Hotărârea nr. 50/2013

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2009, Hotărârea Consiliului Local nr. 517/5009 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 268/2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2009, Hotărârea Consiliului Local nr. 517/5009

și Hotărârea Consiliului Local nr. 268/2011

Analizând raportul de specialitate nr.1558 din28.01.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/20062006 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2009, Hotărârea Consiliului Local nr. 517/5009 și Hotărârea Consiliului Local nr. 268/2011,

Luând în considerare amendamentul nr. 1755/30.01.2013 la raportul de specialitate mai sus menționat,

Având în vedere Sentința civilă a Tribunalului Bihor nr.3331/2012,

În conformitate cu prevederile art. 64 și art. 97 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, poliția rutieră/ politia locala Oradea poate dispune măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice iar ridicarea și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administrațiile publice locale,

În temeiul H.G.nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea autovehiculelor sau remorcilor oprite sau staționate neregulamentar pe drumurile publice,

In conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

In baza prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a), lit.c), lit.d), alin.(3) lit.b), alin.(4) lit.c), alin.(6) lit.a pct.13 și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.640/2006 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2009, Hotărârea Consiliului Local nr. 517/5009 și Hotărârea Consiliului Local nr. 268/2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 15 februarie 2013.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Poliția Locală Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Parcări

 • - Poliția Rutieră, prin grija Serviciul Parcări

 • - Poliția Municipiului Oradea, prin grija Serviciul Parcări

 • - Poliția Locală Oradea

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr. 50

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2013


Consiliul Local al Municipiului Oradea

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea

Se modifica si completează după cum urmează:

 • 1. Titlul Regulamentului se modifică și va avea următorul conținut:

Regulament de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice și de aplicare a măsurilor tehnico administrative de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Oradea

 • 2.  Art. 62 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.62 În parcările cu plată, pe locurile de parcare, funcționarii publici din cadrul Administrației Imobiliare Oradea-Serviciul Parcări care au atribuții de control în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului în conformitate cu O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, vor efectua control și vor aplica sancțiuni contravenționale în cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament iar agenții din cadrul Poliției Locale Oradea vor efectua control și vor aplica sancțiuni contravenționale pe locurile interzise pentru parcare și pe locurile rezervate persoanelor cu handicap.

 • 3. Art.63 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.63(1) Pe locurile interzise pentru parcare în parcările cu plată, pe locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap și în alte locuri aparținând domeniului public interzise pentru staționarea vehiculelor/remorcilor, agenții de la poliția locală pot dispune ridicarea acestora având obligația de a anunța la dispeceratul poliției rutiere și dispeceratul poliției locale datele cu privire la motivul ridicării, locul ridicării și depozitării, nr. de înmatriculare și marca.

 • (2) În locurile menționate la alin.(1) până la sosirea autospecialei de ridicare, poliția locală poate dispune masuri conform prevederilor H.G 147/1992.

 • 4. Titlul Ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale aflat după art.156 se mută după art.149 iar conținutul art.150, art.151, art.153, art.156, art.157, art.158, art.159 și art.160 va fi înlocuit.

 • 5. Art. 156.1 va deveni art. 150 care va avea următorul conținut:

Art.150 Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Parcări împreună cu Poliția Locală Oradea pot pune în aplicare prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și a H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002.

 • 6. Art. 156.2 se va transforma în art. 151 care va avea următorul conținut:

Art.151(1) Vehiculele se declară fără stăpân sau abandonate în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002.

 • (2) Listele cuprinzând vehiculele fără stăpân sau abandonate se afișează pe pagina de internet și la sediul Primăriei sau al Administrației Imobiliare Oradea.

 • (3) Trecerea, de drept, în proprietatea Municipiului Oradea și valorificarea prin vânzare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate se face prin dispoziția primarului.

 • 7. Art. 156.3 se va transforma în art.153 care va avea următorul conținut:

Art.153 Vehiculele fără stăpân și cele abandonate precum și bunurile aflate în interiorul acestora vor fi ridicate, transportate și depozitate, prin grija Administrației Imobiliare Oradea Serviciul Parcări, într-un loc amenajat în acest sens.

 • 8. După art.155 se va introduce titlul “Procedura de ridicare a vehiculelor abandonate”.

 • 9. Art. 156 va avea următorul conținut:

Art. 156 Pentru aplicarea prevederilor Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale și a HG nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, Administrația Imobiliară Oradea va colabora cu Poliția Locală Oradea pe bază de protocol.

 • 10.  Art. 157 va avea următorul conținut:

Art. 157 Protocolul arătat la art. 156 al prezentului regulament stabilește modalitățile concrete de conlucrare, modalitățile de lucru și alte forme concrete de cooperare apreciate ca fiind eficiente.

 • 11.  Art. 158 va avea următorul conținut:

Art. 158 Expresiile “vehicul fără stăpân” și “vehicul abandonat” sunt definite după cum urmează:

 • a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui deținător legal este necunoscut;

 • b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin un an, al cărui deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

 • 12.  Art. 159 va avea următorul conținut:

Art. 159(1) Pentru vehiculele în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân se va utiliza următoarea procedură:

 • a) Serviciul Parcări din cadrul Administrației Imobiliare Oradea împreună cu Poliția Locală Oradea conform protocolului încheiat, vor organiza și conduce evidența vehiculelor fără stăpân și vehiculelor abandonate pe domeniul public al municipiului Oradea.

 • b) Funcționarii publici din cadrul Serviciului Parcări care au atribuții de control în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului sau agenții de la poliția locală vor verifica în teren sesizările înregistrate și vor întocmi un proces verbal de constatare, conform modelului aprobat prin HGR nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002, și o somație pe care o va afișa pe caroseria vehiculului în vederea ridicării acestuia de pe domeniul public în termen de 10 zile.

 • d) Pentru vehiculul fără stăpân, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal al acestuia, în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare, funcționarul public din cadrul Serviciului Parcări cu atribuții de control în calitate de agent constatator împuternicit al primarului, aduce la cunostință publică caracteristicile tehnice ale vehiculului precum și locul în care a fost identificat.

Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Oradea și prin intermediul paginii de internet a administrației locale.

 • e) Pentru vehiculele fără număr de înmatriculare după expirarea termenului de 10 zile de la întocmirea procesului verbal și a somației de ridicare a vehiculului de pe domeniul public și privat al municipiului, agentul constatator va întocmi un referat motivat pentru emiterea unei dispoziții de inventariere, expertizare, ridicare, transport și depozitare a vehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat

 • f) Dispoziția primarului se va comunica funcționarului public din cadrul Serviciului Parcări cu atribuții de control în calitate de agent constatator împuternicit al primarului sau agentului de la poliția locală în vederea aplicării Legii nr.421/2002.

 • g) Prin grija agentului constatator, autovehiculul va fi transportat în locul desemnat de Consiliul Local Oradea, fiind predat pentru depozitare pe baza unui proces verbal de predare-primire.

 • h) Dacă, în urma demersurilor întreprinse vehiculul este revendicat în termen de 10 zile de la data anunțului, restituirea acestuia și a bunurilor aflate în interior se consemnează într-un proces-verbal și se poate face în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:

 • - calității de proprietar sau deținător legal al acestuia;

 • - achitării tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege;

 • - achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor legate de identificarea vehiculului fără stăpân;

 • - achitării la zi a taxei de parcare în cazul vehiculelor ridicate din parcări;

Restituirea se consemnează într-un proces verbal de predare primire încheiat între agentul constatator și deținătorul legal al vehiculului pe baza unui actelor doveditoare privind deținerea legală a vehiculului și chitanțe care să ateste plata impozitelor, a taxelor stabilite de consiliul local pentru transport, ridicare și depozitare și pentru staționarea în depozit;

 • i) În cazul în care după 10 de zile de la data anunțului publicitar vehiculul nu este revendicat de către deținătorul legal al acestuia pe baza actelor întocmite de agentul constatator se va face propunerea de trecere prin dispoziția primarului a vehiculului în domeniul privat al municipiului Oradea urmând ca acesta să fie valorificat conform art. 8 din Legea nr. 421 / 2002.

 • (2) Pentru vehiculele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea se va proceda după cum urmează:

 • a) Funcționarii publici din cadrul Serviciului Parcări care au atribuții de control în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului sau agenții de la poliția locală vor verifica în teren sesizările înregistrate și vor întocmi un proces verbal de constatare și o somație pe care o va afișa pe caroseria vehiculului în vederea ridicării acestuia de pe omeniul public în termen de 10 zile. Somația se va comunica deținătorului și prin poștă cu confirmare de primire_după identificarea proprietarului ( detinatorului legal).

 • b) Dupa expirarea termenului de 10 zile de la întocmirea procesului verbal și a somației de ridicare a vehiculului de pe domeniul public și privat al municipiului agentul constatator va întocmi un referat motivat pentru emiterea unei dispoziții de inventariere, expertizare, ridicare, transportare și depozitare a vehiculului și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc special amenajat.

 • c) Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu dă curs somației în termenul stabilit, agentul constatator propune primarului emiterea unei dispoziții prin care vehiculul în cauză se declară abandonat.

Dispoziția constituie temeiul legal pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului la locul special amenajat. Predarea -primirea se face pe baza unui proces verbal care va nominaliza inclusiv bunurile aflate în interior;

 • c) După expirarea unui termen de 10 zile de la comunicarea somației, autovehiculul trece de drept în proprietatea privată a municipiului Oradea. Pe baza actelor întocmite de agentul constatator se va face propunerea de trecere prin dispoziția primarului a vehiculului în domeniul privat al municipiului Oradea urmând ca acesta să fie valorificat conform art. 8 din Legea nr. 421 / 2002.

e) Autovehiculul poate fi restituit, la cererea persoanei îndreptățite, până la valorificare, numai în condițiile în care se achită taxele stabilite de consiliul local pentru transport, ridicare și depozitare și pentru staționarea în depozit, precum și suma de 2.000 RON cu titlu de amendă în conformitate cu prevederile art.15, alin(2) din HG nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002.

 • 13.  Art.160 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.160(1) Valorificarea autovehiculelor declarate fără stăpân și a celor abandonate se va realiza conform dispozițiilor art.16 -19 din HG nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002.

(2) Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate în evidența națională a vehiculelor înmatriculate, dar nu au fost restituite deținătorilor legali în condițiile legii, se radiază din circulație, din oficiu, în urma transmiterii compartimentelor înmatriculare în a căror evidență se află vehiculele respective a unei copii a dispoziției prevazute la art. 14 alin. (1) din HG nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002.

 • (3) Prevederile cu privire la vehiculele abandonate sau fără stăpân se completează cu dispozițiile Legii nr.421 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și hG nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002.

 • 14.   După art. 161 se va introduce titlul “Măsuri tehnico-administrative de ridicare a autovehiculelor pentru ocuparea neregulamentară a drumurilor publice” și art.161.1, și art. 161.2, care vor avea următorul conținut:

Art.161.1(1) Pentru asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, poliția rutieră/politia locala poate dispune măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor/remorcilor care ocupă neregulamentar drumurile publice în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2002, actualizată privind circulația pe drumurile publice.

 • (2) În cazul în care în urma ocupării neregulamentare a drumului public de către un vehicul/o remorcă a fost luată măsura tehnico-administrativă de ridicare iar deținătorul legal se prezintă în timpul operațiunilor de ridicare înaintea finalizării operațiunii, nefiind de față în momentul constatării, acesta are obligația de a achita taxa de ridicare pe loc, agentul constatator având posibilitatea de a aplica ulterior sancțiunea contravențională prevăzută de O.U.G. nr.195/2002, actualizată, în urma comunicării, pe baza declarației pe proprie răspundere a deținătorului legal, a datelor personale ale persoanei care a ocupat neregulamentar drumul public cu vehiculul/remorca în locul de unde acestea au fost ridicate. Declarația poate fi comunicată la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

 • (3) Pentru drumurile publice, expresia ridicare va avea următoarea semnificație: ridicare = masură tehnico-administrativă aplicată în conformitate cu OUG nr.195/2002 pentru eliberarea drumurilor publice ocupate ilegal/neregulamentar de către vehicule/remorci .

Art.161.2(1) Pentru drumurile publice poliția rutieră/politia locala poate dispune în scris măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor în conformitate cu prevederile art. 64 și art. 97 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar ridicarea și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către Administrația Imobiliară Oradea.

 • (2) Măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice se dispune în scris de către polițiștii rutieri pentru încălcarea prevederilor HG nr.1391/2006 Regulamentul de aplicare a OuG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 • (3) Măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice va putea fi dispusă în scris și de către agenții din cadrul Poliției Municipiului Oradea și agenții din cadrul Poliției Locale Oradea.

 • 15. După art. 161.2 se va introduce titlul “Măsuri administrative de ridicare a autovehiculelor pentru ocuparea ilegală/neregulamentară a domeniului public” și art.161.3, art. 161.4, art. 161.5 și art. 161.6 care vor avea următorul conținut:

Art.161.3(1) Pentru protejarea domeniului public, asigurarea parcării autovehiculelor în condiții de siguranță și respectarea reglementărilor locale cu privire la ocuparea domeniului public se instituie măsuri administrative de ridicare a vehiculelor/remorcilor care ocupă neregulamentar domeniul public.

 • (2) În cazul în care în urma ocupării neregulamentare a domeniului public de către un vehicul/o remorcă a fost luată măsura administrativă de ridicare iar deținătorul legal se prezintă în timpul operațiunilor de ridicare înaintea finalizării operațiunii, nefiind de față în momentul constatării, acesta are obligația de a achita taxa de ridicare pe loc, agentul constatator având posibilitatea de a aplica ulterior sancțiunea contravențională prevăzută prin reglementări locale în urma comunicării, pe baza declarației pe proprie răspundere a deținătorului legal, a datelor personale ale persoanei care a ocupat neregulamentar domeniul public cu vehiculul/remorca în locul de unde acestea au fost ridicate. Declarația poate fi comunicată la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

 • (3) Pentru domeniul public, expresia ridicare va avea următoarea semnificație:

ridicare = masură administrativă care se va lua de către administrația locală pentru eliberarea locurilor aparținînd domeniului public ocupate ilegal/neregulamentar de către vehicule/remorci.

Art.161.4(1) Agenții de la poliția locală pot aplica măsura administrativă de ridicare a vehiculelor/remorcilor care ocupă neregulamentar locurile aparținând domeniului public aflate:

 • a) pe spațiile verzi,

 • b) în parcuri și în dreptul căilor de acces în parcuri,

 • c) pe aleile pietonale,

 • d) în fața porților de acces ale locuințelor sau garajelor,

 • e) pe locurile rezervate persoanelor cu handicap,

 • f) pe locurile rezervate pentru mașini de intervenție,

 • g) pe căile de circulație din parcări, în zona intrărilor/ieșirilor în/din parcări,

 • h) în locurile interzise pentru parcarea flate în parcările cu plată,

 • i) în locurile nemarcate pentru parcare din zona parcărilor cu plată,

 • j) pe căile de acces în curtea blocurilor și pe aleile dintre blocuri,

 • k) pe piste amenajate pentru circulația bicicletelor,

 • l)  în dreptul locurilor de parcare amenajate dacă blochează accesul autovehiculelor la locurile de parcare sau plecarea de pe aceste locuri,

 • m) în alte locuri aparținând domeniului public decât cele stabilite pentru vânzarea de autovehicule și au expuse afișe de vânzare sau publicitate, fără a avea achitate taxele stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public,

 • n) pe trotuare, dacă nu se asigură spațiu de cel puțin 1 m pentru circulația pietonilor,

 • o) în locuri aparținând domeniului public, fără numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii și nu au achitată taxa de parcare ori de ocupare a domeniului public,

 • p) în locuri interzise pentru staționarea autovehiculelor de trafic greu, autovehiculelor destinate transportului de marfă sau persoane,

 • q) pe locurile de parcare rezervate societăților bancare sau hoteliere;

 • r) pe locurile de parcare de domiciliu rezervate autoturismelor persoanelor cu domiciliul în imobilele apropiate la solicitarea acestora sau în cazul în care ocupă un loc neatribuit și inscripționat ilegal cu numărul de înmatriculare,

 • s) pe locurile aparținând domeniului public, având probleme tehnice, defecțiuni, avarii;

 • t) pe locurile aparținând domeniului public, având expuse afișe de vânzare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public,

 • u) pe locurile aparținând domeniului public, fiind expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public,

 • v) pe locurile aparținând domeniului public, fără numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii și fără achitarea taxelor stabilite de consiliul local, sau în locuri interzise pentru parcare.

 • (2) La solicitarea agenților economici care răspund de funcționarea rețelelor de drumuri, apă, gaze, telefonie, electricitate, etc. pentru reabilitarea suprafaeței carosabile sau intervenții la rețelele edilitare (supraterane sau subterane), măsura administrativă de ridicare se va efectua fără obligația de a se achita taxa de ridicare, vehiculul/remorca fiind mutate într-un loc apropiat.

 • (3) În vederea aplicării măsurii administrative de ridicare în absența deținătorului care nu este de față în momentul constatării, agentul constatator din cadrul poliției locale poate dispune blocarea roții vehiculului/remorcii care ocupă neregulamentar domeniul public, ca o primă etapă în vederea ridicării, această măsură nefiind considerată imobilizare în sensul dat de prevederile O.U.G.nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și nici sancțiune complementară, roata autovehiculului fiind deblocată la ajungerea autospecialei de ridicare.

 • (4) În cazul în care deținătorul legal având asupra sa talonul mașinii, permisul auto și actul de identitate se prezintă la vehicul/remorcă înainte de începerea operațiunilor de ridicare, acesta are obligația de a plăti taxa de de blocare fără obligația plății taxei de ridicare, iar în cazul în care se prezintă în timpul operațiunilor de ridicare, acesta are obligația de a plăti taxa de ridicare pe loc fără obligația plății taxei de blocare.

 • (5) Operațiunile de blocare în vederea ridicării a vehiculelor/remorcilor care ocupă neregulamentar domeniul public se execută cu dispozitive de blocare, în baza Dispoziției de blocare întocmite de către agentul constatator și înmânate operatorului de blocare care va filma sau fotografia din unghiuri diferite, vizând locația, starea și integritatea vehiculului/remorcii staționate, pe care le va stoca în baza de date și care vor fi puse la dispoziția instanțelor de judecată la cererea acestora.

 • (6) În etapa de blocare în vederea ridicării, agentul constatator va completa Nota de constatare și înștiințare de plată a taxei de blocare și Dispoziția de blocare iar operatorul de blocare va completa fișa vehiculului/remorcii blocat(e) și Procesul verbal de blocare.

În lipsa operatorului de blocare fișa vehiculului/remorcii blocat(e) poate fi întocmită de agentul constatator.

Art.161.5(1) Eliberarea vehiculelor/remorcilor ridicate, în urma ocupării neregulamentare a locurilor aparținând domeniului public către deținătorii legali se va efectua numai după achitarea taxelor de ridicare și staționare stabilite de consiliul local.

 • (2) Pentru eliberarea vehiculelor/remorcilor ridicate, în momentul plății și la intrarea în depozitul de mașini ridicate, deținătorii legali vor prezenta talonul mașinii, permisul auto și actul de identitate.

 • (3) Dacă nu se achită taxele de ridicare și staționare în termen de max.1 an, vor fi luate măsuri de îndeplinire a formalităților legale de valorificare în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și ale HGR nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002.

Art.161.6 Pentru punerea în aplicare a măsurilor administrative de ridicare, Administrația Imobiliară Oradea va coopera cu Inspectoratul Județean de Poliție Bihor și cu Poliția Locală Oradea pe baza unor protocoale de colaborare.

 • 16.  Alin.(1) al art.162 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.162(1) Controlul cu privire la plata taxei de parcare se face de către funcționarii publici din cadrul Serviciului Parcări care au atribuții de control în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului care vor aplica sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor regulamentului.

 • 17.  Titlul Procedura operațiunilor de ridicare și sancționare contravențională aflat înaintea art.157 se mută înaintea art.171

 • 18.  Art.171 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.171(1) Programul de desfășurare a activităților de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor/remorcilor se desfășoară în intervalul Luni-Vineri între orele 08:00 până la ora 22:00. La solicitarea Primăriei, a Poliției Rutiere sau a Poliției Locale, se poate lucra și sâmbăta și duminica și în perioada L-V în afara programului, în cazul în care sunt blocate benzile de circulație, căile de acces ale unor unități publice, locurile rezervate din parcările de domiciliu sau este necesară intervenția pentru desfășurarea unor activități de interes public.

