Hotărârea nr. 519/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Filip Ciprian Sorin şi soţia Filip Ioana Gianina reprezentând suprafaţa de 76 mp teren identificat cu nr. cad. 178869 înscris în C.F. 178869 Oradea, situat în Oradea str. Caişilor, cu destinaţia de „drum public”.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de dl. Filip Ciprian Sorin și soția Filip Ioana Gianina reprezentând suprafața de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178869 înscris in C.F. 178869 Oradea, situate în Oradea str.

Caișilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14613/25.07.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178869 înscris ]n C.F. 178869 Oradea, situat în Oradea str. Caișilor, cu destinația de “drum public”.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.555/28.05.2012 d-l Filip Ciprian Sorin și soția Filip Ioana Gianina, donează Municipiului Oradea suprafața de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178869 înscris in C.F. 178869 Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Filip Ciprian Sorin și soția Filip Ioana Gianina reprezentând suprafața de 76 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178869 înscris in C.F. 178869 Oradea, situat în Oradea str. Caișilor, cu destinația de “drum public”, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public” .

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   d-l Filip Ciprian Sorin și soția Filip Ioana Gianina, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

Oradea, 31 iulie 2013                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 519                                                                   SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.