Hotărârea nr. 474/2013

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru trimestrul I al anului 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, a bugetului împrumuturilor interne și externe și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pentru trimestrul I al anului 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 127329 din data de 05.06.2013, prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea contului de execuție a bugetului local a Municipiului Oradea, bugetului împrumuturilor externe și interne și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pentru trimestrul I al anului 2013,

Potrivit art. 26 al Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată, proiectul de buget a fost construit pe două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare,

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) și ale art. 76A1 alin. 1 lit. b) ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.(2) lit.b), alin.(4), lit.a), respectiv art. 45, alin.(2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a veniturilor bugetului local al Municipiului Oradea pentru trimestrul I al anului 2013, conform Anexei 12 la situațiile financiare, atașate prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă contul de execuție a cheltuielilor bugetului local al Municipiului Oradea pentru trimestrul I al anului 2013, conform Anexei 13 la situațiile financiare, atașate prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă contul de execuție a veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din bugetul local al Municipiului Oradea pentru trimestrul I al anului 2013, conform Anexei 9 la situațiile financiare, atașate prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă contul de execuție a cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din bugetul local al Municipiului Oradea pentru trimestrul I al anului 2013, conform Anexei 11 la situațiile financiare, atașate prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe ale Municipiului Oradea pentru trimestrul I al anului 2013, conform Anexei 15 la situațiile financiare, atașate prezentei hotărâri.

Art.6. Se aprobă contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne ale Municipiului Oradea pentru trimestrul I al anului 2013, conform Anexei 16 la situațiile financiare, atașate prezentei hotărâri.

Art.7. Se aprobă indicatorii cu privire la execuția bugetului local al Municipiului Oradea pentru trimestrul I al anului 2013, conform Anexei privind indicatorii de sinteză - atașate prezentei hotărâri.

Art.8. Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică .

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Economică

 • -   se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

  Oradea, 20 iunie 2013

  Nr. 474


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

i Anexa 16 CONTUL DE EXECUȚIE AL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

Pag» 1      - lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

54.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

5107

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

129.540

01

Autoritati executive si legislative

129.540

03

Autoritati executive

129.540

6607

SANATATE

4.431.010

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

3.144.700

6607 06

01

Spitale generale

3.144.700

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

1.286.310

50

Alte instituții si acțiuni sanitare

1.286.310

6707

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

3.747.620

50

Alte servicii in domenile culturii.

recreeri si religiei

3.747.620

6807

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

2.690.990

50

Alte cheltuieli in domeniul

asigurărilor si asistentei sociale

2.690.990

7007

LOCUINȚE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA

20.603.350

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

20.603.350

8007

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

1.680.070

8007 01

Acțiuni generale economice si comerciale

1.680.070

8107

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

19.973.800

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

06

Energie termica

19.973.800

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

8407

TRANSPORTURI

1.168.270

03

Transport rutier

1.168.270

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

X.

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

8407

03

Străzi

1.168.270

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

V

B

I

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

54.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

01

CHELTUIELI CURENTE

54.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

40.000.000

5107

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

129.540

01

CHELTUIELI CURENTE

129.540

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

129.540

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

129.540

56

01

01

Finanțarea naționala*)

95.040

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

34.500

6607

SANATATE

4.431.010

01

CHELTUIELI CURENTE

4.431.010

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

4.431.010

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.431.010

56

01

01

Finanțarea naționala*)

2.980.330

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

1.450.680

6707

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

3.747.620

01

CHELTUIELI CURENTE

3.747.620

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament56

56

56

01

56


56

56

56

01

56


56

56

56


01

01

01

01

01

01

01

01

01


01

03


01

03


01

03


Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala*)

Cheltuieli neeligibile*)

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala*)

Cheltuieli neeligibile*)

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala*)

Cheltuieli neeligibile*)


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

3.747.620

 • 3.747.620

 • 2.997.620

750.000

2.690.990

2.690.990

2.690.990

 • 2.690.990

 • 2.285.990

405.000

20.603.350

20.603.350

20.603.350

20.603.350

20.296.870

306.480

Capitol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa l Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

k

B

1

2

3

4

5

6

7-S-6

8

SI DE MUNCA

1.680.070

01

CHELTUIELI CURENTE

1.680.070

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.680.070

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.680.070

56

01

01

Finanțarea naționala*)

1.675.070

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

5.000

8107

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

19.973.800

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

01

CHELTUIELI CURENTE

19.973.800

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

14.424.650

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

5.549.150

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

5.549.150

56

03

01

Finanțarea naționala*)

5.544.150

56

03

03

Cheltuieli neeligibile*)

5.000

8407

TRANSPORTURI

1.168.270

01

CHELTUIELI CURENTE

1.168.270

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DEN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.168.270

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare


Pag. 6 -lei'

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Platî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56 01 01

56 01 03

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala*)

Cheltuieli neeligibile*)                _

 • 1.168.270

 • 1.163.270

5.000

BIHOR

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31.03.2013

Pag. I - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

301.264.390

75379.030

82.90t.102

76.352.972

67.452.299

8.900.673

69238.352

01

CHELTUIELI CURENTE

278.475.610

78.040.250

84.767.154

78.219.024

69.558.762

8.660.262

69.238.352

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

124.364.000

33.409.580

31.985.345

31.850295

31.404.699

445.596

32.404.101

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

87.617.190

26.877.670

35.350.707

28.937.627

21.097.792

7.839.835

19290.977

30

TITLUL III DOBÂNZI

11.620.500

1.282.000

1.342.711

1.342.711

1.132.500

210.2(1

978.787

40

TITLUL IV SUBVENȚII

33.404.610

10.683.000

10.226.049

10.226.049

10226.049

10.959.185

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.655.000

2.398.500

2.397.100

2.397.100

2397.100

2.397.100

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

9.404.310

2.295.000

2.242.698

2.242.698

2241.828

870

2.249.408

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

3.410.000

1.094.500

1222.544

1222.544

1.058.794

163.750

958.794

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

29.000.000

3.750.000

3.848.411

3.848.411

3.608.000

240.411

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

29.000.000

3.750.000

3.848.411

3.848.411

3.608.000

240.411

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.211.220

-6211220

-5.714.463

-5.714.463

-5.714.463

85

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-6211.220

-6.211.220

-5.714.463

-5.714.463

-5.714.463

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

25.783.000

2.005.000

1.988.293

1.969.854

1306230

663.624

5.835.339

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.680.000

4.500.000

4.419.967

4.401.528

3.975.765

425.763

4.190.573

01

CHELTUIELI CURENTE

16.680.000

4.500.000

4.419.967

4.401.528

3.975.765

425.763

4.190.573

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.680.000

3.000.000

2.805.480

2.805.480

2.804.980

500

2.849.149

10

01

Cheltuieli salariate in bani

9.310.000

2.401.000

2232.606

2.232.606

2232.106

500

2270.459

10

01

01

Salarii de baza

7.106.000

1.831.000

1.701.901

1.701.901

1.701.901

1.741.840

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

713.000

165.000

162.146

162.146

162.146

165.982

10

01

06

Alte sporuri

387.000

110.000

102.857

102.857

102.857

107.795

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

afara unitatii

400.000

100.000

93375

93.375

93.375

93.660

10

01

13

Indemnizații de delegare

30.000

5.000

3.500

3.500

3.000

500

2.432

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

674.000

190.000

168.827

168.827

168.827

158.750

10

03

Contribuții

2.370.000

599.000

572.874

572.874

572.874

578.690

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.760.000

460.000

443.363

443.363

443.363

447.697

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

46.000

11.000

10.655

10.655

10.655

10.781

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

486.000

120.000

115.657

115.657

115.657

116.983

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

14.000

4.000

3.198

3.198

3.198

3.228

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

64.000

4.000

1

1

1

1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.000.000

1.500.000

1.614.487

1.596.048

1.170.785

425.263

1.341.424

20

01

Bunuri si servicii

3.245.000

1.007.000

1.174.504

1.156.065

798.008

358.057

1.031.564

20

01

01

Furnituri de birou

180.000

30.000

45.429

26.990

23.548

3.442

46.724

20

01

02

Materiale pentru curățenie

50.000

22.000

24.271

24.271

21.794

2.477

19.502

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

600.000

300.000

297.128

297.128

253.400

43.728

297.128

20

01

04

Apa, canal si salubritate

55.000

15.000

18.642

18.642

13.839

4.803

11.709

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

630.000

120.000

153.334

153.334

107.403

45.931

119.297

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.730.000

520.000

635.700

635.700

378.024

257.676

537.204

20

02

Reparații curente

450.000

50.000

22.192

22.192

22.192

17.245

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

263.000

34.000

21.386

21.386

21.386

55339

20

05

01

Uniforme si echipament

7.000

4.000

3.410

3.410

3.410

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

30

Alte obiecte de inventar

256.000

30.000

17.976

17.976

17.976

55339

20

06

Deplasări, detasari, transferări

145.000

50.000

34.800

34.800

26.000

8.800

23.202

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

110.000

40.000

32.450

32.450

23.650

8.800

20.852

20

06

02

Deplasări in străinătate

35.000

10.000

2.350

2.350

2350

2350

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20.000

5.000

4.665

4.665

3.494

1.171

5.351

20

13

Pregătire profesionala

12.000

2.000

790

790

790

790

20

14

Protecția muncii

5.000

2.000

20

30

Alte cheltuieli

860.000

350.000

356.150

356.150

298.915

57.235

207.933

20

30

02

Protocol si reprezentare

110.000

50.000

45.394

45394

40300

5.094

18.806

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

750.000

300.000

310.756

310.756

258.615

52.141

189.127

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

-2.897.000

-3.837.000

-3.832.100

-3.832.100

-3.859.750

27.650

323.787

01

CHELTUIELI CURENTE

1.265.000

325.000

329338

329338

301.688

27.650

323.787

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.065.000

255.000

251.517

251.517

251.517

261.628

10

01

Cheltuieli salariate in bani

840.100

202.700

200.164

200.164

200.164

206.608

10

01

01

Salarii de baza

665.100

162.700

162.310

162.310

162310

168.049

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

65.000

15.000

14.791

14.791

14.791

15325

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

110.000

25.000

23.063

23.063

23.063

23.234

10

03

Contribuții

224.900

52.300

51.353

51.353

51353

55.020

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

171.000

41.000

40.188

40.188

40.188

43.033

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

4.200

1.000

953

953

953

1.024

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

44.000

10.000

9.922

9.922

9.922

10.653

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

1.700

300

290

290

290

310

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.000

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICU

200.000

70.000

77.821

77.821

50.171

27.650

62.159

20

01

Bunuri si servicii

170.000

55.000

63.816

63.816

37.967

25.849

42.435

20

01

01

Furnituri de birou

3.000

1.000

775

775

775

775

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

29.000

10.000

11.809

11.809

9.274

2.535

8.119

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2.000

500

229

229

13!

98

1.492

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

65.000

20.000

26.322

26.322

9.879

16.443

13.849

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

71.000

23.500

24.681

24.681

17.908

6.773

182200

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

10.000

7.622

7.622

7.622

20

05

30

Alte obiecte de inventar

10.000

10.000

7.622

7.622

7.622

20

30

Alte cheltuieli

20.000

5.000

6.383

6.383

4.582

1.801

19.724

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

5.000

6.383

6.383

4.582

1.801

19.724

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4.162.000

-4.162.000

•4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-4.162.000

-4.162.000

-4.(61.438

-4.161.438

-4.161.438

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

12.000.000

1.342.000

1.400.426

1.400.426

1.190.215

210.211

1.320.979

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

01

CHELTUIELI CURENTE

12.000.000

1.342.000

1.400.426

1.400.426

1.190.215

210.211

1.320.979

20

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII

379.500

60.000

57.715

57.715

57.715

342.192

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

379.500

60.000

57.715

57.715

57.715

342.192

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

379.500

60.000

57.715

57.715

57.715

342.192

30

TITLUL III DOBÂNZI

11.620.500

1.282.000

1.342.711

1.342.711

1.132.500

210.211

978.787

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

11.620.500

1.282.000

1.342.711

1.342.711

1.132.500

210111

978.787

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

11.620.500

1.282.000

1.342.711

1.342.711

1.132.500

210.211

978.787

6000

02

Partea 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

3.274.000

909.000

899.676

899.676

899.676

900.000

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.274.000

909.000

899.676

899.676

899.676

900.000

01

CHELTUIELI CURENTE

3.275.000

910.000

900.000

900.000

900.000

900.000

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

10.000

10.000

20

01

Bunuri si servicii

10.000

10.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

10.000

10.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.265.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

51

01

Transferuri curente

3.265.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

3.265.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.000

-1.000

-324

-324

-324

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

V

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

IN ANUL CURENT

-1.000

-1.000

-324

-324

-324

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.000

-1.000

-324

-324

-324

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.000

-1.000

-324

-324

-324

6500 02

Partea Lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

147.578.550

40.366.800

43235.997

42.120.954

38.289.080

3.831.874

40.910.335

6502

INVATAMANT

109.423.860

31.588.460

32.483.477

32.128.217

29.827.065

2.301.152

31.096.918

01

CHELTUIELI CURENTE

109.474.000

31.638.600

32.533.613

32.178.353

29.877201

2.301.152

31.096.9(8

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

94.924.000

26.003.580

24.421.962

24.288.172

24.288.172

25229.191

10

01

Cheltuieli salariate in bani

73.710.220

20.408.770

19.153.925

(9.048.958

19.048.958

(9.831.708

10

01

01

Salarii de baza

64.239.820

17.948.950

17.832.689

17.830.851

17.830.851

18.448.540

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

74.540

16.880

16277

15.878

15.878

16.164

10

01

06

Alte sporuri

721.580

199270

195.768

195.762

195.762

195.933

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

4.920

1.230

1230

1.230

1230

1.822

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

3.531.470

977.290

973.473

972.742

972.742

1.134.406

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

104.320

32.560

32.498

32.495

32.495

34.843

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

5.033.570

1.232.590

101.990

10

03

Contribuții

21.213.780

5.594.810

5.268.037

5.239214

5.239.214

5.397.483

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

15.961.990

4231.490

4.014.422

3.993.468

3.993.468

4.111.217

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

410.150

105.650

94.530

93.774

93.774

97.034

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4.002.400

1.054.870

996.015

989.957

989.957

1.023.739

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

220.960

53.230

38.141

37.858

37.858

38.958

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

618.280

149.570

124.929

124.157

124.157

126.535

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.547.690

5.635.020

8.111.65!

7.890.181

5.589.029

2.301.152

5.867.727

20

01

Bunuri si servicii

12.761.710

5.130.280

6.619.320

6.556.609

5.086.326

1,470.283

5.300.813

20

01

01

Furnituri de birou

223.840

20.840

15.228

15.219

15.219

17.116

20

01

02

Materiale pentru curățenie

381.410

38.800

29.742

29.741

29.741

63.467

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

8.934.610

4.455.150

5.787.998

5.787.998

4.450.525

1.337.473

4.592.788

20

01

04

Apa, canal si salubritate

i.351.240

384.870

554.932

502.600

378.970

123.630

394.596

20

01

07

Transport

1.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

376.670

80540

76.395

76.384

76.384

76.417

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

188.900

14.560

12.844

12.844

12.844

13.934

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.304.040

135.120

142.181

131.823

122.643

9.180

142.495

20

02

Reparații curente

1.214.150

483.500

1.473.111

1.314.352

483.483

830.869

507.202

20

04

Medicamente si materiale sanitare

13.640

100

100

100

100

100

20

04

02

Materiale sanitare

13.640

100

100

100

100

100

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

240.090

6.110

4.722

4.722

4.722

42.359

20

05

30

Alte obiecte de inventar

240.090

6.110

4.722

4.722

4.722

42.359

20

06

Deplasări, detasari, transferări

4.000

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000

20

09

Materiale de laborator

23.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

32.630

20

13

Pregătire profesionala

21.810

600

560

560

560

560

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

14

Protecția muncii

9.600

1.350

1.350

1.350

1.350

1350

20

30

Alte cheltuieli

227.060

13.080

12.488

12.488

12.488

15.343

20

30

02

Protocol si reprezentare

5.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

222.060

13.080

12.488

12.488

12.488

15.343

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

2.310

57

02

Ajutoare sociale

2.310

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

2.310

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-50.140

-50.140

-50.136

-50.136

-50.136

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-50.140

-50.140

-50.136

-50.136

-50.136

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-50.140

•50.140

-50.136

-50.(36

-50.136

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-50.140

-50.140

-50.136

-50.136

-50.136

6602

SANATATE

1.219.690

-1.074.060

-578.953

-578.953

-623.271

44.318

869.059

01

CHELTUIELI CURENTE

3.188.000

894250

922.321

922.321

878.003

44.318

869.059

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.715.000

650.000

641.186

641.186

641.186

633.041

10

01

Cheltuieli salariate in bani

2.130.000

510.000

504.005

504.005

504.005

496.182

10

01

01

Salarii de baza

1.675.000

395.000

392.240

392.240

392.240

422.145

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

175.000

42.000

41.002

41.002

41.002

44.146

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

280.000

73.000

70.763

70.763

70.763

29.891

10

03

Contribuții

585.000

140.000

137.181

137.181

137.181

136.859

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

440.000

105.000

103.913

103.913

103.913

103.612

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

11.000

3.000

2.483

2.483

2.483

2.481

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

111.000

26.000

25.816

25.816

25.816

25.802

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

4.000

1.000

749

749

749

747

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

19.000

5.000

4.220

4220

4.220

4,217

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

388.000

234.250

270265

270.265

226.817

43.448

225.148

20

01

Bunuri si servicii

41.000

9.000

7.352

7.352

7.352

7.380

20

01

01

Furnituri de birou

5.000

1.000

342

342

342

342

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6.000

2.000

1.092

1.092

1.092

1.120

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

30.000

6.000

5.918

5.918

5.918

5.918

20

02

Reparații curente

255.000

225250

262.913

262.913

219.465

43.448

213.033

20

04

Medicamente si materiale sanitare

92.000

1.670

20

04

01

Medicamente

46.000

20

04

02

Materiale sanitare

46.000

1.670

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3-065

20

05

30

Alte obiecte de inventar

3.065

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40.000

51

01

Transferuri curente

40.000

51

01

03

Acțiuni de sanatate

40.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

45.000

10.000

10.870

10.870

10.000

870

10.870

57

02

Ajutoare sociale

45.000

10.000

10.870

10.870

10.000

870

10.870

“lei»

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7“5-6

8

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

45.000

10.000

10.870

10.870

10.000

870

10.870

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE JN ANUL CURENT

-t .968.310

-1.968.310

-1.501374

-1.501.274

=1.501.274

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.968.310

-1.968.310

-1.501.274

-1.501.274

-1.501.274

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-1.968.310

-1.968.310

-1.501374

=1.501.274

-1.501.274

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.968.310

-1.968.310

-1.501374

-1.501.274

-1301.274

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

15.850.000

4.752.500

6374.897

5.551.025

4.151.121

1.399.904

3.931.491

01

CHELTUIELI CURENTE

15.850.000

4.752.500

6.274.897

5.551.025

4.151.121

1.399.904

3.931.491

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.650.000

2.567.000

3.939.897

3.216.025

1.966.121

1.249.904

1.746.491

20

01

Bunuri si servicii

7.229.260

2.457.010

3.751.834

3.028.362

1.856.153

1.172.209

1.650.868

20

01

02

Materiale pentru curățenie

43.850

14.000

13.989

13.989

13.989

10.967

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.832.130

920.730

946.151

946.151

751.565

194.586

609380

20

01

04

Apa, canal si salubritate

212.440

53.110

796.633

73.161

52.554

20.607

36.410

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

11.720

3.100

5.129

5.129

3.097

2.032

3.539

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

48.050

14.000

14.282

14.282

13.719

563

12.004

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

5.081.070

1.452.070

1.975.650

1.97S.6S0

1.021.229

954.421

978.568

20

02

Reparații curente

190.740

106.740

184.421

184.421

106.726

77.695

91.422

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

271.200

1.050

1.442

1.042

1.042

2.600

20

05

30

Alte obiecte de inventar

271.200

1.050

1.442

1.042

1.042

2.600

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

30

Alte cheltuieli

958.800

2.200

2.200

2.200

2.200

1.601

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

958.800

2.200

2.200

2.200

2.200

1.601

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.300.000

1.485.500

1.485.000

1.485.000

1.485.000

1.485.000

51

01

Transferuri curente

5.300.000

1.485.500

1.485.000

1.485.000

1.485.000

1.485.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

5.300.000

1.485.500

1.485.000

1.485.000

1.485.000

1.485.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

t.900.000

700.000

850.000

850.000

700.000

150.000

700.000

59

11

Asociații si fundații

1.500.000

700.000

850.000

850.000

700.000

150.000

700.000

59

12

Susținerea cultelor

400.000

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

21.085.000

5.099.900

5.056.576

5.020.665

4.934.165

86.500

5.012.867

01

CHELTUIELI CURENTE

21,087.000

5.101.900

5.057.867

5.021.956

4.935.456

86.500

5.012.867

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

8.905.000

2.141.000

2.093.844

2.093.844

2.09L926

1.918

2.105.857

10

01

Cheltuieli salariate in bani

6.977.600

1.676.800

1.638.690

1.638.690

1.637.012

1.678

1.649.860

10

01

01

Salarii de baza

5.739.000

1.463.500

1.445.578

1.445.578

1.444.106

1.472

1.468.957

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

562.000

140.800

135.603

135.603

135.528

75

140.544

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

1.000

1.000

238

238

238

238

10

01

13

Indemnizații de delegare

1.000

1.000

52

52

52

52

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

674.600

70.500

57.219

57.219

57.088

131

40.069

10

03

Contribuții

1.927.400

464.200

455.154

455.154

454.914

240

455.997

10

03

01

Contribuții de asigurări sociate de

stat

1.450.100

347.500

344.924

344.924

344.900

24

345.442

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

37.600

10.400

8.262

8.262

8.211

St

8.253

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

363.500

87.700

85.600

85.600

85.532

68

85.789

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AJi-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at

A

B


10

03

06

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

08

20

01

09

20

01

30

20

02

20

03

20

03

01

20

04

20

04

01

20

04

02

20

05

20

05

03

20

05

30

20

06

20

06

01


accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

Încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferăriCredite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

1

2

3

4

5

6

7=5-6

12.500

3.200

2.582

2.582

2.486

96

63.700

15.400

13.786

13.786

13.785

1

2.475.000

655.900

716.381

680.470

595.888

84.582

958.910

269.810

272.411

272.411

237.088

35.323

31.000

9.000

7.557

7.557

6.S57

1.000

43.000

9.000

8.182

8.182

7.289

893

407.830

144.930

155.806

155.806

132.693

23.113

37.080

10.880

12’26

12.226

9.029

3.197

56.000

14.000

13.665

13.665

12.975

690

41.000

9.000

7.484

7.484

5.484

2.000

343.000

73.000

67.491

67.491

63.061

4.430

64.090

20.090

96.295

60.384

18.468

41.916

555.000

154.000

151.054

151.054

144.507

6.547

555.000

154.000

151.054

151.054

144.507

6.547

4.000

2.000

2.000

48.000

9.000

7.109

7.109

7.109

5.000

43.000

9.000

7.109

7.109

7.109

6.000

3.000


Cheltuieli

efective


2.489

14.024

652.658

253.872

6.683

8.013

140.274

9.050

12.630

11.904

65.318

2.389

144.507

144.507

33

33

58.997

794

58.203


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


Credite bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

efective


7000 02


20 06 02

20 11

20

20

20 30

20 30 30

51

51

51

57

57 02

57 02 01

59

59  11

84

85


85 01

85  01 01


Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale

documentare

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieH

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

TITLUL VHI ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Asociații si fundații

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE5.000

7.000

2.000


825.000

203.000

825.000

203.000

50.000

13.000

50.000

13.000

50.000

13.000

9.357.000

2.285.000

9-357.000

2385.000

9.357.000

2.285.000

300.000

7.000

300.000

7.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000


7=5-6189.512

189.512

189.512

189.512

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

12.100

2.231.828

2.231.828

2331.828

2.231.828

2.231.828

2.231.828

3.714

3.714

3.714

3.714

-1391

-1.291

-1.291

-1.291

-1.291

•1.291

•1.291

-1391


188.716

188.716

12.100

12.100

12.100

 • 2.231.828

 • 2331.828

 • 2.231.828

3.714

3.714

-1.291


-1.291

-1.291

•1.291


796

796


192.860

192.860

12.100

12.100

12.100

2338.538

 • 2338.538

 • 2.238.538

3.714

3.714


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii-

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

7000

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

42.226.230

11.167.230

13.156.288

11.741.641

8.722.665

3.018.976

10.496.808

7002

LOCUINȚE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA

28.226.230

7.767’30

8.557.598

8.241.123

6.100.184

2.140.939

6.998.865

01

CHELTUIELI CURENTE

28.252.000

7.793.000

8.557.598

8.241.123

6.100.184

2.140.939

6.998.865

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.075.000

1.360.000

1.771.355

1.770.096

1.326.918

443.178

1.325.235

10

01

Cheltuieli salariale in bani

4.030.060

1.082.460

1.401.596

1.400.337

1.049.419

350.918

1.048.985

10

01

01

Salarii de baza

3.234.540

878.180

1.132.543

1.132.543

845.157

287.386

861341

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

353.360

91.120

122.055

122.055

91.119

30.936

92.812

10

01

06

Alte sporuri

8.040

2.010

2.995

2.995

2.002

993

2.375

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

2.680

670

1.932

673

664

9

673

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

431.440

110.480

142.071

142.071

110.477

31.594

91.784

10

03

Contribuții

1.044.940

277.540

369.759

369.759

277.499

92.260

276.250

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

850.070

216.690

288.616

288.616

216.688

71.928

216.449

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

20.880

5.220

6.939

6.939

5.208

1.731

5.209

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

169.070

54.400

72.478

72.478

54.395

18.083

54.192

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

40

10

515

515

-3

518

1.562

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.880

1.220

1.211

1211

1.211

-1.162

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19.967.000

5.545.500

5.963.800

5.648.584

3.964.573

1.684.011

4.719.699

20

01

Bunuri si servicii

17.492.440

5.216.410

5.544.995

5.256.419

3.821.592

1.434.827

4.563.447

20

01

01

Furnituri de birou

82.750

22.750

28.023

27.716

22.748

4.968

17.933

20

01

02

Materiale pentru curățenie

39.150

12.150

12.145

12.145

12.145

12.158

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

12.411.290

3.751.880

4.043.273

3.861.071

2.889.363

971.7081

3.423.267

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40

TITLUL IV SUBVENTU

40

30

Alte subvenții

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

11

Asociații si fundații

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7=5-6

8

546.440

136.610

77.841

64.436

50.674

13.762

36.373

516.630

129.170

176.779

176.779

129.161

47.618

126370

1.243.040

310.760

173.065

170301

124.978

45323

324.826

2.653.090

853.090

1.033.869

943.971

592.523

351.448

622.520

47.760

11.940

256.668

236.084

11.778

224.306

-2.178

68.760

17.190

18.894

18.894

17.183

1.711

31366

68.760

17.190

18.894

18.894

17.183

1.711

31366

4.640

1.160

1374

1374

1.158

216

1.078

2.353.400

298.800

141.869

135.813

112.862

22.951

125.986

2353.400

298.800

141.869

135.813

112.862

22.951

125.986

2.000.000

500.000

453.613

453.613

453.613

698.851

2.000.000

500.000

453.613

453.613

453.613

698.851

1.210.000

387.500

368.830

368.830

355.080

13.750

255.080

1.210.000

387.500

368.830

368.830

355.080

13.750

255.080

-25.770

-25.770

-25.770

-25.770

-25.770

-25.770

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

ar

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


recuperate in anul curent (SF)


7402


PROTECȚIA MEDIULUI


8000 02

8102


01

20

20

01

20

01

04

20

01

30


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICE


Bunuri si servicii


Apa, canal si salubritate


Alte bunuri si servicii pentru


întreținere si funcționare


Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE


COMBUSTIBILI SI ENERGIE


01


CHELTUIELI CURENTE


40


TITLUL IV SUBVENȚII


40


03


Subvenții pentru acoperirea diferentelor


de preț si tarif

79


OPERAȚIUNI FINANCIARE


81


TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

81


02


Rambursări de credite interne


81


02


05


Rambursări de credite aferente datoriei


publice interne locale

84


TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85


Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85


01


Plăti efectuate in anii precedenti si


Credite bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

-25.770


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

efective7=5-6


[4.000.000 14.000.000 [4.000.000 14.000.000 14.000.000

82.402.610

11.698.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

2200.000

2.200.000

2200.000

2200.000

3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000

21.131.000

2.998.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

 • 4.598.690

 • 4.598.690

 • 4.598.690

 • 4.598.690

 • 4.598.690

23.620.848

3240.4(1

3.000.000

3.000.000

3.000.000

 • 240.411

 • 240.411

 • 240.411

 • 240.411

 • 3.500.518

 • 3.500.518

 • 3.500.518

 • 3.500.518

 • 3.500.518

19.620.8-17

 • 3240.411

3.000.000

3.000.000

3.000.000

 • 240.411

 • 240.411

240.41!

 • 240.411

 • 2.622.481

 • 2.622.481

 • 2.622.481

 • 2.622.481

 • 2.622.481

18.234.648

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

878.037

878.037

87S.037

878.037

878.037

1.386.199

 • 240.411

 • 240.411

 • 240.411

 • 240.411

 • 240.411

 • 3.497.943

 • 3.497.943

 • 3.497.943

 • 3.497.943

3.502.864

-4.921

11.095.870

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

-2.000


-2.000


-2.000


-2.000Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

recuperate in anul curent

-2.000

-2.000

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

-2.000

-2.000

8402

TRANSPORTURI

70.704.610

18.133.000

20.380.437

16.380.436

15.234.648

1.145.788

8.095.870

01

CHELTUIELI CURENTE

43.904.610

14.383.000

16.772.437

12.772.436

11.626.648

1.145.788

8.095.870

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1

10

03

Contribuții

l

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.000.000

7.200.000

10.000.000

6.000.000

4.854.212

1.145.788

835.536

20

02

Reparații curente

22.000.000

7.200.000

10.000.000

6.000.000

4.854.212

1.145.788

835.536

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.904.610

7.183.000

6.772.436

6.772.436

6.772.436

7.260.334

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

21.904.610

7.183.000

6.772.436

6.772.436

6.772.436

7.260.334

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

26.800.000

3.750.000

3.608.000

3.608.000

3.608.000

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

26.800.000

3.750.000

3.608.000

3.608.000

3.608.000

81

02

Rambursări de credite interne

26.800.000

3.750.000

3.608.000

3.608.000

3.608.000

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale           / 1

Z^RO?

/

/

26.800.000

3.750.000

3.608.000

3.608.000

3.608.000

atorul instituției,

.3/ Wj

VENITURI

Nr. Crt

Indicatori sinteza

Formula de calcul

Sume

Procent

Perioada

1

Gradul de realizare a veniturilor

Venituri totale incasate

118542414,92

107,15%

Trimestrial

Venituri totale programate

110635150,00

2

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Venituri proprii incasate

80700587,70

117,17%

Trimestrial

Venituri proprii programate

68873030,00

3

Gradul de finanțare din venituri proprii

Venituri proprii incasate

80700587,70

68,08%

Trimestrial

Venituri totale incasate

118542414,92

4

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii incasate (exclusiv cote)

50284351,23

42,42%

Trimestrial

Venituri totale incasate

118542414,92

5

Venituri proprii încasate per capita

Venituri proprii incasate

Anual

Număr de locuitori

6

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate

Venituri din impozite pe proprietate incasate

Venituri din impozite pe proprietate programate

Anuai

Gradul de dependenta al bugetului local fata de

7

bugetul de stat

Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate

Anual

8

Gradul de autonomie decizionala

Venituri depersonalizate incasate

80700587,70

68,08%

Trimestrial

Venituri totale incasate

118542414,92

9

a)

Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in

34253453,33

anul anterior (se calculează trimestrial)

Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior

75857384,95

0,45

b)

Estimatul anual din venituri fiscale

Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient

32971779,25

0,45

73270620,56

CHELTUIELI

Nr. Crt

Indicatori sinteza

Formula de calcul

Sume

Procent

Perioada

1

Rigiditatea cheltuielilor

Plăti aferente cheltuielilor de personal

Anual

Total plăti

2

Ponderea secțiunii de funcționare

Plăti aferente secțiunii de funcționare

67452296,12

75,58%

Trimestrial

Total plăti

89242228,78

3

Ponderea secțiunii de dezvoltare

Plăti aferente secțiunii de dezvoltare

21789932,66

24,42%

Trimestrial

Total plăti

89242228,78

4

Ponderea serviciului datoriei publice

Serviciul datoriei publice locale

Anual

Total plăti

5

Excedent / Deficit - secțiune funcționare

venituri incasate - (plăti efectuate + plăti restante)

22359907,27

Trimestrial

6

Excedent / Deficit - secțiune dezvoltare

venituri incasate - (plăti efectuate + plăti restante)

6940278,87

Trimestrial

A?/l//AZd (myt&ATO&a S/AZ/^îSA AZ £X-&CJJTt£:t ^(JQ&’TXJLU/ £.0c-A(—

■PrL MUMzmULui (9/MZ)eA — T^M^ST^f/^Ț -^-AWLC// JO/5

MUNICIPIUL ORADEA
j.Ttrerzorier

Ec. Dai)i^âl6nds66^\ țrtso


Sef admin
Sef serv.l.E.V.B.

Ec.Edit Kovecsi
’)

CONTUL DE EXECUȚIE AL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE      TO /

31.03.2013

-M&XA


.A


Pag. 1      - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa l

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia Gnelc perioadei de raportare

trimestriale cumulate

V

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5006

7006

8006

8406

CREDITE EXTERNE

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

TRANSPORTURI

18.720.000

10.575.000

4.050.000

4.095.000

DETALIEREA CHELTUIELILOR - împrumuturi externe -31.03.2013Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colCredite bugetare

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3


18.720.000


18.720.000


18.720.000


10.575.000


10.575.000


10.575.000


Angajamente


bugetareAngajamente


legalePlăti


efectuatePag. 2


Angajamente legale de plătit-lei-


Cheltuieli


efective56

01

56

01

01

56

01

03


56

01

56

01

01

56

01

03

01


10.575.000


9.817.120


757.880


4.050.000


4.050.000


4.050.000


4.050.000


3.350.000


700.000


4.095.000


4.095.000


Pag. 3


- lei -


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

56 01

56 01  01

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala*)

4.095.000

4.095.000

4.095.000

Conducatdr

BIHOR

Anexa 13 CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI TOTAL

Pag. 1      • lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

AU ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

657.235.92C

121.023.000

348.016320

122351.847

89342.229

33.009.618

72.779.74i

5100

02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

26.685.94C

2.063.000

2.615.169

2.067386

1.306.23C

761.156

5.835.33!

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

17.582.94C

4.558.000

5.046.843

4.499.060

3.975.765

523.295

4.190.57!

01

Autoritati executive si legislative

17382.940

4.558.000

5.046.843

4.499.060

3.975.765

523.295

4.190.57!

03

Autoritati executive

17.582.940

4.558.000

5.046.843

4.499.060

3.975.765

523395

4.190.572

5402

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

-2.897.000

-3.837.000

-3.832.100

-3.832.100

-3.859.750

27.650

323.787

07

Fond pentru garantarea împrumuturilor

externe, contracte/garantate de

administrațiile publice locale

-4.162.000

-4.162.000

<4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

5402

10

Servicii publice comunitare de

z

evidenta a persoanelor

1.265.000

325.000

329.338

329338

301.688

27.650

323.787

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

12.000.000

1342.000

1.400.426

1.400.426

1.190.215

210.211

1.320.979

6000

02

Partea Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

3.301.180

909.000

899.676

899.676

899.676

900.000

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.301.180

909.000

899.676

899.676

899.676

900.000

03

Ordine publica

3.292.180

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

04

Politie comunitara

3.292.180

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

9.000

9.000

-324

-324

-324

6500

02

Partea lU-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

229.090.070

55387.430

77.059.033

56.183.873

41.191.011

14.992.862

42.970.094

6502

INVATAMANT

121.027.890

32.064.760

33375.667

32.605.330

30.161.106

2.444.224

31.172.328

03

Invatamant preșcolar si primar

14.913.030

4.559.430

5359332

4.804.702

4363366

541336

4.011.667

01

Invatamant preșcolar

14.913.030

4359.430

5.259.232

4.804.702

4363366

541336

4.011.667

04

Invatamant secundar

106.007.310

27.555.470

28.066.571

27.850.764

25.947.876

1.902.888

27.160.661

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AJi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


6502     01


02

03


6602

06


6602 06 01

08

50

50

6702

03

12


6702 05

01

03

6702 06

50


6802


B

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar superior

Invatamant profesional

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

SANATATE

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

Spitale generale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

Alte instituții si acțiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Servicii culturale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Servicii recreative si sportive

Sport

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7“5-6

8

29.390.790

8.344.040

8.470.676

8.470.676

7.836.356

634.320

8.028.677

76.399.570

19.119.550

19.452.820

19.237.013

18.019.649

1317.364

18.777.488

216.950

91.880

143.075

143.075

91.871

51.204

354.496

107.550

-50.140

-50.136

-50.136

-50.136

39.077.570

10.071.960

15.845.067

9.284.514

1.242.817

8.041.697

2.681.656

28.131.840

5.378.940

7.146.929

793.801

516.344

282.457

2.023.486

28.131.840

5.378.940

7.146.929

798.801

516.344

282.457

2.023.486

2.848.000

659.000

648538

648.538

648.538

64S.156

8.097.730

4.034.020

8.049.600

7.837.175

77.935

7.759340

13.014

8.097.730

4.034.020

8.049.600

7.837.175

77.935

7.759340

13.014

38.729.550

4.894.500

13.818.337

8.170.554

4.208.368

3.962.186

4.063376

1.500.000

74.000

1.500.000

74.000

18.604.610

4.280.660

9.915.541

7.392591

3.750.140

3.642.451

3.663.440

11.142.190

3.120.660

5.682.010

3.480.244

3.030.975

449369

2.985.712

7.462.420

1.160.000

4233531

3.912.347

719.165

3.193.182

677.728

400.000

18.224.940

539.840

3.902.796

777.963

458.228

319.735

400.136

30.255.060

8.256.210

14.119.962

6.123.475

5578.720

544.755

5.052.534

12.451.000

3.025.000

3.013.345

3.013.345

3.013345

3.023383


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

6802

05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.451.000

3.025.000

3.013.345

3.013.345

3.013.345

3.023.283

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

3.699.200

930.200

897.371

897.37!

874339

23.032

952.056

6802

11

Crese

3.764.670

925.900

978.324

942.413

878.945

63.468

895.002

15

Prevenirea excluderii sociale

340.000

80.000

32.778

32.77S

32.778

32.778

01

Ajutor social

340.000

80.000

32.778

32.778

32.778

32.778

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

10.000.190

3.295.110

9.198.144

1.237.568

779.313

458.255

149.415

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

125.846.200

28.136.740

75.614.524

303 19.010

22.367.410

7.851.600

11.049.294

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

109.857.200

24.686.740

70.615.834

26.318.493

19.744.929

6373.564

7.551.351

03

Locuințe

2.459.300

1.050.000

775.906

775.906

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

2.459.300

1.050.000

775.906

775.906

05

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice

6.222.000

01

Alimentare cu apa

6.222.000

06

Iluminat public si electrificări rurale

11.565.000

3.400.000

3.606.549

3.606.549

2.637.485

969.064

3.257.103

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

89.610.900

21.286.740

65.959.285

21.936.038

17.107.444

4.828.594

4394.248

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

15.989.000

3.450.000

4.998.690

3.900.517

2.622.481

1378.036

3.497.943

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

14.434.000

3.450.000

4.998.690

3.900.517

2.622.481

1.278.036

3.497.943

01

Salubritate

14.400.000

3.450.000

4.998.690

3.900.517

2.622.481

1.278.036

3.497.943

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

34.000

7402

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.555.000

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

272.312.530

34.626.830

191.827.818

32.881.902

23.477.902

9.404.000

12.025.013

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ue-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=S-6

8

SI DE MUNCA

20.936.210

3.904.710

20.949.210

2.845.625

2.454.976

390.649

41.177

8002

01

Acțiuni generale economice si comerciale

20536.210

3.904.710

20.949510

2.845.625

2.454.976

390.649

41.177

10

Programe de dezvoltare regionala si

sociala

20.936.210

3.904.710

20.949.210

2.845.625

2.454.976

390.649

41.177

8102

COMBUSTIBILI Si ENERGIE

144.992.570

3.507.300

135.190.211

3.951.891

2.998.980

952.911

3.362.111

06

Energie termica

144.992570

3.507.300

135.190.211

3.951.891

2.998.980

952.9 II

3.362.111

8402

TRANSPORTURI

106.383.750

27.214.820

35.688.397

26.084.386

18.023.946

8.060.440

8.621.725

03

Transport rutier

106.383.750

27.214.820

35.688397

26.084.386

18.023.946

8.060.440

8.621.725

02

Transport in comun

41.704.610

10.933.000

10.380.436

10.380.436

10380.436

7.260.334

03

Străzi

64.679.140

16.281.820

25.307.961

15.703.950

7.643.510

8.060.440

1.361.391

BIHOR

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

657.235.920

121.023.000

348.016.220

122.251.847

89.242.229

33.009.618

72.779.740

01

CHELTUIELI CURENTE

563.878.820

108.950.060

323.687.230

105.621.742

86.827.759

18.793.983

71.679.811

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

124.364.000

33.409.580

31.985345

31.850295

31.404.699

445.596

32.404.101

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

87.617.190

26.877.670

35.350.707

28.937.627

21.097.792

7.839.835

19.290.977

30

TITLUL III DOBÂNZI

11.620.500

1.282.000

1.342.71!

1.342.711

1.132.500

210211

978.787

40

TITLUL IV SUBVENȚII

33.404.610

10.683.000

10.226.049

10.226.049

10.226.049

10.959.185

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

28.403.180

9.522.500

4.197.100

4.197.100

4.197.100

4.197.100

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.737.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

255.918.030

23.785.810

237.120.076

25.602.718

15.468.997

10.133.721

641.459

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

9.404.310

2.295.000

2.242.698

2.242.698

2.241.828

870

2.249.408

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

3.410.000

1.094.500

1222.544

1222.544

1.058.794

163.750

958.794

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.568.320

14.534.160

26221.836

18.522.951

4.547.727

13.975.224

1.099.929

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70.568.320

14.534.160

24.291.836

16.592.951

4.547.727

12.045224

1.099.929

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

1.930.000

1.930.000

1.930.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

29.000.000

3.75O.OOO

3.848.411

3.848.411

3.608.000

240.411

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

29.000.000

3.750.000

3.848.411

3.848.411

3.608.000

240.411

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6111.220

•6.211220

-5.741257

-5.741257

-5.741257

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-6.211.220

-6211220

-5.741257

-5.741257

-5.741.257

5100

02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

26.685.940

2.063.000

2.615.169

2.067.386

1.306.230

761.156

5.835339

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

17.582.940

4.558.000

5.046.843

4.499.060

3.975.765

523.295

4.190.573

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

01

CHELTUIELI CURENTE

17.300.940

4,520.000

5.040.907

4.493.124

3.975.765

517.359

4.190.573

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.680.000

3.000.000

2.805.480

2.805.480

2.804.980

500

2.849.149

10

01

Cheltuieli salariate in bani

9310.000

2.401.000

2.232.606

2.232.606

2.232.106

500

2.270.459

10

01

01

Salarii de baza

7.106.000

1.831.000

1.701.901

1.701.901

1.701.901

1.741.840

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

713.000

165.000

162.146

162.146

162.146

165.982

10

01

06

Alte sporuri

387.000

110.000

102.857

102.857

102.857

107.795

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unității

400.000

100.000

93.375

93.375

93.375

93.660

10

01

13

Indemnizații de delegare

30.000

5.000

3.500

3.500

3.000

500

2.432

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

674.000

190.000

168.827

168.827

168.827

158.750

10

03

Contribuții

2.370.000

599.000

572.874

572.874

572.874

578.690

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.760.000

460.000

443.363

443.363

443.363

447.697

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

46.000

11.000

10.655

10.655

10.655

10.781

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

486.000

120.000

115.657

115.657

115.657

116.983

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

14.000

4.000

3.198

3.198

3.198

3.228

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

64.000

4.000

1

1

1

1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.000.000

1.500.000

1.614.487

1.596.048

1.170.785

425.263

1.341.424

20

01

Bunuri si servicii

3.245.000

1.007.000

1.174.504

1.156.065

798.008

358.057

1.031.564

20

01

01

Furnituri de birou

180.000

30.000

45.429

26.990

23.548

3.442

46.724

20

01

02

Materiale pentru curățenie

50.000

22.000

24371

24271

21.794

2.477

19.502

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

600.000

300.000

297.128

297.128

253.400

43.728

297.128

20

01

04

Apa, canal si salubritate

55.000

15.000

18.642

18.642[

13.839]

4.803

11.709

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

630.000

120.000

153334

153334

107.403

45.931

119.297

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.730.000

520.000

635.700

635.700

378.024

257.676

537.204

20

02

Reparații curente

450.000

50.000

22.192

22.192

22.192

17.245

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

263.000

34.000

21386

21386

21386

55.339

20

05

01

Uniforme si echipament

7.000

4.000

3.410

3.410

3.410

20

05

30

Alte obiecte de inventar

256.000

30.000

17.976

17.976

17.976

55339

20

06

Deplasări, detasari, transferări

145.000

50.000

34.800

34.800

26.000

8.800

23.202

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

110.000

40.000

32.450

32.450

23.650

8.800

20.852

20

06

02

Deplasări in străinătate

35.000

10.000

2350

2350

2.350

2.350

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20.000

5.000

4.665

4.665

3.494

1.171

5351

20

13

Pregătire profesionala

12.000

2.000

.   790

790

790

790

20

14

Protecția muncii

5.000

2.000

20

30

Alte cheltuieli

860.000

350.000

356.150

356.150

298.915

57.235

207.933

20

30

02

Protocol si reprezentare

110.000

50.000

45.394

45394

40.300

5.094

18.806

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

750.000

300.000

310.756

310.756

258.615

52.141

189.127

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

620.940

20.000

620.940

91.596

91.596

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

620.940

20.000

620.940

91.596

91.596

56

01

01

Finanțarea naționala*)

82.370

20.000

82370

82370

82.370

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

538.570

538.570

9.226

9.226

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

282.000

38.000

5.936

5.936

5.936

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

282.000

38.000

5.936

5.936

5.936

71

01

Active fixe

282.000

38.000

5.936

5.936

5.936

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

282.000

38.000

5.936

5.936

5.936

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

-2.897.000

-3.837.000

-3.832.100

•3.832.100

-3.859.750

27.650

323.787

01

CHELTUIELI CURENTE

1.265.000

325.000

329.338

329.338

301.688

27.650

323.787

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.065.000

255.000

251.517

251.517

251.517

261.628

10

01

Cheltuieli salariale in bani

840.100

202.700

200.164

200.164

200 164

206.608

10

01

01

Salarii de baza

665.100

162.700

162310

162.310

162310

168.049

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

65.000

15.000

14.791

14.791

14.791

15.325

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

110.000

25.000

23.063

23.063

23.063

23.234

10

03

Contribuții

224.900

52.300

51.353

51.353

51.353

55.020

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

171.000

41.000

40.188

40.188

40.188

43.033

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

4.200

1.000

953

953

953

1.024

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

44.000

10.000

9.922

9.922

9.922

10.653

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.700

300

290

290

290

310

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.000

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

200.000

70.000

77.821

77.821

50.171

27.650

62.159

20

01

Bunuri si servicii

170.000

55.000

63.816

63.816

37.967

25.849

42.435

20

01

01

Furnituri de birou

3.000

1.000

775

775

775

775

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

29.000

10.000

11.809

11.809

9.274

2.535

8.1(9

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2.000

500

229

229

131

98

1.492

Capitol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

65.000

20.000

26.322

26.322

9.879

16.443

13.849

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

71.000

23.500

24.681

24.681

17.908

6.773

18.200

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

10.000

7.622

7.622

7.622

20

05

30

Alte obiecte de inventar

10.000

10.000

7.622

7.622

7.622

20

30

Alte cheltuieli

20.000

5.000

6.383

6.383

4.582

1.801

19.724

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

5.000

6.383

6.383

4.582

1.801

19.724

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.16i.438

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-4.162.000

-4.162.000

-4.161.438

-4.161.438

-4.161.438

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

12.000.000

1.342.000

1.400.426

1.400.426

1.190.215

210.211

1.320.979

01

CHELTUIELI CURENTE

12.000.000

1.342.000

1.400.426

1.400.426

1.190.215

210211

1320.979

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

379.500

60.000

57.715

57.715

57.715

342.192

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

379.500

60.000

57.715

57.715

57.715

342.192

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

379.500

60.000

57.715

57.715

57.715

342.192

30

TITLUL III DOBÂNZI

11.620.500

1.282.000

1.342.711

1342.711

1.132.500

210.211

978.787

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

11.620.500

1.282.000

1.342.711

1342.711

1.132.500

210311

978.787

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

11.620.500

1.282.000

1.342.711

1.342.711

1.132.500

210.211

978.737

6000

02

Partea 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

3.301. ISO

909.000

899.676

899.676

899.676

900.000

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.301.ISO

909.000

899.676

899.676

899.676

900.000

01

CHELTUIELI CURENTE

3.302.130

910.000

900.000

900.000

900.000

900.000

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

10.000

10.000

20

01

Bunuri si servicii

10.000

10.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

10.000

10.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.292.130

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

51

01

Transferuri curente

3.265.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

3365.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

51

02

Transferuri de capital

27.180

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

27.180

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.000

-1.000

-324

-324

-324

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.000

-1.000

-324

-324

-324

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.000

-1.000

-324

-324

-324

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent (SF)

-1.000

-1.000

-324

-324

-324

6500

02

Partea JH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

229.090.070

55.287.430

77.059.033

56.183.873

41.191.011

6502

1NVATAMANT

121.027.890

32.064.760

33.275.667

32.605.330

30.161.106

01

CHELTUIELI CURENTE

109.474.000

31.638.600

32.533.613

32.178.353

29.877.201

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

94.924.000

26.003.580

24.421.902

24.288.172

24.288.172

10

01

Cheltuieli salariate in bani

73.710.220

20.408.770

19.153.925

19.048.958

19.048.958

10

01

01

Salarii de baza

64.239.820

17.948.950

17.832.689

17.830.851

17.830.851

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

74.540

16.880

16.277

15.878

15.878

10

01

06

Alte sporuri

721.580

199.270

195.768

195.762

19S.762

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

4.920

1.230

1.230

1.230

1.230

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

3.531.470

977.290

973.473

972.742

972.742

10

01

12

indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

104.320

32.560

32.498

32.495

32.495

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

5.033.570

1.232.590

101.990

10

03

Contribuții

21.213.780

5.594.810

5268.037

5.239.214

5.239.214

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

15.961.990

4.231.490

4.014.422

3.993.468

3.993.468

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

410.150

105.650

94.530

93.774

93.774

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4.002.400

1.054.870

996.015

989.957

989.957

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

220.960

53.230

38.141

37.858

37.858

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

618.280

149.570

124.929

124.157

124.157

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.547.690

5.635.020

8.111.651

7.890.181

5.589.029

20

01

Bunuri si servicii

12.761.710

5.130.280

6.619.320

6.556.609

5.086.326


Angajamente


legale de plătit


Cheltuieli


efective2.301.152


2.301.152


1.470.283


31.096.918


25.229.191


19.831.708


18.448.540


16.164


195.933


1.822


1.134.406


34.843


5.397.483


4.111.217


97.034


1.023.739


38.958


126.535


5.867.727


5.300.813


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

01

Furnituri de birou

223.840

20.840

15.228

15.219

15.219

17.116

20

01

02

Materiale pentru curățenie

381.410

38.800

29.742

29.741

29.741

63.467

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

8.934.610

4.455.150

5.787.998

5.787.998

4.450.525

1.337.473

4.592.788

20

01

04

Apa, canal si salubritate

1.351.240

384.870

554.932

502.600

378.970

123.630

394.596

20

01

07

Transport

1.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

376.670

80.940

76.395

76.384

76.384

76.417

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

188.900

14.560

12.844

12.844

12.844

13.934

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.304.040

135.120

142.181

131.823

122.643

9.180

142.495

20

02

Reparații curente

1.214.150

483.500

1.473.111

1.314.352

483.483

830.869

507.202

20

04

Medicamente si materiale sanitare

13.640

100

100

100

100

100

20

04

02

Materiale sanitare

13.640

100

100

100

100

100

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

240.090

6.110

4.722

4.722

4.722

42.359

20

05

30

Alte obiecte de inventar

240.090

6.110

4.722

4.722

4.722

42J59

20

06

Deplasări, detasari, transferări

4.000

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

4.000

20

09

Materiale de laborator

23.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

32.630

20

13

Pregătire profesionala

21.810

600

560

560

560

560

20

14

Protecția muncii

9.600

1.350

1.350

1.350

1.350

1.350

20

30

Alte cheltuieli

227.060

13.080

12.488

12.488

12.488

15.343

20

30

02

Protocol si reprezentare

5.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

222.060

13.080

12.488

12.488

12.488

15.343

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

2.310

57

02

Ajutoare sociale

2.310

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

2.310

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.604.030

476.300

792.190

477.113

334.041

143.072

75.410

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.604.030

476300

792.190

477.113

334.041

143.072

75.410

71

01

Active fixe

8.622.790

75.740

112.780

75.736

75.736

75.410

71

01

01

Construcții

122.780

75.740

112.780

75.736

75.736

443

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

580

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

64.838

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

8.500.010

9.549

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

2.981.240

400.560

679.410

401.377

258.305

143.072

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-50.140

-50.140

-50.136

-50.136

-50.136

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-50.140

-50.140

-50.136

-50.136

-50.136

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-50.140

-50.140

-50.136

-50.136

-50.136

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-50.140

-50.140

-50.136

-50.136

-50.136

6602

SANATATE

39.077.570

10.071.960

15.845.067

9.284.514

1242.817

8.041.697

2.681.656

01

CHELTUIELI CURENTE

37.033.020

12.038.270

17.146.341

10.619.144

2.744.091

7.875.053

2.681359- lei-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.715.000

650.000

641.186

641.186

641.186

633.041

10

01

Cheltuieli salariale in bani

2.130.000

510.000

504.005

504.005

504.005

496.182

10

01

01

Salarii de baza

1.675.000

395.000

392540

392540

392.240

422.145

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

175.000

42.000

41.002

41.002

41.002

44.146

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

280.000

73.000

70.763

70.763

70.763

29.891

10

03

Contribuții

585.000

140.000

137.181

137.181

137.181

136.859

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

440.000

105.000

103.913

103.913

103.913

103.612

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

11.000

3.000

2.483

2.483

2.483

2.481

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

111.000

26.000

25.816

25.816

25.816

25.802

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

4.000

1.000

749

749

749

747

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

19.000

5.000

4520

4.220

4.220

4.217

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

388.000

234.250

270.265

270565

226.817

43.448

225.148

20

01

Bunuri si servicii

41.000

9.000

7.352

7.352

7.352

7.380

20

01

01

Furnituri de birou

5.000

1.000

342

342

342

342

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6.000

2.000

1.092

1.092

1.092

1.120

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

30.000

6.000

5.918

5.918

5.918

5.918

20

02

Reparații curente

255.000

2252250

262.913

262.913

219.465

43.448

213.033

20

04

Medicamente si materiale sanitare

92.000

1.670

20

04

01

Medicamente

46.000

20

04

02

Materiale sanitare

46.000

1.670
Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.065

20

05

30

Alte obiecte de inventar

3.065

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19.461.000

7.124.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

51

01

Transferuri curente

40.000

51

01

03

Acțiuni de sanatate

40.000

51

02

Transferuri de capital

19.421.000

7.124.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

51

02

12

Transferuri pentru finanțarea investi-

tiilor la spitale

15.289.000

3.162.000

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

4.132.000

3.962.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

14.424.020

4.020.020

14.424.020

7.896.823

66.088

7.830.735

12.300

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

14.424.020

4.020.020

14.424.020

7.896.823

66.088

7.830.735

12.300

56

01

01

Finanțarea naționala*)

2.013.460

536.130

2.013.460

75.810

3.292

72.518

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

12.410.560

3.483.890

12.410.560

7.821.013

62.796

7.758.217

12.300

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

45.000

10.000

10.870

10.870

10.000

870

10.870

57

02

Ajutoare sociale

45.000

10.000

10.870

10.870

10.000

870

10.870

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

45.000

10.000

10.870

10.870

10.000

870

10.870

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.012.860

2.000

200.000

166.644

166.644

297

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.012.860

2.000

200.000

166.644

166.644

297

71

01

Active fixe

4.002.860

2.000

200.000

166.644

166.644

297

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alteCapitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

active corporale

297

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

4.002.860

2.000

200.000

166.644

166.644

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

10.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.968.310

-1.968.310

-1301.274

-1.501.274

-1.501.274

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.968.310

-1.968.310

-1.501.274

-1.501.274

-1.501.274

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.968.310

-1.968.310

-1.501.274

-1.501374

-1301,274

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.968310

-1.968.310

-1.501.274

-1.501374

-1.501374

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

38.729.550

4.894.500

13.818.337

8.170.554

4.208.368

3.962.186

4.063376

01

CHELTUIELI CURENTE

31.993.720

4.752.500

9.556.367

5.708.071

4.151.121

1.556.950

3.931.491

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.650.000

2.567.000

3.939.897

3.216.025

1.966.121

1.249.904

1.746.491

20

01

Bunuri si servicii

7329360

2.457.010

3.751.834

3.028.362

1.856.153

1.172309

1.650.868

20

01

02

Materiale pentru curățenie

43.850

14.000

13.989

13.989

13.989

10.967

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.832.130

920.730

946.151

946.151

751.565

194.586

609.380

20

01

04

Apa, canal si salubritate

212.440

53.110

796.633

73.161

52.554

20.607

36.410

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

11.720

3.100

5.129

5.129

3.097

2.032

3339

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

48.050

14.000

14.282

14.282

13.719

563

12.004

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentruCapitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

întreținere si funcționare

5.081.070

1.452.070

1.975.650

1.975.650

1.021229

954.421

978.568

20

02

Reparații curente

190.740

106.740

184.421

184.421

106.726

77.695

91.422

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

271.200

1.050

1.442

1.042

1.042

2.600

20

05

30

Alte obiecte de inventar

271.200

1.050

1.442

1.042

1.042

2.600

20

30

Alte cheltuieli

958.300

2.200

2.200

2.200

2.200

1.601

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

958.800

2.200

2.200

2.200

2200

1.601

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.300.000

1.485.500

1.485.000

1.485.000

1.485.000

1.485.000

51

01

Transferuri curente

5.300.000

1.485.500

1.485.000

1.485.000

1.485.000

1.485.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

5.300.000

1.485.500

1.485.000

1.485.000

1.485.000

1.485.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

16.143.720

3281.470

157.046

157.046

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

16.143.720

3.281.470

157.046

157.046

56

01

01

Finanțarea naționala*)

3.037.790

175.540

39.085

39.085

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

13.105.930

3.105.930

117.961

117.961

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.900.000

700.000

850.000

850.000

700.000

150.000

700.000

59

11

Asociații si fundații

1.500.000

700.000

850.000

850.000

700.000

150.000

700.000

59

12

Susținerea cultelor

400.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.735.830

142.000

4261.970

2.462.483

57.247

2.405.236

132.085

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

6.735.830

142.000

4.261.970

2.462.483

57247

2.405.236

132.085

71

01

Active fixe

6.585.830

142.000

4261.970

2.462.483

57247

2.405236

132.085

71

01

01

Construcții

10.561

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

31.901

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

149.220

49.220

49.220

49.211

49.211

10.227

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6.436.610

92.780

4.212.750

2.413.272

8.036

2.405.236

79.396

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

150.000

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

30.255.060

8.256.210

14.119.962

6.123.475

5.578.720

544.755

5.052.534

Ol

CHELTUIELI CURENTE

28.038.950

6.146.770

12.009.813

5.584.304

5.365.557

218.747

5.020.635

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.905.000

2.141.000

2.093.844

2.093.844

2.091.926

1.918

2.105.857

10

01

Cheltuieli salariate in bani

6.977.600

1.676.800

1.638.690

1.638.690

1.637.012

1.678

1.649.860

10

01

01

Salarii de baza

5.739.000

1.463.500

1.445.578

1.445.578

1.444.106

1.472

1.468.957

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

562.000

140.800

135.603

135.603

135.528

75

140.544

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

1.000

1.000

238

238

238

238

10

01

13

Indemnizații de delegare

1.000

1.000

52

52

52

52

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

674.600

70.500

57.219

57.219

57.088

131

40.069

10

03

Contribuții

1.927.400

464.200

455.154

455.154

454.914

240

455.997

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.450.100

347.500

344.924

344.924

344.900

24

345.442

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

37.600

10.400

8.262

8.262

8.211

51

8.253

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

363.500

87.700

85.600

85.600

85.532

68

85.789

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

12.500

3.200

2.582

2.582

2.486

96

2.489

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

63.700

15.400

13.786

13.786

13.785

1

14.024

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.475.000

655.900

716.381

680.470

595.888

84.582

652.658

20

01

Bunuri si servicii

958.910

269.810

272.411

272.4U

237.088

35.323

253.872

20

01

01

Furnituri de birou

31.000

9.000

7.557

7.557

6.557

1.000

6.683

20

01

02

Materiale pentru curățenie

43.000

9.000

8.182

8.182

7.289

893

8.013

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

407.830

144.930

155.806

155.806

132.693

23.113

140.274

20

01

04

Apa, canal si salubritate

37.080

10.880

12.226

12.226

9.029

3.197

9.050

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

56.000

14.000

13.665

13.665

12.975

690

12.630

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

41.000

9.000

7.484

7.484

5.484

2.000

11.904

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

343.000

73.000

67.491

67.491

63.061

4.430

65.318

20

02

Reparații curente

64.090

20.090

96.295

60.384

18.468

41.916

2.389

20

03

Hrana

555.000

154.000

151.054

151.054

144.507

6.547

144.507

20

03

01

Hrana pentru oameni

555.000

154.000

151.054

151.054

144307

6.547

144.507

20

04

Medicamente si materiale sanitare

4.000

33

20

04

01

Medicamente

2.000

20

04

02

Materiale sanitare

2.000

33

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

48.000

9.000

7.109

7.109

7.109

58.997

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

5.000

794

20

05

30

Alte obiecte de inventar

43.000

9.000

7.109

7.109

7.109

58.203

20

06

Deplasări, detasari, transferări

6.000

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

3.000

20

06

02

Deplasări in strainatate

3.000

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

5.000

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

AU

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

13

Pregătire profesionala

7.000

20

14

Protecția muncii

2.000

20

30

Alte cheltuieli

825.000

203.000

189.512

189.512

188.716

796

192.860

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

825.000

203.000

189.512

189.512

188.716

796

192.860

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

50.000

13.000

12.100

12.100

12.100

12,100

51

01

Transferuri curente

50.000

13.000

12.100

12.100

12.100

12.100

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

50.000

13.000

12.100

12.100

12.100

J2.IOO

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

6.951.950

1.044.870

6.951.946

562.348

430.101

132.247

7.768

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.940.750

1.033.670

6.940.750

551.152

418.905

132247

2.170

56

01

01

Finanțarea naționala*)

2.142.720

128.040

2.142.720

32.582

32.582

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

4.794.030

901.630

4.794.030

518.017

385.770

132.247

2.170

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

4.000

4.000

4.000

553

553

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

11.200

11.200

11.196

11.196

11.196

5.598

56

02

01

Finanțarea naționala*)

11.200

11.200

11.196

11.196

11.196

5.598

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

9.357.000

2.285.000

2-231.828

2231.828

2.231.828

2.238.538

57

02

Ajutoare sociale

9.357.000

2.285.000

2.231.828

2231.828

2.231.828

2.238.538

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

9.357.000

2.285.000

2.231.828

2.231.828

2.231.828

2.238.538

59

TITLUL DC ALTE CHELTUIELI

300.000

7.000

3.714

3.714

3.714

3.714

59

11

Asociații si fundații

300.000

7.000

3.714

3.714

3.714

3.714

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.218.110

2.111.440

2.111.440

540.462

214.4S4

326.008

31.899

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.218.110

2.111.440

2.111.440

540.462

214.454

326.008

31.899

71

01

Active fixe

2.183.440

2.111.440

2.111.440

540.462

214.454

326.008

30.499Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

01

Construcții

3.248

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

21.730

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.915

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.183.440

2.111.440

2.111.440

540.462

214.454

326.008

1.606

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

34.670

1.400

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.000

-2.000

-1-291

-1-291

-1.291

85

Titlu! XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.000

-2.000

-1291

-1.291

-1.291

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-2.000

-2.000

-1.291

-1-291

-1.291

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-2.000

-2.000

-1.291

-1.291

-1.291

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

125.846.200

28.136.740

75.614.524

30.219.010

22.367.410

7.851.600

11.049.294

7002

LOCUINȚE, SERVICn SI DEZVOLTARE PUBLICA

109.857.200

24.686.740

70.615.834

26.318.493

19.744.929

6.573.564

7351.351

01

CHELTUIELI CURENTE

97.022.960

22.079.910

63.397.858

21.480.687

18.618.016

2.862.671

7.216.968

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.075.000

1.360.000

1.771355

1.770.096

1.326.918

443.178

1.325.235

10

01

Cheltuieli salariate in bani

4.030.060

1.082.460

1.401.596

1.400.337

1.049.419

350.918

1.048.985

10

01

01

Salarii de baza

3.234.540

878.180

1.132.543

1.132.543

845.157

287.386

861341

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

353.360

91.120

122.055

122.055

91.119

30.936

92.812


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Aii-

□c-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7»5-6

8

10

01

06

Alte sporuri

8.040

2.010

2.995

2.995

2.002

993

2.375

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

2.680

670

1.932

673

664

9

673

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

431.440

110.480

142.071

142.071

110.477

31.594

91.784

10

03

Contribuții

1.044.940

277.540

369.759

369.759

277.499

92.260

2762250

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

850.070

216.690

288.616

288.616

216.688

71.928

216.449

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

20.880

5.220

6.939

6.939

5.208

1.731

5.209

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate •

(69.070

54.400

72.478

72.478

54.395

18.083

54.192

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

40

10

515

515

-3

518

1.562

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.880

1.220

1.211

1.211

1.211

-1.162

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

19.967.000

5.545.500

5.963.800

5.648.584

3.964.573

1.684.011

4.719.699

20

01

Bunuri si servicii

17.492.440

5.216.410

5.544.995

5.256.419

3.821.592

1.434.827

4.563.447

20

01

01

Furnituri de birou

82.750

22.750

28.023

27.716

22.748

4.968

17.933

20

01

02

Materiale pentru curățenie

39.150

12.150

12.145

12.145

12.145

12.158

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

12.411.290

3.751.880

4.043.273

3.861.071

2.889.363

971.708

3.423.267

20

01

04

Apa, canal si salubritate

546.440

136.610

77.841

64.436

50.674

13.762

36.373

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

516.680

129.170

176.779

176.779

129.161

47.618

126.370

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.243.040

310.760

173.065

170.301

124.978

45.323

324.826

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.653.090

853.090

1.033.869

943.971

592.523

351.448

622.520Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

02

Reparații curente

47.760

11.940

256.668

236.084

11.778

224.306

-2.178

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.760

17.190

18.894

18.894

17.183

1.711

31.366

20

05

30

Alte obiecte de inventar

68.760

17.190

18.894

18.894

17.183

1.711

31.366

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

4.640

1.160

1.374

1.374

1.158

216

1.078

20

30

Alte cheltuieli

2.353.400

298.800

141.869

135.813

112.862

22.951

125.986

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.353.400

298.800

141.869

135.813

112.862

22.951

125.986

40

TITLUL IV SUBVENȚII

2.000.000

500.000

453.613

453.613

453.613

698.851

40

30

Alte subvenții

2.000.000

500.000

453.613

453.613

453.613

698.85!

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.982.000

55

01

A. Transferuri interne

7.982.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

7.982.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

60.788.960

14.286.910

54.840.260

13.239.564

12.517.832

721.732

218.103

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

60.788.960

14.286.910

54.840.260

13.239.564

12.517.832

721.732

118.103

56

01

01

Finanțarea naționala*)

15.544.970

4.016.730

14.567.670

3.360.037

3.164.614

195.423

63.154

56

01

02

Finanțarea externa neranibucsabila

45.154.990

10.181.180

40.183.590

9.792.437

9.266.128

526309

30.002

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

89.000

89.000

89.000

87.090

87.090

24.947

56

08

Programe Instrumentul European de

Vecinătate si Parteneriat(ENP)

100.000

56

08

01

Finanțare naționala

100.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.210.000

387.500

368.830

368.830

355.080

13.750

255.080

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii-

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

S

6

7-5-6

8

59

11

Asociații si fundații

1.210.000

387.500

368.830

368.830

355.080

13.750

255.080

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.860.010

2.632.600

7.243.750

4.863.580

1.152.687

3.710.893

334.383

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

12.860.010

2.632.600

5.313.750

2.933380

1.152.687

1.780.893

334.383

71

01

Active fixe

11.230.620

2.632.600

5.224.430

2.844.262

1.152.687

1.691375

334.383

71

01

01

Construcții

251.000

2.313

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

10.000

93.029

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

634.300

15.160

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

10.335.320

2.632.600

5.224.430

2.844.262

1.152.687

1.691.575

223.881

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

1.629.390

89320

89.318

89318

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

1.930.000

1.930.000

1.930.000

72

01

Active financiare

1.930.000

1.930.000

1.930.000

72

01

01

Participare la capitalul social al

societarilor comerciale

1.930.000

1.930.000

1.930.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-25.770

-25.770

-25.774

-25.774

-25.774

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-25.770

-25.770

-25.774

-25.774

-25.774

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-25.770

-25.770

-25.774

-25.774

-25.774

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-25.770

-25.770

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-25.774

-25.774

-25.774

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

15.989.000

3.450.000

4.998.690

3.900.517

2.622.481

1.278.036

3.497.943

01

CHELTUIELI CURENTE

15.555.000

3.400.000

4.598.690

3.$00.518

2.622.481

878.037

3.497.943

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.000.000

3.400.000

4.598.690

3.500.518

2.622.481

878.037

3.497.943

20

01

Bunuri si servicii

14.000.000

3.400.000

4.598.690

3.500.518

2.622.481

878.037

3.497.943

20

01

04

Apa, canal si salubritate

14.000.000

3.400.000

4.598.690

3.500.518

2.622.481

878.037

3.502.864

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

-4.921

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

300.000

51

02

Transferuri de capital

300.000

51

02

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

300.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.255.000

55

01

A. Transferuri interne

1.255.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

1.255.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

434.000

50.000

400.000

399.999

399.999

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

434.000

50.000

400.000

399.999

399.999

71

01

Active fixe

434.000

50.000

400.000

399.999

399.999

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

434.000

50.000

400.000

399.999

399.999

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

272.312.530

34.626.830

191.827.818

32.881.902

23.477.902

9.404.000

12.025.013

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

SI DE MUNCA

20.936.210

3.904.710

20.949.210

2.845.625

2.454.976

390.649

41.177

01

CHELTUIELI CURENTE

20.936.210

3.904.710

20.949.210

2.845.625

2.454.976

390.649

41.177

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

20.936.210

3.904.710

20.949.210

2.845.625

2.454.976

390.649

41.177

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

20.936.210

3.904.710

20.949210

2.845.625

2.454.976

390.649

41.177

56

01

01

Finanțarea naționala*)

6.178.220

1.507.720

6.191.220

990.886

603.173

387.713

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

14.753.140

2.392.140

14.753.140

1.850.415

1.847.479

2.936

41.177

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

4.850

4.850

4.850

4.324

4.324

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

144.992.570

3.507.300

135.190211

3.951.891

2.998.980

952.911

3.362.111

01

CHELTUIELI CURENTE

141.950.820

3.509.300

134.950.820

3.712.500

3.000.000

712.500

3.362.111

40

TITLUL IV SUBVENȚII

9.500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

9.500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

500.000

55

01

A. Transferuri interne

500.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

500.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

131.950.820

509.300

131.950.820

712.500

712.500

362.111

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

131.950.820

509.300

131.950.820

712.500

712.500

362.111

56

03

01

Finanțarea naționala*)

76.509.300

509.300

76.509.300

337.500

337.500

56

03

02

Finanțarea externa nerambursabila

55.441.520

55.441.520

375.000

375.000

362.111


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

843.750

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

843.750

71

01

Active fixe

843.750

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

843.750

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.200.000

240.411

240.411

240.411

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.200.000

240.411

240.411

240.411

81

02

Rambursați de credite interne

2.200.000

240.411

240.411

240.411

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

2.200.000

240.411

240.411

240.411

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.000

-2.000

-1.020

-1.020

-1.020

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.000

-2.000

-1.020

-1.020

-1.020

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-2.000

-2.000

-1.020

-1.020

-1.020

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-2.000

-2.000

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-1.020

-1.020

-1.020

8402

TRANSPORTURI

106.383.750

27.214.820

35.688397

26.084.386

18.023.946

8.060.440

8.621.725

01

CHELTUIELI CURENTE

48.006.020

14.383.000

20.873.847

12.869.652

11.626.648

1.243.004

8.095.870

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1

10

03

Contribuții

1Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


Credite de angajament56

01

56

01

70

71

71

01

71

01

79

81

81

02

81

02


publice interne locale

fi m X         ) \

> Conducatoruhnstitutiei,


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7-5-6

8

22.000.000

7.200.000

l

10.000.000

6.000.000

4.854.212

1.145.788

835336

22.000.000

7.200.000

10.000.000

6.000.000

4.854.212

1.145.788

835.536

21.904.610

7.183.000

6.772.436

6.772.436

6.772.436

7.260.334

21.904.610

7.183.000

6.772.436

6.772.436

6.772.436

7.260.334

4.101.410

4.101.410

97.216

97.216

4.101.410

4.101.410

97.216

97.216

4.101.410

4.101.410

97.216

97216

31.577.730

9.081.820

11.206.550

9.606.734

2.789.298

6.817.436

525.855

31.577.730

9.081.820

11.206.550

9.606.734

2.789.298

6.817.436

525.855

31.577.730

9.081.820

11.206.550

9.606.734

2.789.298

6.817.436

525.855

31.577.730

9.081.820

11.206.550

9.606.734

2.789.298

6.817.436

525.855

26.800.000

3.750.000

3.608.000

3.608.000

3.608.000

26.800.000

3.750.000

3.608.000

3.608.000

3.608.000

26.800.000

3.750.000

3.608.000

3.608.000

3.608.000

26.800.000

3.750.000

3.608.000

3.608.000

3.608.000Conducătorul compartimentului tflnanciar-contabil


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31.03.2013

Pag. 1 «• Ici

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

■ Prevederi-----

bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte eai decât încasări

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

259.193230

91.472.360

86.572.927

31.169.436

55.403.491

57.837.759

54.290

28.680.878

0002

I. VENITURI CURENTE

250.538230

89.073.860

84.175.327

31.169.436

53.005.891

55.440.659

54.290

28.680.378

2900

C. VENITURI NEFISCALE

250.538230

89.073.860

84.17S.327

31.169.436

53.005.891

55.440.659

54.290

28.680.378

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.924.150

519.910

563.366

87.562

475.804

543.660

240

19.466

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.924.150

519.910

563.366

87.562

475.804

543.660

240

19.466

05

Venituri din concesiuni si închirieri

1.199.150

394.910

427.426

87.562

339.864

402.375

240

24.811

09

Venituri din utilizarea pășunilor

comunale

11.030

11.030

11.030

50

Alte venituri din proprietate

725.000

125.000

124.910

124.910

130.255

-5.345

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

248.614.080

88.553.950

83.611.961

31.081.874

52.530.087

54.896.999

54.050

28.660.912

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICE SI ALTE

ACTIVITATI

245.737.190

84.873.060

83.065.213

31.081.874

51.983.339

54.350.251

54.050

28.660.912

05

Taxe si alte venituri in invatamant

2.688.000

796.300

302.424

52.921

249.503

302.424

08

Venituri din prestări de servicii

5270.940

2.523.470

2.129.520

1.050.048

1.079.472

685.231

52.054

1.392.235

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cantine si cantine

3.022.400

912.440

638.014

35.416

602.598

638.014

17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

32.000

19.500

6.341

6.341

6341

19

Venituri din serbări si spectacole școlare manifestări culturale, artistice si sportive

9.000

9.000

8.735

8.735

8.735

20

Venituri din cercetare

150.000

37.500

112.592

52.517

60.075

97.973

14.619

21

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

188.287.430

67.602.890

63.656.985

29.315.599

39.341.386

42.183.616

26.473.369

30

Venituri din contractele încheiate cu


Pag. 2 - Iei°

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3310

direcțiile de sanatatc publica din sume alocate de la bugetul dc stat

29.194.600

8.576.760

8.461.904

445.000

8.016.904

7.918.755

543.149

31

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile dc sanatatc publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

4.197.700

777.650

246.000

246.000

246.000

32

Venituri din contractele încheiate cu

instituțiile dc medicina legala

2.944.400

737.100

721.517

721.517

721.517

50

Alte venituri din prestări dc servicii

si alte activitati

9.890.720

2.880.450

1.781.181

130.373

1.650.808

1.541.645

1.996

237.540

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

2.376.890

3.680.890

546.748

546.748

546.748

01

Donații si sponsorizări

538.730

538.730

546.748

546.748

546.748

03

Varsamintc din secțiunea dc funcționare pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare a bugetului local

2.338.160

3.142.160

4100

10

IV. SUBVENȚII

8.655.000

2.398.500

2.397.600

2.397.600

2.397.100

500

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

8.655.000

2.398.500

2.397.600

2.397.600

2.397.100

500

09

Subvenții pentru instituții publice

8.655X100

2.398.500

2.397.600

2.397.600

2.397.100

500

Conducaforul'institutlel,


BIHOR

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31.03.2013

Pag. 1 - lei"

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi-----

bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate dc incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

22.578.020

9.429.840

7321.318

5.411.392

1.809.926

3.476.056

48359

3.696.303

0002

I. VENITURI CURENTE

-2.338.160

-3.142.160

2900

C. VENITURI NEFISCALE

-2.338.160

-3.142.160

3300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-2.338.160

-3.142.160

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-2.338.160

-3.142.160

04

Varsamintc din secțiunea dc funcționare

-2.338.160

-3.142.160

3900

10

n. VENITURI DIN CAPITAL

16.423

6.497

9.926

5.753

10.670

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

16.423

6.497

9.926

5.753

10.670

50

Alte venituri din valoarea unor bunuri

16.423

6.497

9.926

5.753

10.670

4100

10

IV. SUBVENȚII

20.768.180

8.444.000

3.113.719

1313.719

1.800.000

1.800.000

1313.719

4210

SUBVENTU DE LA BUGETUL DE STAT

1.320.000

1320.000

1.313.719

1.313.719

1313.719

39

Subvenții dc la bugetul de stat catrc

instituțiile publice finanțate parțial

sau integral diu venituri proprii pentru

proiecte

1.320.000

1.320.000

1.313.719

1313.719

1313.719

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

19.448.180

7.124.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

14

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor dc capital

din domeniul sanatatii

4.132.000

3.962.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

17

Sume din veniturile proprii ale Minis-

terului Sanatatii către bugetele locale

pentru finanțarea investițiilor in

sanatate

15.289.000

3.162.000

01

Sume din veniturile proprii ale Minis-

01

terului Sanatatii către bugetele locale

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colDenumire indicatorSUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN


Ereveden bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare


Prevederi bugetare trimestriale cumulate


Total, din care:


Drepturi constatate


din anii precedcnti


din anul curent


Incasari realizate


Pag. 2 - Iei-


Stingeri pe alte cai decât incasari


Drepturi constatate de încasat7.336.000


7.453.000


27.180


4.148.000


4.148.000


20.000518.000


2.644.000


4.128.000


4.128.000


3=4+5


8=3-6-7


4.091.176


4.091.176


4.091.176


4.091.1761.670.303


1.670.303


1.670.30348.959


48.959


48.959


2.371.914


2.371.914


2.371.914


BIHOR


Anexa 9 CONTUL DE EXECUȚIE ^INANTATEniN

SI SUBVENȚII -


/Q l-AfL—______________________________________ Pag. 1 ~ te*"

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

' Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

23t.771.250

100.902.200

93.794.245

36.580.828

57.213.417

61.313.815

103.249

32.377.J8I

0002

I. VENITURI CURENTE

248.200.070

85.931.700

84.175.327

31.169.436

53.005.891

55.440.659

54.290

28.680378

2900

C. VENITURI NEFISCALE

248.200.070

85.931.700

84.175327

31.169.436

53.005.891

55.440.659

54.290

28.680.378

3000

C l. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.924.150

519.910

563.366

87362

475.804

543.660

240

19.466

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.924.150

519.910

563.366

87.562

475.804

543.660

240

19.466

05

Venituri din concesiuni si închirieri

1.199.150

394.910

427.426

87.562

339.864

402375

240

24311

09

Venituri din utilizarea pășunilor

comunale

11.030

11.030

11.030

3010

50

Alte venituri din proprietate

725.000

,125.000

124.910

124.910

130.255

-5.345

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

246.275.920

85.411.790

83.6H.96J

31.081.874

52.530.087

54.896.999

54.050

23.660.912

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

-

ACTIVITATi

245.737.190

84.873.060

83.065.213

31.081.874

51.933339

54350.251

54.050

28.660.912

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

2.688.000

796.300

302.424

52.921

249.503

302.424

08

Venituri din prestări de servicii

5.270.940

2.523.470

2.129.520

1.050.048

1.079.472

685.231

52.054

1392.235

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

3.022.400

912.440

638.014

35.416

602.598

638.014

3310

17

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare st perfecționare

82.000

19.500

6.341

6.341

6341

3310

19

Venituri din serbări si spectacole școlare manifestări culturale, artistice si sportive

9.000

9.000

8.735

8.735

8.735

3310

20

Venituri din cercetare

150.000

37.500

112392

52.517

60.075

97.973

14.619

21

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

188.287.430

67.602.890

68.656.985

29.315.599

39.341.386

42.183.616

26.473369

3310

30

Venituri din contractele încheiate cu

Pag. 2 - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasarî realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

direcțiile de sanatatc publica din sume alocate dc la bugetul de stat

29.194.600

8.576.760

8.461.904

445.000

8.016.904

7.918.755

543.149

3310

31

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile dc sanatatc publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

4.197.700

777.650

246.000

246.000

246.000

3310

32

Venituri din contractele încheiate cu

instituțiile dc medicina legala

2.944.400

737.100

721.517

721.517

721.517

3310

50

Alte venituri din prestări dc servicii

si alte activitati

9.890.720

2.880.450

1.781.181

130.373

1.650.808

1.541.645

1.996

237.540

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

538.730

538.730

546.748

546.748

546.748

3710

01

Donații si sponsorizări

538.730

538.730

546.748

546.748

546.748

03

Varsaminte din secțiunea dc funcționare pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare a bugetului local

2.338.160

3.142.160

3710

04

Varsaminte din secțiunea dc funcționare

-2.338.160

-3.142.160

3900

10

11. VENITURI DIN CAPITAL

16.423

6.497

9.926

5.753

10.670

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

16.423

6.497

9.926

5.753

10.670

50

Alte venituri din valoarea unor bunuri

16.423

6.497

9.926

5.753

10.670

4100

10

IV. SUBVENȚII

29.423.180

10.842.500

5.511.319

1.313.719

4.197.600

4.197.100

1.314.219

4210

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

1320.000

1.320.000

1.313.719

1.313.719

1.313.719

39

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

1.320.000

1.320.000

1.313.719

1.313.719

1.313.719

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevdderi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

23.103.180

9.522.500

4.197.600

4.197.600

4.197. IOC

500

09

Subvenții pentru instituții publice

8.655.000

2.398.500

2.397.600

2.397.600

2.397.100

500

14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

4.132.000

3.962.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

4310

17

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

15.289.000

3.162.000

4310

17

01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

7.836.000

518.000

4310

17

02

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

7.453.000

2.644.000

4310

19

Subvenții pentru instituții publice

27.180

4510

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

4.148.000

4.128.000

4.091.176

4.091.176

1.670.303

48.959

2.371.914

4510

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

4.148.000

4.128.000

4.091.176

4.091.176

1.670303

48.959

2.371.914

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

20.000

4510

01

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

4.128.000

4J28.000

4.091.176

4.091.176

1.670.303

48.959

2.371.914

BIHOR


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31.03.2013

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

355.971.530

45.443.970

265.115.118

45.898.875

21.789.930

24.108.945

3341.388

01

CHELTUIELI CURENTE

285.403.210

30.909.810

238.920.076

27.402.718

17368.997

10.133.721

2.441.459

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19.748.180

7.124.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

9.737.000

56

TITLUL VW PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

255.918.030

23.785.810

237.120.076

25.602.718

15.468.997

10.133.721

641.459

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.568.320

14.534.160

26.221.836

18.522.951

4.547.727

13.975.224

1.099.929

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70.568.320

14.534.160

24.291.836

16.592.951

4.547.727

12.045.224

1.099.929

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

1.930.000

1.930.000

1.930.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-26.794

-26.794

-26.794

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-26.794

-26.794

-26.794

5100

02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

902.940

58.000

626.876

97.532

97.532

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

902.940

58.000

626.876

97332

97.532

01

CHELTUIELI CURENTE

620.940

20.000

620.940

91.596

91,596

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

620.940

20.000

620.940

91.596

91396

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

620.940

20.000

620.940

91.596

91396

56

01

01

Finanțarea naționala*)

82.370

20.000

82.370

82370

82.370

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

538.570

538.570

9326

9.226

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

282.000

38.000

5.936

5.936

5.936

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

282.000

38.000

5.936

5.936

5.936

71

01

Active fixe

282.000

38.000

5.936

5.936

5536

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

282.000

38.000

5.936

5.936

5.936

6000

02

Partea fi-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

27.180

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

27.180

01

CHELTUIELI CURENTE

27.180

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

27.130

51

02

Transferuri de capital

27.180

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

27.180

6500

02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

81.511.520

14.920.630

33.823.036

14.062.919

2.901.931

11.160.988

2.059.759

6502

INVATAMANT

11.604.030

476.300

792.190

477.113

334.041

143.072

75.410

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.604.030

476.300

792.190

477.113

334.041

143.072

75.410

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.604.030

476.300

792.190

477.113

334.041

143.072

75.410

71

01

Active fixe

8.622.790

75.740

112.780

75.736

75.736

75.410

71

01

01

Construcții

122.780

75.740

112.780

75.736

75.736

443

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

580

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

64.838

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

8.500.010

9.549

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

2.981.240

400.560

679.410

401.377

258.305

143.072

6602

SANATATE

37.857.880

11.146.020

16.424.020

9.863.467

1.866.088

7.997,379

1.812397

01

CHELTUIELI CURENTE

33.845.020

11.144.020

16.224.020

9.696.823

1.866.088

7.830.735

1.812.300

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19.421.000

7.124.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

51

02

Transferuri de capital

19.42 (.000

7.124.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

51

02

12

Transferuri pentru finanțarea investi-

tiilor la spitale

15.289.000

3.162.000

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

4.132.000

3.962.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

14.424.020

4.020.020

14.424.020

7.896.823

66.088

7.830.735

12.300

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

14.424.020

4.020.020

14.424.020

7.896.823

66.088

7.830.735

12.300

56

01

01

Finanțarea naționala*)

2.013.460

536.130

2.013.460

75.810

3.292

72.518

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

12.410.560

3.483.890

12.410.560

7.821.013

62.796

7.758.217

12.300

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.012.860

2.000

200.000

166.644

166.644

297

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.012.860

2.000

200.000

166.644

166.644

297

71

01

Active fixe

4.002.860

2.000

200.000

166.644

166.644

297

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

297

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

4.002.860

2.000

200.000

166.644

166.644

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


6702


6802


71  03


01

56

56

01

56

01

01

56

01

02

70

71

71

01

71

01

01

71

01

02

71

01

03

71

01

30

71

03


Credite de angajament


Reparații capitale aferente activelor fixe


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VEI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala*)

Finanțarea externa neranibursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor


fixe


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

01         CHELTUIELI CURENTE

56         TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DINCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

7-5-6

8

10.000

22.879.550

142.000

7.543.440

2.619.529

57247

2.562.282

132.085

16.143.720

3281.470

157.046

157.046

16.143.720

3281.470

157.046

157.046

16.143.720

3281.470

157.046

157.046

3.037.790

175.540

39.085

39.085

13.105.930

3.105.930

117.961

117.961

6.735.830

142.000

4261.970

2.462.483

57.247

2.405236

132.085

6.735.830

142.000

4.261.970

2.462.483

57.247

2.405236

132.085

6.585.830

142.000

4261.970

2.462.483

57.247

2.405.236

132.085

10.561

31.901

149.220

49220

49220

49211

49211

10.227

6.436.610

92.780

4212.750

2.413272

8.036

2.405236

79.396

150.000

9.170.060

3.156.310

9.063.386

1.102.810

644.555

458255

39.667

6.951.950

1.044.870

6.951.946

562.348

430.101

132.247

7.768Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

6.951.950

1.044,870

6.951.946

562.348

430.101

132.247

7.768

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.940.750

1.033.670

6.940.750

551.152

418.905

132.247

2.170

56

01

01

Finanțarea naționala*)

2.142.720

128.040

2.142.720

32.582

32.582

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

4.794.030

901.630

4.794.030

518.017

385.770

132.247

2.170

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

4.000

4.000

4.000

553

553

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

11.200

11.200

11.196

11.196

11.196

5.598

56

02

01

Finanțarea naționala*)

11.200

11.200

11.196

11.196

11.196

5.598

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.218.110

2.111.440

2.111.440

540.462

214.454

326.008

31.399

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.218.110

2.111.440

2.111.440

540.462

214.454

326.008

31.899

71

01

Active fixe

2.183.440

2.111.440

2.111.440

540.462

214.454

326.008

30.499

71

01

01

Construcții

3.248

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

21.730

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.915

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.183.440

2.111.440

2.111.440

540.462

214.454

326.008

1.606

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

34.670

1.400

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

83.619.970

16.969.510

62.458.236

18.477.369

13.644.745

4.832.624

552.486

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

81.630.970

16.919.510

62.058.236

18.077.370

13.644.745

4.432.625

552.486

01

CHELTUIELI CURENTE

68.770.960

14.286.910

54.840.260

13239.564

12.517.832

721.732

218.103

55

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

7.982.000

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-S-6

8

55

Ol

A Transferuri interne

7.982.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

7.982.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

<50.788.960

14.286.910

54.840.260

13.239.564

12.517.832

721.732

2(8.103

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

60.788.960

14.286.9(0

54.840.260

13.239.564

12-517.832

721.732

118.103

56

01

01

Finanțarea naționala*)

15.544.970

4.016.730

14.567.670

3.360.037

3.164.614

195.423

63.154

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

45.154.990

10.181.180

40.183.590

9.792.437

9.266.128

526.309

30.002

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

89.000

89.000

89.000

87.090

87.090

24.947

56

08

Programe Instrumentul European de

Vecinătate si Parteneriat(ENP)

100.000

56

08

01

Finanțare naționala

100.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.860.010

2.632.600

7.243.750

4.863.580

1.152.687

3.710.893

334.383

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

12.860.010

2.632.600

5.313.750

2.933.580

1.152.687

1.780.893

334.383

71

01

Active fixe

11.230.620

2.632.600

5.224.430

2.844.262

1.152.687

1.691.575

334.383

71

01

01

Construcții

251.000

2.313

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

10.000

93.029

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active cotporale

634.300

15.160

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

10.335.320

2.632.600

5.224.430

2.844.262

1.152.687

1.691.575

223.881

71

03

Reparații capitale aferente activelor

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

fixe

1.629.390

89.320

89.318

89.318

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

1.930.000

1.930.000

1.930.000

72

01

Active financiare

1.930.000

1.930.000

1.930.000

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

1.930.000

1.930.000

1.930.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-25.774

-25.774

-25.774

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-25.774

-25.774

-25.774

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-25.774

-25.774

-25.774

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-25.774

-25.774

-25.774

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

1.989.000

50.000

400.000

399.999

399.999

01

CHELTUIELI CURENTE

1.555.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

300.000

51

02

Transferuri de capital

300.000

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

300.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.255.000

55

01

A. Transferuri interne

1.255.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

1.255.000


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col


Credite de angajamentCredite bugetare

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3


434.000


434.000


434.000


434.000


50.000


Angajamente


bugetare400.000


Angajamente


legale399.999


Plăti


efectuate


Angajamente


legale de plătit


Cheltuieli


efective399.999


8000 02


Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE


189.909.920


8002


ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,


SI DE MUNCA


20.936.210


01


CHELTUIELI CURENTE


56


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE


20.936.210


8102


56

01

56

01

01

56

01

02

56

01

03

01

55

55

01

55

01

12


Programe din Fondul European de Dezvoltare


Regionala (FEDR)


Finanțarea naționala*)


Finanțarea externa nerambursabila


Cheltuieli neeligibile*)


COMBUSTIBILI SI ENERGIE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. Transferuri interne


Investiții ale regiilor autonome si


societarilor comerciale cu capital de


stat


20.936.210


6.178.220


14.753.140


4.850


133.294.570


132.450.820


500.000


500.000


500.000


56


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


50.000

400.000

399.999

50.000

400.000

399.999

50.000

400.000

399.999

13.495.830

168.206.970

13.261.055

3.904.710

20.949.210

2.845.625

3.904.710

20.949.210

2.845.625

3.904.710

20.949.210

2.845.625

3.904.710

20.949.210

2.845.625

1.507.720

6.191.220

990.886

2.392.140

14.753.140

1.850.415

4.850

4.850

4.324

509.300

131.949.800

711.480

509.300

131.950.820

712.500


5.243.254


2.454.976


2.454.976


2.454.976


2.454.976


603.173


1.847.479


4.324


-1.020


399.999


399.999


8.017.80]


390.649


390.649


390.649


390.649


387.713


2.936


712.500


712.500


929.143


41.177


41.177


41.177


41.177


41.177


362.111


362.111


Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7-5-6

8

POSTADERARE

131.950.820

509.300

131.950.820

712.500

712.500

362.111

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

131.950.820

509.300

131.950.820

712.500

712.500

362.111

56

03

01

Finanțarea naționala*)

76.509.300

509.300

76.509.300

337.500

337.500

56

03

02

Finanțarea externa nerambursabila

55.441.520

55.441.520

375.000

375.000

362.111

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

843.750

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

843.750

71

01

Active fixe

843.750

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

843.750

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.020

-1.020

-1.020

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.020

-1.020

-1.020

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.020

-1.020

-1.020

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-1.020

•1.020

-1.020

8402

TRANSPORTURI

35.679.140

9.081.820

15.307.960

9.703.950

2.789.298

6.914.652

525.855

01

CHELTUIELI CURENTE

4.101.410

4.101.410

97.216

97216

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

4.101.410

4.101.410

97.216

97.216

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.101.410

4.101.410

97.216

97.216


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at56

01

02

70

71

71

01

71

01

30
ConducatotuF instituției
Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5 1

6

7=6-6

8

4.101.410

4.101.410

97216

97.216

31.577.730

9.031.820

11.206.550

9.606.734

2.789.298

6.817.436

525.855

31.577.730

9.081.820

11.206.550

9.606.734

2.789298

6.817.436

525.855

31.577.730

9.031.820

11.206.550

9.606.734

2.789298

6.817,436

525.855

31.577.730

9.031.820

11206.550

9.606.734

2.789.298

6.817.436

525.855


Conducătorul compartimentului financiarcontabil) )

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31.03.2013

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din amil curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

S-3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

301.264.390

75.579.030

217.300.941

61.174.711

156.126.230

89.812204

127.488.737

0002

I. VENITURI CURENTE

301.108.090

75.500.880

217231.064

61.174.711

156.056353

89.742327

127.488.737

0003

A. VENITURI FISCALE

319.651.970

90.040.710

199.615.836

50.532.271

149.083.565

93.122.846

106.492.990

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

125.671.000

30.033.710

31.161.673

31.161.673

31.161.673

0005

Al .1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.267.000

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.267.000

01

Impozit pc profit dc la agenții

economici

1.267.000

0300

02

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

124.404.000

30.033.710

31.160.530

31.160.530

31.160.530

0302

IMPOZIT PE VENIT

3.700.000

745.000

744.294

744294

744.294

18

Impozitul pc veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3.700.000

745.000

744.294

744.294

744.294

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

120.704.000

29288.710

30.416.236

30.416236

30.416.236

01

Cote defalcate din impozitul pc venit

120.000.000

29.112.710

30.251.628

30251.628

30.251.628

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

704.000

176.000

164.608

164.608

164.608

0500

02

Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.143

1.143

1.143

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

rreveden bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3"6-7

0502

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

1.143

1.143

1.143

50

Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

1.143

1.143

1.143

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

58.600.000

24.981.000

112.750.147

39.733.601

73.016.546

25.775343

86.974.804

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

58.600.000

24.981.000

112.750.147

39.733.601

73.016.546

25.775343

86.974.804

01

Impozit si taxa pe clădiri

36.500.000

17.936.000

87.988.277

30.987.524

57.000.753

18.434.604

69.553.673

01

Impozit pe clădiri de la persoane

01

fizice

13.000.000

7.576.000

16.096.223

2.980.623

13.115.600

8.076.928

8.019.295

02

Impozit si taxa pe clădiri de la

02

persoane juridice

23.500.000

10.360.000

71.892.054

28.006.901

43.885.153

10357.676

61.534378

02

Impozit si taxa pe teren

12.500.000

5.200.000

22.097.125

8.244.835

13.852.290

5.491.928

16.605.197

01

Impozit pe terenuri de la persoane

01

fizice

5.500.000

2.570.000

7.830.723

1.601.472

6.229.251

2.865.113

4.965.610

02

Impozit si taxa pc teren de la persoane

02

juridice

7.000.000

2.630.000

14.266.402

6.643.363

7.623.039

2.626.815

11.639.587

03

Taxe judiciare dc timbru si alte

taxe dc timbru

4.500.000

960.000

982.024

22.829

959.195

963.457

18.567

50

Alte impozite si taxe pc proprietate

5.100.000

885.000

1.682.721

478.413

1.204.308

885354

797.367

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

135.380,970

35.026.000

55.704.016

10.798.670

44.905.346

36.185.830

19.518.186

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

117.660.970

28.774.000

29.734.830

29.734.830

29.734.830

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

117.266.970

28.674.000

29.734.830

29.734.830

29.734.830

Capi

tol

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

1

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

1102 06


Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

394.000

100.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

300.000

67.000

07

Taxe hoteliere

300.000

67.000

1502

TAXE PE SERVICn SPECIFICE

120.000

33.000

01

Impozit pe spectacole

120.000

33.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARE BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITAT1

17.300.000

6.152.000

02

Impozit pe mijloacele dc transport

15.200.000

5.968.000

01

Impozit pc mijloacele de transport

01

deținute dc persoane fizice*)

3.200.000

3.820.000

02

Impozit pc mijloace dc transport

02

detinute persoane de juridice*)

7.000.000

2.148.000

03

Taxe si tarife pentru eliberarea dc

licențe si autorizații dc funcționare

700.000

184.000

50

Alte taxe pc utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe

desfășurare dc activitati

1.400.000

2900 02

C. VENITURI NEFISCALE

-18.543.880

-14.539.830

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

8.192.500

1.720.000

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

8.192.500

1.720.000

05

Venituri din concesiuni si închirieri

7.000.000

1.720.000

08

Venituri din dividende

1.192.500

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

167.844

121.244

46.600

67.233

100.6(1

167.844

121.244

46.600

67.233

100.611

108.186

94.002

14.184

32.709

75.477

108.186

94.002

14.184

32.709

75.477

25.693.156

10.583.424

15.109.732

6351.053

19.342.098

24.780.072

10.209.277

14.570.795

6.167.351

18.612.721

13.147.868

4.833.149

8.314.719

3.819.178

9.328.690

11.632.204

5.376.128

6.256.076

2.348.173

9384.031

913.084

374.147

538.937

183.707

729377

17.615.228

10.642.440

6.972.788

-3.380.519

20.995.747

5.860.263

16.008

5.844.255

1.716.197

4.144.066

5.860.263

16.008

5.844.255

1.716.197

4.144.066

5.860.263

16.008

5.844.255

1.716.197

4.144.066

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

~Trevedefî----

bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât încasați

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3002

02

Venituri din dividende de la alti

02

plătitori

1.192.500

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-26.736.380

-16.259.830

11.754.965

10.626.432

1.128.533

-5.096.716

16.851.681

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVÎTATI

9.687.700

910.670

861.452

2.075

859.377

860.092

1.360

08

Venituri din prestări de servicii

3.048.700

762.670

714.368

714.368

714246

122

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

627.000

140.000

138.391

138.391

138.391

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

J 0.000

3.000

2.580

2.580

2.580

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

2.000

2.000

3.113

2.075

1.038

1.875

1.238

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

6.000.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

2.600.000

750.000

747.075

747.075

747.075

02

Taxe extrajudiciare de timbru

2.600.000

750.000

746.888

746.888

746.888

50

Alte venituri din taxe administrative,

eliberări permise

187

187

187

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

10.000.000

2.248.000

18.692.631

10.586.012

8.106.619

2.247.342

16.445.289

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

9.800.000

2.170.000

15.269.156

9.617.679

5.651.477

2.169.457

13.099.699

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

200.000

78.000

3.423.475

968.333

2.455.142

77.885

3.345.590

3602

DIVERSE VENITURI

8.900.000

1.977.650

2.382.583

38.345

2.344.238

1.977.551

405.032

06

Taxe speciale

1.900.000

416.000

415.904

415.904

415.904

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

3602

50

Alte venituri

7.000.000

1.561.650

1.966.679

38.345

1.928-334

1.561.647

405.032

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-57.924.080

-22.146.150

-10.928.776

-10.928.776

-10.928.776

01

Donații si sponsorizări

58.440

58.440

71.224

71.224

71224

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localfcu semnul minus)

-57.982.520

-22.204.590

-11.000.000

-11.000.000

-11.000.000

4100

02

IV. SUBVENȚII

156.300

78.150

69.877

69.877

69.877

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

156.300

78.150

69.877

69.877

69.877

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

156.300

78.150

69.877

69.877

69.877

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri

140.000

74.000

65.727

65.727

65.727

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

16.300

4.150

4.150

4.150

4.150

Conducătorul


istitutiei,


/ Ro^


Conducătorul compartimentului flnanciar-contabil


'"*)

CON l UL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31.03.2013

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

345.583.680

35.056.120

60.102.156

60.102.156

28.730.211

31.371.945

0002

I. VENITURI CURENTE

57.982.520

22.204.590

11.000.000

11.000.000

ll.000.000

2900

C. VENITURI NEFISCALE

57.982.520

22.204.590

11.000.000

11.000.000

11.000.000

3300

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

57.982.520

22.204.590

11.000.000

11.000.000

11.000.000

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

57.982.520

22.204.590

11.000.000

11.000.000

11.000.000

04

Varsamintc din secțiunea de funcționare

57.982.520

22.204.590

11.000.000

11.000.000

11.000.000

3900

02

n. VENITURI DIN CAPITAL

31.748.399

31.748.399

376.454

31371.945

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

31.748.399

31.748.399

376.454

31.371.945

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

78

78

78

07

Venituri din vanzarca unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

31.748.321

31.748.321

376.376

31.371.945

4000

02

IU OPERAȚIUNI FINANCIARE

9.387.861

9.387.861

9.387.861

4002

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

9.387.861

9.387.861

9.387.861

14

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

9.387.861

9.387.861

9.387.861

4100

02

IV. SUBVENȚII

97.706.790

8.776.870

4.995.131

4.995.131

4.995.131

4200

SUBVENTU DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

97.706.790

8.776.870

4.995.131

4.995.131

4.995.(31

4202

SUBVENTU DE LA BUGETUL DE STAT

97.706.790

8.776.870

4.995.131

4.995.131

4.995.131

12

Subvenții pentru reabUitarea termica


Sub-

Pa-

Gru-

Ar-