Hotărârea nr. 494/2013

privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 151.361 din 16.04.2013 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 250/04.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2013,

Având în vedere:

 • -        prevederile art. 8 și 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice

 • -       prevederile art. 8 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică

 • -         prevederile art. 5 alin. 2, art. 19 și ale art. 29, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2), lit. b), lit. d) alin. (4), lit. a) alin. (6) lit. a) pct. 3, pct. 6 și ale art. 45, alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2013, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr. 2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli conform anexei nr. 3 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții și lista de investiții pentru anul 2013.

Art.5. Se aprobă validarea Dispoziției Primarului nr.1.300/01.07.2013 privind aprobarea unor măsuri privind programul de premiere și susținere a excelenței în sport „Campionii Viitorului”

Art. 6. Se aprobă modificarea listei de investiții la S.C. Oradea Transport Local SA.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •  SC Electrocentrale SA Oradea

 • •  SC Oradea Transport Local SA

 • •   Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin grija Serviciului Management Spitale

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu,prin grija Serviciului Management Spitale

 • •   Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

Oradea, 08 iulie 2013                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 494 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr. 1


mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

6402.19

6402.19

0.00

1

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

5495.80

5396.78

-99.02

2

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-64166.14

-54919.85

9246.29

3

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

64166.14

54919.85

-9246.29

4

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

Dezvoltare

906.39

1005.41

99.02

II

CHELTUIELI

82197.58

82197.58

0.00

1

Cap.51.02.01.03 Autoritati executive

8399.00

8325.00

-74.00

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

7106.00

7080.00

-26.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Functionare

713.00

700.00

-13.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Functionare

30.00

20.00

-10.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

Functionare

64.00

50.00

-14.00

Contribuții de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

Functionare

486.00

475.00

-11.00

2

Cap.61.02.03.04 Politie Locala

3265.00

3323.00

58.00

Transferuri catre instituții publice

51.01.01

Functionare

3265.00

3323.00

58.00

3

Cap.65.02 Învatamant

1324.39

144.39

-1180.00

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar Gradinita cu Program

Prelungit nr.56

0.00

10.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

10.00

10.00

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO

350.00

50.00

-300.00

Gradinita 53 - Rk inst el+ferestre+fatada

71.03

Dezvoltare

250.00

0.00

-250.00

Gradinita, str. C.I.Hossu nr.37-Proiect.+executie

71.03

Dezvoltare

100.00

50.00

-50.00

Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO

460.00

30.00

-430.00

Sc. Gimn. Ioan Slavici - Rk acoperis, fatada

71.03

Dezvoltare

100.00

20.00

-80.00

Scoala Dacia - Rk inst el. Incalz+finisaje int.(Pr+Exec)

71.03

Dezvoltare

300.00

0.00

-300.00

Scoala nr.11 - RK instalatii sanitare si el. Amenajari int si refacere fatade (pr+exec)

71.03

Dezvoltare

60.00

10.00

-50.00

Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior AIO

500.00

50.00

-450.00

ColegiuNatIosifVulcan-RKcladireprincipala

71.03

Dezvoltare

150.00

50.00

-100.00

Lic. Teoretic F. Schiller - asfaltare si imprejmuire

71.01.30

Dezvoltare

100.00

0.00

-100.00

Liceul Ortodox - RK instalatii incalzire si electrice

71.03

Dezvoltare

150.00

0.00

-150.00

Asfaltare curte la Liceul Ortodox

71.01.30

Dezvoltare

100.00

0.00

-100.00

Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului PMO

14.39

4.39

-10.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

14.39

4.39

-10.00

4

cap.66.02 Sanatate

5747.00

5349.00

-398.00

Cap. 66.02.06.01 - Spitale generale PMO

5747.00

5349.00

-398.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

5747.00

5349.00

-398.00

5

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

2390.00

1960.00

-430.00

Subcap. 67.02.05.01 - Sport

1500.00

1250.00

-250.00

Asociatii si fundatii-Club Sportiv FC Bihor

59.11

Functionare

1500.00

1250.00

-250.00

Subcap. 67.02.05.01 - Sport AIO

90.00

10.00

-80.00

Stadionul Motorul - Reabilitare integrala

71.01.30

Dezvoltare

90.00

10.00

-80.00

Cap.67.02.50 PMO

800.00

700.00

-100.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-evenimente

20.30.30

Functionare

800.00

700.00

-100.00

6

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

2413.67

2379.00

-34.67

Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO

2357.00

2287.00

-70.00

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

1617.00

1533.00

-84.00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

Functionare

413.00

399.00

-14.00

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

Functionare

104.00

102.00

-2.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

Functionare

20.00

30.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

203.00

223.00

20.00

Cap.68.02.11 Crese ASCO

22.00

92.00

70.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Functionare

5.00

10.00

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

17.00

82.00

65.00

Cap.68.02.11 Crese AIO

34.67

0.00

-34.67

Cresa nr. 7 - RK instalatie electrica+ferestre+fatada

71.03

Dezvoltare

34.67

0.00

-34.67

7

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

21296.24

17340.94

-3955.30

Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

534.30

0.00

-534.30

Reabilitare termica 8 blocuri de locuinte BL

71.01.30

Dezvoltare

534.30

0.00

-534.30

Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa CAO

450.00

50.00

-400.00

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor - Fonduri de Coeziune

55.01.12

Dezvoltare

450.00

50.00

-400.00

Cap.70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale PMO

11500.00

11000.00

-500.00

Încalzit,Iluminatsi forta motrica

20.01.03

Functionare

11500.00

11000.00

-500.00

cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

1325.00

865.00

-460.00

Asociatii si fundatii ZMO

59.11

Functionare

850.00

750.00

-100.00

Asociatii si fundatii Transregio

59.11

Functionare

210.00

110.00

-100.00

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii BL

56.01.03

Dezvoltare

0.00

5.00

5.00

Reproiectare P-ta Unirii

71.01.30

Dezvoltare

265.00

0.00

-265.00

Nr.

crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

6751.94

5025.94

-1726.00

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

3225.54

3399.54

174.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

976.40

876.40

-100.00

Amenajarea fostului cinematograf Transilvania

71.01.30

Dezvoltare

1000.00

100.00

-900.00

Reabilitare fatada Dunarii si Republicii

71.01.30

Dezvoltare

400.00

200.00

-200.00

Achizitii containere pt cazuri sociale - Gutenberg

71.01.30

Dezvoltare

250.00

0.00

-250.00

Sistem supraveghere video municipiu etapa II

71.01.03

Dezvoltare

400.00

300.00

-100.00

Reabilitare parament exterior si reparatii invelitori aferente Palatului Vulturul Negru

71.03

Dezvoltare

500.00

150.00

-350.00

cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ADP

735.00

400.00

-335.00

Complex multifunctional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor

55.01.12

Dezvoltare

500.00

400.00

-100.00

Dotari (containere sanitare 5buc)

55.01.12

Dezvoltare

235.00

0.00

-235.00

8

Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala

0.00

6.00

6.00

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional BL

56.01.03

Dezvoltare

0.00

6.00

6.00

9

Cap. 81.02 Combustibili si energie

1597.00

11424.27

9827.27

Cap. 81.02.06 - Energie termica PMO

797.00

11224.27

10427.27

Centru de monitorizare a pierderilor din rețeaua de transport și distribuție a energiei termice și de cercetare a acțiunii corozive a agentului termic asupra rețelelor de energie termică BL

71.01.30

Dezvoltare

57.00

50.00

-7.00

Reabilitare magistrale si retele termice-puncte termice

71.01.30

Dezvoltare

450.00

200.00

-250.00

Preluare CET 2 -ecologizarea haldei de zgura si extindere utilitati

71.01.30

Dezvoltare

290.00

10.00

-280.00

Alte subvenții

40.30

Functionare

0.00

10964.27

10964.27

Cap. 81.02.06 - Energie termica Electrocentrale

800.00

200.00

-600.00

Modificarea proiectului de reabilitare a retelei termice de pe str V Alecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil

55.01.12

Dezvoltare

400.00

200.00

-200.00

Reabilitarea si reamplasarea racordului termic primar pentru PT

871

55.01.12

Dezvoltare

400.00

0.00

-400.00

10

CAP.84.02 Transporturi

35765.28

31945.98

-3819.30

Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun PMO

6104.61

6279.61

175.00

Alte subvenții

40.30

Functionare

6,104.61

6,279.61

175.00

Cap. 84.02.03.03 -Strazi PMO

29660.67

25666.37

-3994.30

Reparatii curente

20.02

Functionare

22000.00

21000.00

-1000.00

Pasaj subteran zona Centrul Civic - Piata Gojdu

71.01.30

Dezvoltare

350.00

220.00

-130.00

Realizare cai de acces in Cartierul Nufarul - soseaua de centura a mun. Oradea inclusiv utilitatile aferente - Etapa III

71.01.30

Dezvoltare

685.90

220.90

-465.00

Modernizare str. Gh. Pop de Basesti

71.01.30

Dezvoltare

387.90

347.40

-40.50

Realizare banda rapida de acces din b-dul Magheru spre aleea E. Gojdu

71.01.30

Dezvoltare

123.56

74.76

-48.80

Acces din str. Ogorului la Parcul Industrial Eurobusiness 2 Oradea

71.01.30

Dezvoltare

3033.31

2033.31

-1000.00

Asigurare dirigintie de santier pentru obiectivele de investitii (strazi, poduri, spatii de parcare, alei,trotuare, alte lucrari conexe strazilor mun. Oradea)

71.01.30

Dezvoltare

600.00

450.00

-150.00

Pod rutier peste raul Crisul Repede str Facliei-Dragos Voda (proiectare +executie)

71.01.30

Dezvoltare

1980.00

980.00

-1000.00

Descongestionarea traficului pe centura orașului în zona de Vest prin realizarea unui drum de legătură între giratia Santandrei - Zona Parc Industrial - Borsului - drum Expres Biharia

71.01.30

Dezvoltare

300.00

200.00

-100.00

Pasaj suprateran peste calea ferata calea Santandrei

71.01.30

Dezvoltare

90.00

60.00

-30.00

Pod peste Crisul Repede zona Parc Industrial

71.01.30

Dezvoltare

110.00

80.00

-30.00

Municipiul Oradea

Anexa nr. 2 HC


finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

Cap.61.10.03.04 Politie Locala

I

Venituri

3,265.00

3,323.00

58.00

1

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3,265.00

3,323.00

58.00

II

Cheltuieli

50.00

108.00

58.00

1

Pregatire profesionala

20.13

50.00

108.00

58.00

Capitolul 6610 6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgenta                                                     mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget initial

Propuneri

Influențe

II

CHELTUIELI TOTAL

00

3,000.00

3,000.00

0.00

1

Alte imprumuturi

80.30

3,000.00

-

-    3,000.00

2

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0.00

3,000.00

3,000.00

Capitolul 6610 6610 Sanatate

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

I

Venituri

4,662.00

4,264.00

-398.00

1

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

4,662.00

4,264.00

-398.00

II

CHELTUIELI

4,662.00

4,264.00

-398.00

1

Extindere Centru Oncologic

71.01.30

3,962.00

3,764.00

-198.00

Reabilitare sectie neurologie BL

71.01.30

700.00

0.00

-700.00

RK Pavilion I BL

71.03

0.00

500.00

500.00

Municipiul Oradea

Anexa nr.3


mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Trim III

TRIM IV

Venituri

255

-255

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

255

-255

Cheltuieli

255

-255

Cap.51.02.01.03 Alte autoritati executive

5

-5

Materiale pentru curatenie

20.01.02

5

-5

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ADP

250

-250

Alte subvenții

40.30

250

-250