Hotărârea nr. 496/2013

privind acceptarea ofertelor de donaţie depuse de d-l Popuţe Daniel Ioan şi soţia Popuţe Daniela Florentina, doamna Cacuci Floare, d-na Klepp Ileana, d-l Cosma Gheorghe şi soţia Cosma Viorica, d-l Rad Lucian Leontin şi d-l Toth Paul pentru suprafaţa totală de 918 mp teren identificat cu nr. cadastral 168373 înscris in C.F. 168373 Oradea situat în Oradea în cartierul Oncea în vederea constituirii unui “drum public” de legătură între strada Cimbrului şi strada Ion Păun Pincio

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertelor de donație depuse de d-l Popuțe Daniel loan și soția Popuțe Daniela Florentina, doamna Cacuci Floare, d-na Klepp Ileana, d-l Cosma Gheorghe și soția Cosma Viorica, d-l Rad Lucian Leontin și d-l Toth Paul pentru suprafața totală de 918 mp teren identificat cu nr. cadastral 168373 înscris in C.F. 168373 Oradea situat în Oradea în cartierul Oncea în vederea constituirii unui “drum public” de legătură între strada Cimbrului și strada Ion Păun Pincio

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13018/04.07.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 918 mp teren identificat cu nr. cadastral 168373 înscris in C.F. 168373 Oradea situat în Oradea în cartierul Oncea în vederea constituirii unui “drum public” de legătură între strada Cimbrului și strada Ion Păun Pincio.

Conform Ofertelor de donație imobiliară cu nr.845/03.07.2013 și 808/21.06.2013 domnul Popuțe Daniel loan și soția Popuțe Daniela Florentina, doamna Cacuci Floare, doamna Klepp Ileana, domnul Cosma Gheorghe și soția Cosma Viorica, domnul Rad Lucian Leontin și domnul Toth Paul donează Municipiului Oradea suprafața totală de 918 mp teren identificat cu nr. cadastral 168373 înscris in C.F. 168373 Oradea.

Ținând cont de prevederile din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) ale art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de d-l Popuțe Daniel Ioan și soția Popuțe Daniela Florentina, doamna Cacuci Floare, doamna Klepp Ileana, d-l Cosma Gheorghe și soția Cosma Viorica, d-l Rad Lucian Leontin și d-l Toth Paul condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

 • ■   Direcția Tehnica - P.M.O

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■  SC Compania de Apă SA

 • ■   D-l Popuțe Daniel Ioan și soția Popuțe Daniela Florentina, d-na Cacuci Floare, d-na Klepp Ileana, d-l Cosma Gheorghe și soția Cosma Viorica, d-l Rad Lucian Leontin și d-l Toth Paul

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

Oradea, 08 iulie 2013                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 496                                                                   SECRETAR

Ionel Vila