Hotărârea nr. 470/2013

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 48.068 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către S.C. BLOC 10ARED SRL Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă de 48.068 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către S.C. BLOC 10ARED SRL Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.21765 din data de 10.06.2013 , întocmit de Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor ,

Având în vedere adresa nr.21765 din 31.01.2013 prin care S.C.BLOC 10 ARED SRL solicită aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor,

SC BLOC 10 ARED SRL are sediul social în Arad, str. Poetului nr.1C, și este reprezentată legal de domnul JIVA DAN IOAN,

Întrucât investiția de locuințe este în valoare de peste 500.000 de euro se îndeplinește condiția de acordare a scutirii la plată a impozitului pe clădiri de natura locuințelor, prevăzută de art.6 lit.c) din Regulamentul de acordare a facilităților fiscale,

Luând în considerare prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, O.G.nr.92/2003 republicată, art.”125 lit.e”,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.407/2010, modificată de HCL nr.773/2012 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, “art.6”, lit.c),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, de natura locuințelor, în sumă de 48.068 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de la data de 01.07.2013 - 31.12.2013, de către S.C.BLOC 10 ARED SRL Oradea.

Art.2. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor, până la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani si în limita echivalentului în lei, a valorii maxime de 200.000 de euro, de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local aprobă prin hotărâre acordarea facilității fiscale.

Art.3. Acordarea facilității se revizuiește anual, scutirea de la plata impozitului pe clădiri acordându-se pentru valoarea contabilă rămasă a obiectivului de investiții în urma vânzării unora dintre unitățile locative.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județul Bihor

 • •   Direcția Economică,

 • •   S.C.BLOC 10 ARED S.R.L. Oradea, prin grija Direcției Economice.

 • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice.

  Oradea, 20 iunie 2013

  Nr. 470


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.