Hotărârea nr. 521/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Ferche Ionel şi soţia Ferche Valentina Olimpia reprezentând suprafaţa de 70 mp teren identificat cu nr. cad. 172062 înscris în C.F. 172062 Oradea situate în Oradea str. Bunyitai Vince, cu destinaţia de „drum public”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Ferche Ionel și soția Ferche Valentina Olimpia reprezentând suprafața de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 172062 înscris în C.F. 172062 Oradea, situate în Oradea str. Bunyitai Vince, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14612 / 25.07.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune Consiliul Local al Municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 172062 înscris in C.F. 172062 Oradea, situat în Oradea str. Caișilor, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 2784 / 28.06.2013 domnul Ferche Ionel și soția Ferche Valentina Olimpia, donează Municipiului Oradea suprafața de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 172062 înscris în C.F. 172062 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Ferche Ionel și soția Ferche Valentina Olimpia reprezentând suprafața de 70 mp. teren identificat cu nr. cadastral 172062 înscris in C.F. 172062 Oradea, situat în Oradea str. Bunyitai Vince, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public” .

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •   Instituția Arhitectului Șef;

 • •   Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •   Direcția Tehnica - P.M.O;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea;

 • •   Serviciul Terenuri;

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

 • •   Domnul Ferche Ionel și soția Ferche Valentina Olimpia, prin grija Serviciului Terenuri,

 • •  Compania de Apă Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

Oradea, 31 iulie 2013                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 521                                                                   SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.