Hotărârea nr. 507/2013

privind aprobarea organigramei pentru ADMINISTRAŢIA SOCIALA COMUNITARĂ ORADEA, a organigramei pentru CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi EDUCAŢIE TIMPURIE şi a statului de funcţii pentru ADMINISTRAŢIA SOCIALA COMUNITARĂ ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei pentru ADMINISTRAȚIA SOCIALA COMUNITARĂ ORADEA, a organigramei pentru CENTRUL de ÎNGRIJIRE și EDUCAȚIE TIMPURIE și a statului de funcții pentru ADMINISTRAȚIA SOCIALA COMUNITARĂ ORADEA

Analizând raportul de specialitate nr. 216560 / 05.07.2013 întocmit de Administrația Sociala Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei pentru Administrația Sociala Comunitara Oradea, a organigramei pentru Centrul de Îngrijire si Educație Timpurie și a statului de funcții pentru Administrația Sociala Comunitara Oradea;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 188 / 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

În baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata;

Luând în considerare prevederile Legii - cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare;

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 215993 / 28.06.2013 privind propunerea de modificare a organigramei și a numărului de posturi ale Administrația Sociala Comunitară Oradea precum și AVIZUL nr. 217086 / 11.07.2013 emis de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă organigrama pentru ADMINISTRAȚIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA - conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă organigrama pentru CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE - conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă statul de funcții pentru ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA - conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Sociala Comunitară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Administrația Sociala Comunitara Oradea

 • •   A.N.F.P. BUCURESTI prin grija A.S.C.O.

  Oradea, 25 iulie 2013

  Nr. 507


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Sociala Comunitară Oradea

|Comp Resurse Umane - Salarizare

Str. Primăriei, nr. 42

410 209, Oradea

Tel. +40 0259 441 677

Fax. +40 0259-441 67S

E-maik asco@rdBor.ro


ANEXA nr.3

STAT DE FUNCȚII

și număr de posturi al Administrației Sociale Comunitare Oradea

Funcții publice - Legea 188/1999 (r2) modif. si actualizata; L 283/2011

Nr. crt.

Funcția publică

Nivel studii

Grad profesional

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Director general, grad salarizare II

S

1

2

Director general adjunct, grad salarizare II

S

2

3

Șef serviciu, grad salarizare II

S

5

Total funcții publice de conducere

8

Funcții publice de execuție

4

Consilier

S

superior

19

5

Consilier

S

principal

24

6

Consilier

S

asistent

16

7

Referent

M

superior

2

Total funcții publice de execuție

61

Total funcții publice

69

Posturi contractuale

Nr. crt.

Funcția

Nivel

Studii

Grad profesional

Nr.posturi total

Nr.post. executie

Nr.post. deservir e

1

Sef centru

S

II

1

2

Coordonator Cresa

S/PL/M

13

3

Inspector de specialitate

S

IA

1

1

4

Inspector de specialitate

S

I

3

3

5

Inspector de specialitate

S

II

3

3

6

Referent

M

IA

1

1

8

Educator

S/PL/M

19

19

10

Medic

S

1

1

11

Medic specialist

S

6

6

12

Medic Primar

S

11

11

13

Medic stomatolog

S

3

3

14

Medic dentist

S

1

1

15

Medic Primar stomatolog

S

2

2

17

Psiholog Practicant

S

1

1

19

Asistent medical principal

SSD/PL

41

41

20

Asistent Medical

S/SSD/PL

14

14

21

Infirmiera

79

79

22

Ingrijitoare

20

20

23

Muncitor calificat I

3

3

24

Muncitor calificat II

1

1

25

Sofer I

4

4

26

Sora medicala Principala

M

1

1

27

Asistent medical comunitar

PL

1

1

28

Mediator sanitar

M

1

1

Total posturi contractuale

231

110

107


PLUS posturi contractuale:

ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV 270 POSTURI


TOTAL

CONDUCERE

EXEC.

DESERV.

Functii Publice

69

8

61

Posturi contractuale

231

14

110

107

Asistenti personali

270

270

570

22

171

377


DIRECTOR GENERAL Arina Mos


DIRECTOR GENERAL ADJ. Ioana Mihaela Florea


Consilier

Andreea Tenghea


2 atee dumnea.’oasra persan ae suni prelucrate te Adnnnsra|a Socaa CamurrtarJ Ora tea pothfl noftcan Ajirteț Națanae te Suprareghere a Za» ar cu Caracter Persana nr. 17780, ti conformitate cu _egea nr. 677.2001, inscopu titepiflr atuuțKr legale te protecțe ș 3&stenp soaaa. Datele ca 1 dezvMe unor terf ti oaza unu temei ega _usftcat va putef exerata ctepiune de acces, interveni ș de opazff e ti cancfffe prevăzute de legea nr. 667'2001, pnrnr-o cerere scrt&a, semnate =• datata, tec jsa i a se 3 j ns tuțe.


www.asco-oradea.ro


DIRECTOR GENERAL                                                                CONSILIER

ARINA MOS                                                            ANDREEATENGHEAORGANIGRAMA ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA


ANEXA NR. 1


C

E

D

T

22

171

377

570

din care FUNCTII PUBLICE

8

61

0

69

din care POSTURI CONTRACTUALE:

14

110

107

|     231

din care AS. PE

RS. AI PERS. H

ANDI.

0

0

270

1 270


CONSILIUL LOCAL


PRIMAR


DIRECTOR GENERALAPROBAT,

PRIMAR


ILIE BOLOJANLEGENDA:


B POSTURI CONTRACTUALE FUNCȚII PUBLICE


DIRECTOR GENERAL

ARINA MOS
CONSILIER

ANDREEA TENGHEA


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT