Hotărârea nr. 477/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizare alei în Cimitirul Municipal Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizare alei în Cimitirul Municipal Oradea”

Analizând Raportul de specialitate nr. 134750/17.06.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizare alei în Cimitirul Municipal Oradea”,

În baza Notei de fundamentare 4078/14.06.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului “Modernizare alei în Cimitirul Municipal Oradea” întocmită de către SC Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a, lit. d), art 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Modernizare alei în Cimitirul Municipal Oradea” cu următoarele: CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :.............................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :.................................................SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

INDICATORIITEHNICO-ECONOMICI(1Euro=4,4969lei în datade12.06.2013)

Valoarea totală a investiției:           771,909 mii lei / 172,132 mi i euro (inclusiv TVA)

din careC+M                686,445 mii lei /152,648mii euro (inclusivTVA)

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I                           771,909 mii lei / 686,445 mii lei (inclusiv TVA)

172,132 mii euro/152,648mii euro (inclusiv TVA)

Capacități:

- lungime totală alei din care:                  3197,50 m

 • a)                                                  L1=1067,30 m Complexrutieralei:

Strat de uzură BA16

Strat de fundație din piatră spartă

 • b)                                                  L2=2130,20 m Complexrutieralei:

Strat de uzură BA16

Strat de fundație din balast

Durata de realizare a investiției:                            3 luni


FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Administrația Domeniului Public SA Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •   SC Administrația Domeniului Public SA Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 477

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexă la H.C.L. nr. 477/2013

Borderou

STUDIU DE FEZABILITATE

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

(1) DATE GENERALE:

 • 1.   Denumirea obiectivului de investiții;

 • 2.   Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

 • 3.    Titularul investiției;

 • 4.   Beneficiarul investiției;

 • 5.   Elaboratorul studiului

(2) INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • 1. Situatia actuala și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

 • 2. Descrierea investitiei

 • a) Concluziile Studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investitii pe termen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat.

 • b) Scenariile tehnico- economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse

 • c). Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

 • 3. Date tehnice ale investitiei

 • a) Zona de amplasament

 • b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat

 • c) Situatia ocuparilor definitive

 • d) Studii de teren

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pt aprobare

 • f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de executie

Graficul de realizare a investiți

 • (3) Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

 • 2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiți

 • (4) ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ

 • (5) SURsELE DE FiNANțARE A iNvEsTițiEi

 • (6) EsTiMĂRi PRiviND FORțA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRiN REALiZAREA iNvEsTițiEi

 • (7) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMiCi Ai iNvEsTițiEi

 • (8) Avize și acorduri de principiu

 • (9) EVALUAREA INVESTITIEI:

CAPITOLUL B: Piese desenate

Planuri de situatie

D/Iz - Plan de incadrare in zona

0/D/Ps - Racordare planuri de situatie

1/D/Ps - Plan de situatie 2/D/Ps - Plan de situatie 3/D/Ps - Plan de situatie

Profile longitudinale

1/D/Pr - Profil longitudinal aleea P126 - P129 2/D/Pr - Profil longitudinal aleea P132 - P135 3/D/Pr - Profil longitudinal aleea P136 - P139 4/D/Pr - Profil longitudinal aleea P135 - P139 5/D/Pr - Profil longitudinal aleea P113 - P116 6/D/Pr - Profil longitudinal aleea P106 - P117 7/D/Pr-Profil longitudinal aleea P118-P 121 8/D/Pr-Profil longitudinal aleea P110 -P138 9/D/Pr - Profil longitudinal aleea P111- P136 10/D/Pr - Profil longitudinal aleea P28 - P30 11/D/Pr - Profil longitudinal aleea P28 - P29

Profile transversale

1/D/Ptr - Profile transversale aleea P126 - P129 2/D/Ptr - Profile transversale aleea P126 - P129 3/D/Ptr - Profile transversale aleea P132 - P135 4/D/Ptr - Profile transversale aleea P132 - P135 5/D/Ptr - Profile transversale aleea P136 - P139 6/D/Ptr - Profile transversale aleea P136 - P139 7/D/Ptr - Profile transversale aleea P135 - P139 8/D/Ptr - Profile transversale aleea P113 - P116 9/D/Ptr - Profile transversale aleea P113 - P116 10/D/Ptr - Profile transversale aleea P113 - P116 11/D/Ptr - Profile transversale aleea P106 - P117 12/D/Ptr - Profile transversale aleea P106 - P117 13/D/Ptr - Profile transversale aleea P118 - P 121 14/D/Ptr - Profile transversale aleea P118 - P 121 15/D/Ptr - Profile transversale aleea P110 - P138 16/D/Ptr - Profile transversale aleea P110 - P138 17/D/Ptr - Profile transversale aleea P110 - P138 18/D/Ptr - Profile transversale aleea P111- P136 19/D/Ptr - Profile transversale aleea P111- P136 20/D/Ptr - Profile transversale aleea P111- P136 21/D/Ptr - Profile transversale aleea P28 - P30 22/D/Ptr - Profile transversale aleea P28 - P29

Profile tip

1/D/Ptip - Profile transversale tip 1 si 2 2/D/Ptip - Profile transversale tip 3 si 4

STUDIU DE FEZABILITATE

privind investitia publica

CAPITOLUL A: Piese scrise
(1) Date generale:
 • 1. Denumirea obiectivului de investiții;

MODERNIZARE ALEI IN CIMITIRUL MUNICIPAL ORADEA

 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

CIMITIRUL MUNICIPAL ORADEA

 • 3. Titularul investiției;

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

 • 4. Beneficiarul investiției;

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA

 • 5. Elaboratorul studiului

S.C. TISOTI EXIM S.R.L. România, Oradea, str.Magheru nr.5/54; Punct de lucru Str. Sucevei nr.22, C.P. 410078;Tel-Fax. 0359/450839; Mobil: 0744537891; e-mail :tisoti@gmail.com

(2) Informatii generale privind proiectul
 • 1. Situatia actuala și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Zona proiectata se găsește în Cimitirul Municipal Oradea, in zona dinspre capatul estic, pe parcela nou creeata de 57522 mp si se refera la aleile cuprinse intre parcelele P126 - P 129 si P130/A - P 130/D (denumita aleea P126 - P129), intre parcelele P131/A - P 131/D si P132 -P135 ( denumita aleea P 132 - P135), intre parcelele P132 -P 135 si P - 136 - P139 (denumita aleea P 136 - P 139) si aleea de la capatul parcelelor P 135 - P 139 (denumita aleea P 135 - P139), intre parcelele P111 -P 136 (denumita aleea P111 - P136), intre parcelele P110 - P 138 (denumita aleea P110 - P138 ), intre parcelele P113 - P 116 (denumita aleea P113 - P116), intre parcelele P106 - P117 (denumita aleea P 106 - P117), intre parcelele P 118 - P121 (denumita aleea P118 - P121), intre parcelele P28 - P129 (denumita aleea P 28 -P29) si intre parcelele P128 - P 30 (denumita aleea P 28 -P 30).

Din punct de vedere administrativ, terenul este in administrarea SC Administratia Domeniului Public SA, Oradea.

Din tema de proiectare emisa de SC Administratia Domeniului Public SA Oradea , modernizarea acestor alei are ca scop asigurarea accesului pietonal si a mijloacelor de transport usoare (autoturisme) in zona cu morminte mentionata mai sus .

Conform datelor emise de SC Administratia Domeniului Public , amplasamentul se afla situate in zona seismic de calcul E , cu perioada de colt TC = 0,7 sec si coeficientul KS = 0,12 .

Se mentioneaza in tema de proiectare ca in prezent aleile sunt din pamant cu urme slabe de balast sau moloz, nefiind executate lucrari de intretinere .

Din datele culese la fata locului a rezultat ca zona parcelata nu a fost drenata inainte , iar in urma ridicarilor topografice rezulta ca linia terenului nu este continua , prezentand mari diferente de cota , ceea ce duce fie la ridicarea fundatiei proiectate cu cca. 25 - 30 cm fata de cota actuala a terenului , fie la sapaturi pentru caseta aleilor si refacerea fundatiei , astfel incat sa se asigure racordarea la cota asfaltului existent pe aleile adiacente ; deasemenea in urma verificarii la fata locului a amplasamentului , s - a putut observa ca apele pluviale stagneaza la suprafata , nefiind drenate si conduse catre santurile existente la capatul parcelei , astfel :

Poza 1 - vedere dinspre capatul parcelei P 126 spre capatul parcelei P129

T& __

Se observa ca apele pluviale stagneaza , ca balastarea existenta este afectata de noroi

si apa .


Poza 2 - vedere dinspre capatul parcelei P130/A spre aleea asfaltata adiacenta

Se observa ca la capatul aleei P 130/A exista un podet de descarcare spre santul


adiacent aleei asfaltate, care ar putea prelua apele pluviale daca se executa un dren de desecare de - a lungul aleei P 126 _ P129 .

Poza 3 - vedere aleea P 126 - P129 spre capatul dinspre P 129 , din intersectia cu

Se observa cum stagneaza apele pluviale, iar pietruirea existenta este complet innoroita .

Poza 4 - vedere intersecție aleea P 126 - P129 cu aleea asfaltata existenta intre

Poza 5 - vedere dinspre parcela P130/B spre capatul parcelei P 126

Se observa lipsa drenurilor si starea degradata a fundatiei de balast existente .

Poza 6 - vedere dinspre capatul parcelei P 132 - spre capatul parcelei P 135

Se observa stagnarea apelor pluviale si starea degradata a fundatiei din balast existente, care a fost innoroita .

Poza 7 - vedere dinspre intersecția cu aleea asfaltata existenta intre parcelele P 133 - P

Se observa ca fundatia din balast existenta are numeroase denivelari , si e innoroita .

Poza 8 - vedere dinspre parcela P 138 spre aleea asfaltata existenta intre parcelele P 137 - P138


Se observa cum stagneaza apele pluviale , inclusive pe marginea aleei asfaltate .


Se observa ca desi pe acesta portiune exista si montata bordura, aceasta este acoperita cu pamant , balastarea existenta este degradata de amestecul cu pamant si ca stagneaza apele pluviale .

Poza 10 - vedere dinspre capatul parcelei P 138 spre parcela P136

■' 7 SI■                    ■ V \i

f.      M- W'~* j_L                    '4 j- -W

Se observa bordura existenta montata , degradata si acoperita cu pamant , starea


degradata a fundatiei din balast existenta in amestec cu pamant , baltile formate prin stagnarea


apelor pluviale .


Poza 11 - ved


ere dinspre capatul parcelei P 132 spre capatul parcelei P 139


Se observa cum apele pluviale formeaza balti adanci si pe suprafete mari , ceea ce a dus la deprecierea fundatiei din balast existente .

Poza 12 - vedere spre capatul aleei asfaltate existente adicenta parcelelor P 126 - P 136

Se observa existenta santulului (canalului) de deversare dinpre centura spre paraul Peta de - a lungul aleei asfaltate, capabila se preia apele pluviale din drenurile de pe aleile proiectate .

Zona nu are asigurata colectarea si dirijarea apelor pluviale motiv pentru care , in cazul ploilor torentiale, intreaga zona se inunda iar apele pluviale stagneaza , ducand si la degradarea aleilor existente .

Deasemenea fundatia din balast existenta a fost afectata de aceste ape pluviale si de neintretinerea pietruirii existente, astfel ca nu mai poate fi luata in calcul ca fundatie existenta ; deasemenea pe sectoarele cu bordura montata, datorita circulatiei cu ocazia inmormantarilor efectuate, acestea sau degradat si s-au miscat din fundatia existenta, astfel sa prezinta numeroase denivelari, motiv pentru care trebuiesc inlocuite ( vezi poze ) .

Se observa ca apele pluviale stagneaza , ca balastarea existenta este afectata de noroi si apa .

Se observa aleea din pamant , denivelata si cu deferente de cota mari intre ax si margini . Poza 15 - vedere dinspre parcela P119 spre capatul dinspre P 120 asfaltata , din intersecția cu P118

Se observa urme de balast cu diferente mari intre ax si marginile aleei .

Poza 16 - vedere intersectie aleea P 109 - P119 cu aleea asfaltata existenta intre parcelele P107 - P137

Se observa ca imbracamintea asfaltica existenta prezinta numeroase crapaturi , cedari de fundatie .

Poza 17 - vedere dinspre parcela P120 spre intersectia cu parcela P121

Se observa aleea de pamant si diferentele mari de cota intre ax si margini .

Poza 18 - vedere dinspre capatul parcelei P 121 - spre capatul parcelei P 120

Se observa aleea din pamant si diferentele mari de cota intre ax si margini .

Poza 19 - vedere dinspre intersectia cu aleea asfaltata existenta intre parcelele P 115 -P 139 spre capatul parcelei P121

Se observa urme de balast si diferentele mari de cota intre aleea P118 - P121 si aleea asfaltata .

Poza 20 - vedere dinspre parcela P 117 spre aleea asfaltata existenta intre parcelele P 115 -P139

Se observa aleea asfaltata si zona de racord cu aleea P106 - P117 .

Poza 21 - vedere dinspre intersecția aleei P 106 - P117 cu aleea asfltata P 115 - P139

Se observa diferentele mari de cota intre ax si marginile aleei si intre aleea de pamant si aleea asfaltata.


Se observa denivelarile mari in ax , zonele cu morminte nealiniate .

Poza 23 - vedere dinspre intersectia aleei P106 - P117 cu aleea asfaltata P110 - P138 in intersectia cu parcela P109


Se observa denivelarile din ax si diferentele de cota intre ax si marginile allei , precum si degradarile la aleea asfaltata in zona racordului

Poza 24 - vedere dinspre intersecția aleei P106 - P117 cu aleea asfaltata P111 - P136 din intersectai parcelelor P106 - P109

Se observa aleea de pamant cu sectoare sinusoidale si denivelari mari intre ax si marginile aleei .

Poza 25 - vedere aleea P 113 - P116 dinspre capatul intersectiei cu aleea P111 - P136 spre parcela P108

Se observa denivelarile mari dintre ax si marginile aleei , zonele de stagnare a apelor pluviale .

Poza 26 - vedere aleea P 113 - P116 dinspre intersectia cu aleea asfaltata P107 - P137

Se observa aleea de pamant ci denivelari .

Poza 27 - vedere intersecție aleea P113 - P116 cu aleea asfaltata P107 - P137 dinspre parcela P108

Se observa starea degradata a aleei asfaltate in zona intersectiei datorata fundatiei existente insuficiente .

Poza 28 - vedere aleea P110 - P138 dinspre intersectia cu aleea asfaltata P111 - P115

Se observa diferentele mari de cota dintre aleea asfaltata si aleea de pamant .

Poza 29 - vedere intersectie aleea P110 - P138 cu aleea P113 - P116

Se observa zonele de stagnare a apelor meteorice .

Poza 30 - vedere aleea P110 - P138 dinspre intersecția cu parcela P112 spre parcela P128


Se observa urme de balast amestecat cu pamant .


Se observa existenta unui strat de balast amestecat cu pamant si denivelarile din ax .

Poza 32 - vedere aleea P28 - P29


Se observa denivelarile din ax si urmele de balast existent amestecat cu pamant .

Poza 33 - vedere aleea P28 - P30 dinspre capatul asflatat al aleei din dreptul parcelei P27 spre aleea P31 - P33

Se observa denivelarile din ax .

Zona nu are asigurata colectarea si dirijarea apelor pluviale motiv pentru care, in cazul ploilor torentiale, intreaga zona se inunda iar apele pluviale stagneaza, ducand si la degradarea aleilor existente.

 • 2. Descrierea investitiei

Investitia cuprinsa in acest studiu de fezabilitate va prezenta:

- MODERNIZARE ALEI IN CIMITIRUL MUNICIPAL ORADEA

 • a) Concluziile Studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investitii pe termen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat.

Pentru prezenta investitie nu s-a elaborat studiu de prefezabilitate.

 • a.1) Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Necesitatea realizarii investitiilor de executie a obiectivului se poate justifica prin urmatoarele:

 • - Disconfortul produs de lipsa aleilor asfaltate in zona cu morminte a parcelelor mai sus mentionate.

 • - Asigurarea accesului pietonal si a mijloacelor de transport usor (autoturisme) la mormintele din zona acestor parcele;

 • - Prin realizarea modernizarii aleilor cu imbracaminte asfaltica se aduce o imbunatatire considerabila asupra acceselor in zona cu morminte din aceste parcele

a.2) Scenariul tehnico- economic selectat

Scenariul selectat este: Realizarea modernizarii aleilor cu imbracaminte asfaltica, pentru asigurarea accesului pietonal si a mijloacelor de transport usor (autoturisme):

- pentru aleile P126-P129, P132-P135, P136-P139 si P135-P139, refacerea fundatiei din piatra sparta de 15 cm grosime si a imbracamintii din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime pe ambele parti ale aleilor, cu colectarea apelor meteorice si evacuarea lor in canalul existent de -a lungul aleii asfaltate dintre parcelele P126 - P136

-pentrualeileP110-P138,P111-P136,P113-P116,P106-P117,P118-P121,P28-P30si P28-P29 refacerea fundatiei din balast de 25 cm grosime si a imbracamintii din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime

 • b) Scenariile tehnico- economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse.

 • b.1) Scenarii propuse:

b.1.1) Realizarea modernizarii aleilor cu imbracaminte asfaltica, pentru asigurarea accesului pietonal si a mijloacelor de transport usor (autoturisme)

b.1.2) Ramanerea in continuare a aleilor neasfaltate si accesul la morminte in conditii improprii

b.2) Scenariul recomandat de catre elaborator:

Scenariul recomandat de catre elaborator este: Realizarea modernizarii aleilor cu imbracaminte asfaltica, pentru asigurarea accesului pietonal si a mijloacelor de transport usor (autoturisme)

b.3) Avantajele scenariului recomandat

- se elimina accesul impropriu in zona cu morminte a parcelelor

- accesul in zona cu morminte a parcelelor de la nr. 107 la parcela 139 si parcelele nr. 28,30, se va face civilizat, pe alei asfaltate

 • c). Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

În conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aleile proiectate se încadrează în categoria “D” - importanță redusa.

La cererea beneficiarului - SC Administrația Domeniului Public SA Oradea, s - a solicitat modernizarea aleilor susmentionate prin refacerea fundatiei cu balast de 15 cm grosime si un strat de imbracaminte din beton asfaltic de 4 cm grosime .

Din cele constatate pe teren cu ocazia vizitarii amplasamentului, din experienta proiectantului (care a mai avut lucrări de modernizare alei in Cimitirul Municipal - ca executant cu SC Drumuri Bihor SA) , fundatia de balast de 15 cm grosime este insuficienta , iar asternerea imbracamintii asfaltice peste stratul de balast nu e conforma cu Normele si Stas - urile in vigoare , cu atat mai mult cu cat intreaga suprafata nu a fost drenata si prin lucrarile de asfaltare nu se asigura evacuarea apelor meteorice din zona aleilor ; sub influenta acestora si la repetate fenomene de inghet - dezghet, imbracamintea asfaltica se va deteriora rapid .

Avand in vedere cele de mai sus , proiectantul a analizat si a propus urmatoarele variante:

 • - pentru aleile P126-P129, P132-P135, P136-P139 si P135-P139, refacerea fundatiei din piatra sparta de 15 cm grosime si a imbracamintii din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime pe ambele parti ale aleilor, cu colectarea apelor meteorice si evacuarea lor in canalul existent de - a lungul aleii asfaltate dintre parcelele P126 - P136

 • - pentru aleile P110-P138, P111-P136, P113-P116, P106-P117, P118-P121, P28-P30 si P28-P29 refacerea fundatiei din balast de 25 cm grosime si a imbracamintii din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime (prezinta inconvenientul ca suprafata nefiind drenata, va pastra apa meteorica in zona adiacenta aleilor, dar avand in vedere diferentele mari de cota intre axul aleilor adiacente si axul aleilor din pamant prezinta avantajul ca se ridica cota liniei rosii proiectate si implicit rezistenta in timp a imbracamintii asfaltice , dar si obtinerea cotei aleilor cel putin la nivelul elevatiilor fundatiilor mormintelor adiacente; in cazul unei fundatii de numai 15 cm de balast cota aleilor va fi sub cota elevatiilor fundatiilor mormintelor adiacente ceea ce va duce la stagnarea permanenta a apelor meteorice).

Având în vedere cele de mai sus, ținând cont de situația actuală si de cerintele temei de proiectare, caracteristicile solutiei proiectate sunt :

Modernizare alei:

- Complex rutier (L=1067,3m):

- fundatie de piatra sparta de 15 cm - proiectata

- imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime - proiectata

 • •  Aleea P 126-P 129:

 • - Lungime : 339,25 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • •  Aleea P 132 - P 135 :

 • - Lungime : 336,35 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • •  Aleea P 136 - P 139 :

 • - Lungime : 332,50 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • •  Aleea P 135 - P 139 :

 • - Lungime : 59,20 ml

 • - Latime : 3,50 ml

Modernizare alei:

- Complex rutier (L=2130,2m):

 • - fundatie de balast de 25 cm - proiectata

- imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime - proiectata

 • •  Aleea P 110 - P 138 :

 • - Lungime : 465,80 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • •  Aleea P 111 - P 136 :

 • - Lungime : 441,15 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • •  Aleea P 113 - P 116 :

 • - Lungime : 359,30 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • •  Aleea P 106 - P 117 :

 • - Lungime : 355,60 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • •  Aleea P 118 - P 121 :

 • - Lungime : 348,75 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • •  Aleea P 28 - P 30 :

 • - Lungime : 68,50 ml

 • - Latime : 2,00 ml

 • •  Aleea P 28 - P 29 :

 • - Lungime : 91,10 ml

 • - Latime : 3,00 ml

Lungimea totala a aleilor: L=3197,5m

 • 3. Date tehnice ale investitiei

 • a) Zona de amplasament

CIMITIRUL MUNICIPAL ORADEA

 • b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat

Terenurile ce urmeaza sa fie ocupate sunt pe domeniul public al municipiului Oradea.

 • c) Situatia ocuparilor definitive

Ocupari definitive

9554 mp

 • d) Studii de teren

d1) Studii topografice

- se vor atasa de catre beneficiar

- Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

OPERAȚIUNI TOPOGRAFICE

Reteaua de sprijin a fost realizata prin indesirea retelei de triangulatie de ordin superior din zona lucrarii. Amplasamentele punctelor din reteaua de ridicare au fost stabilite astfel incat sa existe posibilitatea orientarii instrumentelor de masurat pe minim 2 puncte consecutive. La stabilirea acestor amplasamente s-au avut in vedere toate prescriptiile normativelor in vigoare referitoare la vizibilitate, stabilitate, conservare si accesibilitate usoara.

Cele mai importante conditii la alegerea punctelor pentru realizarea retelei de sprijin sunt urmatoarele:

- distanta dintre puncte sa nu depaseasca 20 - 30 m.

- pe cat posibil sa nu existe instalatii electrice de mare putere in apropierea punctelor pentru a nu perturba determinarea distantelor prin unde

- pe cat posibil sa fie amplasate in asa fel incat sa nu fie distruse in timpul excutiei lucrarilor

Măsurătorile s-au executat cu o stație totală tip TRIMBLE 5503.

Determinarea coordonatele stațiilor s-a facut prin metoda drumuirii, folosind punctele din rețeaua topografică de sprijin.

După efectuarea operațiilor de compensare a neînchiderilor rezultate în limitele de toleranță admise, s-au efectuat măsurătorile de teren efective prin radieri.

Prelucrarea punctelor și calculul suprafețelor s-a efectuat pe calculator sub TOPOSYS 5.0 și MAPSYS 7.0.

Pentru încadrarea rețelei altimetrice de sprijin în rețeaua altimetrică de stat de ordin superior au fost utilizați reperi de nivelment în sistem de referință Marea Neagră 1975.

SISTEM DE PROIECTIE: STEREOGRAFIC 1970

SISTEM ALTIMETRIC: MAREA NEAGRĂ 1975

d2) Studiu geotehnic

- se va atasa de catre beneficiar

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea variantei optime pt aprobare

Din tema de proiectare emisa de SC Administratia Domeniului Public SA Oradea , modernizarea acestor alei are ca scop asigurarea accesului pietonal si a mijloacelor de transport usoare (autoturisme) in zona cu morminte intre parcelele mentionata.

Având în vedere cele de mai sus, ținând cont de situația actuală si de cerintele temei de proiectare, caracteristicile solutiei proiectate sunt :

Modernizare alei:

- Complex rutier (L=1067,3m):

- fundatie de piatra sparta de 15 cm - proiectata

- imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime - proiectata

 • •  Aleea P 126-P 129:

 • - Lungime : 339,25 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • AleeaP132-P135:

 • - Lungime : 336,35 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • AleeaP136-P139:

 • - Lungime : 332,50 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • AleeaP135-P139:

 • - Lungime : 59,20 ml

 • - Latime : 3,50 ml

Modernizare alei:

- Complex rutier (L=2130,2m):

 • - fundatie de balast de 25 cm - proiectata

- imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime -proiectata

 • AleeaP110-P138:

 • - Lungime : 465,80 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • AleeaP111 -P136:

-Lungime: 441,15ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • AleeaP113-P116:

 • - Lungime : 359,30 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • AleeaP106-P117:

 • - Lungime : 355,60 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • AleeaP118-P121 :

 • - Lungime : 348,75 ml

 • - Latime : 3,00 ml

 • AleeaP28-P30:

 • - Lungime : 68,50 ml

 • - Latime : 2,00 ml

 • AleeaP28-P29: -Lungime: 91,10ml

 • - Latime : 3,00 ml

Lungimea totala a aleilor: L=3197,5m

 • f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum De-a lungul traseului nu au fost identificate rețele edilitare.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

- Siguranta în exploatare

Lucrările propuse nu prezintă risc la foc.

Siguranta în exploatare se rezolvă prin:

 • -  lucrările de terasamente propuse care conduc la stabilizarea drumului

 • -  îmbunătățirea elementelor geometrice, a planeitătii si îndepărtarea de pe carosabil a apelor meteorice în santurile de scurgere si apoi prin podete.

- Protectia calitătii apelor

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva în apele pluviale care se scurg de pe platforma drumului.

Organizarea de santier se va realiza în afara zonei de lucru, eventualele alimentări cu combustibil ale utilajelor se vor face numai în incinta organizării de santier pentru a se evita poluarea apelor.

- Protectia aerului

Lucrarea proiectată nu constituie o sursă de poluare a atmosferei.

Eventualele particule de praf care pot să apară în timpul executiei se pot stopa prin întretinerea corespunzătoare a santierului.

Gazele de esapament de la masini si utilaje vor fi controlate prin verificarea periodică în unităti de service auto.

- Protectia împotriva zgomotului

Solutia de proiectare propusă diminuează efectul zgomotului, iar cel care apare în perioada de lucru dispare odată cu finalizarea lucrării.

- Protectia împotriva radiatiilor

În structura lucrărilor nu se introduc elemente care produc radiatii.

Materialele utilizate vor fi conform standardelor si vor avea agremente tehnice valabile. - Protectia solului si subsolului

Ansamblul proiectat nu afectează negativ solul si subsolul din zona drumului.

- Protectia sistemelor terestre si acvatice

Lucrările proiectate nu afectează flora si fauna locală.

- Protectia asezărilor umane si a altor obiective de interes public

Scopul principal al lucrării este aducerea drumului la parametrii normali de exploatare, colectarea si evacuarea corecta a apelor.

- Gospodărirea deseurilor

În urma executării proiectului nu rezulta deseuri.

- Gospodărirea substantelor toxice si periculoase

Lucrările proiectate nu produc si nu stochează substante toxice si periculoase.

- Lucrări de reconstructie ecologică

Lucrările proiectate nu sunt poluante, îmbunătătesc conditiile de protectie a mediului în zona drumului.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Din punct de vedere al protectiei mediului, realizarea drumului va determina eliminarea producerii prafului datorită circulatiei autovehiculelor.

 • 4. Durata de realizare si etapele principale; graficul de executie

Se estimează că durata de realizare a lucrarilor de C+M este de 3 luni.

Etapele principale sunt următoarele:

 • -  predare/preluare amplasament

 • -  pregătirea stratului suport

 • -  execuția stratului rutier

 • -  receptia lucrarilor

După finalizarea fiecărui etape tehnologice se vor întocmi procese verbale conform programuluide urmarire a executiei lucrarilor intocmit la faza PT.

Graficul de realizare a investiți

Nr. crt

Denumire obiect

Luna

I

II

III

1

Terasamente

2

Suprastructura

 • (3) Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Devizul general si devizele pe obiect s-au intocmit conform metodologiei din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii aprobat prin HG 28 din 9 ianuarie 2008

Valoarea totala a investitiei este de 622,894 mii lei din care C+M 553,584 mii lei (exclusiv TVA)

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: MODERNIZARE ALEI IN CIMITIRUL MUNICIPAL ORADEA , JUD. BIHOR

Curs BNR -12.06.2013 curs 4,4969 lei/euro data 12.06.2013

Nrcrt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări prot mediu/aducerea la starea inițială

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli asigurarea utilităților necesare obiectiv

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

1,600

0,356

0,384

1,984

0,441

3.2

Taxe pt obținerea de avize, acorduri, autorizații

2,000

0,445

2,000

0,924

3.3

Proiectare și inginerie

6,500

1,445

1,560

8,060

1,792

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5

Consultanță

3.6

Asistență tehnică

4,503

1,001

1,081

5,584

1,242

TOTAL CAPITOL 3

14,603

3,247

3,025

17,628

4,400

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

547,059

121,652

131,294

678,353

150,849

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnol/funcțional cu montaj

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

547,059

121,652

131,294

678,353

150,849

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

6,525

1,451

1,566

8,091

1,799

5.1.1. Lucrări de construcții

6,525

1,451

1,566

8,091

1,799

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

54,706

12,165

13,129

67,835

15,085

TOTAL CAPITOL 5

61,231

13,616

14,695

75,927

16,884

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

622,894

138,516

149,014

771,909

172,132

Din care C+M

553,584

123,104

132,860

686,445

152,648

ing. Lungu Crinu

DEVIZ CAPITOLUL 3 Deviz financiar

Curs BNR - 12.06.2013             curs 4,4969 lei/euro data 12.06.2013

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1

Studii de teren (geo, hidro, foto, topo)

1,600

0,356

0,384

1,984

0,441

2

Cheltuieli pt obtin avize, acorduri, autoriz

2,000

0,445

2,000

0,445

1 .ceritificat de urbanism

2.autorizatie de construire/desfiintare

3.avize acorduri pt racord, bransament la retele

4.aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

5.certificat de nomenclatura stradala si adresa

6.bținerea nr Cadastral si inregistrarea in CF

7.aviz PSI

8.acord de mediu

1,000

0,222

0,190

1,190

0,265

10.alte avize, acorduri si autorizatii

1,000

0,222

1,000

0,222

3

Proiectare si inginerie

6,500

1,445

1,560

8,060

1,792

1.proiectare, total, din care:

5,500

1,223

1,320

6,820

1,517

a.studiu de prefezabilitate

b.studiu de fezabilitate

c.proiect tehnic

3,000

0,667

0,720

3,720

0,827

d.detalii de executie

2,000

0,445

0,480

2,480

0,551

e.verificarea tehnica a proiectarii

0,500

0,111

0,120

0,620

0,138

f.eleborare certificat performanta energetica

2.documentatii pt acorduri, avize, autorizatii

1,000

0,222

0,240

1,240

0,276

3.expertiza tehnica

4.audit energetic

4

Organizarea procedurilor de achizitie

5

Consultanta

1 .consultanta pt MJ, studii, cerere de finantare

2.consultanta managem investitie, administrare

6

Asistenta tehnica

4,503

1,001

1,081

5,584

1,242

1 .din partea proiectantului pe perioada invest

0,400

0,089

0,096

0,496

0,110

2.diriginți de șantier

4,103

0,912

0,985

5,088

1,131

TOTAL

14,603

3,247

3,025

17,628

3,921

ing. Lungu Crinu

DEVIZUL TOTALIZATOR AL OBIECTELOR:

MODERNIZARE ALEI IN CIMITIRUL MUNICIPAL ORADEA , JUD. BIHOR

Curs BNR - 12.06.2013               curs 4,4969 lei/euro data 12.06.2013

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

54,699

12,164

13,128

67,827

15,083

2

Construcții: rezistență și arhitectură

492,360

109,489

118,166

610,526

135,766

3

Izolații

4

Instalații electrice

5

Instalații sanitare

6

Instalații încălzire, ventilare, climatizare, PSI, r-tv

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

8

Instalații de telecomunicații

TOTAL I

547,059

121,652

131,294

678,354

150,849

II. MONTAJ

1

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

TOTAL II

III. PROCURARE

1

Utilaje și echipamente tehnologice

2

Utilaje și echipamente de transport

3

Dotări

TOTAL III

TOTAL (I+II+III)

547,059

121,652

131,294

678,354

150,849

ing. Lungu Crinu

DEVIZ CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Curs BNR - 12.06.2013              curs 4,4969 lei/euro data 12.06.2013

Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

5.1

Organizare de santier

6,525

1,451

1,566

8,091

1,799

5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

6,525

1,451

1,566

8,091

1,799

5.1.2 chelt conexe organizarii de santier

5.2

Comisioane, taxe

comisionul băncii finanțatoare

cota aferentă ISC

cota amenajarea teritoriului, urbanism

prime de asigurare autorit contractanta

alte cheltuieli de aceeași natură cf legii

cota aferentă CSC

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

54,706

12,165

13,129

67,835

15,085

TOTAL

61,231

13,616

14,695

75,927

16,884

ing. Lungu Crinu

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiți

  Nr.crt

  Denumire obiect

  Mii Lei

  Luna

  I

  II

  III

  1

  Terasamente

  54.699

  2

  Suprastructura

  492.360

 • (4) ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ

IDENTIFICAREA INVESTITIEI, DEFINIREA OBIECTIVELOR SI SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA

Denumirea lucrarii: “ Modernizare alei in Cimitirul Municipal Oradea”.

Beneficiari ai proiectului: Administratia Domeniului Public - Oradea

Valoarea proiectului - conform Devizului general - 771909 lei inclusiv tva;

Prezenta analiza s-a facut tinind cont de urmatoarele supozitii:

 • - Fără realizarea investiției - scenariu inertial

 • - Realizarea investiției - scenariul 1

 • - Realizarea investiției - scenariul 2

Obiectivul prezentului proiect consta in modernizarea unor alei in Cimitirul Municipal.

Rezultate anticipate:

Facilitarea accesului in cimitir atit pe timp ploios cit si iarna, cind, datorita ploilor si zăpezii, accesul in zona este imposibil

Surse de finantare:

Sursa de finantare: bugetul local al Municipiului Oradea

Perioada de referinta

Perioada de referinta are un efect extrem de important asupra analizei, ea afectind calculul principalilor indicatori ai analizei financiare si economice. Astfel, ( avind in vedere ca perioada de referinta pentru sectorul drumuri este intre 25 - 30 ani ), analiza s-a făcut pe 30 de ani, conform recomandarilor din Manualul de referinta si “Guide to Cost-Benefit Analysis of major Projects in the context of EC Regional Policy, 1997 Edition”

ANALIZA OPTIUNILOR

Stabilirea listei lungi de alternative :

 • a) Aleile vor ramine in continuare nemodernizate

 • b) Aleile vor fi supuse la reparatii doar in unele zone

 • c) Aleile vor fi reabilitate pe intreaga lungime

Analizarea listei lungi de alternative:

 • a. avind in vedere situatia actuala in care se afla in acest moment aleile, aceasta alternativa a fost luata in calcul ca varianta inertiala ( fara realizarea investitiei )

 • b. avind in vedere ca in perioadele ploioase acestealei sint in cea mai mare parte impracticabile, aceasta varianta nu a fost luata in considerare

 • c. aceasta varianta a fost luata in considerare. Mai mult decit atit, in cadrul acestei variante au fost studiate 2 scenarii - unul pesimist si unul optimist.

Scenarii folosite

Prezenta analiza s-a facut tinind cont de urmatoarele supozitii:

 • - Fără realizarea investiției - scenariu inertial

 • - Realizarea investiției - V1

 • - Realizarea investiției - V2

ANALIZA FINANCIARA

Costuri

Costurile avute in vedere sint costurile cu modernizarile curente, costuri cu reparatii majore si intretinerea pe timp de iarna.

Costurile cu modernizarile curente ( uzura ):

Au fost calculate ca procente din valoarea suprastructurii ( 492360 lei ) viitoarelor alei. S-au folosit urmatoarele procente:2% pentru anii 4 si 7, 3% pentru anii 8 si 10 ( pentru varianta 1 ). Pentru varianta 2 s-a folosit un procent cu 1% mai mare decit in cazul variantei 1.

Reparatii majore ( infrastructura )

Au fost calculate ca procente din valoarea terasametelor ( 54699 lei ) viitoarelor alei. S-au folosit procente de 1% in anul 5 si 2% in anul 8 pentru varianta 1 si 2% si respectiv 3%. Valorile aferente anului 8 s-au considerat constante din 2 in 2 ani pina in anul 30 al investitiei.

Costuri aditionale avute in vedere:

Intretinerea aleilor pe timp de iarna. In cadrul acestor costuri intra lucrarile de dezapezire, lucrarile de imprastiere de materiale antiderapante, etc.

Devirea circulatiei nu va avea efecte negative decit pe portiuni reduse, cuantificarea baneasca a acesteia nefiind relevanta.

Venituri avute in vedere: pe durata executiei, se vor putea angaja temporar aproximativ 3someri din zona Oradea, astfel - bugetul local va fi degrevat de plata ajutoarelor in suma de 10560 lei.

Distorsiuni

Datorita faptului ca reabilitarea aleilor din prezentul SF va urmari acelasi traseu cu cel actual nu s-au luat in calcul distorsiuni ale intrarilor.

Sumele folosite in cadrul analizei pentru a acoperii cheltuielile aferente drumurilor au fost considerate subventiile Municipiului Oradea.

Calculul indicilor de actualizare

Conform Ghidului solicitantului, Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 5% în termeni reali ca valoare orientativă pentru proiectele de investiții publice cofinanțate prin Fonduri.

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii nete prezente (NPVF) a fost definita rata de actualizare dupa cum urmeaza:

Formula folosita:

Pt an 1:

1 / ( 1+5%)

Pt anul 2:

1 / ( 1+5%)2

Pt anul 3:

1 / ( 1+5%)3

Pt anul 4:

1 / ( 1+5%)4

Pt anul 5:

1 / ( 1+5%)5

Pt anul 30:

1 / ( 1+5%)30

tabel 1

Ta

bel indici de aci

ualizare

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1+5%)-

30

0.952

0.907

0.864

0.823

0.784

0.746

0.711

0.677

0.645

0.614

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.585

0.557

0.530

0.505

0.481

0.458

0.436

0.416

0.396

0.377

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0.359

0.342

0.326

0.310

0.295

0.281

0.268

0.255

0.243

0.231

„MODERNIZARE ALEI IN CIMITIRUL MUNICIPAL ORADEA”

2___________________________________________________ Pag. 27 ____________________________________________________

Cash flow investitie

tabel 2

cash flow financiar

V0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

uzura suprastructura

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

deteriorare strat infrastructura

1640.97

1640.97

1640.97

1640.97

1640.97

1640.97

1640.97

1640.97

1640.97

18050.67

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

total cheltuieli

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

42945.07

venituri CJ

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

42945.07

alte venituri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

26535.37

42945.07

cash flow financiar

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

v1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

uzura suprastructura

0.00

0.00

0.00

9847.20

9847.20

9847.20

9847.20

14770.80

14770.80

14770.80

deteriorare strat infrastructura

0.00

0.00

0.00

0.00

546.99

0.00

0.00

1093.98

0.00

0.00

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

total cheltuieli

2888.89

2888.89

2888.89

12736.09

13283.08

12736.09

12736.09

18753.67

17659.69

17659.69

venituri CJ

9600.00

2888.89

2888.89

12736.09

13283.08

12736.09

12736.09

18753.67

17659.69

17659.69

alte venituri

19447.20

9847.20

9847.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

29047.20

12736.09

12736.09

12736.09

13283.08

12736.09

12736.09

18753.67

17659.69

17659.69

cash flow financiar

26158.31

9847.20

9847.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

v2

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

uzura suprastructura

0.00

0.00

0.00

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

19694.40

19694.40

19694.40

deteriorare strat infrastructura

0.00

0.00

0.00

0.00

1093.98

0.00

0.00

1640.97

0.00

0.00

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

total cheltuieli

2888.89

2888.89

2888.89

17659.69

18753.67

17659.69

17659.69

24224.26

22583.29

22583.29

venituri CJ

2888.89

2888.89

2888.89

17659.69

18753.67

17659.69

17659.69

24224.26

22583.29

22583.29

alte venituri

9600.00

14770.80

14770.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

12488.89

17659.69

17659.69

17659.69

18753.67

17659.69

17659.69

24224.26

22583.29

22583.29

cash flow financiar

9600.00

14770.80

14770.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

continuare tabel 2

cash flow financiar

V0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

uzura suprastructura

19694.4

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

deteriorare strat infrastructura

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

5200

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

total cheltuieli

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

venituri CJ

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

alte venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

total venituri

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

cash flow financiar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

v1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

uzura suprastructura

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

deteriorare strat infrastructura

0.00

1093.98

0.00

1093.98

0.00

1093.98

0.00

1093.98

0.00

1093.98

1093.98

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

total cheltuieli

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

venituri CJ

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

alte venituri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

cash flow financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

v2

0

an

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

uzura suprastructura

19694.4

19694.4

19694.4

19694.4

19694.4

19694.4

19694.4

19694.4

19694.4

19694.4

19694.4

deteriorare strat infrastructura

0.0

1641.0

0.0

1641.0

0.0

1641.0

0.0

1641.0

0.0

1641.0

1641.0

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

2888.9

2888.9

2888.9

2888.9

2888.9

2888.9

2888.9

2888.9

2888.9

2888.9

2888.9

total cheltuieli

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

venituri CJ

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

alte venituri

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

total venituri

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

24224.3

22583.3

cash flow financiar

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

continuare tabel 2

cash flow financiar

V0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

uzura suprastructura

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

19694.40

deteriorare strat infrastructura

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

18050.67

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

5200.00

total cheltuieli

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

venituri CJ

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

alte venituri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

total venituri

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

42945.07

cash flow financiar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

v1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

uzura suprastructura

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

14770.80

deteriorare strat infrastructura

1093.98

1093.98

0.00

1093.98

0.00

1093.98

0.00

1093.98

0.00

1093.98

1093.98

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

2888.89

total cheltuieli

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

venituri CJ

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

alte venituri

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

total venituri

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

cash flow financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

v2

0

an

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

uzura suprastructura

19694.400

19694.400

19694.400

19694.400

19694.400

19694.400

19694.400

19694.400

19694.400

19694.400

19694.400

deteriorare strat infrastructura

1640.970

1640.970

0.000

1640.970

0.000

1640.970

0.000

1640.970

0.000

1640.970

1640.970

cheltuieli intretinere pe timp de iarna

2888.889

2888.889

2888.889

2888.889

2888.889

2888.889

2888.889

2888.889

2888.889

2888.889

2888.889

total cheltuieli

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

venituri CJ

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

alte venituri

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

total venituri

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

24224.259

22583.289

cash flow financiar

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

Calculul valorii actualizate nete(VAN)

tabel 3

Calcul valoarea actualizata neta financiara

VARIANTA 1

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total cheltuieli

2888.89

2888.89

2888.89

12736.09

13283.08

12736.09

12736.09

18753.67

17659.69

17659.69

Total venituri

29047.20

12736.09

12736.09

12736.09

13283.08

12736.09

12736.09

18753.67

17659.69

17659.69

Flux anual

26158.31

9847.20

9847.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total cheltuieli

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

Total venituri

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total cheltuieli

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

Total venituri

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ind actualizare

0.36

0.34

0.33

0.31

0.30

0.28

0.27

0.26

0.24

0.23

VNAF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare actualizata neta financiara

-729558.24

Valoarea proiect

771909

Valoare actualizata venituri nete / valoarea proiectului

5.49%

VARIANTA 2

an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total cheltuieli

2888.89

2888.89

2888.89

17659.69

18753.67

17659.69

17659.69

24224.26

22583.29

22583.29

Total venituri

12488.89

17659.69

17659.69

17659.69

18753.67

17659.69

17659.69

24224.26

22583.29

22583.29

Flux anual

9600.00

14770.80

14770.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total cheltuieli

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

Total venituri

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total cheltuieli

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

Total venituri

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

24224.26

22583.29

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare actualizata neta financiara

-736609.02

Valoarea proiect

771909

Valoare actualizata venituri nete / valoarea proiectului

4.57%

Observam ca in ambele variante VAN este negativa ( -729558 in cazul variantei 1 si -736609lei in cazul variantei 2 ).

Calculul ratei interne de rentabilitate (RIR)

tabel 4

Rata interna de rentabilitate financiara

V1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total cheltuieli

2888.89

2888.89

2888.89

12736.09

13283.08

12736.09

12736.09

18753.67

17659.69

17659.69

Total venituri

29047.20

12736.09

12736.09

12736.09

13283.08

12736.09

12736.09

18753.67

17659.69

17659.69

Flux anual

26158.31

9847.20

9847.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total cheltuieli

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

Total venituri

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total cheltuieli

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

Total venituri

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

18753.67

17659.69

Flux anual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

V2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total cheltuieli

2888.88889

2888.88889

2888.88889

17659.6889

18753.6689

17659.6889

17659.6889

24224.2589

22583.2889

22583.2889

Total venituri

12488.8889

17659.6889

17659.6889

17659.6889

18753.6689

17659.6889

17659.6889

24224.2589

22583.2889

22583.2889

Flux anual

9600

14770.8

14770.8

0

0

0

0

0

0

0

an

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total cheltuieli

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

Total venituri

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

Flux anual

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

an

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total cheltuieli

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

Total venituri

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

24224.2589

22583.2889

Flux anual

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RIRV1

-1.482%

Raport C/B V1

0.4963

RIRV2

-1.512%

Raport C/B V2

0.6560

Observam ca atit in cazul V 1 cit si in cazul V2, RIR este mai mica de 5%. Raportul c/b este de 0,4963 in cazul V1 si 0,6560in cazul V2.

