Hotărârea nr. 520/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Brie Mircea şi soţia Brie Simona reprezentând suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 178828 înscris în CF 178828 Oradea, respectiv suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 178775 înscris în C.F. 178775 Oradea situate în Oradea str. Apateului, cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Brie Mircea și soția Brie Simona reprezentând suprafața de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178828 înscris in C.F. 178828 Oradea, respectiv suprafața de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 178775 înscris in C.F. 178775 Oradea situate în Oradea str. Apateului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14609/ 25.07.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178828 înscris in C.F. 178828 Oradea, respectiv suprafața de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 178775 înscris in C.F. 178775 Oradea situate în Oradea str. Apateului, cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.702/24.05.2013 d-l Brie Mircea și soția Brie Simona, donează Municipiului Oradea suprafața de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178828 înscris in C.F. 178828 Oradea, respectiv suprafața de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 178775 înscris in C.F. 178775 Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Brie Mircea și soția Brie Simona reprezentând suprafața de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178828 înscris in C.F. 178828 Oradea, respectiv suprafața de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 178775 înscris in C.F. 178775 Oradea, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public” .

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •   Direcția Tehnica

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   D-l Brie Mircea și soția Brie Simona, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 520

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.