe Gheorghe și soția Scorțe Gabriela Claudia este de 602 mp,

Ținând cont de prevederile legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 / 27.10. 2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448 / 2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) si ale art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publică,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea art.1, din Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 28. 02. 2013, care vor avea următorul conținut : „Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 602 mp astfel” :

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral - mp -

Observații

7667

29146 Oradea

5847

602

Municipiul Oradea asupra cotei de 602/5847 mp teren proprietate privată

TOTAL

602

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria


Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea;

  • -   Serviciul Terenuri;

- Serviciul Financiar Contabil;

- Scorțe Gheorghe și Scorțe Gabriela, prin grija Serviciului Trenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 526

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.