Hotărârea nr. 478/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extinderea reţelei canal menajer pe strada Ciuhandu Gheorghe între strada Bunyitai Vincze şi strada Episcop Ion Alexi”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extinderea rețelei canal menajer pe strada Ciuhandu Gheorghe între strada Bunyitai Vincze și strada Episcop Ion Alexi”

Analizând Raportul de specialitate nr. 133024/13.06.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extinderea rețelei canal menajer pe strada Ciuhandu Gheorghe între strada Bunyitai Vincze și strada Episcop Ion Alexi”,

În baza Notei de fundamentare nr. 17820/07.06.2013 prezentată de către SC Compania de Apă Oradea SA,

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea rețelei canal menajer pe strada Ciuhandu Gheorghe între strada Bunyitai Vincze și strada Episcop Ion Alexi” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :.............................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:................................................................................................municipiul Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI (1 Euro =4.38 lei, aprilie 2012)

Valoarea totală a investiției               118,04 mii lei / 26,95 mii euro (inclusiv TVA)

din care C+M                            104,60mii lei /23,88mii euro (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției INV/C+M

AnulI                                     118,04 mii lei / 104,60 mii lei (inclusiv TVA)

26,95mii euro/23,88mii euro (inclusiv TVA)

Capacități:

 • - rețea de canalizare menajeră PVC Dn 315                        L= 200 m

 • - racorduri canalizare menajeră                                          19 buc

Durata de realizare a investiției:                                                   4 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Compania de Apă Oradea SA, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Compania de Apă Oradea SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 478

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

EXTINDEREA REȚELEI DE CANAL MENAJER PE STR. CIUHANDRU GHEORGHE ÎNTRE STR. BUNYITAI VINCE ȘI STR. EP. ION ALEXI

STUDIU DE FEZABILITATE

A. PIESE SCRISE

DATE GENERALE

1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIȚII:

EXTINDEREA REȚELEI DE CANAL MENAJER PE STR. CIUHANDRU GHEORGHE

ÎNTRE STR. BUNYITAI VINCE ȘI STR. EP. ION ALEXI

2. AMPLASAMENTUL

Investiția este amplasată în Municipiul Oradea, județul Bihor, pe str. Ciuhandru Gheorghe între

Str. Bunyitai Vince și str. Ep. Ion Alexi.

3. TITULARUL INVESTIȚIEI

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

România, jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3

4. BENEFICIAR

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

România, jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3

5. ELABORATOR

S.C. CONTEMPORAN PROIECT S.R.L.

România, jud. Bihor, Oradea, Calea Aradului nr. 18

EXTINDEREA REȚELEI DE CANAL MENAJER PE STR. CIUHANDRU GHEORGHE ÎNTRE STR. BUNYITAI VINCE ȘI STR. EP. ION ALEXI

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 1. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ

CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Municipiul Oradea se află amplasat la deschiderea văii Crișului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirea Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișana, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei și Dealurile Gepișului). Clima orașului este determinată de vânturile de Vest, fiind așadar o climă temperat continentală, cu o temperatură medie anuală de 10,4° C, pentru luna iulie media nedepășind 21 ° C, în timp ce în ianuarie se înregistrează o medie de -1,4°C. Precipitațiile înregistrează o medie anuală de 585,4 mm, destul de ridicată pentru o zonă de câmpie similară.

Adâncimile de îngheț sunt cuprinse între 70-80 cm conform STAS 6054 - 77, zona seismică aparține macrozonei E caracterizată printr-un coeficient Ks = 0,12 și o valoare a perioadei de colț Tc = 0,7 sec. potrivit raionării teritoriului țării specificată de Normativul P100 -92.

Regiunea este situată în zona cu tip climatic I în conformitate cu harta zonării României prezentate în STAS 1709/1-90.

În prezent pe str. Ciuhandru Gheorghe, stradă situată între străzile Bunyitai Vince și str. Ep. Ion Alexi nu există canalizare menajeră. Pentru a elimina acest dezavantaj se propune realizarea unei canalizări menajere stradale cu racordarea la această canalizare a imobilelor existente atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă a străzii.

 • 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investiții

Nu este cazul.

b) Scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse

S-au propus două soluții constructive pentru realizarea rețelei de canalizare menajere.

În prima variantă s-a propus un singur colector stradal din tub PVC, SN8 DN315mm, amplasat în mijlocul străzii la care să se racordeze utilizatorii de pe ambele laturi.

În a doua variantă s-a propus câte un colector stradal din tub PVC SN8 Dn315 pe ambele laturi ale străzii pentru ca racordurile la utilizatori sa nu traverseze carosabilul.

În urma calculelor economice a rezultat că prima variantă este mai economică.

Având în vedere că strada Ciuhandru Gheorghe este o stradă neaglomerată, în prezent există doar un număr de 19 utilizatori de apă curentă și nici circulația nu este intensă, considerăm că pe EXTINDEREA REȚELEI DE CANAL MENAJER PE STR. CIUHANDRU GHEORGHE ÎNTRE STR. BUNYITAI VINCE ȘI STR. EP. ION ALEXI

această stradă canalizarea apelor uzate menajere se poate relaiza cu un singur colector amplasat în carosabilul străzii.

c) Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

Se va extinde rețeaua de canalizare menajeră și pe strada Ciuhandru Gheorghe, stradă situată în municipiul Oradea între străzile Bunyitai Vince și Ep. Ion Alexi. Rețeaua de canalizare nou proiectată va fi racordată la sistemul de canalizare existent în strada Bunyitai Vince. Pe rețeaua proiectată vor fi prevăzute cămine din PVC care vor avea diametrul de 600mm prevăzute cu coloane telescopice pentru cele de trecere și diametrul de 1000mm pentru cele de vizitare, prevăzute cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m. Toate căminele vor fi cu radier profilat la secțiunea rețelei. Capacele căminelor vor fi carosabile din fontă ductilă pentru trafic intens (greutate specifică min 80 kg/capac convențional) cu găuri de aerisire, silențioase (garnitură pe capac și pe ramă) cu sistem antifurt (blama și cheie), rama capacului va fi încastrată în placa de beton armată, cu grosimea de 20cm astfel încât pe partea superioară a plăcii să se poată turna covor asfaltic 5cm.

Racordurile de canalizare vor fi din PVC 160 SN8 în număr de 19. Se vor folosi piese de îmbinare prefabricate care asigură etanșeitate 100%. Pe racordurile de canalizare menajeră se vor prevedea clapete de sens compatibile cu apele uzate menajere.

Colectorul stradal va fi din PVC SN8 D = 315mm și va avea lungimea L = 200m. Pe acesta colector se vor amplasa 4 buc cămine de linie din PVC având D = 600mm

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a) Zona și amplasamentul

Municipiul Oradea se află amplasat la deschiderea văii Crișului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirea Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișana, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei și Dealurile Gepișului). Clima ora;ului este determinată de vânturile de Vest, fiind așadar o climă temperat continentală, cu o temperatură medie anuală de 10,4° C, pentru luna iulie media nedepășind 21°C, în timp ce în ianuarie se înregistrează o medie de -1,4°C. Precipitațiile înregistrează o medie anuală de 585,4 mm, destul de ridicată pentru o zonă de câmpie similară.

Adâncimile de îngheț sunt cuprinse între 70-80 cm conform STAS 6054 - 77, zona seismică aparține macrozonei E caracterizată printr-un coeficient Ks = 0,12 și o valoare a perioadei de colț Tc = 0,7 sec. potrivit raionării teritoriului țării specificată de Normativul P100 -92.

EXTINDEREA REȚELEI DE CANAL MENAJER PE STR. CIUHANDRU GHEORGHE ÎNTRE STR. BUNYITAI VINCE ȘI STR. EP. ION ALEXI

Regiunea este situată în zona cu tip climatic I în conformitate cu harta zonării României prezentate în STAS 1709/1-90.

Rețeaua de canalizare proiectată este situată în municipiul Oradea pe strada Ciuhandru Gheorghe, stradă situată între străzile Bunyitai Vince și Ep. Ion Alexi.

b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Din punct de vedere juridic terenul pe care urmează să fie amplasată rețeaua de canalizare menajeră proiectată este teren public și se află pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea.

c) Situația ocupării definitive de teren

Terenul ce urmează a fi ocupat de rețeaua de canalizare proiectată are o suprafață de aproximativ 200 mp, reprezentând terenuri din intravilanul municipiului Oradea.

d) Studii de teren

În conformitate cu „Normativul pentru dimensionarea structurilor rutiere, suple și semirigide PD177-2001”, terenul prezintă următoarea structură:

 • - pietriș și pământ :de la 0,00 la 0,38 =38 cm

 • - nisip argilos

Natura terenului de fundare este de tip litologic P3 (defavorabil).

Modulul de elasticitate dinamic Ep = 65Mpa.

Coeficientul lui Poisson este 0,30.

Nivelul hidrostatic este la -3,00m față de cota terenului.

e) Caracteristicile principale ale construcției

Se va extinde rețeaua de canalizare menajeră și pe strada Ciuhandru Gheorghe, stradă situată în municipiul Oradea între străzile Bunyitai Vince și Ep. Ion Alexi. Rețeaua de canalizare nou proiectată va fi racordată la sistemul de canalizare existent în strada Bunyitai Vince. Pe rețeaua proiectată vor fi prevăzute cămine din PVC care vor avea diametrul de 600mm prevăzute cu coloane telescopice pentru cele de trecere și diametrul de 1000mm pentru cele de vizitare, prevăzute cu scări de acces fixate de structura căminului la adâncimi mai mari de 1m. Toate căminele vor fi cu radier profilat la secțiunea rețelei. Capacele căminelor vor fi carosabile din fontă ductilă pentru trafic intens (greutate specifică min 80 kg/capac convențional) cu găuri de aerisire, silențioase (garnitură pe capac și pe ramă) cu EXTINDEREA REȚELEI DE CANAL MENAJER PE STR. CIUHANDRU GHEORGHE ÎNTRE STR. BUNYITAI VINCE ȘI STR. EP. ION ALEXI

sistem antifurt (blama și cheie), rama capacului va fi încastrată în placa de beton armată, cu grosimea de 20cm astfel încât pe partea superioară a plăcii să se poată turna covor asfaltic 5cm.

Racordurile de canalizare vor fi din PVC 160 SN8 în număr de 19. Se vor folosi piese de îmbinare prefabricate care asigură etanșeitate 100%. Pe racordurile de canalizare menajeră se vor prevedea clapete de sens compatibile cu apele uzate menajere.

Rețeaua de canalizare se va executa din tub PVC SN8 având D = 315mm, va avea o lungime de 200m și va avea pe traseu 4 cămine de trecere din PVC, căminele având diametrul D = 600mm. Rețeaua proiectată se ve descărca în căminul CMex din strada Bunyitai Vince.

Refacerea străzii pe tronsonul cuprins între căminele CM4 și CMex se va face astfel:

- materialul rezultat din săpătură va fi excavat complet, iar umplutura de balast (fără pământ) se va realiza în straturi de 30cm cu compactare până la -40cm de la nivelul străzii amenajate, după care va fi refăcută structura existentă a străzii respective. Sprijinirile prevăzute se vor realiza din panouri mari speciale ținând cont că terenul este balastos.

f)  Situația existentă a utilităților și analiza de consum

În prezent pe strada Ciuhandru Gheorghe nu există rețea de canalizare menajeră. Având în vedere că pe străzile alăturate au fost construite recent rețele de canalizare menajeră a devenit posibilă și racordarea acestei străzi la rețeaua existentă în zonă.

g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Lucrările proiectate nu au influențe negative asupra mediului.

Se vor respecta condițiile privind protecția mediului cuprinse în prevederile Uniunii Europene, în conformitate cu :

 • 1. Legea nr. 18/1991 - Legea Fondului Funciar, republicată

 • 2.  Legea nr. 137/1995 - Legea protecției mediului și Directivele 85/337/EC si 97/11/EC.

 • 3. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor

 • 4.  Ordonanța Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național

 • 5.  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

 • 6.  Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară

EXTINDEREA REȚELEI DE CANAL MENAJER PE STR. CIUHANDRU GHEORGHE

ÎNTRE STR. BUNYITAI VINCE ȘI STR. EP. ION ALEXI

 • 7.  Ordinul Ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare

 • 8.  Ordinul Ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător

 • 9.  Ordinul Ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

 • 10. Directiva cadru privind deșeurile 75/442/EEC amendată de Directiva 91/156/EEC transpusă prin OUG 78/2000 aprobată cu modificări de Legea 426/2001 privind regimul deșeurilor

 • 11. Ordinul Ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele și echipamentele agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile HG nr. 766/1997 și a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE. GRAFICUL DE

REALIZARE A INVESTIȚIEI

Durata de realizare a investiției este de 4 luni de la data începerii lucrărilor, conform graficului.

Nr. crt.

Denumirea obiectului

Anul I

Luna

1

2

3

4

1

Organizare de șantier

2

Colector stradal + cămine de linie

3

Racorduri la imobile + cămine de racord

4

Recepția lucrărilor

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

APRILIE 2012 1 EURO = 4,38 LEI

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără

T.V.A.)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

0

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajari pentru protectia mediului și aducerea la starea inițială

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,630

0,600

0,631

3,261

0,745

3.3

Proiectare și inginerie

2,790

0,637

0,670

3,460

0,790

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie

3.5

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3

5,420

1,237

1,301

6,721

1,534

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

82,704

18,882

19,849

102,553

23,414

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

82,704

18,882

19,849

102,553

23,414

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii

1,654

0,378

0,397

2,051

0,468

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,282

0,293

0,308

1,590

0,363

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

4,135

0,944

0,992

5,128

1,171

TOTAL CAPITOL 5

7,071

1,614

1,697

8,768

2,002

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

95,195

21,734

22,847

118,042

26,950

din care C+M

84,358

19,260

20,246

104,604

23,882

Deviz obiect

Nr crt

Denumire

Valoare (fără

T.V.A.)

T.V.A.

Valoare (inclusiv

T.V.A.)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

0

1

2

3

I - LUCRARI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

1

Terasamente

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

Construcții: rezistență și arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Izolații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4

Instalații electrice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5

Instalații sanitare

5.1. Colector stradal

52,550

11,998

9,985

62,535

14,277

5.2. Racorduri la imobile

30,154

6,884

5,729

35,883

8,193

6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Instalații de telecomunicații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALI

82,704

18,882

15,714

98,418

22,470

II - MONTAJ

1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

TOTAL II

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

III - PROCURARE

1

Utilaje si echipamente tehnologice

2

Utilaje si echipamente de transport

3

Dotari

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III )

82,704

18,882

15,714

98,418

22,470

2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Eșalonarea costurilor se realizează conform graficului anexat.

Nr. crt.

Denumirea obiectului

Anul I

Luna

1

2

3

4

1

Organizare de șantier

2.051

2

Colector stradal + cămine de linie

20.845

20.845

20.845

3

Racorduri la imobile + cămine de racord

11.961

11.961

11.961

4

Recepția lucrării

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

 • 1. Pe durata execuției lucrărilor se pot crea 10 locuri de muncă temporare.

 • 2. În faza de operare nu se creează noi locuri de muncă.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

1.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (CU T.V.A.)

mii lei

118,042

din care C+M (cu T.V.A.)

mii lei

104,604

2.

EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INVESTIȚIE / C+M )

ANUL I

mii lei

mii lei

118,042

104,604

3.

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

4

4.

CAPACITĂȚI

Colector stradal - PVC SN8 $315

ml

200,00

Racorduri la utilizatori

buc

19

AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

Avizele și acordurile emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare sunt:

- Certificatul de urbanism;

 • -   Avizele privind asigurarea utilităților;

 • -  Acordul de mediu;

- Alte avize de specialitate.

Întocmit

Ing. FODOR RĂZVAN