Hotărârea nr. 481/2013

privind abrogarea HCL nr. 20 din 27 ianuarie 2012 pentru aprobarea actelor necesare în vederea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav din municipiul Oradea şi unele măsuri privind ducerea la îndeplinire a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind abrogarea HCL nr. 20 din 27 ianuarie 2012 pentru aprobarea actelor necesare în vederea acordării indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav din municipiul Oradea și unele măsuri privind ducerea la îndeplinire a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Analizând Raportul de specialitate nr. 214247 / 10.06.2013 întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea abrogarea HCL nr. 20 din 27 ianuarie 2012 pentru aprobarea actelor necesare în vederea acordării indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav din municipiul Oradea și unele măsuri privind ducerea la îndeplinire a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și a H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin. (2) lit. d) alin. (6), lit. a, pct. 2 și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se abrogă HCL nr. 20 din 27 ianuarie 2012 pentru aprobarea actelor necesare în vederea acordării indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav din municipiul Oradea și unele măsuri privind ducerea la îndeplinire a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Se publică în M. Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 20 iunie 2013

  Nr. 481


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila