Hotărârea nr. 5/2013

privind validarea Dispoziţiei Primarului nr. 3276/21.12.2012 privind propunerea de majorare a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind validarea Dispoziției Primarului nr. 3276/21.12.2012 privind propunerea de majorare a veniturilorși cheltuielilor bugetului devenituri șicheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțateintegralsau parțialdinvenituri propriipeanul2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 932 din 04.01.2013 prin care Direcția Economică propune validarea majorării veniturilor și cheltuielilor bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012,

Luând în considerare:

  • - Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2012;

  • - Dispoziția Primarului nr.3276/21.12.2012 privind propunerea de majorare a veniturilor și cheltuielilor bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012

  • - prevederile art. 19, art.49, art.50 si ale art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d), alin.4 lit. a), și alin 6 lit a), pct.3. și ale art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Validarea Dispoziției primarului nr. 3276/21.12.2012 privind propunerea de majorare a veniturilor și cheltuielilor bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Direcția Economică

  • •  Compartimentul Management Spitale

  • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin grija Compartimentului Management Spitale

  • •  SpitalulClinicMunicipalDr.GavrilCurteanu, prin grija Compartimentului ManagementSpitale

  • •  Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 8 ianuarie 2013

Nr. 5


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila