Hotărârea nr. 468/2013

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe individuale şi cuplate, zona Oncea, nr. cad. 177562-Oradea (provenit din nr. cad. 167680, 171668, 171669)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și cuplate, zona Oncea, nr. cad. 177562-Oradea (provenit din nr. cad. 167680, 171668, 171669)

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 134533/14.05.2013, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și cuplate, zona Oncea, nr. cad. 177562-Oradea (provenit din nr. cad. 167680, 171668, 171669) elaborat la inițiativa beneficiarilor Ardelean Lucian-Ioan și Katona Carol, în baza certificatului de urbanism nr. 2332/26.07.2012 în vederea stabilirii condițiilor de parcelare pentru amplasare de locuințe, reglementarea accesului la parcelele create, a circulației juridice a terenurilor în zona de studiu și echiparea și servirea edilitară, corelat cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă,

Terenul care a generat PUZ-ul este situat parțial în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a localității, având front la str. Cucului și prelungirea str. I.P. Pincio, iar zona de studiu a PUZ-ului este delimitată de limitele cadastrale ale parcelei identificate prin nr. cad. 177562,

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul corespunde zonei R1b - destinată locuințelor unifamiliale izolate,

În prezent pe terenul care a generat PUZ-ul nu există construcții, iar în vecini au fost aprobate documentații de urbanism care vizează constituirea unor zone de locuințe individuale cu regim mic de înălțime,

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Cucului și prelungirea străzii respectiv strada I.P.Pincio,

Terenul care a generat PUZ-ul, în suprafață de 16307 mp, este identificat cu nr.cad.177562, provenind din alipirea parcelelor cu nr. cad. 167680, 171668, 171669. Potrivit extras CF 177562 terenul este proprietatea lui Ardelean Lucian-Ioan și soția Daniela-Angelica, respectiv al lui Katona Carol - Ladislau și soția Monica-Gabriela,

Rețele tehnico edilitare de care dispune zona sunt rețea de alimentare cu energie electrică și rețele de alimentare cu apă și canalizare poziționate pe str. Cucului si I.P. Pincio,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și cuplate, zona Oncea, nr. cad. 177562-Oradea (provenit din nr. cad. 167680, 171668, 171669),cu propunerile de organizare urbanistică si a regulamentului de urbanism aferent, conform documentației tehnice anexate:

 • - Parcela identificată cu nr.cad.177562-Oradea, rezultată din alipirea parcelelor identificate cu nr. cad. 167680, 171668, 171669, se dezmembrează în 17 parcele destinate construirii de locuințe familiale, cu suprafețe între 574,0mp și 1119,0mp, două drumuri private care asigură accesibilitatea la parcelele construibile și o parcelă cu suprafața de 1330,0 mp, situată parțial (1175,0mp) în extravilanul municipiului,

Amplasarea construcțiilor pe parcelele nou create se va face conform reglementărilor urbanistice propuse prin PUZ și ilustrate prin planșa U/05 Reglementari - Rețele:

 • - regim de înălțime: max. S(D)+P+E(M);

 • - limita de implantare a gardului: 6,0 m din axul străzilor publice de acces, respectiv 4,5m de la aliniamentul drumurilor de acces, private;

 • - limita de implantare a construcțiilor: 6,0m din aliniamentul drumurilor publice si 4,5m față de aliniamentul drumurilor private;

 • - retrageri: min. 6,0m față de limita posterioară a parcelelor, iar retragerile laterale ale construcțiilor vor respecta reglementările Codului civil;

 • - se va amenaja min. un loc de parcare pe fiecare parcelă sau garaj integrat în construcție; -indici de utilizare ai terenului:POTmax. 35% CUTmax 0,8;

Organizarea circulației în zonă: Accesul auto și pietonal se asigură de pe strada Cucului, prelungirea străzii I.P.Pincio și două drumuri private.

Strada Cucului si prelungirea străzii I.P.Pincio se extind la profil transversal de 12,0m, iar cele două drumuri private vor avea un profil transversal de 9,0m și zone de întoarcere.

Terenul destinat lărgirii străzii Cucului și prelungirii străzii I.P.Pincio se va ceda domeniului public și se va înregistra în CF ca drum public în favoarea municipiului Oradea.

Art.2. Reglementările privind organizarea urbanistică, stabilite prin Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și cuplate, zona Oncea, nr. cad. 177562-Oradea (provenit din nr. cad. 167680, 171668, 171669) au un termen de valabilitate de cinci ani de la data aprobării lor.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism și Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Compartimentul Urbanism si Avize,

 • •   Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, d-nii Ardelean Lucian Ioan si Katona Carol, prin grija Compartimentului

Urbanism și Avize

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 468

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.