Raport cost beneficiu

Varianta 1

tabel 5

Raport cost / beneficiu

varianta 1

venituri

rata actualizare

(1+r)Ak

Vk/(1+r)Ak

costuri

(Ck+Ik)/(1+r)Ak

1

29047.20

0.926

1.93

15082.20

2888.89

1500.00

2

12736.09

0.857

3.45

3691.93

2888.89

837.43

3

12736.09

0.794

5.77

2206.43

2888.89

500.48

4

12736.09

0.735

9.06

1405.43

12736.09

1405.43

5

13283.08

0.681

13.41

990.83

13283.08

990.83

6

12736.09

0.630

18.77

678.64

12736.09

678.64

7

12736.09

0.583

24.96

510.19

12736.09

510.19

8

18753.67

0.540

31.68

591.99

18753.67

591.99

9

17659.69

0.500

38.50

458.68

17659.69

458.68

10

17659.69

0.463

44.98

392.61

17659.69

392.61

11

18753.67

0.429

50.69

369.93

18753.67

369.93

12

17659.69

0.397

55.31

319.30

17659.69

319.30

13

18753.67

0.368

58.60

320.05

18753.67

320.05

14

17659.69

0.340

60.47

292.03

17659.69

292.03

15

18753.67

0.315

60.97

307.61

18753.67

307.61

16

17659.69

0.292

60.20

293.34

17659.69

293.34

17

18753.67

0.270

58.37

321.26

18753.67

321.26

18

17659.69

0.250

55.71

316.99

17659.69

316.99

19

18753.67

0.232

52.44

357.61

18753.67

357.61

20

17659.69

0.215

48.79

361.98

17659.69

361.98

21

18753.67

0.199

44.93

417.35

18753.67

417.35

22

17659.69

0.184

41.04

430.25

17659.69

430.25

23

18753.67

0.170

37.24

503.64

18753.67

503.64

24

17659.69

0.158

33.60

525.63

17659.69

525.63

25

18753.67

0.146

30.18

621.30

18753.67

621.30

26

17659.69

0.135

27.03

653.26

17659.69

653.26

27

18753.67

0.125

24.16

776.28

18753.67

776.28

28

17659.69

0.116

21.56

819.08

17659.69

819.08

29

18753.67

0.107

19.23

975.17

18753.67

975.17

30

17659.69

0.099

17.16

1029.39

17659.69

1029.39

524217.35

36020.40032

478364.64

17877.74

Raport cost/beneficiu varianta 1

17877.74   /

36020.40

0.4963

Varianta 2

Raport cost / beneficiu

varianta 2

venituri

rata actualizare

(1+r)Ak

Vk/(1+r)Ak

costuri

(Ck+Ik)/(1+r)Ak

1

12488.88889

0.9259

1.93

6484.62

2888.89

1500.00

2

17659.68889

0.8573

3.45

5119.18

2888.89

837.43

3

17659.68889

0.7938

5.77

3059.41

2888.89

500.48

4

17659.68889

0.7350

9.06

1948.75

17659.69

1948.75

5

18753.66889

0.6806

13.41

1398.90

18753.67

1398.90

6

17659.68889

0.6302

18.77

940.99

17659.69

940.99

7

17659.68889

0.5835

24.96

707.42

17659.69

707.42

8

24224.25889

0.5403

31.68

764.68

24224.26

764.68

9

22583.28889

0.5002

38.50

586.57

22583.29

586.57

10

22583.28889

0.4632

44.98

502.08

22583.29

502.08

11

24224.25889

0.4289

50.69

477.85

24224.26

477.85

12

22583.28889

0.3971

55.31

408.32

22583.29

408.32

13

24224.25889

0.3677

58.60

413.41

24224.26

413.41

14

22583.28889

0.3405

60.47

373.45

22583.29

373.45

15

24224.25889

0.3152

60.97

397.34

24224.26

397.34

16

22583.28889

0.2919

60.20

375.13

22583.29

375.13

17

24224.25889

0.2703

58.37

414.98

24224.26

414.98

18

22583.28889

0.2502

55.71

405.37

22583.29

405.37

19

24224.25889

0.2317

52.44

461.93

24224.26

461.93

20

22583.28889

0.2145

48.79

462.91

22583.29

462.91

21

24224.25889

0.1987

44.93

539.10

24224.26

539.10

22

22583.28889

0.1839

41.04

550.21

22583.29

550.21

23

24224.25889

0.1703

37.24

650.56

24224.26

650.56

24

22583.28889

0.1577

33.60

672.18

22583.29

672.18

25

24224.25889

0.1460

30.18

802.54

24224.26

802.54

26

22583.28889

0.1352

27.03

835.39

22583.29

835.39

27

24224.25889

0.1252

24.16

1002.73

24224.26

1002.73

28

22583.28889

0.1159

21.56

1047.44

22583.29

1047.44

29

24224.25889

0.1073

19.23

1259.63

24224.26

1259.63

30

22583.28889

0.0994

17.16

1316.39

22583.29

1316.39

657007.3167

34379.42

617865.72

22554.12

Raport cost/beneficiu varianta 2

22554.12   /

34379.42

0.6560

ANALIZA DE RISC ȘI SENZITIVITATE

Analiza de risc si senzitivitate a fost elaborata conform art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006.

Analiza de risc. Factorii de risc critici:

Lipsa elasticitatii investitiei

Nu este cazul .

Influenta negativa asupra activitatilor colaterale

Nu este cazul

Schimbare a traficului dupa o anumita perioada de timp - Nu este cazul. Risc de inlocuire cu o alta infrastructura existenta/viitoare - inexistent

Pierderea identitatii culturale specifice zonei

Nu este cazul .

Cresteri de preturi utilitati/curent electric

Nu este cazul

Tabel 7

Analiza impactului variabilelor

Elasticitate

Categorii parametri

inalta

medie

scazuta

1

Rata actualizarii

x

2

Rata inflatiei

x

3

rata crestere salarii

x

4

Modificari legislative

x

5

Dinamica populatiei

x

6

Rata cresterii veniturilor reale

x

7

Rata cresterii economica

x

8

Premize alcatuire buget

x

9

Durata investitiei

x

10

Rata defectiunilor

x

11

Variatie costuri intretinere

x

Analiza de senzitivitate

Identificarea variabilelor critice:

tabel 8

Variabile critice

IRR standard

IRR modificat

Modificare

Rezultat

total cheltuieli incluzind chelt cu

asfalt cu 1% mai mari v1

-1.48%

-1.48%

0.9982

Variabila nu este critica

total cheltuieli incluzind chelt cu

asfalt cu 1% mai mari v2

-1.51%

-1.54%

0.9814

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 1

-1.48%

-1.48%

0.9993

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 2

-1.51%

-1.51%

0.9993

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de

iarna varianta 1

-1.4870%

-1.51%

0.9829

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de

iarna varianta 2

-1.51%

-1.52%

0.9969

Variabila nu este critica

tabel 9

Variabile critice

VNA standard

VNA modificat

Modificare

Rezultat

total cheltuieli incluzindchelt cu asfalt cu 1% mai mari vi

-729558.2

-731275.8

0.99765

Variabila nu este critica

total cheltuieli incluzindchelt cu asfalt cu 1% mai mari v2

-736609.0

-738949.4

0.99683

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 1

-729558.2

-729612.8

0.999925

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 2

-736609.0

-736693.0

0.99989

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 1

-729558.2

-730002.3

0.99939

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 2

-736609.0

-737053.1

0.99940

Variabila nu este critica

tabel 10

Variabile critice

c/b standard

c/b modificat

Modificare

Rezultat

total cheltuieli incluzind chelt cu asfalt cu 1% mai mari v1

0.49632

0.49967

0.99330

Variabila nu este critica

total cheltuieli incluzind chelt cu asfalt cu 1% mai mari v2

0.65604

0.66084

0.99273

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 1

0.49632

0.49642

0.99980

Variabila nu este critica

total cheltuieli cu infrastructura mai mari cu 1% varianta 2

0.65604

0.65620

0.99975

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 1

0.49632

0.49784

0.99695

Variabila nu este critica

total cheltuieli mai mari cu 1% pentru intretinerea pe timp de iarna varianta 2

0.65604

0.65762

0.99758

Variabila nu este critica

Observam ca nu avem variabile critice ( nici o crestere cu 1% a valorii cheltuielilor de reparatii cu

infrastructura sau suprastructura nu duce la o modificare a indicatorilor cu mai mult de 1% ).

tabel 11

Senzitivitate

Valoare

actualizata / val

proiect

Val actuali / val pr -stand

Modificare

VNAF

Standard

Crestere

IRR

IRR standard

Modificare

Crestere cost lucrari cu

10% mai mare vi

4.988%

5.49%

90.9%

-806749.1

-729558.2

90.4%

-1.81%

-1.48%

122%

Crestere cost lucrari cu

20% mai mare vi

4.572%

5.49%

83.3%

-883940.0

-729558.2

82.5%

-2.11%

-1.48%

143%

Crestere cost lucrari cu

30% mai mare vi

4.220%

5.49%

76.9%

-961130.9

-729558.2

75.9%

-2.39%

-1.48%

161%

Crestere cost lucrari cu

40% mai mare vi

3.919%

5.49%

71.4%

-1038321.8

-729558.2

70.3%

-2.64%

-1.48%

178%

Crestere cost lucrari cu

50% mai mare vi

3.658%

5.49%

66.7%

-1115512.7

-729558.2

65.4%

-2.87%

-1.48%

194%

Crestere cost lucrari cu

i0% mai mare v2

4.157%

4.57%

90.9%

-813799.9

-736609.02

90.5%

-1.84%

-1.51%

122%

Crestere cost lucrari cu

20% mai mare v2

3.811%

4.57%

83.3%

-890990.8

-736609.02

82.7%

-2.14%

-1.51%

141%

Crestere cost lucrari cu

30% mai mare v2

3.518%

4.57%

76.9%

-968181.7

-736609.02

76.1%

-2.41%

-1.51%

159%

Crestere cost lucrari cu

40% mai mare v2

3.266%

4.57%

71.4%

-1045372.6

-736609.02

70.5%

-2.66%

-1.51%

176%

Crestere cost lucrari cu

50% mai mare v2

3.049%

4.57%

66.7%

-1122563.5

-736609.02

65.6%

-2.89%

-1.51%

191%

Se observa, chiar si in varianta unei cresteri a investitiei cu 50% - ipoteza calculate pentru ambele variante ca indicatorii se incadreaza in recomandrile analizei cost beneficiu.

Plan de raspunsuri la riscuri

Planul de raspuns la riscurile posibile este prezentat in „matricea de management a riscurilor

Tabel 11

Nr. crt.

Risc

Tehnici de control

Masuri de management al riscurilor

1

Conditii meteorologice nefavorabile pe durata executarii lucrarilor

Reducerea riscului

Pentru a reduce impactul asupra implementarii investitiei se recomanda la elaborarea graficului de executie luarea in calcul a unor marje de timp de siguranta

2

Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat

Evitarea riscului

Evitarea riscului se poate face prin realizarea unui grafic de executie realist, complectate cu clauzele de penalitate si denuntare unilaterala stipulate prin contractul de executie

3

Despartirea cuantumului financiar stipulat prin contractul de executie

Reducerea riscului

Planificarea realista a rezervelor financiare, corelat cu o verificare riguroasa a pretentiilor constructorului conduc la aplanarea efectelor acestui tip de riscuri

4

Intarzieri in achizitionarea utilajelor, furniturilor sau serviciilor contractate

Evitarea riscului

O buna planificare a contractarii (de catre beneficiar sau constructor) a acestor tipuri de achizitie, prin care sa se asigure o marje de siguranta, conduce la evitarea acestor tipuri de riscuri

5

Interes scazut fata de locurile de munca asigurate prin implementarea proiectului

Reducerea riscului

Instrumentul utilizat in reducerea aparitiei acestui risc il reprezinta asigurarea unor facilitati combinat cu motivare financiara

6

Nerespectarea termenelor de plata

Evitarea riscului

Acest risc poate fi evitat printr-o judicioasa planificare a termenelor la care se depun spre decontare lucrarile executate cu termenele prevazute pentru decontarea acestor lucrari

RECAPITULARE VALORI INDICATORI RELEVANTI

(conform Program Operational Regional 2007-2013)

VARIANTA1

VAN= -729558

< 0

RIR = -1,482%

<5%

Raport cost / beneficiu = 0,4963

< 1

VARIANTA 2

VAN= -736609

< 0

RIR = -1,512%

<5%

Raport cost / beneficiu = 0,6560

< 1

 • (5) Sursele de finanțare a investiției

Finantarea obiectivului de investitii se va realiza din sursele proprii al S.C. A.D.P. S.A. Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: la executarea lucrării vor fi angrenați cca. 10 persoane, pe durata executiei lucrarilor

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 0

 • (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. )Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totală -771,909 mll lei, exprimat In mll euro 172,132

Din care C+M - 686,445 mii lei, exprimat în mii euro 152,648

(în prețuri -1 euro = 4,4969 lei, curs BNR la 12.06.2013),

 • 2. ) Eșalonarea investiției (INV / C+M):

Anul I 771,909 mii lei / 686,445 mii lei (incl. TVA)

Anu II 0 mii lei / 0 mii lei (incl. TVA)

 • 3) Durata de realizare (luni) - 3 luni;

 • 4) . Capacități (în unități fizice și valorice);

♦ Lungime alei: 3197,5 m

 • 5.) Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

- nu este cazul

 • (8) Avize și acorduri de principiu

 • 1. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. Certificatul de urbanism

 • 3. Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termica si electrică, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii etc.);

 • 4. Acordul de mediu

 • 5. Alte avize și acorduri de principiu specifice.

 • (9) Evaluarea investitiei:

  ALEI

  Latime (m)

  Lungime (m)

  Suprafata (mp)

  P135-P139

  3,50

  59,2

  207,20

  P126-P129, P132-P135, P136-

  P139, P110-P138, P111-P136,

  P113-P116, P106-P117, P118-

  P121, P28-P29

  3,00

  3069,8

  9209,40

  P28-P30

  2,00

  68,50

  137,00

  Total

  9553,60

  Categoria de lucrari

  Cantitatea

  UM

  Pret unitar (lei/UM)

  Total (lei)

  INFRASTRUCTURA

  Sapatura (transport,compactare etc.)

  - carosabil                 9553,6x0,25+9553,6*0,04 =

  2770,54

  mc

  2770,544

  mc

  2771

  mc

  11,12

  30814

  Nivelare, pregătire platforma

  - carosabil

  9553,60

  mp

  9553,6

  mp

  9554

  mp

  2,50

  23885

  SUPRASTRUCTURA

  Piatra sparta (procurare+asternere+transport)

  - carosabil        1008,1mx0,15x3+59,2mx0,15x3,5 =

  665,04

  mc

  - refulare din asternere    2x0.25mx1067,3mx0.15m =

  109,83

  mc

  774,8679

  mc

  775

  mc

  111,35

  86296

  Balast (procurare+asternere+transport)

  - carosabil               2061,7x3x0,25+68,5x2x0,25 =

  2072,07

  mc

  - refulare din asternere 2x0.40mx2130,2mx0.25m=

  558,54

  mc

  2630,607

  mc

  2631

  mc

  65,52

  172383

  Strat de uzura BA16 (procurare+asternere+transport)

  Carosabil

  9553,60

  mp

  22,60

  215911

  Amorsare

  - carosabil

  9553,60

  mp

  9554

  mp

  1,76

  16815

  Curatire

  - carosabil

  9553,60

  mp

  9554

  mp

  0,10

  955

  TOTAL:

  547059