Hotărârea nr. 510/2013

privind modificarea anexei nr. 3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică pentru Municipiul Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 866/2010

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică pentru

Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 866/2010

Analizând raportul de specialitate nr. 163099/23.07.2013, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea anexei nr. 3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică pentru Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 866/2010,

Luând în considerare HCL nr. 866/2010 prin care s-a aprobat Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică pentru Municipiul Oradea care cuprinde în anexa nr. 3 și indicatorii de performanță pe care trebuie să-i respecte operatorii pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 91/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică pentru Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 866/2010 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Electrocentrale Oradea SA și SC Termoficare Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  SC Electrocentrale Oradea SA

- SC Termoficare Oradea SA

  • -  Direcția Economică

  • -   Direcția Tehnică

  • -  ADI Termoregio

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 25 iulie 2013

Nr. 510

ANEXA 3 la regulament

Indicatori de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică

Nr.

Indicatorul de performanță

Nivelul propus al indicatorului

Termenul de conformare

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branșament sau pentru modificarea racordului / branșamentului existent

Abur

90% din solicitări

Anul 1

2

Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branșament sau pentru modificarea racordului / branșamentului existent

Apă fierbinte

90% din solicitări

Anul 1

2

Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branșament sau pentru modificarea racordului / branșamentului existent

Apă caldă de consum

90% din solicitări

Anul 1

3

Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branșament sau pentru modificarea racordului / branșamentului existent

Utilizator de tip industrial

90% din solicitări

Anul 1

4

Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/branșament sau pentru modificarea racordului / branșamentului existent

Utilizator de tip urban

90% din solicitări

Anul 1

5

Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de:

15 zile calendaris tice

90% din solicitări

Anul 3

6

Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de:

30 zile calendaris tice

80% din solicitări

Anul 1

7

Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului până la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de:

60 zile calendaris tice

10% din solicitări

Anul 1

8

Numărul de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale

185 întreruperi

Anul 1

9

Numărul de utilizatori afectați de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori

Utilizator de tip industrial

50% utilizatori

Anul 1

10

Numărul de utilizatori afectați de întreruperi neprogramate, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori

Utilizator de tip urban

30% utilizatori

Anul 1

11

Numărul de întreruperi accidentale

150 întreruperi

Anul 4

12

Numărul de utilizatori afectați de întreruperi accidentale, pe tipuri de utilizatori

Utilizator de tip industrial

50% utilizatori

Anul 4

13

Numărul de utilizatori afectați de întreruperi accidentale, pe tipuri de utilizatori

Utilizator de tip urban

30% utilizatori

Anul 4

14

Durata medie a întreruperilor accidentale

Utilizator de tip industrial

48 ore

Anul 4

Nr.

Indicatorul de performanță

Nivelul propus al indicatorului

Termenul de conformare

(1)

(2)

(3)

(4)

15

Durata medie a întreruperilor accidentale

Utilizator de tip urban

48 ore

Anul 4

16

Numărul întreruperilor programate

5 opriri programate pe an pe client

Anul 1

17

Durata medie a întreruperilor programate

6 zile

Anul 3

18

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate

Utilizator de tip industrial

Maxim 50% din utilizatori afectați în același timp

Anul 3

19

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate

Utilizator de tip urban

Maxim 25% din utilizatori afectați în același timp

Anul 3

20

Numărul de întreruperi cu durata programată depășită

max. 1 întrerupere

Anul 3

21

Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice (debit, presiune, temperatură)

Utilizator de tip industrial

0 reclamații

Anul 2

22

Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice (debit, presiune, temperatură)

Utilizator de tip urban

150 reclamații

Anul 2

23

Numărul de întreruperi care s-au dovedit a fi din vina operatorului

<5% întreruperi

Anul 3

24

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatura, de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului

Apă fierbinte

5 intervale

Anul 4

25

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatura, de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului

Apă caldă de consum

5 intervale

Anul 4

26

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatura, de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului

Apă fierbinte

24 ore

Anul 4

27

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatura, de valoare mai mică decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului

Apă caldă de consum

24 ore

Anul 4

28

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatura, de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului

Apă fierbinte

1 interval

Anul 4

29

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatura, de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina

Apă caldă de consum

1 interval

Anul 4

Nr.

Indicatorul de performanță

Nivelul propus al indicatorului

Termenul de conformare

(1)

(2)

(3)

(4)

operatorului

30

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatura, de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului

Apă fierbinte

24 ore

Anul 4

31

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune,temperatura,devaloaremaimare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului

Apă caldă de consum

24 ore

Anul 4

32

Numărul de ore de funcționare a rețelelor termice cu agent termic impurificat din vina operatorului

Apă fierbinte

8 ore

Anul 4

33

Numărul de ore de funcționare a rețelelor termice cu agent termic impurificat din vina operatorului

Apă caldă de consum

8 ore

Anul 4

34

Numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate

5% din reclamații

Anul 1

35

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor prevăzute prin licență

0 sesizări justificate

Anul 2

36

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele efectuate de către autoritatea competentă și modul de soluționare

0 încălcări nesoluționate în termenul și modalitatea impuse de autoritatea competentă

Anul 2

Nr. crt.

Indicator de performanță

UM

2013

2014

2015

1

Gradul de continuitate in asigurarea serviciului

%

97,7

97,9

98

2

Pierderi de energie termică in reteaua de transport si distributie

%

36,74

34,80

30,50

1. Gradul de continuitate in asigurarea serviciului se calculeaza ca raport dintre numarul orelor efective de functionare al serviciului public de alimentare cu energie termica in perioada sezonului rece si numarul orelor necesare de functionare in perioada sezonului rece, in regim de functionare non-stop.

Indicatorii de performanță menționați pot fi realizați numai in conditiile finalizarii proiectului ce vizeaza ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2013-2028 in scopul conformării la legislatia de mediu si creșterii eficientei energetice”.