Hotărârea nr. 493/2013

privind înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni, având ca acţionari Municipiul Oradea şi Comuna Sînmartin, cu obiect de activitate transportul, distribuţia si furnizarea energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Oradea şi Comuna Sînmartin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni, având ca acționari Municipiul Oradea și Comuna Sînmartin, cu obiect de activitate transportul, distribuția si furnizarea energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Oradea și Comuna Sînmartin

Analizând raportul de specialitate nr.141945/26.06.2013 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea înființării unei societăți comerciale cu obiect de activitate transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Oradea și Comuna Sînmartin,

Luând în considerare art. 17 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică conform cărora, în cazul producerii de energie termică în cogenerare sau de mai mulți producători într-un SACET, pentru activitatea de producere a energiei termice se pot elibera licențe separate, iar pentru celelalte activități aferente serviciului public de alimentare cu energie termică (transport, distribuție, furnizare) se eliberează o singură licență,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont prevederile art. 17, art. 36, alin. (2), lit. a), lit. b), lit. d), lit. e), alin. (3) lit. c), alin (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin. (7), lit. c), art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă înființarea unei societăți comerciale cu obiect de activitate transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Oradea și Comuna Sînmartin, în următoarele condiții:

a. denumire societate: SC Termoficare Oradea SA

 • b.  forma societate: societate pe acțiuni

 • c.  sediul: str. Jean Calvin nr. 5, Municipiul Oradea, Județul Bihor

 • d.  obiect principal de activitate: cod CAEN 3530 Furnizare de abur și aer condiționat

 • e.  durata societății: nelimitată

 • f.   acționari:

 • i.  Municipiul Oradea, cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Oradea, CIF 4230487 reprezentată legal de dl. Ilie Bolojan - Primar, cetățean roman, CNP 1690317050014, născut în data de 17.03.1969 în Comuna Vadu Crișului, domiciliat în Oradea, Piața Cetății, nr. 28, jud. Bihor

 • ii.  Comuna Sînmartin, cu sediul în Sînmartin str. Principală nr.105, Județul Bihor, reprezentată legal de dl. Lucian Popus - Primar, cetățean roman, CNP 1581012054750, născut la data de 12.10.1958 în Oradea, domiciliat în sat Băile Felix, Comuna Sînmartin, nr. 68

 • iii.  capitalul social: 90.000 lei, divizat in 1.000 de acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 90 lei fiecare, constituit după cum urmează:

iv.  prin aport în numerar din partea Municipiului Oradea: 89.100 lei

v. prin aport în numerar din partea Comunei Sînmartin: 900 lei

cu următoarea structură:

 • -   Municipiul Oradea va deține 990 (nouasutenouazei) acțiuni a câte 90 lei fiecare, numerotate de la 1 la 990 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 89.100 (optzecisinouamiiunasuta) lei reprezentând 99% din capitalul social al Societății Comerciale TERMOFICARE ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi

 • -   Comuna Sînmartin va deține 10 (zece) acțiuni a câte 90 lei fiecare, numerotate de la 991 la 1000 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 900 (nouăsute) lei reprezentând 1% din capitalul social al Societății Comerciale TERMOFICARE ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi.

Art.2. Se aprobă actul constitutiv al SC Termoficare Oradea SA, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea va fi condusă de un consiliu de administrație numit pe o perioada de 2 ani, format din 5 membri (primii 4 din partea Municipiul Oradea și ultimul din partea Comunei Sînmartin) după cum urmează:

 • -   Dl. Florut Emil, cetățean roman, CNP 1591124054665, născut în Oradea la data de 24.11.1959, domiciliat in Oradea,

str. Alexandru Sahia, nr. 8A, posesor al CI, XH, 462779

 • -    Dl. Szabo Stefan Gheza, cetățean roman, CNP 1451112054673, născut în Oradea la data de 11.11.1945, domiciliat

în Oradea, str. Sucevei, nr. 19, posesor al CI, XH, 464726

 • -   Dl. Miclaus Dan Sorin, cetățean roman, CNP 1620921054664, născut în Oradea la data de 21.09.1962, domiciliat în

Oradea, str. 1 Decembrie, nr 23, posesor al CI, XH, 447996

 • -   Dl. Todoca Traian, cetățean român, CNP 1570810054747, născut în Oradea la data de 10.08.1957, domiciliat în Oradea, str. Făcliei, nr 44, posesor al CI, XH, 8588836

 • -   Dna. Gogoneata Emilia, cetățean roman, CNP 2520911054701, născut în Oradea la data de 11.09.1952, domiciliată

în Oradea, str. Independentei, nr 11, posesor al CI, XH, 581808

Art.4. Societatea va fi auditată de către S.C. RACZ & PARTNERS AUDIT COMPANY S.R.L. Oradea, str. Grigore Moisil nr.8, J05/1003/2009, CUI:RO 25841858

Art.5. Se împuternicește dl. Ilie Bolojan, Primarul Municipiului Oradea, să semneze Actul Constitutiv al SC Termoficare Oradea SA precum și orice alte acte necesare înființării societății și înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, în numele și pe seama acționarului Municipiul Oradea.

Art.6. Se mandatează doamna Secara Cosima, cetățean român, domiciliată în Comuna Sînmartin, str. Constantin Brîncuși, nr.178/I, posesor al CI seria XH, nr. 800870, CNP 2810619055107, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privitoare la înființarea și înregistrarea noii societăți la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Art.7. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 89,10 mii lei reprezentând aport în numerar la capitalul SC TERMOFICARE ORADEA SA și rectificarea bugetului local conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează persoanele mandatate/împuternicite conform articolelor precedente.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

•   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Persoanele mandatate prin grija Direcției Economice

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 iunie 2013

Nr. 493

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.