Hotărârea nr. 513/2013

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 iunie 2013

Având în vedere prevederile art. 42 alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului

Local al municipiului Oradea din data de 20.06.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 iulie 2013

Nr. 513