 • (2) Operațiunile de ridicare și eliberare a vehiculelor/remorcilor se execută de către Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Parcări cu autospeciale de ridicare, în baza Dispoziției de ridicare întocmite de agentul constatator. Operatorul de ridicare va filma sau fotografia din unghiuri diferite, vizând locația, starea și integritatea vehiculului/remorcii staționate, pe care le va stoca în baza de date iar la cererea instanțelor de judecată le vor pune la dispoziția acestora.

 • (3) După întocmirea Notei de constatare și înștiințare de plată a taxei de ridicare agentul constatator va întocmi Dispoziția de ridicare pe care o va înmâna operatorului de ridicare care va completa Fișa vehicului/remorcii ridicat(e) conținând marca, modelul, culoarea, numărul de înmatriculare al vehiculului, locul și starea fizică a acestuia, fișă care va fi semnată de acesta și vizată de agentul constatator și care va fi probă în instanță în cazul unor acțiuni cu privire la unele avarii ale vehiculului/remorcii.

 • (4) În cazul ridicării, transportului și depozitării vehiculului/remorcii, operatorul de ridicare va completa Procesul verbal de ridicare a vehiculului/remorciii care va cuprinde numărul de înmatriculare, marca, locul ridicării, agentul constatator care a dispus ridicarea, proces care va fi semnat de operator și de legătorul de sarcină care participă la operațiune. La eliberare din depozit se va completa Procesul verbal de predare-primire a autovehiculului care va fi semnat de deținătorul vehiculului/remorcii și de reprezentantul unității care asigură paza depozitului.

 • (5) Dacă deținătorul legal al vehiculului/remorcii se prezintă în timpul întocmirii Notei de constatare, înaintea completării Dispoziției de ridicare și a începerii operațiunilor de ridicare, agentul constatator poate întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în urma comunicării de către deținătorul vehiculului/remorcii a datelor personale ale persoanei care a ocupat cu vehiculul/remorca locul de unde au fost ridicate. În acest caz nu se datorează taxe de ridicare.

 • (6) Dacă în momentul constatării nu este de față deținătorul vehiculului/remorcii, măsura administrativă de ridicare se poate lua de îndată fără a fi întocmit pe loc procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, nefiind considerată o încălcare a dreptului de proprietate asupra autovehiculului și nefăcându-se o deposedare de bunuri ci o suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului/remorcii pentru o perioadă scurtă până în momentul plății cheltuielilor pentru efectuarea operaținuilor.

 • (7) În cazul în care deținătorul legal având asupra sa talonul mașinii, permisul auto și actul de identitate se prezintă la casieria Administrației Imobiliare Oradea sau la operatorul de ridicare pentru plata taxei de ridicare și după caz a taxei de staționare, acesta se va prezenta la depozit cu chitanța și actele menționate, având obligația de a semna procesul verbal de primire a vehiculului/remorcii. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate întocmi ulterior în urma comunicării, pe baza declarației pe proprie răspundere a deținătorului legal, a datelor personale ale persoanei care a ocupat neregulamentar domeniul public cu vehiculul/remorca în locul de unde acestea au fost ridicate. Declarația poate fi comunicată la sediul instituției din care face parte agentul constatator.

 • (8)   Operațiunea de ridicare se consideră începută în momentul în care operatorul de ridicare în urma primirii de la agentul constatator a Dispoziției de ridicare începe punerea pe roți a dispozitivelor în vederea ridicării și se consideră finalizată în momentul punerii în mișcare a autospecialei având pe platformă sau pe cărucioare vehiculul/remorca care au fost ridicate.

 • 19.  Art. 188 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.188 În situația în care un autovehicul este oprit/staționat/parcat neregulamentar pe domeniul public al municipiului Oradea operatorul de ridicare/blocare va efectua ridicarea autovehiculului sau la blocarea roților la dispoziția scrisă a agentului constatator.

 • 20.  După art.189 se introduce CAP. VII.1 RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ

 • 21.  Art. 191 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.191(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 150 lei la 500 lei în cazul neachitării taxei stabilite pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară în termen de 48 ore de la întocmirea și afișarea notei de constatare, următoarele fapte:

 • a) ocuparea locurilor de parcare fără plata taxei de parcare: cu telefonul mobil, tichet de la chioscuri de difuzare a presei, tichet de la parcometre, abonament (cu excepția locurilor din parcările de scurtă durată unde acesta nu este valabil), legitimație de parcare;

 • b) ocuparea locurilor de parcare cu tichet nevalidat (nemarcat sau marcat necorespunzător) ori cu timpul de staționare depășit;

 • c) ocuparea locurilor de parcare cu abonament expirat, cu legitimație care nu mai este valabilă ori cu abonament de parcare valabil pentru o altă parcare;

 • d)  ocuparea locurilor de parcare fără afișarea la vedere a tichetului, abonamentului sau legitimației ori fără apelarea telefonului de începere a parcării;

 • e) ocuparea locurilor de parcare din parcările publice de scurtă durată fără tichet de parcare de la chioșcuri de difuzare a presei sau de la automate de parcare ori fără apelarea telefonului de începere a parcării;

g) ocuparea locurilor de parcare din parcările publice de scurtă durată cu abonament sau legitimație care nu sunt valabile în aceste parcări;

 • f) ocuparea locurilor de parcare fără respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară);

 • g)  ocuparea locurilor de parcare în parcările cu bariere dacă nu se respectă reglementările cu privire la ocuparea locurilor în aceste parcări,

 • i) ocuparea locurilor de parcare din parcările publice de scurtă durată max.2h pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută pe indicatoarele de parcare cu semnificația "Zona de staționare cu durată limitată" cu panou adițional “Parcare cu plată”;

 • j) ocuparea locurilor de parcare de autovehicule sau remorci defecte;

 • k) ocuparea locurilor de parcare de autovehicule care au expuse afișe de vânzare, fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • l) ocuparea locurilor de parcare de autovehicule expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • m) ocuparea locurilor de parcare în parcările publice de vehicule/remorci fără numere de înmatriculare ori cu numere de înmatriculare străine sau numere provizorii și nu au achitată taxa de parcare ori de ocupare a domeniului public, în cazul în care există posibilitatea identificării deținătorului;

 • n) ocuparea locurilor din parcările publice cu plată cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării ilegale a locurilor de parcare sau alăturate acestora;

 • o) alte cazuri de ocupare ilegală a locurilor de parcare.

 • (2) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii contravenționale pe locurile de parcare cu plată se face de către funcționarii publici din cadrul Serviciului Parcări care au atribuții de control, în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului.

 • (3) Pentru faptele menționate la alin.(1) lit. n), agentul constatator împuternicit de primar poate lua măsura de confiscare a panourilor, materialelor sau alte obiectelor cu care au fost ocupate locurile de parcare și poate aplica ulterior sancțiune contravențională în urma comunicării datelor personale ale persoanei care a ocupat neregulamentar locul de parcare cu panouri, cu materiale sau alte obiecte, restituirea acestora fiind posibilă numai după achitarea sancțiunii contravenționale.

 • (4) Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 de zile de la data comunicării acestuia. Plângerea se depune la instanța competentă din raza teritorială unde își are sediul instituția din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea.

 • (5) Pentru neafișarea sau afișarea necorespunzătoare pe bordul mașinii la vedere a abonamentului sau legitimației de parcare în așa fel încât să se poată descifra toate înscrisurile de pe acestea, în urma prezentării de către posesorul autovehiculului în termen de 48 de ore de la întocmirea Notei de constatare însoțită de copia abonamentului sau legitimației de parcare, sancțiunea aplicată se transformă în avertisment și numai la a treia abatere în decurs de un an fapta se sancționează cu amendă contravențională.

 • 22. Art.192 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.192(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 150 lei la 500 lei următoarele fapte:

 • a) ocuparea locurilor interzise pentru oprire/staționare/parcare aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora, precizate în prezentul regulament (locurile nemarcate pentru parcare, locurile cu marcaje de interdicție, căile de acces în curtea imobilelor sau garajelor, trotuarele cu excepția celor prevăzute cu indicatoare pentru parcare pe trotuar, locurile cu marcaje de interdicție, locurile cu marcaje cu linie continuă, intrările/ieșirile în/din parcări, căile de circulație din parcări, locurile din apropierea intersecțiilor aflate lângă locurile marcate pentru parcare, locurile nemarcate pentru parcare aflate între trecerile de pietoni și locurile de parcare marcate);

 • b) ocuparea locurilor aflate în dreptul altor autovehicule care staționează regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor pe benzile de circulație ale drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare ori blochează accesul altor autovehicule la locurile de parcare sau plecarea altor autovehicule din locurile de parcare;

 • c) ocuparea locurilor rezervate persoanelor cu handicap sau ale unor unități de intervenție de către alte vehicule decât cele pentru care este permisă ocuparea acestor locuri;

 • d) ocuparea trotuarelor, spațiilor verzi și altor locuri aparținând domeniului public de autovehicule care au expuse afișe de vânzare, fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • e) ocuparea trotuarelor, spațiilor verzi și altor locuri aparținând domeniului public, de autovehicule expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • f) ocuparea locurilor cu marcaje de interdicție din parcările cu plată de către alte categorii de autovehicule (microbuze, autobuze, camioane etc.);

 • g) ocuparea locurilor aparținând domeniului public interzise pentru parcare aflate în zona parcărilor cu plată cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării ilegale a locurilor de parcare și a altor locuri aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora;

 • h)  alte cazuri de ocupare ilegală a domeniului public sau de oprire/staționare/parcare în locuri interzise aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora.

 • (2)  Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzii contravenționale în locurile interzise pentru parcare se face de către agenți de la poliția locală.

 • (3) Pentru faptele menționate la alin.(1) lit. în cazul în care nu este găsit de îndată deținătorul legal al cărui vehicul/remorcă ocupă neregulamentar locurile menționate, agentul poate aplica ulterior sancțiune contravențională în urma comunicării, pe baza declarației pe proprie răspundere a deținătorului legal, a datelor personale ale persoanei care a ocupat neregulamentar domeniul public cu vehiculul/remorca în locul pentru care s-a făcut constatarea.

 • (4)  În cazul în care în timpul constatării efectuate de către agentul constatator, înainte de întocmirea actelor, se prezintă cei care săvârșesc fapte de natura celor prevăzute la alin.(1) putând fi identificați pe loc, se poate întocmi Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, contravenientul având posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenționale prevăzute în prezentul regulament.

 • (5)  Pentru faptele menționate la alin.(1) lit. g), agentul constatator poate lua măsura de confiscare a panourilor, materialelor sau alte obiectelor cu care au fost ocupate locurile de parcare și poate aplica ulterior sancțiune contravențională în urma comunicării datelor personale ale persoanei care a ocupat neregulamentar locul de parcare cu panouri, cu materiale sau alte obiecte, restituirea acestora fiind posibilă numai după achitarea sancțiunii contravenționale.

 • (6) Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 de zile de la data comunicării acestuia. Plângerea se depune la instanța competentă din raza teritorială unde își are sediul instituția din care face parte agentul constatator care a aplicat sancțiunea.

 • 23. După art. 192 se va introduce art.192.1 care va avea următorul conținut:

192.1 În conformitate cu prevederile art. 28 din O.G. nr.2 din 2001 republicată, contravenienții vor putea achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul regulament, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia.

 • 24. Art.193 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.193(1) În sensul prezentului regulament prin comunicarea completă a datelor privind identitatea persoanelor, se înțelege comunicarea cuprinzând următoarele date privind persoana căreia deținătorul i-a încredințat vehicululul/remorca: numele și prenumele, domiciliul complet, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/seria și numărul pașaportului, statul emitent și data eliberării documentului inclusiv numărul tichetului de înscriere a contravențiilor, denumirea unității, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul de înregistrare fiscală, datele de identificare a persoanei care reprezintă unitatea.

 • (2) În înțelesul prezentului regulament, prin deținător de vehicul se înțelege proprietarul vehiculului, așa cum acesta este stipulat în evidențe la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor la data constatării faptei.

 • (3) Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilesc și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori.

 • (4) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

 • (5)  Executarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancțiunii.

 • 25.  Art. 211 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.211 Prezentul Regulament și anexele care fac parte integrantă din acesta pot fi actualizate.

 • 26.  Art. 212 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.212 Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării si blocării autovehiculelor în Municipiul Oradea cu prezentele modificări și completări intră în vigoare de la data de 15 februarie 2013.