Hotărârea nr. 465/2013

pentru modificarea art.1, art.2 şi art.4 din HCL nr.332 din 25 aprilie 2013 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Nojoridului, Hack Halasi Gyula

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea art.1, art.2 și art.4 din HCL nr.332 din 25 aprilie 2013 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Nojoridului, Hack Halasi Gyula

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 127751 din 05.06.2013, prin care Instituția Arhitectului Șef propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea art.1, art.2 și art.4 din HCL nr.332 din 25 aprilie 2013;

Luând în considerare nota internă nr.521160/30.05.2013, prin care Biroul de Evidență a Persoanelor solicită scrierea denumirii străzilor cu diacritice, pentru a putea fi înregistrate corect în baza de date informatizată, precum și menținerea caracterului unitar al scrierii denumirilor care conțin sintagma “Poet” din Nomenclatorul Stradal al municipiului Oradea, în sensul scrierii acesteia în fața numelui;

Ținând cont de faptul că denumirea corectă a străzii existente este Hack Halasi Gyula și nu Hack Kalasi Gyula cum eronat a fost menționată la art. 1 și art.2 din HCL nr.332 din 332 aprilie 2013;

Ținând seama de avizul nr.4 din 22 aprilie 2013 al Comisiei Județene pentru Atribuire de Denumiri din cadrul Instituției Prefectului județului Bihor;

În conformitate cu Ordonanța 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”d” și art.45 alin.(2) lit. e) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.I. Se modifică art.1, art.2 și art.4 din HCL nr.332 din 25 aprilie 2013 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Nojoridului, Hack Halasi Gyula, care vor avea următorul conținut:

„Art.1. Se aprobă acordarea denumirii „Atanasie Popa” pentru strada ce pornește din strada Hack Halasi Gyula, se termină în strada Nojoridului și este paralelă cu strada Episcop Vasile Hossu, identificată cu numărul cadastral 17622.

Art.2. Se aprobă acordarea denumirii „Iustin Popfiu” pentru strada ce pornește din strada Hack Halasi Gyula, se termină în strada Nojoridului și este paralelă cu strada nou propusă, Atanasie Popa, identificată cu numărul cadastral 11429.

Art.4. Se aprobă acordarea denumirii „Poet Ștefan Augustin Doinaș” pentru strada ce pornește din strada Nojoridului, se termină cu drum înfundat și este paralelă cu strada nou propusă, Zaharia Macovei, identificată cu numărul cadastral 3565/24.”

Art.II. Denumirile străzilor din municipiul Oradea se vor scrie cu diacritice și în concordanță cu Nomenclatorul Stradal al municipiului Oradea aprobat prin HCL nr.1034 din 27 noiembrie 2008.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunica cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Economică

 • - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al mun. Oradea

 • - Politia municipiului Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Politia Locală Oradea

 • - OCPI - Bihor prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - SC Compania de Apa Oradea SA

 • - Romtelecom, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - SC RCS RDS, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - SC Electrica SA, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Poșta Română, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.O. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 465

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.