Hotărârea nr. 47/2013

privind stabilirea componentei Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, precum şi administrarea fondului de locuinţe aflat in gestiunea Administraţiei Imobiliare Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 601/2008 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.353/28.06.2012

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind stabilirea componentei Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe, precum și administrarea fondului de locuințe aflat in gestiunea Administrației Imobiliare Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 601/2008 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.353/28.06.2012

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1478 din 28.01.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 601/2008 prin care s-a stabilit componența comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.601/2008 privind aprobarea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe, precum și administrarea fondului de locuințe aflat in gestiunea Administrației Imobiliare Oradea,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.353/28.06.2012, privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 601/2008 privind componența comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea,

Ținând seama de faptul că Serviciul Administrare Imobile, serviciu care gestionează spațiile cu destinația de locuință și spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, a trecut în subordinea doamnei Director General Adjunct - Ioana Hodut,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit.d) alin.(6) lit.a) pct.2 ale art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 601/2008 și va avea următoru conținut:

„Art.2. Se numește Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe și spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Administrației Imobiliare Oradea, în următoarea componență:

 • 1. Muresan Ovidiu

 • 2. Beltechi Marcel Cristian

 • 3. Porsztner Bela Csaba

 • 4. Ioana Hodut

 • 5. Roșan Mărioara

 • 6. Brad Rodica

Art.II. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 601/2008.


 • - președinte comisie

 • - membru comisie

- membru comisie

- membru comisie

 • - membru comisie

 • - secretar comisie - fără drept de vot”

e abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.353/28.06.2012, privind


Art.III. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și membrii Comisiei desemnați potrivit art.1 din prezenta hotărâre.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

 • •   Membrii comisiei desemnați potrivit art.1 din prezenta hotărâre, prin grija A.I.O.

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 47


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.