Hotărârea nr. 518/2013

pentru aprobarea modificării Regulamentului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării Regulamentului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 158630 / 17.07.2013 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 8, alin (2) lit. h, art. 23, alin (4) și art. 29, alin (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

Ținând seama de art. 8 lit. i, art. 9, lit. c din Legea nr. 325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică,

În temeiul prevederilor Ordinul nr. 91/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică,

Ținând cont de H.C.L. nr. 866/2010 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit. a) pct.14 și art.45 alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea “Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică și apă caldă de consum pentru municipiul ORADEA” aprobat prin HCL 866 din 21 decembrie 2010, după cum urmează:

Art. 3 se modifică prin adăugarea unui nou paragraf (2) și va avea următorul conținut:

 • (1) Infrastructura tehnico-edilitară specifică, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Oradea, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Oradea, este alcătuită dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare, destinată producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe raza teritorială a municipiului Oradea, care cuprinde:

 • a) centrale termice și/sau centrale electrice în cogenerare;

 • b) rețele de transport;

 • c) puncte termice/stații termice;

 • d) rețele de distribuție;

 • e) construcții și instalații auxiliare;

 • f) branșamente, până la punctele de delimitare/separare;

 • g) sisteme de măsură, control și automatizare.

 • (2) Pe teritoriul municipiului Oradea există 2 tipuri de zone unitare în ceea ce privește asigurarea cu energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum, care sunt delimitate potrivit hotărârii Consiliului Local Oradea, astfel:

 • A. Zona unitară de încălzire A în care alimentarea cu energie termică se realizează exclusiv în sistem centralizat, constituie arealul geografic conturat de schema constructivă a ansamblului instalațiilor, echipamentelor și construcțiilor legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, fiind delimitat faptic de rețelele termice de transport și distribuție primare și secundare, incluzând în acest areal și totalitatea punctelor termice și a imobilelor alimentate de la SACET.

Anexa care menționează concret delimitarea și componența zonei unitare de încălzire A, în care străzile incluse, pe care există rețele termice ce fac parte din SACET, sunt trecute în ordine alfabetică, având menționat totodată tipul de retea de transport sau de distribuție la care este executat branșamentul termic al imobilelor, devine anexa V la Regulament;

În cadrul zonei unitare A, pot apărea excepții în care alimentarea unor imobile devine imposibilă din punct de vedere tehnico-economic și juridic, în cazul când rețelele și/sau terenurile prin care trec rețelele termice sunt proprietate privată, ceea ce împiedică reabilitarea și exploatarea rețelelor, situație în care alimentarea unor imobile devine imposibilă din punct de vedere tehnico-economic și juridic;

Excepție privind obligativitatea racordării la sistemul centralizat o constituie și cazul imobilelor situate în zona unitară A care nu au fost niciodată racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

 • B. Zona unitară de încălzire B în care asigurarea cu energie termică se realizează prin alte sisteme, inclusiv individuale de producere a energiei termice utilizând orice fel de combustibil sau energie primară, care cuprinde toate străzile și tronsoanele de străzi care nu sunt incluse în zona unitară A.

În această zonă vor fi considerate și imobilele situate în arealul zonei A, care nu sunt branșate la sistemul centralizat și pentru care din punct de vedere tehnico-economic se consideră că nu este posibilă sau eficientă branșarea acestora. Imobilele situate în zona B, care ulterior adoptării prezentei hotărâri se vor branșa la SACET vor fi incluse în cadrul zonei unitare de încălzire A.

Art. 190 se modifică prin completarea cu litera j) care va avea următorul conținut:

Furnizorul are ca obligații:

 • a) să răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potențial utilizator. Oferta va ține cont și de acordul de furnizare de energie termică a producătorului;

 • b) să asigure alimentarea cu energie termică a utilizatorilor, în condițiile în care aceștia se află pe raza teritorial-administrativă stabilită de autoritatea administrației publice locale ca zonă unitară de încălzire, să fie racordat la SACET și să se încadreze în prevederile contractului de furnizare;

 • c) să asigure măsurarea energiei termice vândute utilizatorilor și să o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic și categoriei de utilizator;

 • d) să emită utilizatorilor facturi pentru energia termică consumată, în care să fie specificate locul de consum, cantitatea de energie termică consumată, cantitatea de energie termică facturată, tariful aprobat, baza legală a tarifului, suma totală de plată, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente și soldul acestora, soldul facturilor neachitate și celelalte elemente stabilite de legislația în vigoare. În cazul în care se stabilește facturarea energiei termice în tranșe egale lunare, conform prevederilor legale în vigoare, în facturile emise de furnizori se va trece și energia termică efectiv consumată în luna curentă și cantitatea totală de energie termică furnizată și neachitată. Pentru penalitățile curente furnizorul va emite factură distinctă. Pentru debitele restante la facturi și penalitățile de întârziere utilizatorii vor fi înștiințați prin anexă la factură denumită Situație financiară la data de

 • e) să analizeze sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;

 • f) să instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamațiile făcute la adresa sa de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;

 • g) să asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termică la parametrii presiune, temperatură și debite prevăzuți în prezentul regulament și/sau în contract, cu excepția situațiilor în care utilizatorii nu se încadrează în valorile-limită stabilite prin contract privind parametrii agentului termic returnat. Limitele maxime de variație ale parametrilor presiune, temperatură și debite pe care furnizorul trebuie să le asigure sunt cei prevăzuți în prezentul regulament și/sau se stabilesc de comun acord între utilizatori, alții decât cei de tip urban, și furnizor;

 • h) să furnizeze energia termică la gradul de asigurare stabilit prin contract și în condițiile de licențiere;

 • i) să despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termică care depășesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h).

 • j) Operatorul serviciului de transport, distribuție și furnizare are obligația de a elabora și propune spre aprobare Consiliului Local, procedura tehnico-economică referitoare la branșarea la sistemul centralizat de termoficare a imobilelor situate în zona unitară de încălzire A, în termen de 60 de zile de la data aprobării de către Consiliul Local Oradea a prezentei hotărâri.

Art. 241 se modifică prin completarea cu paragraful (3) care va avea următorul conținut:

 • (1) Soluția de alimentare cu energie termică se stabilește de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluția stabilită se precizează în avizul de racordare.

 • (2) Soluția precizată este obligatorie în proiectare, execuție și exploatare. Pentru marii consumatori, această soluție trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termică în situații de indisponibilități în instalații.

 • (3) În cazul construcțiilor unor noi imobile, operatorul serviciului de transport, distribuție și furnizare agent termic prin SACET, va emite avizele privind soluția de asigurare cu energie termică a imobilelor, solicitate prin Certificatele de Urbanism

Art. 294 se modifică paragraful (1) care va avea următorul conținut:

 • (1) a) Furnizarea energiei termice se face numai pe bază de contract încheiat între furnizor și utilizator, între producător și operatorul serviciului, precum și între utilizator și subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte. Utilizatorul este proprietarul imobilului racordat la rețeaua de termoficare, fiind singurul cu care se poate încheia contractul de furnizare a energiei termice.

b) După caz, în situațiile în care părțile semnatare consideră util, la redactarea și semnarea contractului, la proprietar pot fi menționați atât proprietarul cât și chiriașul, inclusiv menționarea unor drepturi și obligații specifice, propuse și acceptate de părți.

 • (2) Contractele încheiate în condițiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru.

 • (3) Consumul de energie termică fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, și se pedepsește conform legilor în vigoare.

 • (4) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care dorește modificarea consumului se face numai după obținerea acordului de furnizare a energiei termice potrivit reglementărilor în vigoare și după prezentarea dosarului instalației, conform prevederilor art. 243 din prezentul regulament.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Instituția Arhitectului Șef, operatorul SACET.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -   Operatorul SACET prin grija Direcției Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 518


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila