Hotărârea nr. 524/2013

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 248 mp teren situat în Oradea str. Gheorghe Doja, nr. 190 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 248 mp teren înscris în CF 82530 Oradea, identificat cu nr. topo 6529, în favoarea d-lor Porcar Dumitru şi soţia Porcar Maria.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 248 mp teren situat în Oradea str. Gheorghe Doja, nr.190 și darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de suprafeței de 248 mp teren înscris în CF 82530 Oradea, identificat cu nr.topo.6529, în favoarea d-lor Porcar Dumitru și soția Porcar Maria.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14899 din 29.07.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 248 mp teren situat în Oradea Str. Gh. Doja, nr.190 și obținerea acordului de principiu a Consiliului Local al Municipiului Oradea, pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 248 mp teren în favoarea d-lor Porcar Dumitru și soția Porcar Maria,

Ținând cont de prevederile legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. b) ale art. 45 alin. (3) și ale art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 248 mp.

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo

- mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral - mp -

Observații

6529

82530 Oradea

4592

248

Teren proprietatea Municipiul Oradea

TOTAL

248

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară și înscrierea nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta


hotărâre în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 248 mp din nr. cadastral nou constituit, în favoarea d-lor Porcar Dumitru și Porcar Maria, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorii terenului menționat la art. 2, va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Primarul Municipiului Oradea;

o Instituția Prefectului Județului Bihor;

o Administrația Imobiliară Oradea;

o Serviciul Terenuri;

o Serviciul Financiar Contabil;

o Porcar Dumitru și Porcar Maria, prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 524

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.