Hotărârea nr. 502/2013

privind aprobarea cotei de dezvoltare şi modernizare a reţelelor de transport şi distribuţie şi a punctelor termice a S.C. Termoficare Oradea S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cotei de dezvoltare și modernizare a rețelelor de transport și distribuție și a punctelor termice a S.C. Termoficare Oradea S.A.

Analizând Raportul de specialitate nr. 150966 din 05.07.2013, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea cotei de dezvoltare și modernizare a rețelelor de transport și distribuție și a punctelor termice a S.C. Termoficare Oradea S.A. de 5%,

Ținând cont de prevederile, art. 6 din Ordinul ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare.

În baza art. 40 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Având în vedere adresa SC Termoficare Oradea SA nr. 11/05.07.2013.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 14, și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă cota de dezvoltare și modernizare a rețelelor de transport și distribuție și a punctelor termice, în procent de 5% aplicat asupra tarifelor de transport și distribuție a energiei termice.

Art.2. Cota de dezvoltare menționată la art. 1 se va aplica după avizarea de către ANRSC a noilor tarife de transport și distribuție a energiei termice.

Art.3. Orice alte prevederi contrar prezentei se abrogă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Termoficare Oradea SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •    Primarul municipiului Oradea

 • •     Instituția Prefectului județului Bihor

 • •    Direcția Economică

 • •    Direcția Tehnică

 • •    SC Termoficare Oradea SA

 • •    Comuna Sinmartin, prin grija Direcției Economice

  Oradea, 08 iulie 2013

  Nr. 502


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila