Hotărârea nr. 472/2013

privind aprobarea, cu începere de la 1 iulie 2013, a ajustării tarifelor practicate de SC Compania de Apă Oradea SA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, precum şi canalizare ape pluviale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea, cu începere de la 1 iulie 2013, a ajustării tarifelor practicate de SC Compania de Apă Oradea SA, pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare-epurare, precum și canalizare ape pluviale

Analizând raportul de specialitate nr. 135712/17.06.2013 întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea ajustarea tarifelor practicate de SC Compania de Apă Oradea SA,

Luând în considerare adresa SC Compania de Apă Oradea SA nr. 135029/17.06.2013 prin care solicită aprobarea ajustării tarifelor la serviciile publice de furnizare apă și canalizare,

Ținând seama de Avizul ANRSC nr. 105522/13.06.2013 prin care ANRSC a aprobat tarifele pentru serviciile de furnizare apă, canalizare-epurare și canalizare ape pluviale,

În temeiul prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin.(2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Ho t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru serviciile de furnizare apă, canalizare-epurare și canalizare ape pluviale, practicate de SC Compania de Apă Oradea SA, începând cu data de 1 iulie 2013, astfel:

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

Tarife în vigoare

Tarife ce se vor practica începând cu data de

01.07.2013

lei/mc

lei/mc

fără TVA

cu TVA

fără TVA

cu TVA

C1

C2=c1*1,24

C3

C4=c3*1,24

APĂ POTABILĂ

pentru întreaga arie de operare

2,99

3,77

3,16

3,92

CANAL-EPURARE

pentru întreaga arie de operare

1,28

1,59

1,46

1,81

CANAL PLUVIAL

pentru întreaga arie de operare

0,40

0,50

0,41

0,51

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

o Primarul Municipiului Oradea

o Instituția Prefectului județului Bihor

o ADI APAREGIO

o Direcția Economică

o Direcția Tehnică o SC Compania de Apă Oradea SA

o Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 472


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila