Hotărârea nr. 483/2013

privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea – Ilie Bolojan şi a consilierilor juridici din cadrul Direcţiei Juridice de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea Primarului Municipiului Oradea - Ilie Bolojan și a consilierilor juridici din cadrul Direcției

Juridice de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în litigiile aflate pe rolul

instanțelor de judecată

Analizând Raportul de specialitate nr. 137945 din 20.06.2013 prin care Direcția Juridică - Serviciul Juridic -Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune mandatarea Primarului Municipiului Oradea - Ilie Bolojan și a consilierilor juridici din cadrul Direcției Juridice de a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată;

Ținând cont de faptul că pe rolul instanțelor de judecata există un număr mare de dosare în care Consiliul Local al Municipiului Oradea are calitatea de parte,

Ținând seama de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 21 alin.2, alin.3, art. 36 alin.(2) lit. a) alin. (3) lit. b) ale art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea, Ilie Bolojan să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată .

Art.2. Se mandatează consilierii juridici - menționați în anexa la prezenta hotărâre - să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Art.3. Mandatul acordat potrivit articolelor 1 si 2 se refera inclusiv la dosarul nr. 9352/271/2013 și dosarul nr. 9354/271/2013, ambele aflate pe rolul Judecătoriei Oradea .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea și Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Juridică

  • -   Consilierii juridici din cadrul Direcției Juridice a Primăriei Oradea .

    Oradea, 20 iunie 2013

    Nr. 483


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila